aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari-december 2018
February 27, 2019
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari-december 2018
Back

aXichems utveckling under 2018 samt under fjärde kvartalet 2018

2018-01-01 – 2018-12-31

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick till 344 tkr (0 tkr). 
Rörelseresultatet uppgick till -9 666 tkr (-7 180 tkr). 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -9 927 tkr (-7 375 tkr). 
Finansiellt netto, -261 tkr (-195 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2018 till 3 771 tkr (5 743 tkr). 
Soliditeten uppgick till 76 % (88 %).

Investeringar

Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under året gjorts med 3 675 tkr (3 244 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under året gjorts med 1 302 tkr (0 tkr).

Aktiedata

Årets resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om –0,66 kr (-0,50 kr). Eget kapital per aktie vid årets slut uppgick till 1,94 kr (2,29 kr). 

2018-10-01 – 2018-12-31

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (0 tkr). 
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -2 658 tkr (-2 312 tkr). 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -2 781 tkr (-2 359 tkr) för perioden. 
Finansiellt netto, -123 tkr (-47 tkr).

Investeringar

Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 1 622 tkr (993 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 499 tkr (0 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,19 kr (-0,16 kr). 

Viktiga händelser under 2018

 • I januari meddelades att bolagets vice VD, Lucas Altepost, förvärvat 4 500 aktier i aXichem. Altepost har sedan slutet av 2016 varit engagerad i aXichem och tillträdde tjänsten som vice VD i augusti 2017. 
 • I februari kommunicerade aXichem att huvudägarna i bolaget erbjudit delar av bolagets styrelse och ledning köpoptioner avseende aktier i aXichem. Priset som optionen berättigar till är 0,04 kronor per aktieErsättningen motsvarar ett bedömt marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes formel. Varje köpoption ger innehavaren rätt att, under perioden 1 december 2020 till och med 28 februari 2021, förvärva en aktie i aXichem till ett lösenpris av 60,00 kronor per aktie. 
 • I februari meddelades vidare att, i linje med den plan som tidigare kommunicerats, att en ny ansökan lämnats in om godkännande för produkten aXiphen® enligt europeiska Novel Food. Den nya ansökan är utformad så att den uppfyller de krav som gäller för det direktiv (EU) 2015/2283, som implementerades 1 januari 2018.
 • Den 27 februari publicerades aXichems bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017.

 • I mars meddelade bolaget att en order erhållits från försäljningsbolaget Chr. Olesen Group avseende aXiphen® feed, för leverans till en slutkund i Mexiko, där produkten kommer att ingå i en pilotproduktion av kycklingfoder. Ordervärdet uppgår till cirka 32 890 Euro.
 • I april godkändes en vetenskaplig artikel för publicering i tidskriften “Toxicology research and application”. Artikeln redogör för en del av de omfattande studier som genomförts med aXichems naturanloga capsaicin, aXiphen, och som visar att produkten är säker att använda. Artikeln har titeln “A 90-day toxicity and genotoxicity studies with high-purity phenylcapsaicin”. Utöver att artikeln stärker aXiphens position på marknaden utgör den också det avslutande steget för att kunna registrera aXiphen enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) hos  Food and Drug Administration (FDA). En GRAS-registrering innebär att aXiphen får marknadsföras och säljas i USA. 

 • Den 18 april meddelades att Bolaget fått sin produkt aXiphen godkänd enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) i enlighet med Food and Drug Administrations (FDA) regelverk. Ett GRAS-godkännande innebär att aXiphen får marknadsföras och säljas i USA.  

 • Den 2 maj kallade aXichem till Årsstämma.

 • Den 15 maj publicerades Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

 • I maj meddelades även att artikeln “A 90-day toxicity and genotoxicity studies with high-purity phenylcapsaicin” fanns tillgänglig på hemsidan för tidskriften “Toxicology research and application” samt på aXichems hemsida.
 • Den 31 maj hölls aXichems årsstämma. En kommuniké från stämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida. 
 • I juni beslutade styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en riktad nyemission av 192 560 nya A-aktier till Chr. Olesen A/S. Teckningskursen uppgår till 26,82 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 5,2 MSEK före transaktionskostnader. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare fördjupa det samarbete som Chr. Olesen Group och aXichemhar, samt att diversifiera aXichems aktieägarbas med en industriell aktör, som har stor kunskap om den marknad där Bolaget verkar. Den riktade emissionen är därtill ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning och stärka Bolagets kassa. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med investerarna och bedöms vara marknadsmässig.

