aXichem offentliggör utfall i företrädesemissionen
March 26, 2024
aXichem offentliggör utfall i företrädesemissionen
Back

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

aXichem AB (publ) (”aXichem” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) som offentliggjordes den 1 februari 2024, och vars teckningsperiod avslutades den 25 mars 2024 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 2 701 257 Units, motsvarande cirka 50,3 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 14 182 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,3 procent av Företrädesemissionen. Slutligen tecknades 1 046 419 Units enligt de garantiåtaganden som ingåtts, motsvarande cirka 19,5 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades därmed 3 761 858 Units och Företrädesemissionen tecknades därmed till 70 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs aXichem cirka 28,2 MSEK före emissionskostnader.

Utfall

2 701 257 Units, motsvarande cirka 50,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 14 182 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,3 procent av Företrädesemissionen. 1 046 419 Units, motsvarande cirka 19,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades av garanter som lämnat garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till 70 procent och aXichem tillförs cirka 28,2 MSEK före emissionskostnader.

Besked om tilldelning

De som har tecknat Units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas Units i enlighet med de principer som har angivits i det prospekt som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 8 mars 2024. Besked om tilldelning till de personer som tecknat Units utan uniträtter förväntas distribueras den 27 mars 2024. Tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats Units kommer att meddelas.

Handel i BTU

Handel med betalda tecknade units (“BTU”) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att avslutas när Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 15, 2024. BTU kommer då att konverteras till aktier och teckningsoptioner av serie TO1A.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i aXichem med 18 809 290, från 21 496 325 till 40 305 615 och aktiekapitalet ökar med 3 761 858 SEK, från 4 299 265 SEK till 8 061 123 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1A som utges i samband med Företrädesemissionen kommer antalet aktier öka med ytterligare 18 809 290, från 40 305 615 till 59 114 905, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 3 761 858 SEK, från 8 061 123 SEK till 11 822 981 SEK.

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare åt aXichem i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information:

Torsten Helsing,

VD, aXichem AB, telefon: +46 706 86 33 55

E-post: torsten.helsing@axichem.com

eller besök: www.axichem.com

Certified adviser åt aXichem är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2024 kl. 16:45 CET.

Om aXichem  

aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första produkt är phenylcapsaicin, som Bolaget kommersialiserar under två varumärken, aXiphen® och aXivite®, som ingrediens i djurfoder respektive kosttillskott. Verksamheten är uppdelad i tre marknadsområden med olika applikationer för phenylcapsaicin: som ingrediens i foder för fjäderfän, så som kyckling och kalkon; som ingrediens i kosttillskott för tarmhälsa, viktkontroll samt sport och träning; samt som ingrediens i kosttillskott för biotillgänglighetsförstärkning av curcumin och melatonin.

aXichem är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.axichem.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i aXichem i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen sker endast genom det Prospekt som Bolaget har offentliggjort i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Back