aXichem upptar konvertibellån om 20 miljoner kronor
April 05, 2022
aXichem upptar konvertibellån om 20 miljoner kronor
Back

Styrelsen för aXichem AB (publ) (“aXichem” eller “Bolaget”) har idag beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Likviden avses användas till att säkerställa samt accelerera Bolagets tillväxt och affärsutveckling i linje med de nya målsättningar som kommunicerats inom Bolagets prioriterade marknadsområden.Styrelsens beslut är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras inom kort.

Huvudsakliga villkor

  • Det konvertibla lånets nominella belopp uppgår till 20 miljoner kronor och löper med en årlig ränta om 12 procent.
  • Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 oktober 2023, om inte Konvertiblerna konverterats dessförinnan.
  • Konverteringskursen uppgår till 20 kronor.

För det fall det konvertibla lånet konverteras i sin helhet kommer antalet aktier i bolaget öka med 1 000 000 och aktiekapitalet med 200 000 kronor.

Bakgrund och motiv

Nettolikviden från konvertibelmissionen kommer att förse aXichem med det rörelsekapital som behövs för att tillgodose den förväntade efterfrågan på Bolagets produkter, aXivite och aXiphen, under de kommande 24 månaderna. För att ge attraktiva leveranstider till Bolagets kunder behöver Bolaget producera större volymer, vilket innebär att tiden mellan kostnad och intäkt behöver finansieras. Nettolikviden från emissionen kommer även bidra till att ge Bolaget en stabil finansiell plattform i kommande kommersiella avtalsförhandlingar med samarbetspartners i Europa, USA och Asien inom djurfoderproduktion och kosttillskott/pharmaceuticals.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, anskaffa kapital för att säkerställa Bolagets finansiering och expansion. I rådande omvärldssituation bedömer styrelsen att en riktad emission, i stället för en företrädesemission, är det bästa sättet att vårda såväl uppbyggda värden som befintliga aktieägares investeringar i Bolaget.

Villkoren för det konvertibla lånet, inklusive konverteringskurs, har fastställts efter förhandlingar med Formue Nord Fokus A/S. Styrelsen för aXichem anser att villkoren därmed är marknadsmässiga.

Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra konvertibelemissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att genomföra en finansiering med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en riktad emission därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Kommentar från aXichems VD, Torsten Helsing

Målet är att etablera aXichems produkt i de utvalda segmenten i EU, Sydamerika, Asien och USA på ett sådant sätt att produktionskapacitet och logistik ger kunden en positiv upplevelse. Vi har pågående kommersiella diskussioner med flera större foder- och kostillskottsproducenter och bedömer att dessa kan resultera i avtal under 2022. Med det kapital som konvertibelemissionen tillför kan vi tillgodose produktion för leverans till nuvarande kunder och ge leveranssäkerhet till den pipe-line vi bygger upp.”

Denna information är sådan som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2022, kl 20:20 CET.

Back