aXichem genomför företrädesemission om cirka 50 MSEK
February 23, 2023
aXichem genomför företrädesemission om cirka 50 MSEK
Back

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för aXichem AB (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”), har idag, den 23 februari 2023, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen täcks till 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Emissionen genomförs för att skala upp verksamheten i samband med planerad kommersialisering av aXiphen® inom fjäderfäfoder samt för att återbetala en del av det konvertibellån som upptogs i april 2022. Styrelsen har vidare beslutat att uppta ett nytt konvertibellån från Formue Nord om cirka 10,53 MSEK.

Bakgrund

aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets kommersiella fokus är att etablera aXiphen® som ingrediens i kycklingfoder och aXivite® inom funktionella livsmedel.

aXiphen® har i upprepade studier visat sig kunna minska förekomsten av salmonella hos kycklingar samtidigt som det främjar deras tillväxt. aXiphen® kan därför vara ett substitut till antibiotika som ingrediens i foder till kycklingar, vilket behövs då antibiotika sedan januari 2022 är förbjudet i EU för detta användningsområde på grund av problemet med resistenta bakterier. Även i USA har regelverket stramats åt av samma anledning. En ansökan om godkännande för fenylcapsaicin som fodertillsats enligt Feed Additive i EU lämnades in till myndigheten EFSA i mars 2022 och legal tidsgräns för ett eventuellt godkännande i ärendet är september 2023. Ansökan om godkännande för substansen enligt GRAS feed i USA är pågående, dock har processen under handläggningen genomgått förändringar och Bolaget avvaktar för närvarande nya direktiv från myndigheten. aXichem har även inlett regulatoriskt arbete för produktgodkännande i Sydamerika och Indien.

Marknaden för fjäderfäfoder i Europa estimeras uppgå till ca 30 miljarder EUR och innebär en betydande tillväxt- och lönsamhetspotential för aXichem. Behovet av att minska salmonellaförekomsten utan att använda antibiotika driver marknaden för aXichems produkt och Bolaget är redo att börja leverera så snart marknadsgodkännanden har erhållits. Bolaget har säkrat produktion och leverans från råvara till slutprodukt och distributionsavtal för Europa och Latinamerika för aXiphen® är på plats. Vidare har Bolaget, tillsammans med sin distributör CHR. Olesen, löpande dialog med ett antal producenter av fjäderfäfoder i EU och intresset för produkten är enligt Bolagets bedömning fortsatt stort. Baserat på information från dessa dialoger uppskattar aXichem därför att en försäljning om cirka 60–80 MSEK är möjlig under de under de första 12–18 månaderna efter marknadsgodkännande i EU och i Brasilien. Marknaden i USA är fragmenterad vilket medför att storlek och tidpunkt för eventuella intäkter från denna marknad i dagsläget är svåra att estimera.

aXivite® har i studier i USA samt i Europa visat positiva resultat avseende viktkontroll respektive effekt av fysisk träning. Fenylcapsaicin är godkänt enligt Novel Food i EU (2019) och GRAS Food i USA (2018) som ingrediens i livsmedel, vilket innebär att aXivite® är i full kommersiell fas. För aXivite® täcks marknaden av ett nätverk av distributörer i Europa, USA och Indien. Produkten har enligt Bolaget uppskattats bland producenter av funktionella livsmedel och kosttillskott. Intäkterna från aXivite® uppgick under 2022 till cirka 5 MSEK. Bolaget bedömer att inledda kundsamarbeten och nuvarande kapacitet för distribution och försäljning i segmentet kosttillskott ska ge en fortsatt ökad försäljning av aXivite® och bedömer därför att försäljningen av aXivite® kan resultera i intäkter till aXichem om ca 20–25 MSEK under 2023.

Motiv

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att genomföra Bolagets affärsplan under de kommande tolv månaderna, där återbetalning av Bolagets konvertibellån samt investeringar och ökade kostnader i syfte att skala upp verksamheten i samband med kommersialiseringen av aXiphen® är planerade. Bolaget har behov av att tillföra ytterligare kapital för dessa syften och styrelsen i aXichem har därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman 31 maj 2022, beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Det kapitaltillskott aXichem tillförs genom Företrädesemissionen ska till stor del användas till investeringar i produktion, lager och marknadsföring för att ta tillvara den tillväxt- och lönsamhetspotential som kan realiseras efter erhållna marknadsgodkännanden för aXiphen®. Vid fullteckning i Erbjudandet beräknas aXichem tillföras 49,6 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 6,9 MSEK. Nettolikviden från emissionen är avsedd att användas enligt nedan: 

 • återbetalning av konvertibellån, 10 MSEK.

