aXichem AB (publ) Kvartalsrapport Januari-september 2016
November 24, 2016
aXichem AB (publ) Kvartalsrapport Januari-september 2016
Back

Viktiga händelser under perioden

  • I juli meddelade bolaget att första volymbeställningen av aXiphen®feed hade producerats. Två europeiska kycklingproducenter har beställt sammanlagt 240 ton foder, vilket innebär att 240 kg aXiphen®feed behövs, för utvärdering i sin kommersiella uppfödning.
  • I juli beslutade styrelsen om ett brygglån om sammanlagt tre miljoner SEK. Långivarna är aXichems tre största ägare, Manakin Ltd, Mats Invest AB samt LMK Ventures, som lånar ut en miljon SEK vardera till bolaget. Lånet har upptagits till marknadsmässiga villkor samt med en möjlighet för långivarna att konvertera utlånat kapital till aktier, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2016. Lånet förfaller i sin helhet till betalning senast den 31 mars 2017.
  • I augusti meddelades att bolaget har inlett ett samarbetsprojekt med danska Saponin Innovation Center IVS, vid Agro Food Park i Århus. Syftet med projektet är att utvärdera eventuella synergier mellan proteinet saponin, som utvinns ur spannmålsväxten quinoa, och aXichems naturanaloga capsaicinprodukt aXiphen®. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • I oktober fick aXichem slutrapporten från studien som genomförts i samarbete med forskare vid College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University och Institutionen för Biologi vid Universitetet i Bergen, avseende aXichems foderingrediens aXiphen®feed. Rapporten visar att aXiphen i fodret ökar tillväxten med ca 9% och minskar salmonellaförekomst hos kycklingar. 
  • I november lämnade aXichem in ansökan för Novel Food-godkännande för aXiphen® till myndigheten i Belgien. Novel Food-godkännande är förutsättningen för kommersialisering av aXiphen inom t ex kycklingfoder.  
  • I november förstärkte aXichem organisationen inom marknadsföring och försäljning genom rekrytering av Lucas Altepost. Altepost har lång erfarenhet från bioteknikindustrin, framför allt inom kosttillskott.  
  • I november meddelades det att styrelsen beslutat om en fullt garanterade företrädesemission. Fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen är 4,25 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om 23,6 MSEK före emissionskostnader. Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett memorandum som kommer att färdigställas och förväntas offentliggöras omkring den 2 december 2016.

Finansiell sammanfattning

Bolagets resultaträkning i sammandrag, tkr 2016-07-01 
    2016-09-30
2015-07-01 
2015-09-30
2016-01-01 
2016-09-30
2015-01-01 
2015-09-30
2015-01-01 
2015-12-31
2014-01-01 
2014-12-31
Nettoomsättning 0  0  0  0  0  376 
Övriga rörelseintäkter 0  0  0  0  503  0 
Övriga externa kostnader -1 142  -829  -3 276  -3 432  -5 445  -4 964 
Personalkostnader -173  -657  -1 154  -1 673  -2 271  -943 
Av- och nedskrivningar 0  0  0  0  0  0 
Övriga rörelsekostnader -3  -97  -3  -118  -118  0 
Rörelseresultat   -1 318  -1 583  -4 433  -5 223  -7 331  -5 531 
Ränteintäkter 0  0  0  0  1  16 
Räntekostnader -45  -22  -88  -70  -93  -113 
Resultat efter finansiella poster   -1 363  -1 605  -4 521  -5 293  -7 423  -5 628 
Skatt  0  0  0  0  0  0 
Periodens resultat efter skatt -1 363  -1 605  -4 521  -5 293  -7 423  -5 628 

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad Fenylcapsaicin vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda ­farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen®  i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till ­aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichem är listat på NASDAQ First North.