   
 • Den 20 augusti meddelades att bolaget inlett ett samarbete med schweiziska Erbo Spraytec avseende produktion och logistik av bolagets produkt aXiphen®. Erbo Spraytec kommer att producera en skräddarsydd leveransfärdig aXiphen-produkt i pulverform, samt ansvara för paketering och skeppning, för vidare leverans till producenter inom djurfoder (feed) eller kosttillskott/livsmedel (food).  
  • I augusti fick bolaget besked från europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA (European Food Safety Authority), att ansökan är bedömd som komplett och korrekt och därmed kan gå vidare i processen, vilket innebär att granskningen kommit in i slutfasen.

  • I oktober lanserade aXichem ett nytt varumärke inom området nutraceuticals - aXivite. aXivite är en version av bolagets naturanaloga capsaicin, aXiphen, och riktar sig till den snabbt växande marknaden för nutraceuticals. Nutraceuticals ett samlingsnamn för kosttillskott och funktionella livsmedel, en kombination av engelskans ord för näring och läkemedel – nutrition och pharmaceuticals.
 • I oktober meddelades att huvudägarna i bolaget erbjudit delar av styrelse och ledning köpoptioner avseende aktier i aXichem. Priset som optionen berättigar tillär 0,17 kronor per aktie. Ersättningen motsvarar ett bedömt marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes formel. Varje köpoption ger innehavaren rätt att, under perioden 1 oktober 2021 till och med 31 december 2021, förvärva en aktie i aXichem till ett lösenpris av 140,00 kronor per aktie. 

           Optioner har förvärvats enligt följande:

            Vice VD Lucas Altepost, 50 000 optioner

            Styrelseordförande Jan Gustavsson, 20 000 optioner 

            Styrelseledamot Jakob Axelsson, 10 000 optioner 

            Styrelseledamot Jörn Berthelsen, 10 000 optioner 

            Styrelseledamot Gunilla Savring, 10 000 optioner

 • Den 15 oktober meddelade bolaget att ett intentionsavtal tecknats med det norska bolaget Brynsløkken med målsättningen att gemensamt etablera aXiphen® som ingrediens i produkter för användning inom vattenbruk.  Brynsløkken producerar idag påväxthämmande ytbehandling för bland annat fiskeredskap, under varumärket Notorius, med Chile som huvudmarknad.
   
 • Den 22 november kommunicerades att aXichem, inom ramen för sin ansökan om godkännande enligt europeiska Novel Food, mottagit några frågor från EFSA (European Food Safety Authority), vilket är normalt förfarande i granskningsprocessen. Bolaget bedömde att EFSAs frågor kan besvaras i god tid innan tidsfristen i slutet av januari och att det inte behövs några ytterligare studier eller någon annan åtgärd som förändrar det antagande om tidpunkt för godkännande som tidigare angivits.
 • Den 4 december meddelades att bolaget står i begrepp att inleda ett samarbete med en av världens tio största aktörer inom jordbruksproduktion. Den asiatiska producenten har verksamhet i inom flera områden, bland annat uppfödning av fjäderfä, svin och nötboskap samt foder- och livsmedelsproduktion. Inom ramen för samarbetet kommer tester på sammanlagt 840 000 kycklingar att genomföras.
 • Den 18 december fattade aXichems styrelse beslut, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission om cirka 41 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen avser finansiera en offensiv kommersialisering av aXiphen® inom fjäderfäfoder. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till motsvarande 80 procent. Villkoren i företrädesemissionen innebär att 22 befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie av serie A till en teckningskurs om 60 SEK per aktie. För att möjliggöra tilldelning till de intressenter som eventuellt inte erhåller tilldelning i företrädesemissionen, samt för att potentiellt kunna bredda Bolagets ägarbas, förbehåller styrelsen sig möjlighet att utöka företrädesemissionen med ytterligare högst 250 000 aktier av serie A som ges ut till en teckningskurs om 60 SEK per aktie, en s k övertilldelningsoption. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs bolaget ytterligare 15,0 MSEK.