Resterande likvid avses fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga aktiviteter kan genomföras, enligt nedanstående prioritetsordning:

 • lager, produktion och marknadsföring, 70 procent
 • affärsutveckling, 20 procent
 • organisationsutveckling, 5 procent
 • regulatoriska processer, 5 procent.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för aXichem har beslutat, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra Företrädesemissionen, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • För varje aktie som innehas på avstämningsdagen, 6 mars 2023, erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nyemitterade A-aktier.
 • Teckningskursen per aktie uppgår till 7,00 SEK.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om 49,6 MSEK, före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 8 mars 2023 till och med den 22 mars 2023.
 • Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 417 339,80 SEK och antalet aktier öka med högst 7 086 699 aktier.
 • Aktieägare i Bolaget som inte tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att få sina aktieinnehav utspädda. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas innebär det en utspädning motsvarande cirka 30 procent.

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen samt annan information om Bolaget kommer att finnas i det EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”), som förväntas publiceras omkring den 3 mars 2023.

Tecknings- och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om totalt cirka 7,7 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har aXichem ingått avtal om teckningsgarantier om totalt cirka 27,1 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantier om totalt cirka 34,7 MSEK, motsvarande 70 procent av emissionslikviden. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. För lämnade emissionsgarantier utgår en kontant ersättning på elva (11) procent av det garanterade beloppet. Ingångna tecknings- och garantiåtaganden är inte säkrade genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Mer detaljerad information om de parter som ingått tecknings- och garantiåtaganden återfinns i prospektet som planeras att offentliggöras omkring den 3 mars 2023.

Preliminär tidsplan avseende Företrädesemissionen

2 mars 2023         Sista dag för handel inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

3 mars 2023         Första dag för handel exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

3 mars 2023         Offentliggörande av Prospekt (förväntat datum)

6 mars 2023         Avstämningsdag

8 mars – 22 mars 2023   Teckningsperiod

8 mars – 17 mars 2023   Handel I teckningsrätter

8 mars – Tills dess att Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket – Handel i Betalda Tecknade Aktier (”BTA”)

24 mars 2023                 Förväntat datum för publicering av resultat i Företrädesemissionen

Prospekt

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen och annan information om Bolaget kommer att finnas i Prospektet som förväntas offentliggöras av Bolaget omkring den 3 mars 2023.

Konvertibellån

I april 2022 upptog aXichem ett konvertibellån om 20 MSEK från Formue Nord Fokus A/S (”Formue Nord”). I samband med Företrädesemissionen har aXichem överenskommit med Formue Nord dels att 10 miljoner SEK av det konvertibla lånet ska återbetalas i samband med Företrädesemissionens slutförande, dels att aXichem ska ta upp ett nytt konvertibellån om cirka 10,53 MSEK från Formue Nord som ska betalas genom kvittning av resterande fordran enligt det tidigare konvertibellånet.

Styrelsen för aXichem har därmed idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att uppta ett nytt konvertibellån om cirka 10,53 MSEK. Det konvertibla lånet tecknas till en teckningskurs om 95 procent av nominellt belopp. Lånet löper med en årlig ränta om 12 procent och konverteringskursen uppgår till 9,10 SEK. Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2024, i den mån det inte konverterats dessförinnan. Vid full konvertering kommer Bolagets aktiekapital att öka med 231 347,60 SEK, genom utgivande av 1 156 738 nya A-aktier. 

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Vinge är legal rådgivare åt aXichem i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information:

Torsten Helsing,

VD, aXichem AB, telefon: +46 706 863 355

E-post: torsten.helsing@axichem.com

Certified advisor åt aXichem är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Denna information är sådan som aXichem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 08:30 CET.

Om aXichem 

aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första produkt är fenylcapsaicin, som Bolaget kommersialiserar under två varumärken, aXiphen® och aXivite®, som ingrediens i djurfoder respektive kosttillskott. Verksamheten är uppdelad i tre marknadsområden med olika applikationer för fenylcapsaicin: som ingrediens i foder för fjäderfän, så som kyckling och kalkon, som ingrediens i kosttillskott för tarmhälsa, viktkontroll samt sport och träning samt som ingrediens i kosttillskott för bio-förstärkning av kurkumin och melatonin. aXichem är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.axichem.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i aXichem i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det Prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Back