aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande för aXiphen i EU
September 26, 2023
aXichem uppdaterar status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande för aXiphen i EU
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att bolagets ansökan för Feed Additive-godkännande i EU nu är öppen för så kallad ”public consultation”, vilket innebär att tredje part kan lämna synpunkter på ansökan och utgör en viktig del av EFSAs regelverk för öppenhet och transparens. Public consultation är en obligatorisk del av godkännandeprocessen och kommer att avslutas den 16 oktober 2023.  Idag inleds även FEEDAP panelens plenummöte, som pågår den 26–28 september 2023, och där aXichems ansökan finns med på agendan. All information kring ansökan och processen finns tillgänglig på Open EFSA portal.

"Processen löper vidare. Alla steg måste avverkas innan vi har ett definitivt besked. ”Public consultation” innebär att tredje part har möjlighet att kommentera ansökan. Detta är den avslutande delen av processen för vår ansökan, förutsatt att EFSA vid det möte som hålls den 26–28 september antar myndighetens eget utlåtande för att sedan genomföra publicering av utvärderingen”, säger Torsten Helsing, VD för aXichem.

”Public consultation” syftar till att identifiera om andra relevanta vetenskapliga data, studier och annan information som ingår i eller stödjer det inlämnade underlaget finns tillgängliga om det ämne som ansökan eller anmälan berör. Berörda parter uppmanas att lämna sina synpunkter inom den angivna tidsfristen. Relevanta bidrag kommer att beaktas och behandlas av EFSA under den relaterade vetenskapliga bedömningen.

Om FEEDAP

Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP)

ger vetenskapliga råd om säkerheten och/eller effekten hos tillsatser, produkter eller ämnen som används i djurfoder. Panelen utvärderar deras säkerhet och/eller effekt för den art som avses, för användare och konsumenter av animaliskt ursprung, och för miljön.

Om phenylcapsaicin och aXiphen

Hälsofördelarna med chili och med dess aktiva ämne capsaicin, har varit kända i århundraden. aXichems egenutvecklade molekyl, phenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplad med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, där hettan är kraftigt reducerad.

Produktionstester och studier har bevisat effektiviteten av aXiphen® som ingrediens i fjäderfäfoder. Ett produktionstest avseende salmonellaprevalens på golvet i kycklingstallar utfördes i ett fullskaligt kommersiellt försök med produktion av kycklingar under jordbruksförhållanden. Kycklingarna fick 15 ppm phenylcapsaicin i fodret i en vanlig startutfodring, Produktionstestet omfattade cirka 1,6 miljoner fåglar. Testet visade, under testförhållandena och vid tillförande av 15 ppm phenylcapsaicin i fodret, en statistiskt signifikant minskning av antal gårdar med salmonellapositiva golvtest. Den europeiska modellen för produktionseffektivitet, EPEF, visade också att avelseffektiviteten ökade med 14 % jämfört med traditionell utfodring.

Denna information är sådan som aXichem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2023 kl 09:45 CET. 

Back