aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari – december 2022
February 23, 2023
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari – december 2022
Back

aXichems utveckling under perioden 2022-01-01—2022-12-31

I denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ), Incendia Pharma AB och aXichem AS (Norge).

aXichems utveckling 2022-01-01 – 2022-12-31

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 007 tkr (4 362 tkr).

Rörelseresultatet uppgick till -14 545 tkr (-15 070 tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -17,260 tkr (-15 093 tkr).

Finansiellt netto uppgick till -2 690 tkr (12 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2023 6 549 tkr (9 454 tkr).

Soliditeten uppgick till 66% (96%).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar uppgick till 2 608 tkr (4 728 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 3 511 tkr (2 474 tkr).

Aktiedata

Årets resultat per aktie, före och efter utspädning uppgick till -1,04 (-0,92).

Eget kapital per aktie vid årets slut uppgick till 2,44 (3,40).

aXichems utveckling 2022-10-01 – 2022-12-31

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 539 tkr (886 tkr).

Rörelseresultatet uppgick till -2,253 tkr (-5,013 tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3,247 tkr (-5,034 tkr).

Finansiellt netto uppgick till -969 tkr (14 tkr).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar uppgick till 619 tkr (1 423 tkr).

Avskrivningar                                                                                             

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 912 tkr (665 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat per aktie, före och efter utspädning uppgick till -0,20 (-0,30).

Väsentliga händelser under 2022

 • Den 10 februari tillkännagavs att aXichem hade tecknat ett samarbetsavtal med GCV Life Private Limited

(GCV Life) i Mumbai, Indien. GCV Life kommer att introducera aXichems naturliga analoga capsaicinprodukt, aXivite , och vara en agent på den indiska kosttillskottsmarknaden.

