aXichem: Flaggningsmeddelande
August 10, 2012
aXichem: Flaggningsmeddelande
Back

aXimed AB har till sina aktieägare delat ut 6 899 032 aktier i aXichem AB, med avstämningsdag den 3 augusti 2012.

aXimed AB har härigenom minskat sitt innehav i aXichem AB från 7 287 890 aktier, motsvarande 52,47 procent av rösterna/kapitalet, till 388 858 aktier, motvarande 3,27 procent av rösterna/kapitalet i aXichem AB.

Genom utdelningen har Manakin Ltd, som äger 8 071 288 aktier i aXimed AB, erhållit 4 035 644 aktier i aXichem AB, motsvarande 28,9 av rösterna/kapitalet i aXichem AB.

Back