aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké januari – december 2021
February 17, 2022
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké januari – december 2021
Back

aXichems utveckling under perioden 2021-01-01—2021-12-31 samt under fjärde kvartalet 2021

I denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ), Incendia Pharma AB och aXichem AS (Norge).

aXichems utveckling 2021-01-01 – 2021-12-31

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 362 tkr (1 227 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -15 070tkr (-13 513 tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -15 058 tkr (-13 514 tkr).
Finansiellt netto uppgick till 12 tkr (-1 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2021 till 9 454 tkr (12 036 tkr).
Soliditeten uppgick till 96 % (96 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 4 728 tkr (7 234 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med -2 474 tkr (-2 237 tkr).

Aktiedata

Årets resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,92 kr (-0,85 kr).

Eget kapital per aktie vid årets slut uppgick till 3,40 kr (3,37 kr).

2021-10-01 – 2021-12-31

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 886 tkr (2 tkr).
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -5 013 tkr (-3 494 tkr).
Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4 999 tkr (-3 495 tkr) för perioden.
Finansiellt netto uppgick till 14 tkr (
-1 tkr).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 1 423 tkr (876 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 665 tkr (580 tkr).

Väsentliga händelser under 2021

Kvartal 1

 • Den 22 februari 2021 mottog aXichem en order om tio ton av produkten aXiphen från bolagets distributör CHR. Olesen, för leverans till slutkunder verksamma inom djurfoderproduktion i Europa. Det sammanlagda värdet på ordern från CHR. Olesen beräknas uppgå till cirka två miljoner SEK.
 • Den 9 mars meddelade bolaget att ett nytt dotterbolag, Incendia Pharma AB, bildats för att hantera framtida tillämpningar av aXichems naturanaloga fenylcapsaicin inom det farmaceutiska området. Dotterbolaget bildas för att på bästa sätt säkra immaterialrätt för tillämpningar inom läkemedelsområdet, utan att ta viktiga resurser från bolagets kärnverksamhet.

Kvartal 2

 • Den 12 april 2021 berättade bolaget om en ny så kallad pre-workout-dryck, där aXichems produkt aXivite ingår som aktiv ingrediens, kommer att lanseras i Spanien av spanska företaget Indiex Sport Nutrition. Pre-workout produkter utgör i ett växande produktsegment inom kosttillskott som designas för att intas före fysisk träning i syfte att verka uppiggande och höja prestationsförmågan under träningspasset.
 • Den 14 april 2021 kommunicerades att ett nytt patent erhållits för den industriella produktionsprocessen för bolagets natur-analoga phenylcapsaicin. Patentansökan lämnades in i mars 2020 och tar hänsyn till den industriella processens krav på robusthet, kommersiellt tillgängliga råvaror och övriga förutsättningar avseende praktiska parametrar för att möjliggöra en fullskalig produktion av produkten.
   
 • Den 3 maj 2021 meddelade aXichem att styrelsen övervägde att genomföra en riktad nyemission och därför gett i uppdrag åt Redeye AB att utvärdera möjligheterna att genomföra en riktad emission som uppgår till cirka 15 miljoner kronor till institutionella och kvalificerade investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Emissionen avsågs genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med stöd av det emissionsbemyndigande som erhållits på årsstämman den 26 maj 2020.
   
 • Senare den 3 maj meddelades att aXichem genomfört en riktad nyemission av totalt 604 603 aktier av serie A till en teckningskurs om 31,50 SEK per aktie. Genom emissionen tillfördes aXichem cirka 19 MSEK före emissionskostnader. I emissionen medverkade ett fåtal större svenska Family Offices och därutöver ett antal kvalificerade investerare.
 • Den 28 maj hölls aXichems årsstämma. Kommuniké från årsstämman, samt en inspelad presentation där VD Torsten Helsing presenterar bolaget och summerar 2020, finns tillgängliga på bolagets hemsida.
 • Den 9 juni meddelade bolaget att en patentansökan lämnats in för att skydda bolagets produkt, phenylcapsaicin, för användning vid behandling av idiopatisk lungfibros (IPF).

