KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL)
May 02, 2018
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL)
Back

Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Södergatan 26, i Malmö.

Anmälan m.m.  

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: 

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 25 maj 2018, 

- dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast fredagen den 25 maj 2018, helst före kl. 12.00, under adress aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö med angivande av ”årsstämma”, per telefon +46 46 780 0673 eller via e-post till post@axichem.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 25 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud 

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.axichem.se.

Förslag till dagordning  

 1. Öppnande 
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 4. Val av en eller två justeringsmän 
 5. Godkännande av dagordning 
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
 8. Beslut om: 
  a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt 
  c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer 
 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 
 11. Val av styrelseledamöter och revisor
 12. Beslut om valberedning 
 13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 8b) 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2017 balanseras i ny räkning.

Styrelse mm (punkterna 2 och 9 - 12)

Valberedningen, som består av Peter Ragnarsson (LMK Venture) och Torsten Helsing (Manakin LTD), föreslår följande

 • att advokat Christian Lindhé väljs som ordförande vid stämman, 
 • att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter, 
 • att arvode till styrelsen utgår med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett och ett halvt prisbelopp vardera till övriga styrelseledamöter,
 • att styrelseledamöterna Gunilla Savring, Jakob Axelsson, Jan Gustavsson, Jørn H. Berthelsen och Torsten Helsing omväljs,
 • att Jan Gustavsson omväljs till styrelseordförande,
 • att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter,
 • att arvode till revisorn utgår enligt godkänd löpande räkning, och
 • att auktoriserade revisorn Annika Larsson omväljs som bolagets revisor.

Valberedningen föreslår vidare att Peter Ragnarsson (LMK Venture) och Torsten Helsing (Manakin LTD) omväljs som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2019. 

Bolagsordning (punkt 13) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med följande:

Meningen ”Antalet aktier av serie A skall kunna uppgå till högst 10 000 000 st och antalet aktier av serie B skall kunna uppgå till högst 10 000 000 st.” i bolagsordningens § 5, tredje stycket, utmönstras samt införs istället följande mening ”Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.”. 

I bolagsordningens § 8 läggs följande mening till som ett nytt tredje stycke: ”Bolagsstämma skall kunna hållas antingen i Lund eller Malmö.

Emissionsbemyndigande (punkt 14) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets. 

___________________

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.axichem.se, och på bolagets kontor på Södergatan 26 i Malmö senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i maj 2018

aXichem AB (publ)

Styrelsen

Back