aXichem AB (publ) Kvartalsrapport Januari – mars 2016
May 19, 2016
aXichem AB (publ) Kvartalsrapport Januari – mars 2016
Back

Viktiga händelser under perioden

  • I februari meddelades att aXichem inlett ett tekniksamarbete med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, för att utveckla färgsystem som är mindre miljöbelastande än traditionella kopparbaserade system. Målsättningen är att ta fram ett färgsystem som kan användas inom marinindustri och fiskodling.

  • aXichems bokslutskommuniké 2015 publicerades den 25 februari.

Viktiga händelser efter periodens slut

  • I april meddelade bolaget att en internationell patentansökan (PCT) avseende bolagets syntetiska capsaicin, aXiphen®, som tillväxtpromotor i djurfoder, hade registrerats. Patentet bygger på resultat som bolaget fått från en studie, genomförd i Kina, på 9000 kycklingar. Studien visade att de kycklingar som fick aXiphen i fodret hade en viktökning på ca 5% jämfört med kontrollgruppen.

  • aXichems årsredovisning publicerades den 21 april 2016

  • I slutet av april kommunicerades att bolaget registrerat en internationell patentansökan (PCT) avseende aXiphen® som en så kallad agonist mot en viss typ av receptor, som brukar kallas capsaicin-receptorn eller TRPV1. En in vitro studie på celler som bolaget genomfört har påvisat selektiv specificitet för TRPV1-receptorn. I och med det öppnar sig långsiktigt intressanta möjligheter för flera olika läkemedelsapplikationer. Ett potentiellt område är smärtbehandling.

Finansiell sammanfattning

Bolagets resultaträkning i sammandrag, tkr 2016-01-01
2016-03-31
2015-01-01
2015-03-31
2015-01-01
2015-12-31
2014-01-01
2014-12-31
Nettoomsättning 0 0 0 376
Övriga rörelseintäkter 0 0 503 0
Övriga externa kostnader -941 -1 099 -5 445 -4 964
Personalkostnader -462 -545 -2 271 -943
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 -118 0
Rörelseresultat -1 403 -1 644 -7 331 -5 531
Ränteintäkter 0 0 1 16
Räntekostnader -21 -26 -93 -113
Resultat efter finansiella poster -1 424 -1 670 -7 423 -5 628
Skatt 0 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -1 424 -1 670 -7 423 -5 628

 
Vd har ordet


Under kvartalet så har vi arbetat vidare med att kommersialisera aXiphen-feed®. Fältförsöket som gjordes tillsammans med College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University avslutades under mars. Resultatet var så intressant att vi valde att ansöka om ett patent för aXiphen®feed som en tillväxtpromotor i djurfoder. Det är nu vår absoluta förhoppning att vi ska ha tillräckligt med effektivitetsdata för att kunna attrahera utvecklingspartners. Vårt mål är att under hösten upprepa studien, men då i samarbete med potentiella kunder i Europa och Latinamerika.

När det gäller Novel Food-godkännande är studieunderlaget nu komplett och endast administrativa frågor kvarstår för att slutföra processen. Under förutsättning att hanteringen hos berörd myndighet följer den angivna tidplanen och inte omfattande frågor uppkommer bör aXichem ha ett Novel Food-godkännande vid årsskiftet 2016-2017.

På området antifoulingområdet pågår tester i samarbete med ledande färgtillverkare. Eftersom dessa tester görs i naturliga miljöer så är det en relativt långsam process, då det vanligtvis behövs en sommar för att kunna utvärdera resultat. Antifouling är ett område som har mycket stor potential och vi tar oss stegvis vidare och får en allt bättre uppfattning kring effektivitet och kommersiella möjligheter för aXiphen. Eftersom full kommersialisering är möjlig först med ett biocidgodkännande ser vi dock inte trögheten i processen som ett problem. Förflyttningarna framåt i de båda spåren koordinerar väl.

Vad gäller medicinska applikationer så öppnar sig allt större möjligheter. aXichem har nyligen ansökt om patentskydd för aXiphen® som en så kallad TRPV1-agonist. Det är vår övertygelse att detta kommer att utgöra ett kraftfullt skydd för de flesta medicinska applikationer, då detta inriktar sig på den generella verkansmekanismen för vår substans. Vi har under de senast månaderna också börjat knyta akademiska kontakter i syfte att skapa forskningssamarbeten. Långsiktigt bedömer jag att medicinska applikationer är oerhört intressanta för aXichem. Det är därför väsentligt att vi startar en del processer redan nu, då det kan ta ett antal år innan tillräckliga data finns för att attrahera läkemedelsbolag. PheniCare, den smärtlindrande kräm där aXiphen® ingår som aktiv substans, har som tidigare nämnts fått ett positivt gensvar efter introduktionen i Hong Kong under förra året. Försäljningen sker genom det till aXichem närstående bolaget aXimed. Vi siktar nu på en bredare lansering genom ledande butikskedjor i Hong Kong och arbetar även med att hitta öppningar på den kinesiska marknaden. PheniCare innebär inledningsvis inte några stora intäkter för aXichem men kan på sikt bli en intressant och lönsam produkt.

Avslutningsvis är det min förhoppning att så många intresserade som möjligt ska komma till vår presentation vid småbolagsdagen i Stockholm den 13:e juni. Vi ses där!

Johan Arvidsson
VD

 
Kontaktperson för information: Johan Arvidsson, VD,
johan.arvidsson@axichem.se, tel: +(46) 708 974 439

 

Om aXichem
aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier. Bolagets produkt, aXipen®, är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Tillämpningar finns inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden. Bolaget har ca 400 aktieägare. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

Adress: Vestre Torggatan 1, 2015 Bergen, Norge Tel: 046-780 06 73 kontakt@axichem.se

Back