 • Den 10 februari meddelade företaget att man under början av året fått två order för produktutveckling från den polska distributören BART. Sedan distributörsavtalet skrevs på i oktober 2021 har de lagt tre beställningar, totalt nästan hundra kilo.
 • Den 22 februari meddelar aXichem att en patentansökan har lämnats in för företagets fenylkapsaicin som bioförstärkare för substrat av vissa Cytokrom P450 isoformer, enzymer involverade i metabolismen av flera vanliga läkemedel. Fenylkapsaicin har testats som en bioförstärkare för Cytokrom P450 tillsammans med flera aktiva substanser. Signifikanta positiva resultat visades med ett specifikt substrat av Cytokrom P450 som bland annat reglerar melatonin. Melatonin är ett kroppsspecifikt hormon som produceras av tallkottkörteln, som reglerar sömn-vakna cykler. Melatonin produceras också syntetiskt och tillhandahålls i receptfria läkemedel för korttidsbehandling av sömnproblem. Fenylkapsaicin hämmar endast två av Cytokrom P450-undergrupperna, vilket innebär att det finns liten risk för negativa effekter på andra aktiva substanser.
 • Den 16 mars meddelar aXichem att man har fått ytterligare en order avseende aXivite , avsedd för produktutveckling, från sin distributör i Polen, BART. Det totala värdet av BARTs beställningar under början av 2022 uppgår till cirka 500 000 kronor.
 • Den 31 mars meddelas att företaget ansöker om godkännande enligt Feed The Additive Directive i EU för sin unika och innovativa foderingrediens aXiphen . Foder Tillsatsdirektivet, som administreras av European Food Safety Autohrity (EFSA), reglerar ett gemensamt förfarande för godkännande av fodertillsatser och fastställer regler för hur dessa produkter görs tillgängliga på marknaden.
 • Den 5 april meddelas att aXchems styrelse har beslutat att ta ett konvertibelt lån på 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Behållningen är avsedd att användas för att säkerställa och påskynda bolagets tillväxt och affärsutveckling i linje med de kommunicerade målen. Styrelsens beslut är föremål för godkännande av bolagsstämman. Det nominella beloppet på det konvertibla lånet uppgår till 20 miljoner kronor och löper med en årlig ränta på 12 procent. Konvertibellånet förfaller till betalning den 31 oktober 2023, om inte Konvertiblerna konverteras innan dess. Konverteringskursen uppgår till 20 kr. Om konvertibellånet konverteras i sin helhet ökar antalet aktier i bolaget med 1 000 000 och aktiekapitalet med 200 000 kr.
 • Den 22 april hölls den extra bolagsstämman i aXichem. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 5 april 2022 att ta ett konvertibellån från Formue Nord Fokus A/S.
 • Den 28 april meddelar företaget att aXivite ingår i mixen i premiumprodukten Fat Burn Acitve. Varumärket Fat Burn Active ägs av den exklusiva e-handelsbutiken Nuvialab, en välkänd aktör inom kosttillskottsbranschen. Fat Burn Active produceras och marknadsförs i Europa av BART, aXichems polska distributör.
 • Den 3 maj publicerades kallelse till årsstämman i aXichem och den 10 maj publicerades bolagets årsredovisning 2021. Alla handlingar inför årsstämman, som kommer att hållas den 31 maj 2022 på kontoret i Malmö, finns tillgängliga på www.axichem.com
 • Den 13 maj meddelar företaget att ett patentgodkännande har erhållits i Brasilien för fenylkapsaicin som ingrediens i fjäderfäfoder, speciellt kycklingfoder. Patentgodkännandet passar mycket bra vid den tidpunkt då aXichem har ansökt om registrering som fodertillsats hos ministeriet för jordbruk, boskap och försörjning (MAPA) i Brasilien. aXichems mål är att få ett godkännande i Brasilien för produkten, för användning som ingrediens i djurfoder, år 2022.
 • Den 16 maj meddelas att aXivite kommer att utvärderas i en studie med elitidrottare, för att kartlägga effekten fenylkapsaicin har på fysisk prestation. Studien kommer att ske i samarbete med de spanska företagen LIFEPro Nutrition och Indiex Sport Nutrition och kommer att genomföras vid University of Pablo Olavide - High Performance Center (CIRFED), som är ett av de mest välrenommerade universiteten i världen inom området för styrketräning.
 • Den 31 maj hölls årsstämman i aXichem. Kommunikén och protokollet från mötet finns på aXichems hemsida under Investor Relations.
 • Den 16 juni tillkännagavs att aXichem och Iovate Health Sciences International Inc. ingick ett avtal om att samarbeta inom områdena forskning, utveckling och kommersialisering av produkter som innehåller aXichems capsaicinanalogprodukt, aXivite. aXivite kommer att användas under olika varumärken i Iovates portfölj. aXichem uppskattar det kommersiella värdet av avtalet med Iovate till cirka 5 miljoner USD fördelat på de kommande tre åren.
 • Den 18 augusti tillkännagav företaget att en minirecension, som presenterar de lovande data som genererats i aXichems första kliniska studie, genomförd vid Center for Applied Health Sciences i Canfield, Ohio, USA, 2021 publicerades i International Journal of Clinical Skills (2022) 16 (7), Studien genomfördes för att utvärdera effekten av fenylkapsaicin hos människor med läckande tarm. Återresultatet tyder på att ett dagligt intag av fenylkapsaicin, i en låg dos, sannolikt kommer att ha en positiv inverkan på personer med läckande tarm.
 • Den 1 september meddelade aXichem att företaget beviljats patent på fenylkapsaicin för användning vid behandling av läckande tarm.
 • Den 29 september tillkännagav aXichem indikativa positiva data från en klinisk prövning, angående phenylcapcaisins effekt på idrottsprestationer hos idrottare, utförd vid University of Pablo Olavide, Spanien. Försöket är nu avslutat och den första fasen av dataanalys är avslutad. De första resultaten har en hög vetenskaplig relevans för idrottsnäring och idrottsprestationer, och syftet är att få dem publicerade i en tidskrift för sportvetenskap med stor genomslagskraft.
 • Den 18 oktober meddelade företaget att det hade erhållit en ny order, till ett totalt värde av 280 000 USD, från sin amerikanska distributör SEE Nutrition. I juni i år ingick aXichem ett samarbete med Iovate, en kund till SEE Nutrition, inom områdena forskning, utveckling och kommersialisering av produkter som innehåller aXichems produkt, aXivite. aXichem uppskattade sedan ett grossistvärde av detta avtal med Iovate till cirka 5 miljoner USD fördelat över de kommande tre åren. Den nu erhållna beställningen är den första leveransen som uppfyller detta avtal.
 • Den 27 oktober beviljas aXichem patent på fenylkapsaicin för användning vid behandling av idiopatisk lungfibros.
 • Den 30 november kommunicerade aXichem att bolaget har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB avseende tjänsten som Certified Adviser med start den 2 januari 2023.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 3 januari tillkännagav aXichem att företaget har fått frågor från Europeiska livsmedels- och säkerhetsmyndigheten (EFSA), angående sin fodertillsatsapplikation. Detta är en normal och förväntad del av processen, och frågorna kommer att besvaras av aXichems team. I enlighet med EFSA:s process innebär detta att den lagliga maximala tiden för godkännandet för närvarande är satt till september 2023.
 • Den 25 januari meddelade aXichem att Chr. Olesen har lagt till aXiphen® till sin officiella produktportfölj. Inkluderingen av aXiphen i produktlinjen är det första steget i ett marknadsföringsprogram före lansering och bekräftar ytterligare Chr. Olesens engagemang för att tillhandahålla innovativa och högkvalitativa foderlösningar till marknaden.
 • Den 1 februari meddelade aXichem att produkten Muscletech Burn iQ™, där aXivite® är en av de aktiva ingredienserna, nu är tillgänglig för marknaden genom en annan stark försäljningskanal, nämligen den världsledande amerikanska återförsäljaren GNC (General Nutrition Corporation). GNC är ett ledande globalt varumärke för hälsa och välbefinnande som tillhandahåller högkvalitativa, vetenskapsbaserade produkter och lösningar.
 • Den 7 februari meddelade aXichem att bolaget har inlett ett produktionssamarbete med den svenska enheten för en etablerad, stor tillverkare av kemiska ämnen. Samarbetet avser tillverkning av aXichems råvara fenylkapsaicin och säkrar ytterligare kapacitet för framtida försäljning av aXiphen till fodermarknaden. aXichem bedömer att försäljning till ett värde av cirka 60–80 miljoner kronor är möjlig under de första 12–18 månaderna efter marknadsgodkännanden i EU och i Brasilien.
 • Den 7 februari meddelade bolaget att det förväntar sig en väsentligt ökad försäljning under de kommande tolv månaderna från försäljningen av bolagets naturliga analoga produkt fenylkapsaicin inom området kosttillskott och näringsämnen. aXivite som aktiv ingrediens har lanserats hos ledande återförsäljare som GNC (General Nutrition Corporation) och Amazon. Bolaget bedömer därför att en fortsatt positiv utveckling för aXivite kan resultera i intäkter på cirka 20-25 miljoner kronor under de kommande tolv månaderna.
   
