aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari – december 2023
March 05, 2024
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké, januari – december 2023
Back

aXichems utveckling under perioden 2023-01-01—2023-12-31

I denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ), Incendia Pharma AB och aXichem AS (Norge).

aXichems utveckling 2023-01-01 – 2023-12-31

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 809 tkr (5 007 tkr).

Rörelseresultatet uppgick till -17 318 tkr (-14 545 tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -20 814 tkr (-17 260 tkr).

Finansiellt netto uppgick till -3 471 tkr (-2 690  tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2023 till 4 309 tkr (6 549 tkr).

Soliditeten uppgick till 79% (66%).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar uppgick till 5 103 tkr (2 608 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 3 834 tkr (3 511 tkr).

Aktiedata

Årets resultat per aktie, före och efter utspädning uppgick till -1,03 (-1,04).

Eget kapital per aktie vid årets slut uppgick till 2,26 (2,44).

aXichems utveckling 2023-10-01 – 2023-12-31

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 275 tkr (3 539 tkr).

Rörelseresultatet uppgick till -4 801 tkr (-2 253tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -5 532 tkr (-3 247 tkr).

Finansiellt netto uppgick till -706 tkr (-969  tkr).
Under tidigare perioder 2023 har 536 tkr felaktigt redovisats som immateriella anläggningstillgångar vilket har korrigerats under fjärde kvartalet. Redovisat resultat i denna rapport avseende fjärde kvartalet är exklusive denna korrigering och avspeglar periodens faktiska utfall.

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar uppgick till 523 tkr (619 tkr).

Avskrivningar                                                                                             

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 016 tkr (912 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat per aktie, före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,20).

Väsentliga händelser under 2023

Första kvartalet

 • Den 3 januari tillkännagav aXichem att företaget har fått frågor från Europeiska livsmedels- och säkerhetsmyndigheten (EFSA), angående sin fodertillsatsapplikation. Detta är en normal och förväntad del av processen, och frågorna kommer att besvaras av aXichems team. I enlighet med EFSA:s process innebär detta att den lagliga maximala tiden för godkännandet för närvarande är satt till september 2023.
 • Den 25 januari meddelade aXichem att Chr. Olesen har lagt till aXiphen® till sin officiella produktportfölj. Inkluderingen av aXiphen® i produktlinjen är det första steget i ett marknadsföringsprogram före lansering och bekräftar ytterligare Chr. Olesens engagemang för att tillhandahålla innovativa och högkvalitativa foderlösningar till marknaden.
 • Den 1 februari meddelade aXichem att produkten Muscletech Burn iQ™, där aXivite® är en av de aktiva ingredienserna, nu är tillgänglig för marknaden genom en annan stark försäljningskanal, nämligen den världsledande amerikanska återförsäljaren GNC (General Nutrition Corporation). GNC är ett ledande globalt varumärke för hälsa och välbefinnande som tillhandahåller högkvalitativa, vetenskapsbaserade produkter och lösningar.
 • Den 7 februari meddelade aXichem att bolaget har inlett ett produktionssamarbete med den svenska enheten för en etablerad, stor tillverkare av kemiska ämnen. Samarbetet avser tillverkning av aXichems råvara phenylcapsaicin och säkrar ytterligare kapacitet för framtida försäljning av aXiphen® till fodermarknaden. aXichem bedömer att försäljning till ett värde av cirka 60–80 miljoner kronor är möjlig under de första 12–18 månaderna efter marknadsgodkännanden i EU och i Brasilien.
   