Övriga händelser under 2018

 • I mars, i maj samt i september publicerade RedEye uppdaterade analyser av aXichem. Den senaste analysen är tillgänglig på RedEyes hemsida www.redeye.se.
 • I mars intervjuades VD Torsten Helsing av RedEye och kommenterade bland annat ordern från Chr. Olesen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 15 januari 2019 offentliggjorde bolaget emissionsprospekt
 • Den 5 februari 2019 meddelade styrelsen att aXichems nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. 
  Företrädesemissionen övertecknades med 292 procent, varför styrelsen har beslutat att genomföra en övertilldelningsemission. Bolaget tillförs därmed sammanlagt 55,9 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen kommer totalt 931 784 A-aktier att ges ut.
 • Den 12 februari 2019 kommunicerades att aXichem förstärker organisationen genom att anställa Erik Lager som Chief Tech-nical Officer. 
 • Den 25 februari kommunicerades att aXichem ska ingå ett avtal för samarbete avseende forskning, utveckling och kommersialisering av en produkt för viktminskning med aXichems produkt aXivite som ingrediens. Det kommande avtalet avser även att upplåta en exklusiv licens för Iovate att sälja den gemensamma produkten på USA-marknaden

Övriga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 18 januari 2019publicerades en video-intervju där aXichems VD, Torsten Helsing, kommenterade utvecklingen i bolaget och planerna framåt. Se intervjun här: https://youtu.be/Sg5l2qtmVx

VD har ordet

Dags att summera 2018 och därtill en intensiv start på 2019. Jag vill börja med att tacka alla aktieägare för det fantastiska intresse och det förtroende som visats bolaget i samband med den nyemission som bolaget genomförde i januari-februari i år. Emissionen tillförde drygt 55 MSEK och vi står nu finansiellt starka och väl rustade inför de marknadsaktiviteter vi planerar genomföra. En stark kassa ger också en bra plattform för att gå vidare i de samarbeten vi redan har på plats. 

Det som stått överst på vår agenda under 2018 är regulatoriska frågor. Först och främst vår ansökan om Novel Food-godkännande för aXiphen i Europa.  Vi har passerat första fasen, den där vi vet att vår ansökan är bedömd som komplett och korrekt. Den 22 november fick vi så några frågor från EFSA (European Food Safety Authority) på det inlämnade materialet, vilket är normalt förfarande i granskningsprocessen. Vi har besvarat EFSAs frågor i god tid innan svarsfristen i januari. Min bild är densamma som tidigare, det vill säga att vi bör ha ett godkännande under första halvåret i år. När det gäller godkännande enligt GRAS feed, det vill säga förutsättningen för att sälja aXiphen som ingrediens i djurfoder på USA-marknaden, är tidplanen även här första halvåret. Som det ser ut idag har vårt ärende inte påverkats av de begränsningarna som förekommit inom USAs administrativa funktioner, bland annat Food and Drug Administration (FDA).  

Vi arbetar vidare med att etablera aXiphen som ingrediens i kycklingfoder även utanför Europa. I december kunder vi berätta om ett mycket spännande samarbete, som aXichem är på väg att inleda, med en av världens tio största aktörer inom jordbruksproduktion. Det är en asiatisk producent som har verksamhet i inom flera produktområden för jordbruk, bland annat uppfödning av fjäderfä, svin och nötboskap samt foder- och livsmedelsproduktion. Inom ramen för samarbetet kommer tester på sammanlagt 840 000 kycklingar att genomförasdär hälften av djuren får ett foder där aXiphen®feed ingår, medan resterande djur får sitt vanliga foder. Testerna kommer att ske under tre produktionscykler vid en av produktionsföretagets anläggningar i Thailand. Den gemensamma planen är att inleda testerna under första halvåret 2019. Om testerna ger ett gott resultat, vilket vi i ljuset av våra tidigare tester i Europa naturligtvis förväntar oss, går vi vidare in i avtalsförhandlingar.

I april 2018 erhöll aXichem godkännande enligt GRAS food och kan därmed sälja aXiphen som ingrediens i olika typer av kosttillskott på den amerikanska marknaden. För att särskilja våra produkter, även om den aktiva substansen är densamma, beslutade vi att i oktober lanserade vi ett nytt varumärke,aXivite, som kommer att användas när vi etablerar på marknaden för nutraceuticals, kosttillskott och funktionella livsmedel. Ungefär samtidigt lanserade vi bolagets nya grafiska profil och hemsida och målsättningen att bli mer tillgängliga och tydliga i våra produkterbjudanden gentemot marknaden. För att bäst kunna använda potentialen i GRAS food är vi beroende av att samarbeta med en kompetent aktör som har kunskap, marknadsnärvaro och resurser för att nå betydande marknadsandel. Det är därför med glädje vi. efter periodens slut, kunde meddela att vi inleder ett samarbete med Iovate, som är en av väldens ledande leverantörer av produkter för viktminskning.

