KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL)
April 25, 2016
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL)
Back

Aktieägarna i aXichem AB (publ), org.nr 556739-8663 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 maj 2016 kl. 09.00 på Ideon Agora (hus Alfa, lokal Focus), Scheelevägen 15 i Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

-  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 maj 2016, och

-  dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 12.00 tisdagen den 17 maj 2016, under adress aXichem AB (publ), c/o aXimed AS, Vestre Torggaten 1, 5015 Bergen, Norge med angivande av ”årsstämma”, per telefon +46 46 780 0673 eller via e-post till post@axichem.se.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 17 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.axichem.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 9 254 181 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 9 254 181. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1.          Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2.          Upprättande och godkännande av röstlängd
3.          Val av en eller två justeringsmän
4.          Godkännande av dagordning
5.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.          Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7.          Beslut om:

a)         fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b)         dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

c)         ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8.         Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
9.         Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10.       Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
11.       Val av revisor
12.       Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
13.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
14.       Stämmans avslutande

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämmanUpprättande och godkännande av röstlängd

  1. Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Torsten Helsing väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att överkursfond och balanserade förluster överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Inget förslag till antal styrelseledamöter föreligger per dagen för denna kallelse. Valberedningens förslag till beslut kommer att offentliggöras på Bolagets webbplats, www.axichem.se, samt via Nasdaq First North Stockholm så snart möjligt.

Valberedningen föreslår antalet revisorer vara en (1) och att ingen revisorssuppleant väljes.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter arvoderas med ett prisbasbelopp vardera. Revisorn förslås arvoderas enligt löpande räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Inget förslag avseende styrelseledamöter föreligger per dagen för denna kallelse. Valberedningens förslag till beslut kommer att offentliggöras på Bolagets webbplats, www.axichem.se, samt via
Nasdaq First North Stockholm så snart möjligt.

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Annika Larsson intill slutet av årsstämman 2017.

Punkt 12 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att Peter Ragnarsson som representant för LMK Venture och Torsten Helsing som representant för Manakin LTD väljs som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2017.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka Bolagets aktiekapital med högst ett belopp som medför att Bolagets aktiekapital inte överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med villkor enligt ovan, är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.    

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 13 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till aXichem AB (publ), c/o aXimed AS, Vestre Torggaten 1, 5015 Bergen, Norge.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.axichem.se och på Bolagets kontor med adress c/o aXimed AS, Vestre Torggaten 1, 5015 Bergen, Norge samt på Mazars SET Revisionsbyrå AB:s kontor, Bantorget 2, 220 02 Lund senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 2 maj 2016. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Lund i april 2016

aXichem AB (publ)

Styrelsen

Back