Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
May 31, 2018
Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)
Back

Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 31 maj 2018. Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

att               fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bolagetsresultat skulle balanseras i ny räkning;

att               bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

att               styrelseledamöterna ska arvoderas med ett och ett halvt prisbasbelopp vardera och styrelseordföranden med tre prisbasbelopp; 

att               till styrelseledamöter omvälja Gunilla Savring, Jakob Axelsson, Jan Gustavsson, Jørn H. Berthelsen och Torsten Helsing samt att omvälja Jan Gustavsson till styrelseordförande;

att               valberedningen ska bestå av Peter Ragnarsson, LMK Ventures, och Torsten Helsing, Manakin LTD;

att               ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag; samt

att               bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra   

                    att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

Back