aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari – december 2017
February 27, 2018
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari – december 2017
Back

aXichems utveckling under 2017 samt under kvartal 4 2017

Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättning uppgick till 0 kr (0 kr).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 375 tkr (-6 072 tkr).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,50 kr (-0,65 kr).
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2017 till 88 % (88 %).
 • Eget kapital per aktie 2017-12-31 uppgick till 2,29 kr (2,79 kr).
 • Investeringar i immateriella anläggningstillgångar har under året gjorts med 3 244 tkr (5 090 tkr).

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

 • Nettoomsättning uppgick till 0 kr (0 kr).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 359 tkr (-1 554 tkr).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,16 kr (-0,16 kr).
 • Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 993 tkr (1 571 tkr).

 Viktiga händelser under perioden

Kvartal 1

 • I mars meddelades att, i linje med vad som tidigare kommunicerats, har processen med att rekrytera en ny VD inletts. Samtidigt pågår också förberedelser för att flytta aXichems huvudkontor från Bergen i Norge till södra Sverige.
 • aXichems bokslutskommuniké 2016 publicerades den 23 februari. 

Kvartal 2

 • I maj meddelades att aXichem kommer att fördjupa samarbetet med en av de europeiska foderproducenter som under förra året beställde aXiphen®feed för test i kommersiell kycklinguppfödning. Foderproducenten har fått mycket positiv återkoppling från den kycklinguppfödare i Belgien som testat att utfodra kycklingarna med foder innehållande aXiphen®feed, framför allt gällande djurens tillväxt.  
 • I maj inledde bolaget processen för en ansökan om godkännande enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) för att kunna inleda försäljning av aXiphen® på den amerikanska marknaden för foder- och livsmedelstillsatser.  Arbetet utförs av konsultföretaget GRAS Associates.
 • I maj kommunicerades att aXichem genomför tester av aXiphen® som tillsats i svinfoder. Testerna genomförs i samarbete med en foderproducent och innebär att sammanlagt tusen svin, vid en anläggning i Nederländerna, kommer att få foder med aXiphen® som tillsats, med målsättningen att förebygga salmonella hos djuren.   
 • Den 31 maj hölls årsstämma i aXichem. Kommunikén från stämman finns på bolagets hemsida. 
 • I juni meddelades att tester genomförts, i samarbete med en fodertillverkare, med aXiphen® som salmonellahämmare i kyckling. Testerna genomfördes i en kommersiell anläggning för kycklinguppfödning i Nederländerna. Resultatet visar att de 70 000 kycklingar, som fått det nya fodret innehållande 15 ppm aXiphen®, var helt fria från salmonella. 
 • I slutet av juni beslutade bolaget att återkalla sin ansökan om godkännande enligt europeiska Novel Food, då det i kommunikationen med handläggande myndighet i Nederländerna hade framkommit en tydlig rekommendation om att uppdatera ansökan enligt det nya direktivet (EU) 2015/2283. aXichem kommer att samarbeta med en ny rådgivare för att ta fram en uppdaterad ansökan och inlämnande kommer att ske så snart som möjligt.  

Kvartal 3

 • I juli meddelades att aXichem i genomförda tester har kunnat visa att aXiphen® har förmågan att hämma uppkomst av salmonella hos svin. Testet har utförts av Solfeed BV i Nederländerna, i samarbete med en foderproducent, veterinär och svinuppfödare. Testet visar att svinen, som fått foder med aXiphen®, efter sex veckor är helt fria från antikroppar mot salmonella i blodet, vilket är en indikation på att djuren inte blivit smittade av salmonella.   
 • I augusti utsågs Lucas Altepost till vice VD. Altepost har tidigare arbetat i ledande befattningar inom marknad och försäljning i företag som Hofset Biocare ASA (HBC-group) och norska bolaget Pronova Biopharma, och har sedan november förra året varit engagerad i aXichem som Director of Sales and Marketing. Altepost har haft en nyckelroll i de nya relationer som bolaget byggt och de framgångsrika tester som genomförts med aXiphen® under året. 
 • I september kommunicerades att aXichem ingått avtal med Chr. Olesen & Co SA avseende distribution och marknadsföring av aXichems produkt aXiphen® i Europa och Latinamerika. Avtalet innebär en rätt för Chr. Olesen Group att sälja produkten som fodertillsats i Europa och Latinamerika. Chr. Olesen Group, som är ett globalt marknads- och försäljningsbolag för ingredienser och tillsatser till foder-, livsmedels- och läkemedelsindustrin, har kunder över hela världen.  