 • Den 22 februari meddelade aXichem att aXivtie kommer att lanseras i tre nya produkter på den amerikanska marknaden under det bästsäljande varumärket Hydroxycut. De nya produkterna är ett resultat av aXicems strategiska partnerskap med Iovate, en marknadsledare inom kosttillskottsprodukter för träning och viktkontroll.

VD Torsten Helsing har ordet

Resultatet för räkenskapsåret 2022 uppgår till -14 545 TSEK. Nettoomsättningen uppgår till 3 539 TSEK under fjärde kvartalet och 5 007 TSEK för året. Årets kostnader uppgår till -19 763 tkr och ligger i linje med budget. Kostnaderna avser främst produktion, transport av producerade varor, regulatoriska arbeten samt kostnader för försäljning och marknadsföring av vår godkända ingrediens aXivite.

Spännande år bakom oss – och framför oss

Det har varit ett spännande 2022 för aXichem och vår fenylkapsaicinprodukt. Jag är stolt över att kunna säga att vi har etablerat aXivite som ett innovativt varumärke på den nutraceutiska marknaden. Den mest aktiva marknaden är USA, men vi börjar också se bra dragkraft i Europa. Nya produkter med ”aXivite inside” lanseras kontinuerligt och flera fler är under planering. Under året har aXivite utvärderats i en högkvalitativ studie vid universitetet i Pablo Olavide, Spanien, avseende sportprestationer hos idrottare. Den topplinjedata som vi fick under fjärde kvartalet indikerar hög vetenskaplig relevans för sportnäring och sportprestanda. Vi förväntar oss att se slutrapporten med en fullständig presentation av data under de kommande månaderna. Resultat som dessa kommer uppenbarligen att öka produktens trovärdighet och ge våra distributörer inom detta marknadssegment ett starkt marknadsförings- och försäljningsbudskap.