 • Den 7 februari meddelade bolaget att det förväntar sig en väsentligt ökad försäljning under de kommande tolv månaderna från försäljningen av bolagets natur-analoga produkt phenylkapsaicin inom området kosttillskott och näringsämnen. Produkter med aXivite® som aktiv ingrediens har lanserats hos ledande återförsäljare som GNC (General Nutrition Corporation) och Amazon. Bolaget bedömer därför att en fortsatt positiv utveckling för aXivite® kan resultera i intäkter på cirka 20-25 miljoner kronor under de kommande tolv månaderna.
 • Den 22 februari meddelade aXichem att aXivite® kommer att lanseras i tre nya produkter på den amerikanska marknaden under det bästsäljande varumärket Hydroxycut. De nya produkterna är ett resultat av aXichems strategiska partnerskap med Iovate, en marknadsledare inom kosttillskottsprodukter för träning och viktkontroll.
 • Den 23 februari meddelade bolaget att styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen täcks till 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Emissionen genomförs för att skala upp verksamheten i samband med planerad kommersialisering av aXiphen® inom fjäderfäfoder samt för att återbetala en del av det konvertibellån som upptogs i april 2022. Styrelsen har vidare beslutat att uppta ett nytt konvertibellån från Formue Nord om cirka 10,53 MSEK.
 • Den 3 mars publicerade aXichem sitt prospekt med anledning av företrädesemissionen.
 • Den 24 mars meddelades utfallet av den genomförda företrädesemissionen. Totalt tecknades 4 960 689 aktier och Företrädesemissionen tecknades därmed till 70 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs aXichem cirka 34,7 MSEK före emissionskostnader. Totalt tecknades 3 608 646 aktier, motsvarande cirka 51 procent av företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 1 352 043 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 19 procent av företrädesemissionen, varav cirka 12 procent av företrädesemissionen avser teckning hänförligt till ställda emissionsgarantier.

Andra kvartalet

 • Den 3 april meddelas att aXichem besvarat och lämnat in de frågor som EFSA ställt, vilket meddelades den 3 januari, med anledning av bolagets Feed Additive-ansökan. Inlämningen är nu registrerad hos EFSA och det så kallade "clock stop", det vill säga den förlängning av den tid på totalt sex månader som fastställts av EFSA för att behandla denna typ av ansökningar, är upphävt. Den nya legala tidsfristen för EFSA:s granskningsprocess är nu satt till den 17 juni 2023.
 • Den 24 april meddelades att en vetenskaplig artikel som beskriver studien ”Effekter av olika doser av phenylcapsaicin på styrketräningsprestation, muskelskador, proteinnedbrytning, metabol respons samt skattning av upplevd ansträngning och återhämtning: En randomiserad, trippelblindad, placebokontrollerad, crossover-studie.” har publicerats i Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN). Den publicerade studien har supporterats av aXichem, i samarbete med de spanska företagen LIFEPro Nutrition och Indiex Sport Nutrition, och genomfördes 2022 vid University of Pablo Olavide - High Performance Center (CIRFED)
 • Den 24 april meddelas att en ny order erhållits från distributören Res Pharma i Italien. Ordern avser aXivite® och den beställda volymen kommer att användas för utveckling av konsumentprodukter i samarbete med två olika producenter. Ordervärdet uppgår till 120 000 SEK.
 • Den 25 april meddelas att aXichem lämnat in en patentansökan för aXivite® som prestationshöjande ingrediens i kosttillskott avsedda för fysisk träning. Titeln på patentet är ”Physical performance aid” och har sin bakgrund i signifikanta effektdata från framför allt den studie som beskrivs in den nyligen publicerade vetenskapliga artikeln i Journal of the International Society of Sports Nutrition.  
 • Den 5 maj kommunicerar bolaget att en ny klinisk prövning avseende aXivite® publicerats i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Physiology,Effects of phenylcapsaicin on aerobic capacity and physiological parameters in active young males: a randomized, triple-blinded, placebo-controlled, crossover trial”. Resultaten i studien lägger till ytterligare övertygande bevis som stöder de anmärkningsvärda fördelarna med aXivite, en banbrytande capsaicinanalog med förbättrad biotillgänglighet.
   
