aXichem kommer att förse EU-kommissionen med ytterligare data då EFSA publicerat ”Inconclusive Scientific Opinion” för bolagets pågående Feed Additive-ansökan avseende aXiphen
December 14, 2023
aXichem kommer att förse EU-kommissionen med ytterligare data då EFSA publicerat ”Inconclusive Scientific Opinion” för bolagets pågående Feed Additive-ansökan avseende aXiphen
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att, EFSA har publicerat ”Inconclusive Scientific Opinion” för aXichems pågående Feed Additive-ansökan avseende phenylcapsaicin (aXiphen®). I yttrandet drar EFSA slutsatsen att det finns en del dataluckor, inom områdena miljösäkerhet, konsumentsäkerhet och effekt, i ansökan som bolaget lämnat in. aXichem kommer omedelbart att påbörja processen för att ta fram de data som krävs för att fylla luckorna och när detta är klart skicka den kompletterande informationen till EU-kommissionen för slutlig bearbetning och godkännande. aXichem uppskattar att bolaget behöver cirka sex månader för att ta fram den information som krävs. Phenylcapsaicin har sedan 2019 ett EU-godkännande enligt Novel Food för användning i livsmedel.

Jag är övertygad om att vi kan leverera den information som krävs för de definierade områdena. Vi kommer att meddela EFSA och Kommissionen om vår avsikt att lämna in den kompletterande informationen. Vårt team har redan påbörjat arbetet och vi uppskattar att det kommer att ta cirka sex månader att ta fram och leverera data, där en stor del av aktiviteterna kommer att vara relaterade till data för miljösäkerhet och effekt. En del av de effektdata vi lämnade i ansökan uppfyllde inte till fullo EFSA:s riktlinjer, avseende en del specifika endpoints, och togs därför inte med i EFSA:s utvärdering. Vi kommer att överbrygga detta gap med kompletterande data som kommer att överlämnas till EU-kommissionen. Kommissionen kommer därefter att genomföra den slutliga bearbetningen och, vid behov, kommer EFSA att ombes bedöma uppgifterna och avge ett nytt vetenskapligt yttrande”, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

EFSA:s scientific opinion kommer att finnas tillgänglig här: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/journal/18314732

Om phenylcapsaicin och aXiphen

Hälsofördelarna med chili och med dess aktiva ämne capsaicin, har varit kända i århundraden. aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplad med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, där hettan är kraftigt reducerad.

Produktionstester och studier har bevisat effektiviteten av aXiphen® (phenylcapsaicin) som ingrediens i fjäderfäfoder. Ett produktionstest avseende salmonellaprevalens på golvet i kycklingstallar utfördes i ett fullskaligt kommersiellt försök med produktion av kycklingar under jordbruksförhållanden. Kycklingarna fick 15 ppm phenylcapsaicin i fodret i en vanlig startutfodring, Produktionstestet omfattade cirka 1,6 miljoner fåglar. Testet visade, under testförhållandena och vid tillförande av 15 ppm phenylcapsaicin i fodret, en statistiskt signifikant minskning av antal gårdar med salmonellapositiva golvtest. Den europeiska modellen för produktionseffektivitet, EPEF, visade också att avelseffektiviteten ökade med 14 % jämfört med traditionell utfodring.

Denna information är sådan som aXichem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2023 kl 11:50 CET. 

Back