Största ordern hittills för aXivite – 280 000 USD

I oktober nådde aXichem en ny milstolpe och fick vår största order hittills. Beställningen för aXivite uppgår till ett totalt värde av 280 000 USD och gjordes av vår amerikanska distributör SEE Nutrition. I juni 2022 ingick aXichem ett samarbete med Iovate inom områdena forskning, utveckling och kommersialisering av aXivite. Ordern i oktober förra året är den första leveransen relaterad till detta avtal. Vi är mycket glada över utvecklingen av samarbetet med Iovate. Marknadsföringsaktiviteterna som marknadsför Muscletech Fat Burn iQ, den första konsumentprodukten som innehåller aXivite under samarbetet, är mycket aggressiva och väl genomförda. Fat Burn iQ är ett utmärkt displayfönster för aXivite och dess unika egenskaper. Nästa steg i samarbetet med Iovate tillkännagavs efter periodens slut. Under andra halvan av 2023 planerar Iovate att lansera tre nya produkter, under deras världsledande varumärke Hydroxycut, innehållande aXivite. Vi förväntar oss att 2023 kommer att bli ett fantastiskt år för aXivite och vi kommer att fortsätta att fånga de möjligheter som det växande intresset för träning, fitness och viktkontroll ger, både i USA och i Europa. Som kommunicerats i februari i år tror vi att en fortsatt positiv utveckling för aXivite kan resultera i intäkter på cirka 20-25 miljoner kronor under de kommande tolv månaderna.

Regulatoriskt arbete i EU för aXiphen fortskrider

I mars 2022 lämnade vi in vår EU-ansökan om fodertillsatser, till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), för fenylkapsaicin i fjäderfäfoderapplikationer. Granskningsprocessen följer fördefinierade steg och kan spåras på EFSA:s hemsida. Granskningsprocessen inkluderar en fas, "riskbedömningsfasen", där EFSA ställer frågor relaterade till ansökan. Under denna fas har EFSA sex månader på sig att granska den sökandes ärende. När EFSA ställer en fråga till sökanden pausas granskningen under den tid som företaget arbetar med att ge ett svar. Detta innebär att den faktiska tiden som en ansökan kan vara i "riskbedömningsfasen" kan variera kraftigt beroende på vilken typ av frågor som ställs från EFSA och hur lång tid den sökande behöver för att svara på frågorna.

Vid årsskiftet fick aXichem ett antal frågor från EFSA som EFSA uppskattade skulle ta oss sex månader att svara på. Bolaget bedömer att frågorna kan besvaras relativt snabbt, vilket gör att EFSA bör kunna återuppta granskningen redan under första kvartalet 2023. I dagsläget har EFSA en egen lagstadgad deadline för ansökan i september 2023, som baseras på aXichem använder sex månader för att svara på frågorna (svara i juni) och EFSA använder sin återstående tre månaders granskningstid (slutar sitt arbete i september). Processen beskrivs på EFSA:s hemsida, men jag vet att det kan vara svårt att förstå alla detaljer. Vi kommer att följa upp i vår kommunikation med status på ansökan allt eftersom processen går framåt.

I USA har den regulatoriska processen för godkännande av nya foderingredienser, såsom aXiphen, genomgått strukturella förändringar under andra halvåret 2022. Förändringarna inkluderar nya krav på dokumentation om effekt och tolerans av ingrediensen. Konsekvensen för aXichem är att vi nu förbereder en uppdaterad ansökan, med de begärda uppgifterna och fortsätter processen. Godkännandeprocessen i Brasilien fortsätter enligt våra kontakter med tillsynsmyndigheterna. Vi har inte haft några frågor om den inlämnade dokumentationen. Men vårt intryck är att tillsynsmyndigheterna påverkas av den politiska situationen i Brasilien och det är inte möjligt att veta exakt förutse nästa steg i vår godkännandeprocess.

Förlanseringsaktiviteter för aXiphen

Tillsammans med vår aXiphen-distributör, CHR. Olesen, vi arbetar med förlanseringsaktiviteter i EU, där vi introducerar aXiphen för en utvald grupp av fjäderfäfoderproducenter och håller dem informerade om statusen för godkännandeprocessen. Teamet arbetar också med produktionsplanering och logistik för att minimera tiden för produktion/ leverans när godkännandet för aXiphen är på plats.