Vd har ordet

Under kvartalet som gått har vi fortsatt att bygga viktiga värden i aXichem. För att bli konkurrenskraftiga, oavsett om vi talar om marknaden för kycklingfoder eller någon av de övriga möjliga marknader som finns för aXiphen®, så behöver vi data som bevisar att vår produkt har effekt. De studier vi tidigare gjort, för att få underlag till våra regulatoriska godkännanden, har riktat in sig på att visa att fenylcapsaicin har samma egenskaper som naturligt capsacin.  Genom samarbetet med College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University har vi, på ett mycket kostnadseffektivt sätt får utmärkta effektdata. Kycklingar som fick aXiphen® i fodret hade en viktökning på ca 5-9 procent jämfört med den grupp kycklingar som inte fått aXiphen® i sitt foder. Detta är ett oerhört bra resultat och något som direkt går att översätta i pengar för kycklingproducenterna. Studierna visade även att aXiphen® förebygger salmonella och sammantaget gör detta att vi har en stark produkt i vår portfölj. Med denna nya information och en ansökan om Novel Food-godkännande, som för närvarande processas hos myndigheten i Belgien, kan vi nu på allvar gå ut och bearbeta marknaden i första hand i Europa. Vi har idag två större kycklinguppfödare som testar foder med aXiphen®feed som tillskott, och det ska bli mycket spännande att få ta del av deras återkoppling under nästa år.

I linje med det positiva resultat vi har sett i kycklingstudien har vi en möjlighet att tillsammans med danska Saponin Innovation Center IVS, vid Agro Food Park i Århus utvärdera eventuella synergier mellan proteinet saponin, som utvinns ur spannmålsväxten quinoa, och aXichems naturanaloga capsaicinprodukt aXiphen®. Vi har indikationer på att aXiphen® också skulle kunna vara till nytta som komponent i fodret vid svinuppfödning och med Saponin Innovation Center får vi resurser att utvärdera denna spännande möjlighet. 

Efter periodens slut har jag haft glädjen att kunna förstärka organisationen med Lucas Altepost, en erfaren och branschkunnig person inom affärsutveckling och försäljning. Tillsammans med Chr. Olesen Group, som vi sedan en längre tid har ett samarbete med, ser jag att vi har rätt kompetens och resurser för att komma ut på fodermarknaden. Naturligtvis är en godkänd Novel Food-ansökan förutsättningen där bedömningen är att den ska finnas på plats före halvårsskiftet 2017.

När det gäller antifouling, det vill säga båtbottenfärg som gör att inte havstulpaner och andra marina organismer får fäste,  pågår tester hos tre större färgtillverkare. Detta är en process som tar tid, då det är säsongsberoende och tester görs i olika typer av vatten och med varierande temperaturer. Påväxt sker över tid och måste därmed testas över tid. Vår ansökan om godkännande enligt EUs biociddirektiv har tagit något längre tid än planerat, då EUs regelverk har genomgått förändringar och våra rådgivare varit avvaktande i vilket vägval som varit det bästa för bolaget. Detta har dock inte hindrat oss i dialogen med potentiella kunder, då tester ändå kunnat genomföras. Återigen kommer effektivitetsdata in i bilden och även inom antifouling är det sådana vi nu får fram tillsammans med färgtillverkarna.

Jag vill också rikta ett tack till våra huvudägare som gick in med ett brygglån under kvartalet. Detta gav bolaget möjlighet att ta ytterligare viktiga steg och hitta en väg för långsiktig finansiering för bolaget. Styrelsen har efter periodens slut fattat beslut om nyemission. Motivet till nyemissionen är att ge aXichem resurser till fortsatt kommersialisering av aXiphen®, med fokus på området kycklingfoder. Emissionsvillkoren framgår av pressmeddelande från den 24 november.

Jag ser att 2016 så här långt varit ett mycket givande år för aXichem och det arbete vi lagt ner börjar ge konkreta resultat och affärsmöjligheter.

Torsten Helsing, VD i aXichem

Back