Kvartal 3

 • Den 17 augusti meddelar bolaget att de sista detaljerna i verifieringsarbetet för produktionsprocessen avslutats. Efter mikroinkapsling, där fenylcapsaicin blir ett hanterbart pulver, är produkten klar för kommersiella leveranser.
   
 •  Den 21 september meddelas att aXichem, via sin schweiziska produktionspartner ERBO Spraytech, står i begrepp att leverera 10 ton aXiphen-feed till distributören CHR. Olesen. Leveransen sker i slutet av september.
   
 • Den 22 september kommunicerar bolaget att ett nytt patentgodkännande i USA erhållits. Patentet avser fenylcapsaicins

användning i foder för fjäderfän, särskilt i kycklingfoder. Bolaget har sedan 2019 motsvarande patent i EU. 

Kvartal 4
 

 • Den 27 oktober följer bolaget upp tidigare kommunicerad information om status för produktion och meddelar att bolaget, genom underleverantörer i Europa och i Asien, har säkerställt produktionskapacitet för volymer om upp till 100 ton, under de kommande sex–nio månaderna, av den salmonellahämmande och tillväxtfrämjande djurfoderprodukten aXiphen-feed.
 • Den 23 november meddelades att bolaget fått en order från sin amerikanska distributör, Berg Nutrition, på 300 kilo aXivite. 
   
 • Den 9 december uppdaterade aXichem sina mål för 2022. Bolaget kompletterade därmed de målsättningar som meddelades i rapporten för tredje kvartalet 2021. Under 2022 har aXichem som målsättning att, genom ramavtal med en större djurfoderproducent i Europa, skapa en stabil position för fenylcapsaicin som standardingrediens i djurfoder. Vidare kommer bolaget att kommersiellt förstärka det godkännande enligt Novel Food, som produkten redan har i EU, genom att ansöka om ”Feed Additive”-godkännande i EU och att erhålla ett ”Feed Additive” godkännande i Brasilien.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens slut.

Moderbolaget

I allt väsentligt drivs koncernens verksamhet ännu i moderbolaget varför ovanstående information om koncernen även gäller

moderbolaget.

VD har ordet

Verksamhetsåret 2021 ligger bakom oss. aXichem har passerat flera viktiga milstolpar, där den enskilt mest betydelsefulla är att vi nu har en produktionsprocess för kommersiella volymer av aXiphen och aXivite på plats. Det betyder att bolaget kunnat leverera den första större volymen till distributören CHR. Olesen för användning i djurfoder. Vidare har vårt distributörsnätverk för aXivite i USA och Europa bidragit med ett antal order för utveckling av konsumentprodukter inom segmenten kosttillskott pre-workout, viktkontroll och tarmhälsa. Sammantaget betyder detta att vi ser en viss ökning på intäktssidan jämfört med föregående år, vilket naturligtvis är glädjande.
Resultatet för räkenskapsåret 2021 uppgår till -15 070 tkr och för fjärde kvartalet till
-5 013 tkr. Nettoomsättningen uppgår till 4 362 tkr respektive 886 tkr för fjärde kvartalet. Leveranskapacitet är säkerställd för råvaran fenylcapsaicin på motsvarande upp till 100 ton
aXiphen under de kommande tre kvartalen. Detta kan skalas upp vid behov. Under fjärde kvartalet fortsatte leveransen av lagda beställningar till de distributörer inom kosttillskott som arbetar med att utveckla slutprodukter med aXivite som ingrediens. Precis som under kvartal tre har aXichems kostnader för produktion och transport ökat jämfört med samma period föregående år.

Målsättningar för 2022 för fortsatt kommersialisering
aXichem avslutade fjärde och sista kvartalet med att kommunicera kompletterande mål för 2022 inom bolagets prioriterade marknadsområden: djurfoder, kosttillskott samt bioenhancer – förmåga att öka upptaget i kroppen av specifika ämnen.

De nya målen kompletterar tidigare kommunicerade mål för kommersialiseringen av framför allt aXiphen feed.

