Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
May 28, 2021
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
Back

Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 28 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomfördes stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde därför inte rum. Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

att          fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning;

att          bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

att          styrelseledamöterna ska arvoderas med två prisbasbelopp vardera och styrelseordföranden med fyra prisbasbelopp;

att          till styrelseledamöter omvälja Gunilla Savring, Jakob Axelsson, Jan Gustavsson, Jørn H. Berthelsen och Torsten Helsing samt att omvälja Jan Gustavsson till styrelseordförande och Mazars AB till revisor;

att          valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av Peter Ragnarsson (LMK Ventures) och Torsten Helsing (Manakin LTD); samt

att           bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

Idag har även en förinspelad presentation publicerats, som finns tillgänglig via bolagets hemsida, www.axichem.com, där bolagets VD Torsten Helsing presenterar bolagets utveckling under det gångna räkenskapsåret.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 28 maj 2021 kl 11:00 CET.

Back