Efter periodens slut, i februari, meddelade vi att aXichem har ingått ett produktionssamarbete med den svenska enheten för en etablerad, stor tillverkare av kemiska substanser, för tillverkning av vår råvara fenylkapsaicin. Med det nya samarbetet lägger vi till ytterligare en källa för produktion av råvaran för att stödja den planerade efterfrågan på aXichems produkt inom området fjäderfäfoder. Intresset för aXiphen är fortsatt stort och vi räknar med att en försäljning på cirka 60–80 miljoner kronor är möjlig under de första 12–18 månaderna efter marknadsgodkännande i EU och i Brasilien.

Patent för fenylkapsaicin vid behandling av IPF

aXichem följer sin etablerade patentstrategi och fortsätter att skydda rättigheterna för fenylkapsaicin för användning i kommersiellt intressanta tillämpningar. I oktober kunde vi lägga till patentet för fenylkapsaicin vid behandling av idiopatisk lungfibros (IPF). IPF är en kronisk sjukdom som kännetecknas av progressiv fibros (ärrbildning) i lungorna, vilket gör att symtomen förvärras med tiden. Fenylkapsaicin för IPF skulle i framtiden kunna undersökas ytterligare i ett farmaceutiskt sammanhang i aXichems dotterbolag Incendia Pharma.

Fortsätt arbeta för ett framgångsrikt 2023

Tillsammans med vårt team kommer jag att fortsätta bygga aXichems verksamhet, steg för steg, mot framgång. Datum för aXichems årsstämma är den 16 juni 2023. Alla aktieägare är välkomna till vårt kontor i Malmö. Jag hoppas att vi ses då.  

Torsten Helsing, VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industriföreningar. aXichems produkt är en naturlig analog substans som kallas phenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Eftersom fenylkapsaicin är syntetiskt framställt har det ett antal fördelar jämfört med naturligt capsaicin, såsom kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten har fördelar som gör den kommersiellt intressant inom flera användningsområden, till exempel som ingrediens i djurfoder, som ingrediens i kosttillskott, som bioförstärkare och som bio-repellent i marina applikationer. aXichem marknadsför för närvarande produkten som ingrediens under olika varumärken inom två prioriterade områden: aXivite® för kosttillskott och aXiphen® för fjäderfäfoder. aXiphen® har visat egenskaper som tillväxtfrämjare och antisalmonellaingrediens i studier gjorda i kommersiella fjäderfäproduktionsmiljöer. Inom marknadssegmentet kosttillskott ingår aXivite® idag i flera produkter för viktkontroll, förbättrad ämnesomsättning och tarmhälsa.

aXichem har som mål att bli en global leverantör av industriella naturliga analoga kemikalier till aktörer inom den kemiska industrin, som tillverkar produkter som innehåller aXichems råvaror. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ First North sedan 2013.

Framtidsutsikter

aXichems kommersialisering av fenylkapsaicin under varumärkena aXiphen® på djurfodermarknaden och aXivite® på kosttillskottsmarknaden fortsätter. Produktionsförmågan och logistiken genom underleverantörer är på plats liksom en produktionsprocess optimerad för kommersiella volymer. Utvecklingstakten i etableringen av produkterna bestäms genom marknadsgodkännanden i de strategiskt viktiga länderna eller regionerna, med början i EU, USA, Brasilien och Indien.

aXichem samarbetar med specialiserade distributörer, som antingen har egen produktion eller samarbetar med innovativa ledande producenter.

Bolaget har marknadsgodkännande för aXivite i EU och i Nordamerika. En fortsatt positiv utveckling för aXivite kan resultera i intäkter på cirka 20-25 miljoner kronor de närmaste tolv månaderna.

aXiphen är ännu inte godkänt för djurfodermarknaden, men förväntas få godkännande i EU, USA och Brasilien under 2023. Intresset för aXiphen är fortsatt stort och bolaget räknar med att en försäljning på cirka 60–80 miljoner kronor är möjlig under de första 12–18 månaderna efter marknadsgodkännande i EU och i Brasilien.