 • Den 25 maj offentliggjorde aXichem bolagets årsredovisning för 2022. Årsstämma hölls den 16 juni och kommunikén från stämman publicerades samma dag.
 • Den 29 maj meddelades att aXichem erhållit en ny order från sin polska distributör  BART. Den beställda volymen kommer att användas i fortsatt produktion av den produkt för viktkontroll som lanserades förra året. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 400 000 SEK.
   
 • Den 8 juni meddelar bolaget att ministeriet för jordbruk, boskap och livsmedelsförsörjning i Brasilien (MAPA) beviljat godkännande av phenylcapsaicin som en ny råvara för zootekniska fodertillsatser, att användas i både fjäderfä och svinfoder. Detta utgör säkerhetsbedömningen i godkännandeprocessen. Den kommande fasen kommer att granska effekten av phenylcapsaicin i enlighet med tillämpningarna.
   
 • Den 13 juni meddelades att European Food Safey Authority (EFSA) informerat bolaget om att myndigheten behöver ytterligare tid för granskning av bolagets ansökan för Feed Additive-godkännande i EU produkten phenylcapsaicin som foderingrediens. Ny tidpunkt för ett utlåtande är den 5 augusti 2023.
 • Den 27 juni kommuniceras att spanska partnern Life Pro Nutrition har lanserat två nya kosttillskottsprodukter — Life Pro Wild Ripped and Life Pro Wild Ripped Low Stim — med inriktning på viktminskningssegmentet. aXivite är huvudingrediensen i båda produkterna. Life Pro Nutrition har också placerat en mindre order, till ett värde av 70 000 SEK, för utveckling av ytterligare produkter med aXivite®.
 • Den 27 juni meddelade bolaget att man ingått ett exklusivitetsavtal med Uriachett av Europas äldsta och stadigt växande läkemedelsföretag, avseende aXivite i kategorin sömnfrämjande produkter på kosttillskottsmarknaden. Avtalet, som är ett leverans- och forskningsavtal, ger Uriach exklusivitet för en melatoninformulering med aXivite på marknaderna i Spanien, Portugal, Tyskland, Österrike och Rumänien. För att erhålla denna exklusivitet har Uriach åtagit sig ett årligt inköp aXivite i volymer motsvarande ett värde av minst 400 000 Euro. Uriach kommer också att finansiera en ny studie, och resultaten av denna kommer att ägas gemensamt av Uriach och aXichem.

 Tredje kvartalet

 • Den 3 augusti meddelas att en ny vetenskaplig artikel publicerats som beskriver phenylcapsaicins roll för förbättrad prestation inom sport och träning. Artikeln, som är den tredje i ordningen, publicerades i den respekterade vetenskapliga tidskriften Frontiers in Physiology och bekräftar aXichems målmedvetna arbete inom forskning och utveckling för en djupare förståelse av effekterna av phenylcapsaicin.
   
 • Den 19 september meddelade aXichem uppdaterad status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande i EU för phenylcapsaicin och talade om att ansökan skulle behandlas vid plenummötet som hålls av FEEDAP panelen den 26–28 september 2023, varefter EFSAs utlåtande om den egna vetenskapliga riskbedömningen kan publiceras.
   
 • Den 26 september kommunicerade bolaget att bolagets ansökan för Feed Additive-godkännande i EU nu är öppen för så kallad ”public consultation”, vilket innebär att tredje part kan lämna synpunkter på ansökan och utgör en viktig del av EFSAs regelverk för öppenhet och transparens. ”Public consultation” är en obligatorisk del av godkännandeprocessen och kommer att avslutas den 16 oktober 2023.

Fjärde kvartalet

 • Den 10 oktober meddelas att EFSA har publicerat protokollet från FEEDAP-panelen den 26–28 september 2023. Vid mötet godkände panelen EFSA:s yttrande om riskbedömning och det kommer att gå vidare för skriftligt antagande efter att resultatet av ”public consultation” har behandlats. Detta innebär att nästa steg är att ”public consultation” slutförs den 16 oktober och, om inga kommentarer inkommer från allmänheten, kommer EFSA:s vetenskapliga yttrande att förberedas för publicering. Det avslutande steget är sedan för EU att formulera föreskrifterna för användning av phenylcapsaicin och publicera dessa i The Official Journal of the European Union. När föreskriften är publicerad är produkten formellt godkänd.
   
