aXichem inleder samarbete med ledande aktörer inom jordbruksproduktion och foder
December 04, 2018
aXichem inleder samarbete med ledande aktörer inom jordbruksproduktion och foder
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, står i begrepp att inleda ett samarbete, avseende aXichems naturanaloga capsaicin, aXiphen, med en av världens tio största producenter inom jordbruksproduktion. Den asiatiska producenten har verksamhet i inom flera områden, bland annat uppfödning av fjäderfä, svin och nötboskap samt foder- och livsmedelsproduktion.

Inom ramen för samarbetet kommer tester på sammanlagt 840 000 kycklingar att genomföras, där hälften av djuren får ett foder där aXiphen ingår, medan resterande djur får sitt vanliga foder. Testerna kommer att ske under tre produktionscykler vid en av produktionsföretagets anläggningar i Thailand. Planen är att göra testerna under första halvan av 2019. Produktionsföretaget kommer att stå för halva kostnaden för den mängd aXiphen som behövs för testet, motsvarande cirka 300 000 kronor. Detta innebär i princip kostnadstäckning för aXichem. Om testerna ger ett gott resultat som parterna att gå vidare i avtalsförhandlingar.

-  Vi är mycket nöjda med att kunna inleda samarbetet med en storproducent av kycklingar och av kycklingfoder. För att asiatiska kycklingproducenter ska kunna exportera sina varor till Europa krävs inom kort totalt antibiotikafri uppfödning. De fina resultat vi hittills sett av aXiphen som ingrediens i kycklingfoder när det gäller att förebygga salmonella och få snabbare tillväxt hos kycklingen gör oss till ett mycket intressant alternativ. Jag ser på sikt en stor potential i det här samarbetet, men förväntar inga intäkter från samarbetet förrän tidigast i slutet av 2019, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. 

Det asiatiska företaget är börsnoterat, har försäljning i mer än 30 länder och en årlig omsättning på mer än 45 miljarder. Bolaget sysselsätter cirka 300 000 personer globalt.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2018 kl 15:15

Back