Kvartal 4

 • I oktober erhöll aXichem ett nytt patent. Patentet gäller phenylcapsaicin, samt liknande syntetiska capsaicinoider, som tillväxtpromotor i djurfoder. Bolaget kommer att vidareföra patentet inom bolagets prioriterade marknader.
 • I oktober meddelades även att bolaget lämnat in en patentansökan avseende bolagets syntetiska capsaicin, aXiphen®, samt analoger till produkten, som förstärkare av biotillgänglighet (bioenhancer) för såväl människa som djur. Biotillgänglighet betyder i korthet hur mycket av ett ämne, i till exempel kost eller läkemedel, som tas upp i kroppen. En så kallad bioenhancer är en substans som ökar biotillgängligheten för andra substanser.
 • I november erhöll bolaget patent avseende phenylcapsaicin, samt liknande syntetiska capsaicinoider, internationellt patent (PCT) avseende phenylcapsaicin som ingrediens i fjäderfäfoder, primärt kycklingfoder, i syfte att förebygga eller behandla salmonella. Patentet grundas på bland annat genomförda studier vid College of Veterinary Medicine, South China Agricultural University, som är ett av Kinas största veterinärmedicinska universitet. Resultaten i studien har senare också bekräftats av industriella användare. 
 • I december köpte aXichems vice VD Lucas Altepost 4500 aktier i bolaget. 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • I februari meddelades att styrelse och ledning köpt optioner i aXichem, utställda av bolagets huvudägare.
 • I februari meddelades även att aXichem lämnat in en ny Novel Food-ansökan enligt det nya EU-direktivet, som infördes 1 januari 2018.

VD har ordet

Vi lägger bakom oss ett riktigt bra år för aXichem. Under 2017 har vi byggt ytterligare värden i bolaget genom att vi genomfört en rad nyckelaktiviteter, så som:

 • genomförda aXiphen®-tester, med goda resultat, inom djurfoder med kyckling och med svin
 • godkännande av nya starka patent
 • avtal med Chr. Olesen & Co SA avseende marknadsföring och distribution

Strax efter årsskiftet har vi också lämnat in vår Novel Food-ansökan enligt det nya direktiv som trädde i kraft 1 januari 2018. Med de omarbetningar vi har gjort menar jag att vi är väl rustade för en bra handläggningsprocess. En godkänd ansökan är förutsättningen för full kommersialisering i Europa. Men vi tittar samtidigt på att etablera aXiphen på andra marknader och detta arbete löper på parallellt med att Novel Food-ansökan hanteras. I andra kvartalet inledde vi processen för en ansökan om godkännande enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) för att kunna inleda försäljning av aXiphen® på den amerikanska marknaden för foder- och livsmedelstillsatser. Under tidig höst var vår GRAS-dossier är färdigställd och vi behövde endast en publicering av en expertgranskad (peer reviewed) vetenskaplig artikel. Publiceringsbeslutet från tidskriften är på gång och allt pekar på att det kommer att ske under innevarande kvartal. Efter publicering av artikeln har vi ett GRAS-godkännande för aXiphen® som livsmedelstillsats i USA.

Vår strategi att lägga fokus på djurfodermarknaden, det vill säga aXiphen som salmonellahämmande och tillväxtfrämjande ingrediens i foder för fjäderfän och svin, har under året gett många positiva återkopplingar från marknaden och vi har sett konkreta, goda resultat i de tester som utförts. Det är därför glädjande att kunna avsluta året med att lägga två nya patent till vår patentportfölj samt lämna in en patentansökan. De två erhållna patenten gäller dels aXiphen® som tillväxtpromotor i djurfoder och dels aXiphen®feed som ingrediens i fjäderfäfoder, primärt kycklingfoder, i syfte att förebygga eller behandla salmonella. Dessa är således helt i linje med vårt strategiska fokus och stärker vår position i marknaden. Den patentansökan som lämnades in i oktober rör ett lite annat område, men kan även få betydelse inom djurfoder. Ansökan avser aXiphen® som bioenhancer, det vill säga som förstärkare av biotillgänglighet för människa och djur. Biotillgänglighet betyder i korthet hur mycket av ett ämne, i till exempel kost eller läkemedel, som tas upp i kroppen. Detta är ett mycket spännande område som kan öppna en rad möjligheter för aXichem.

