Idag inleds teckningsperioden i aXichems företrädesemission
March 11, 2024
Idag inleds teckningsperioden i aXichems företrädesemission
Back

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag inleds teckningsperioden i aXichem AB (publ):s (”aXichem” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om cirka 40,3 MSEK som beslutades av styrelsen den 1 februari 2024 ("Företrädesemissionen").

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Den 6 mars 2024 godkände den extra bolagsstämman att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudvillkor:

  • Företrädesemissionen omfattar högst 5 374 081 Units motsvarande högst 26 870 405 A-aktier och 26 870 405 teckningsoptioner av serie TO1A.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs aXichem initialt cirka 40,3 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av maximalt antal teckningsoptioner av serie TO1A tillförs aXichem lägst cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader.
  • En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Bolaget.
  • Teckningskursen per Unit uppgår till 7,50 SEK, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Varje Unit består av fem (5) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO1A.

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare om totalt cirka 7,2 MSEK, motsvarande cirka 18 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om garantiåtaganden om totalt cirka 21,1 MSEK, motsvarande cirka 52 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 28,2 MSEK, motsvarande 70 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkrade genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Mer detaljerad information om de parter som ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden återfinns i prospektet som offentliggjordes den 8 mars 2024.

Tidsplan avseende Företrädesemissionen

11 mars – 25 mars 2024       Teckningsperiod

12 mars – 20 mars 2024       Handel i uniträtter

12 mars –                             Tills dess att Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket Handel i Betalda Tecknade Units (”BTU”)

27 mars 2024                       Förväntat datum för publicering av resultat i Företrädesemissionen

Prospekt

Prospektet som innehåller fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på Bolagets, Nordic Issuing AB:s och Västra Hamnen Corporate Finance AB:s respektive hemsidor (www.axichem.com, www.nordic-issuing.se, www.vhcorp.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare åt aXichem i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information:

Torsten Helsing,

VD, aXichem AB, telefon: +46 706 86 33 55

E-post: torsten.helsing@axichem.com

eller besök: www.axichem.com

Certified adviser åt aXichem är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2024 kl. 08:30 CET.

Om aXichem  

aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, det vill säga syntetiskt framställda substanser som har likartade och jämförbara egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första produkt är phenylcapsaicin, som Bolaget kommersialiserar under två varumärken, aXiphen® och aXivite®, som ingrediens i djurfoder respektive kosttillskott. Verksamheten är uppdelad i tre marknadsområden med olika applikationer för phenylcapsaicin: som ingrediens i foder för fjäderfän, så som kyckling och kalkon; som ingrediens i kosttillskott för tarmhälsa, viktkontroll samt sport och träning; samt som ingrediens i kosttillskott för biotillgänglighetsförstärkning av curcumin och melatonin.

aXichem är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.axichem.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i aXichem i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det Prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Back