 • Den 31 oktober kommunicerade aXichem att EFSA har ändrat status för företagets Feed Additive-ansökan till "Publishing" i EFSA-portalen. Det betyder att EFSAs yttrande om aXichems Feed Additive-ansökan nu förbereds för publicering. Efter publiceringen av EFSA:s yttrande kan EU-kommissionen, baserat på EFSAs yttrande och expertis i den ständiga kommittén, formulera reglerna för användning av phenylcapsaicin och publicera dessa i The Official Journal of the European Union. När förordningen publiceras kan produkten formellt godkännas.
 • Den 13 november meddelade bolaget en viktig milstolpe i samarbetet med Uriach. I enlighet med avtalet som undertecknades i juni i år, har Uriach lagt sin första order för produktion av en ny melatoninformulering för produkten Aquilea® med aXivite®. Produktlanseringen som är planerad till april 2024. Det totala värdet av denna första order är 21 500 Euro.
 • Den 14 december meddelades att EFSA har publicerat en ”Inconclusive Scientific Opinion” för aXichems pågående Feed Additive-ansökan avseende phenylcapsaicin (aXiphen®). I yttrandet drar EFSA slutsatsen att det finns en del dataluckor, inom områdena miljösäkerhet, konsumentsäkerhet och effekt, i ansökan som bolaget lämnat in. aXichem uppskattar att bolaget behöver cirka sex månader för att ta fram den information som krävs.
 • Den 19 december kommunicerade bolaget att ansökan om produktregistrering i Brasilien för phenylcapsaicin är godkänd av ministeriet för jordbruk, boskap och livsmedelsförsörjning (MAPA) och Department of Inspection of Animal Products (DIPOA). Produktregistreringen av aXichems naturliga analoga produkt innebär att myndigheterna har godkänt phenylcapsaicin som en ny råvara för zootekniska fodertillsatser, som ska användas i både fjäderfä och smågrisfoder. Godkännandet är en viktig milstolpe för aXichem och öppnar dörren till kommersialisering i Brasilien, världens näst största producent av kycklingkött och den största exportören.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 5 januari 2024 tillkännagavs att aXichems distributör Chr. Olesen har förberett den första batchen av aXiphen för leverans till Chr. Olesens anläggningar i Brasilien varifrån det kommer att levereras till industriella produktionsförsök på den brasilianska marknaden.
   
 • Den 10 januari 2024 tillkännagav aXichem nya order på aXivite® från Uriach. Beställningarna är kopplade till produktionen av en ny melatoninformulering för Uriachs varumärke Aquilea® med aXivite®. Den första ordern tillkännagavs i november 2023, och med de ytterligare beställningar som lagts uppgår det totala ordervärdet från Uriach hittills till cirka 60 000 Euro.
 • Den 15 januari 2024 meddelade bolaget att en ny produkt, GLP-Activate med aXivite®, lanseras av det USA-baserade bolaget Triquetra Health. GLP-1 hormonet (Glucagon-like peptide 1) produceras i tarmen och anses kontrollera aptit, hunger, blodsocker och olika aspekter av ämnesomsättningen. Triquetra Healths produkt GLP-Activate kan ge kroppen naturliga extrakt och näringsämnen som kan stödja kroppens egen GLP-1-produktion. Hormonet GLP-1 har identifierats som en av nycklarna till hälsosam viktkontroll och god tarmhälsa.
   