Om jag ska kommentera någon särskild händelse under 2017 som verkligen var mycket glädjande, så är det resultatet av

testerna som gjordes i samarbete med Solfeed BV, i svinuppfödningar i Nederländerna, och som visade att aXiphen® har förmåga att hämma uppkomst av salmonella hos svin. När jag hörde Edward van den Elsens, foderspecialist på SolFeed, spontana utrop att han under sina 25 år i branschen aldrig sett något liknande, då kändes det riktigt bra. Vi kommer att fortsätta utveckla samarbetet med Solfeed BV och jag kommer att återkomma till detta under 2018.

Något som också skett under det gångna året är att vi organisatoriskt tagit bolaget ett steg i riktning mot kommersiellt fokus. Lucas Altepost har gått in som vice VD och adderat viktig kompetens och erfarenhet inom bioteknik. Vi har också, sedan slutet av året, ett kontor i Sverige, närmare bestämt i Malmö. Detta ger oss en större närhet till Europa och bra förbindelser med tåg och flyg, vilket underlättar i relationsbyggandet med potentiella kunder. Vi har nyligen också inlett ett arbete med att lyfta aXichems varumärke, profil och marknadskommunikation, vilket bland annat kommer att innebära att vi under 2018 lanserar en ny mer kundorienterad hemsida.

I dagsläget bedömer styrelsen att befintlig kassa, tillsammans med prognosticerad utveckling vad gäller möjliga intäkter, ska täcka likviditetsbehovet för löpande drift. Likviditetssituationen analyseras löpande utifrån regulativ- och marknadsutveckling.

Med dessa reflektioner är jag och aXichems team redo att gripa oss an ett nytt givande verksamhetsår.

Torsten Helsing
VD


Om aXichem AB (publ) 

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichem är listat på NASDAQ First North. 

Personal

Bolaget hade två anställda per den 31 december 2017.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
Inga händelser har i övrigt inträffat, under eller efter rapportperioden, som väsentligt påverkar bolagets planerade utveckling eller ekonomi.

Antal aktier

Antalet aktier per den 31 december 2017 var 14 806 689 stycken och aktiekapitalet uppgick till 2 961 337 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie.

Framtidsutsikter

aXichem arbetar vidare med försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter avseende aXiphen® som tillväxtfrämjande och salmonellahämmande tillsats i djurfoder. För full kommersialisering i Europa krävs att produkten godkänns enligt EU:s regelverk avseende användning inom foder- och livsmedelsmarknaden, Novel Food, och för den amerikanska marknaden krävs godkännande enligt GRAS. En ansökan enligt Novel Food lämnades in i februari 2018 och ett godkännande enligt GRAS (food) är under handläggning. Under tiden ansökningarna bearbetas kommer aXichem att arbeta med att etablera relationer med potentiella kunder för att få försäljning så snart ett godkännande är klart. Marknaden för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett samarbetsavtal tecknades 2017 med Chr. Olesen Group gällande marknadsbearbetning i Europa och Sydamerika. Det är bolagets målsättning att detta samarbete ska generera initiala försäljningsintäkter under 2018.

På lång sikt ser aXichem även kommersiella möjligheter inom andra applikationsområden, såsom marin påväxthämmande färg, där förberedande studier är genomförda, samt enskilda farmaceutiska områden. Men då ledtider för regulatoriska processer inom dessa områden är långa har bolaget valt att under 2018 fokusera på djurfodermarknaden. 

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.se

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari – mars 2018                    2018-05-15
Årsstämma 2018                                                2018-05-31
Delårsrapport januari – juni 2018                       2018-08-29
Delårsrapport januari – september 2018            2018-11-15
Bokslutskommuniké 2018                                   2019-02-27

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 27 februari 2018

Jan Gustavsson                        Torsten Helsing                        Gunilla Savring
Ordförande                               VD, ledamot                              Ledamot 

Jakob Axelsson                        Jörn Berthelsen 
Ledamot                                   Ledamot                  

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018, kl 08:30 CET.

Back