Att säkerställa att produktionskapaciteten är tillräcklig när bolaget nu går in i kommersiell fas är en viktig fråga. Under året har bolaget därför inlett ett samarbete med schweiziska Erbo Spraytec avseende produktion och logistik av bolagets produkt aXiphen®. Erbo Spraytec kommer att producera en skräddarsydd leveransfärdig aXiphen-produkt, baserad på den råvara som produceras i Kina, samt ansvara för paketering och skeppning, för vidare leverans till producenter inom djurfoder (feed) eller kosttillskott/livsmedel (food). Efter periodens slut, i februari 2019, har vi också förstärkt organisationen med solid kompetens inom R&D och produktion genom rekrytering av Erik Lager som CTO och medlem i aXichems ledningsgrupp. Erik Lager har erfarenhet bland annat just från uppbyggnad av de processer som kommer att bli viktiga för vår leveransförmåga framåt och jag är mycket glad över att knyta honom till vårt team. 

Under 2018 har vår absoluta affärsprioritering varit inom kycklingfoder, men när möjligheten i oktober dök upp att tillsammans med norska bolaget Brynsløkkenetablera aXiphen som komponent i produkter för användning inom vattenbruk var det givet att tacka ja.  Vattenbruk omfattar olika typer av marina tillämpningar, vilket ju är ett intressant område för aXiphen, och i det här fallet handlar det främst om påväxthämmande ytbehandling för fiskodling, ett område där Brynsløkken är framgångsrika. Vi tecknade således ett intentionsavtal med Bynsløkken där målsättningen är att gemensamt arbeta med att testa aXiphen inom fiskenäringen i Chile, där Bynsløkken har en marknadsandel där på cirka 40 %. Testerna, som beräknas inledas under första halvåret 2019, kan göras utan ytterligare godkännanden och med minimal kostnad för aXichem. 

I slutet av året erbjöd bolagets huvudägare delar av styrelse och ledning köpoptioner avseende aktier i aXichem. Villkoren finns beskrivna tidigare i rapporten samt i pressmeddelande på vår hemsida. Köpoptionerna är ett incitament från huvudägarna till styrelse och ledning att fortsätta arbeta för en positiv utveckling av aXichems verksamhet och därigenom öka värdet i bolaget. Jag tror att vi alla kan enas om att 2018 var ett år då detta gjordes med framgång och jag ser fram emot ett (minst) lika starkt 2019.

Torsten Helsing
VD


Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichems aktier är sedan 2013 noterade på NASDAQ First North. 

Personal

Bolaget hade två anställda per den 31 december 2018.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget.

Antal aktier

Antalet aktier och röster i bolaget per den 31 december 2018 var 14 999 249 och bolagets aktiekapital uppgick till 2 999 849,80 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie.

Under januari och februari 2019 genomfördes en företrädesemission samt en övertilldelningsemission. Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer bolagets aktiekapital att öka med 136 356,80 SEK till sammanlagt 3 136 206,60 SEK. Antalet A-aktier i bolaget kommer öka med 681 784 aktier till totalt 15 681 033 aktier. Efter registrering av de aktier som emitterades inom ramen för övertilldelningsemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 50 000,00 SEK och antalet aktier med ytterligare 250 000 aktier. 

Detta innebär att efter genomförda registreringar av båda emissionerna uppgår bolagets aktiekapital till totalt 3 186 206,60 SEK och antalet aktier till totalt 15 931 033 aktier. 

Framtidsutsikter 

aXichem arbetar vidare med försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter för aXiphen® som komponent i fjäderfäfoder för att förebygga salmonella, samt som hälsofrämjande ingrediens i kosttillskott. För full kommersialisering i Europa krävs att produkten godkänns enligt EU:s regelverk för den europeiska marknaden avseende användning inom foder- och livsmedelsmarknaden. aXichem har även genomförda studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer. Målsättningen är att kunna etablera relationer och samarbeten med potentiella kunder under tiden ansökan bearbetas, för att få försäljning så snart ett godkännande är klart. Marknaden för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning i Europa och Sydamerika. Bolaget erhöll i april 2018 godkännande enligt GRAS i USA och lämnade i februari in ansökan om godkännande enligt Novel Food i Europa. 

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma 2019                                                        2019-05-28

Delårsrapport 1/19 januari – mars                              2019-05-23
Delårsrapport 2/19 januari – juni                                2019-08-29
Delårsrapport 3/19 januari – september                     2019-11-14
Bokslutskommuniké 2019                                          2020-02-27

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 27 februari 2019

Jan Gustavsson, Ordförande              Torsten Helsing, VD, ledamot  Gunilla Savring, Ledamot Jakob Axelsson, Ledamot          Jörn Berthelsen, Ledamot

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019, kl 08:00 CET.

Kontaktperson för information 

Torsten Helsing, VD, T. +46 70 686 33 55, E. torsten.helsing@axichem.se
Back