aXichem genomför nyemission med företräde för aktieägarna
December 02, 2011
aXichem genomför nyemission med företräde för aktieägarna
Back

Styrelsen för aXichem, har den 2 december 2011 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 8.9 MSEK före emissionskostnader.

Ägare samt styrelse och ledning har förbundit sig att teckna aktier som representerar cirka 70 procent av kapitalet i nyemissionen. Dessa teckningsförbindelser avser cirka 6.4 MSEK.

Bakgrund och motiv

aXichems affärsidé är att utveckla biologiskt nedbrytbara alternativ till så kallade antifoulingingredienser. Bolagets arbete med REACH-godkännande för försäljning av phenylcapsaicin på den europeiska marknaden har utvecklats. aXichem ser också god progression i arbetet med att färdigställa phenylcapsaicinbaserade slutprodukter och ser nu på konkreta produktförslag. Vi förväntar snabb utveckling i detta under 2012. Målet är att bolaget ska anpassas till en industrialisering under 2012.

Företrädesemissionen

Styrelsen för aXichems beslutade den 2 december 2011 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 9 maj 2011 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Styrelse fattade samtidigt beslutet att erbjuda bolagets nuvarande konvertibellinnehavare att

1. Att konvertera till aktier på samma villkor som den kommande nyemissionen (4.50 SEK)

2. Att låta konvertibeln löpa ett år till med samma Räntevillkor fast den nya konverteringskursen 4.50 SEK

3. Att konvertera sina konvertibler till kontanta medel.

Ökning av aktiekapitalet och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 99 254,65 SEK genom nyemission av högst 1 985 093 A-aktier.

Emissionskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs om 4,50 SEK per aktie.

Teckningsrätt

Bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, skall äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger, varvid varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna en (1) nya aktier för varje helt sex (6) befintliga aktier. Det innebär att innehavare av aktier på avstämningsdagen för varje befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt och att sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 8 december 2011.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya aktier med primär företrädesrätt skall ske genom kontant betalning. Aktier som tecknas med primär företrädesrätt skall betalas tidigast den 9 december 2011 och senast den 23 december 2011 eller en senare tidpunkt styrelsen bestämmer.

Preliminär tidplan för nyemissionen

5 december 2011: Sista dag för handel inklusive rätt att deltaga i nyemissionen

6 december 2011: Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i nyemissionen

9 december 2011: Beräknad dag för offentliggörande av memorandum som beskriver nyemissionen

8 december 2011: Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen

9 – 20 december 2011: Handel i teckningsrätter

9 – 23 december 2011: Teckningstid

Omkring 30 december 2011: Offentliggörande av utfallet

Back