För en fortsatt effektiv kommersialisering i Europa bedömer vi att två faktorer är av stor vikt. Dels ett ramavtal med en större djurfoderproducent i Europa, för att skapa en stabil position för fenylcapsaicin, dels en ansökan för klassificering av aXiphen feed som ”Feed Additive” i EU. Vårt befintliga godkännande enligt Novel Food är en förutsättning för försäljning av produkten inom EU. Novel Food ger oss dock inte möjlighet att brett marknadsföra de bevisade positiva effekter som vår produkt har, vilket är nödvändigt för avtal med större leverantörer. ”Feed Additive”, som ställer högre krav på data inom bland annat miljöpåverkan, ger oss den möjligheten. Ansökan är i huvudsak klar. Några kortare studier återstår att slutföra. Så snart detta är klart kommer ansökan att lämnas in.

I februari 2021 tog vi emot vår första större order, tio ton aXiphen, från CHR. Olesen. Ordervärdet uppgick till 2 MSEK. Produktionsprocessen för fenylcapsaicin har varit en av årets större utmaningar och därför var vi mycket nöjda när vi i tredje kvartalet kunde slutföra leveransen. Produktionsprocessen är nu repeterbar och skalbar och jag vill passa på att säga tack till det fantastiska team som, under ledning av vår CTO, gjort ett verkligt bra jobb. 

På fodersidan i USA jobbar vi vidare med publicering av en vetenskaplig artikel som beskriver de pre-kliniska data som krävs för ett slutligt godkännande enligt GRAS (Generally Recognizes As Safe) Feed. För att publicera artikeln har det varit nödvändigt att komplettera med erfarenheter från genomförda produktionstester med aXiphen. Vi har arbetat med att sammanställa data från de många praktiska tester som gjorts hos uppfödare i Benelux och har nu underlag för att ta nästa steg mot publicering och godkännande.

Vår målsättning är att ha ”Feed Additive”-godkännande i både Sydamerika och EU samt GRAS feed i USA på plats under 2022 och att ta aXiphen ut på djurfodermarknaden tillsammans med CHR. Olesen och ytterligare ett par större samarbetspartners.

När det gäller aXiphen för Asien-marknaden har vi satt aktiviteterna på tillfällig paus tills att det går att resa till och inom Asien igen.

aXivite växer
Jag är väldigt glad över den framgång vi haft med att sälja in aXivite som ny ingrediens i kosttillskott. Vi har nu ett riktigt bra nätverk och en aktiv grupp av distributörer i Europa och i USA. Under 2021 tecknade vi distributörsavtal med Res Pharma för Italien och Caldic Danmark för de nordiska länderna och vår plan är att presentera ytterligare några nya namn under 2022. Under året har flera nya produkter med aXivite som aktiv ingrediens presenterats på marknaden från våra distributörer i Spanien, Frankrike och USA och ett antal order för produktutveckling har kunnat levereras. Den 8–12 mars 2022 kommer vi att delta i EXPO West i USA tillsammans med BERG Nutrition. Intresset för kosttillskott har ökat betydligt efter pandemin, med stort fokus på viktkontroll. Vi är på rätt plats i rätt tid med aXivite. Efter periodens slut tecknade aXichem ett samarbetsavtal med indiska företaget GCV Life avseende kommersialisering av aXivite på den indiska marknaden. Indien är en marknad med enorm potential och GCV Life kommer att vara vår agent på denna spännande marknad.

Patentportföljen stärks
aXichem har från starten haft en tydlig patentstrategi, att bygga upp ett starkt skydd kring fenylcapsaicin, och liknande capsaiciner, samt att säkra tillämpningsområden och teknik som bedöms som kommersiellt väsentliga eller intressanta. I april 2021 erhöll bolaget patent för den industriella produktionsprocessen för fenylcapsaicin. Patentet tar hänsyn till den industriella processens krav på robusthet, kommersiellt tillgängliga råvaror och övriga förutsättningar för att möjliggöra en fullskalig produktion av produkten.

Vårt starka patent avseende capsaiciner som salmonellaförebyggande ingrediens i fjäderfäfoder som tidigare godkänts i många länder blev i 2021 också godkänt i USA.

