aXichems företrädesemission övertecknad med 292 procent. Beslut om övertilldelningsemission. Bolaget tillförs sammanlagt 55,9 MSEK före emissionskostnader.
February 05, 2019
aXichems företrädesemission övertecknad med 292 procent. Beslut om övertilldelningsemission. Bolaget tillförs sammanlagt 55,9 MSEK före emissionskostnader.
Back

aXichem AB:s (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) har avslutats. Företrädesemissionen övertecknades med 292 procent, varför Bolaget har beslutat att genomföra en övertilldelningsemission (”Övertilldelningsemissionen”). Bolaget tillförs därmed sammanlagt 55,9 MSEK före emissionskostnader. 

Kommentar från Torsten Helsing, VD

”Vi är mycket glada över det stora intresse som visats för aXichem och Bolagets framtida resa, med en övertecknad Företrädesemission och utnyttjad Övertilldelningsemission som tillför Bolaget cirka 55,9 MSEK före emissionskostnader. Vi är många som tror på aXichems framtida tillväxt utifrån den förestående kommersialiseringen av aXiphen®. Kapitalanskaffningen ger oss nu än bättre förutsättningar att genomföra kommersialiseringen genom en stärkt organisation och produktion.”

Företrädesemissionen övertecknades med 292 procent. 675 070 A-aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 99 procent av Företrädesemissionen, och 1 999 777 A-aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 293 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad med 292 procent och garantiåtagandena som lämnades av ett antal externa investerare behövde inte tas i anspråk.  

För att möjliggöra tilldelning till de intressenter som inte erhållit tilldelning i Företrädesemissionen samt för att kunna bredda och stärka Bolagets ägarbas, har styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 maj 2018, att ge ut ytterligare 250 000 A-aktier till en teckningskurs om 60,00 SEK per aktie, motsvarande cirka 15,0 MSEK, på de villkor som anges i prospektet avseende Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer totalt 931 784 A-aktier att ges ut och Bolaget tillförs därmed cirka 55,9 MSEK före emissionskostnader. 

Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 6 februari 2019 genom utskick av avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 11 februari 2019, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier i Övertilldelningsemissionen tillfaller personer som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full teckning. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 136 356,80 SEK till sammanlagt 3 136 206,60 SEK. Antalet A-aktier i Bolaget kommer öka med 681 874 aktier till totalt 15 681 033 aktier. 

Efter registrering av de aktier som emitteras inom ramen för Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 50 000,00 SEK till totalt 3 186 206,80 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare 250 000 aktier till totalt 15 931 033 aktier. 

Handel med BTA 

Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Tecknare som erhållit tilldelning i Övertilldelningsemissionen kommer att erhålla betalda tecknade aktier av serie 2 (BTA 2) vilka inte kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North utan omvandlas till A-aktier i aXichem när Övertilldelningsemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen beräknas ske i slutet av februari 2019. 

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till aXichem i samband med Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Torsten Helsing, verkställande direktör

+46 70 686 33 55

Gunilla Savring, Investor Relations

+ 46 73 442 93 64

Detta är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019, kl.20:00 CEST.

Back