Finansiering

Styrelsen för aXichem beslutade den 5 april 2022, villkorat av bolagsstämmans godkännande, vilket erhölls vid den extra bolagsstämman den 22 april 2022, att ta ett konvertibelt lån på 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Behållningen är avsedd att användas för att säkerställa bolagets tillväxt och affärsutveckling i linje med de mål som har kommunicerats. Konvertibellånets nominella belopp uppgår till 20 miljoner kronor och löper med en årlig ränta om 12 procent och förfaller till betalning den 31 oktober 2023, om inte konvertiblerna har konverterats innan dess. Konverteringskursen uppgår till 20 kr. Om konvertibellånet konverteras i sin helhet ökar antalet aktier i bolaget med 1 000 000 och aktiekapitalet med 200 000 kr. aXichems styrelse arbetar kontinuerligt med att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering.

Certified Adviser

Redeye har varit företagets Certified Adviser under 2022. Från den 2 januari 2023 är Västra Hamnen Corporate Finance aXichems Certified Adviser.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynspersoner, se bolagets hemsida www.axichem.com. För information om insynshandel se Finansinspektionens register.

Antal aktier

Antalet aktier och röster i bolaget uppgick den 31 december 2022 till 16 535 636 och bolagets aktiekapital uppgick till

3 307 127,2 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag, A-aktier, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 20 öre per aktie.

Incitamentsprogram 2022/2026

aXichem har ett incitamentsprogram för anställda som inkluderar 400 000 teckningsoptioner. Fram till december tecknades 270 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna intjänas under 4 år, med en fjärdedel varje år, förutsatt att deltagaren är anställd i eller på annat sätt anställd i bolaget på tilldelningsdagen. Teckningsoptionerna tilldelas kostnadsfritt. Intjänade personaloptioner kan utnyttjas under en treårsperiod, dock tidigast tre år efter respektive tilldelningstidpunkt. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget. Teckningskursen är 140 % av den volymvägda genomsnittskursen för aXichems aktie under de fem handelsdagarna som föregår varje tilldelningsdag. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i bolaget att öka med 400 000 och aktiekapitalet med 80 000 kr. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, emission eller liknande åtgärder. Det finns ingen utspädningseffekt på vinst per aktie så länge koncernens resultat är negativt.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med den senast avgivna årsredovisningen.

Konvertibla skuldebrev

Konvertibla skuldebrev redovisas uppdelat på en skulddel och en del eget kapital. Skulddelens verkliga värde vid emissionstidpunkten beräknas genom att de framtida betalningsflödena diskonteras med den aktuella marknadsräntan för en liknande skuld, utan rätt till konvertering. Värdet på den del som redovisas i eget kapital beräknas som skillnaden mellan emissionslikviden och det verkliga värdet av den finansiella skulden. Den del som redovisas i eget kapital utgörs av värdet av den inbyggda optionsrätten att omvandla skuldinstrumentet till aktier. Räntekostnaden redovisas i resultaträkningen och beräknas enligt effektivräntemetoden. Antal utgivna konvertibla skuldebrev uppgår till 200 000 och har ett nominellt värde om totalt 20 Mkr. Konvertiblerna löper med en ränta om 12%. Lånet kan konverteras under perioden från och med dagen för registrering hos Bolagsverket till och med den 31 oktober 2023. Konverteringskursen är 20 kronor per aktie.

Personal

Koncernen hade sex anställda medarbetare den 31 december, 2022.

Signifikanta risker och osäkerhetsfaktorer

Regulatoriska frågor anses vara den enskilt största risken för företaget.

Det förändrade säkerhetsläget i Europa och den tragiska utvecklingen i Ukraina påverkar i dagsläget inte aXichems verksamhet, men vi följer utvecklingen noga för att kunna hantera eventuella effekter.

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.
 

Finansiell kalender

Q1-rapport, jan – mars, 2023              2023-05-24

Årsredovisning                                     2023-05-26

Årsstämma                                           2023-06-16

Q2-rapport, jan – juni, 2023                2023-08-23                                                                                                                                       

Q3-rapport, jan – sept, 2023               2023-11-22

Bokslutskommuniké 2023                    2024-02-21

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund, 23 februari, 2023
Styrelsen i aXichem AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023, kl 07:30 CET.
Rapporten publiceras på bolagets hemsida under Investor Relations. Direktlänk till rapporten: https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

Back