Under året har vi lämnat in en patentansökan inom ett helt nytt och mycket intressant område – ideopatisk lungfibros (IPF), en svår sjukdom där det idag finns behov av behandlingsalternativ. Sjukdomsbilden innebär ihållande hosta, återkommande lunginfektioner och svår andfåddhet.  aXichem arbetar kontinuerligt med att granska data från våra studier för att säkerställa skydd för de fantastiska egenskaper som vi ser att fenylcapsaicin har. Förutom de kända egenskaperna från naturligt capsaicin har fenylcapcaisin visat flera helt unika effekter. Under 2022 kommer nya patentansökningar inom intressanta områden att lämnas in – mer detaljer kring detta kommer så snart ansökningarna är registrerade.

Nu kan vi träffas igen!

Den 9 december 2021 presenterade vi bolaget på RedEyes After Work i Malmö. Härligt att få träffa alla intresserade kunniga investerare igen. Presentationen finns på vår LinkedIn-sida. För er som vill vara med vid nästa live-presentation så finns det två möjligheter: Malmö, High Court, den 31 mars 2022 och Göteborg, Hotel Pigalle, den 21 april 2022. Anmälan på RedEyes hemsida. Jag vill också påminna om datumet för Årsstämman den 31 maj 2022, som vi i år väldigt gärna vill kunna genomföra på plats på kontoret i Malmö.

Torsten Helsing, VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marina tillämpningar, tillskott i djurfoder, ingrediens i kosttillskott samt som bio-enhancer. aXichems fokus ligger i första steget inom områdena kosttillskott och fjäderfäfoder. aXiphen® feed har i studier visat egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion. Produkten aXivite® har i studier visat främja viktkontroll, metabolism och tarmhälsa.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till ­aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichems aktier är sedan 2013 noterade på NASDAQ First North.

Framtidsutsikter

aXichem arbetar vidare med kommersialiseringen av aXiphen®feed som ingrediens i fjäderfäfoder samt av aXivite®, som ingrediens i kosttillskott. I november 2019 erhöll aXichem godkännande för produkten aXiphen (som ingår i såväl aXiphen®feed som aXivite®) enligt Novel Food, vilket innebär att produkten uppfyller EU:s regelverk för den europeiska marknaden och är redo för full kommersialisering. Bolaget har sedan 2018 godkännande enligt GRAS food i USA. Utöver dessa prioriterade områden har aXichem även genomförda studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer. 

Såväl marknaden för kosttillskott som för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning inom foderproduktion i Europa och Sydamerika samt inom kosttillskott i USA, delar av Europa samt Indien. Bolaget har säkerställt processen för order och leverans för större volymer och bedömer att under de kommande tre åren se en successivt ökande orderingång inom applikationsområdena tillsats i djurfoder samt kosttillskott.

Finansiering

aXichems styrelse arbetar löpande med att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering. Det är styrelsens bedömning att bolaget vid avlämnande av denna rapport, genom befintlig kassa och kommande försäljning, har erforderligt rörelsekapital för att täcka kostnaderna för bolagets planerade aktiviteter.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som den enskilt största risken för bolaget.

Effekterna av Covid-19, relaterade åtgärder och restriktioner i olika länder, påverkar fortfarande näringslivet. I den omfattningen pandemin påverkar verksamheten hos aXichems samarbetspartners, regulatoriska parters och/eller marknaden i allmänhet, kan också aXichem komma att påverkas. Bolaget bedömer dock att Covid-19 fortsättningsvis inte kommer att påverka bolagets verksamhet i betydande omfattning, men eventuella förseningar som kan komma att drabba bolaget på grund av myndigheters eventuella åtgärder och restriktioner är svårbedömt.

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.
 

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2021                                                            2022-05-10

Kvartalsrapport jan-mars 2022                                            2022-05-24

Årsstämma                                                                          2022-05-31

Delårsrapport jan-juni 2022                                                 2022-08-25

Kvartalsrapport jan – sept 2022                                           2022-11-24

Bokslutskommuniké 2022                                                    2023-02-23

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 17 februari 2022

Styrelsen i aXichem AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022, kl 08:30 CET.
Rapporten publiceras på bolagets hemsida under Investor Relations. Direktlänk till rapporten: https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

Back