 • Den 30 januari 2024 kommunicerade aXichem att en avsiktsförklaring (letter of intent, LOI) undertecknats med Silvaco A/S, en nyckelaktör inom industrin för kosttillskott, läkemedel, livsmedel, foder samt kosmetika i Skandinavien. Detta LOI markerar början på ett spännande samarbete som syftar till att introducera aXivite på den skandinaviska kosttillskottsmarknaden.
 • Den 1 februari 2024 meddelades att bolagets styrelse, förutsatt bolagsstämmans godkännande, beslutat att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 40,3 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). En Unit består av fem A-aktier och fem teckningsoptioner av serie TO1A. Teckningskursen per Unit uppgår till 7,50 SEK, motsvarande 1,50 SEK per A-aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma, som är planerad att hållas den 6 mars 2024. Samtidigt meddelade bolaget en uppdaterad målsättning för försäljning av aXiphen i Brasilien. Lansering och försäljning av produkten har inletts i samarbete med distributören Chr. Olesen och målsättning att uppnå en försäljning om cirka 10 MSEK innevarande år och därefter en försäljning om cirka 40 MSEK 2025.
 • Den 13 februari 2024 meddelade bolaget att man undertecknat en avsiktsförklaring (letter of intent, LOI) med Silver Fern Brand, en leverantör av premium hälsotillskott. Samarbetet syftar till att integrera aXivite i ett bredare produktsortiment för att tillgodose efterfrågan på vetenskapligt underbyggda kosttillskott.

VD Torsten Helsing har ordet

Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2023 uppgår till -17 318 tkr. Nettoomsättningen uppgår till 275 tkr under fjärde kvartalet och 1 809 tkr för året. Årets rörelsekostnader uppgår till -19 994 tkr. Kostnaderna avser främst produktion, transport av producerade varor, regulatoriska arbeten samt kostnader för försäljning och marknadsföring av aXivite inom affärsområde kosttillskott.

Viktig milstolpe passerad inom affärsområde Djurfoder

För aXichem handlade 2023 mycket om regulatoriskt arbete för att få de marknadsgodkännanden som krävs för kommersialisering av phenylcapsaicin som tillsats i djurfoder. Vår målsättning var att under året få marknadsgodkännande för produkten i EU samt i Brasilien. I december fick vi ett positiv besked från Brasilien och därmed uppnådde vi ett av bolagets viktigaste mål hittills. aXiphen är nu godkänt som fodertillsats i Brasilien, en gigantisk marknad för produktion och export av kycklingkött. Utöver godkännande för kycklingfoder fick produkten även godkännande för användning i svinfoder, vilket kan ge ytterligare möjligheter i framtiden. Som ett led i att etablera aXiphen i Brasilien som en effektiv fodertillsats kommer storskaliga produktionstester att genomföras. Dialogen med potentiella kunder sköts av vår lokala partner Chr. Olesen, med stöd av aXichem-teamet. Jag ser att aXiphen med sina unika egenskaper och fördelar kan bidra till en hållbar, lönsam och sund köttproduktion i Brasilien, och att fler marknader framgent kommer att följa efter.

Arbetet med Feed Additive-godkännande i EU fortsätter

När det gäller godkännande i EU fortsätter processen. Jag blev givetvis besviken när den granskande myndigheten, EFSA, i december meddelade en ”Inconclusive Scientific Opinion” för vår Feed Additive-ansökan. Det viktigt att komma ihåg att det inte är ett avslag på ansökan och att potentialen i phenylcapsaicin som tillsats i kycklingfoder är oförändrad. Dock måste vi komplettera med data som EFSA uppfattar krävs för godkännande. Vårt team har nu gått djupare ner i de områden som EFSA pekat ut och menar vi genom kompletterande studier bör kunna fylla dataluckorna på ett tillfredställande sätt. Vi räknar med att kunna inleda studierna i april. Min bedömning är att det kommer att ta cirka sex månader, från och med det att de nya studier som krävs startats, att ta fram den data som myndigheten efterfrågar. Därefter följer EFSAs och EU-kommissionens handläggning, som enligt regelverket pågår sex till tolv månader, fram till ett formellt godkännande. Handläggningstiderna som anges i regelverket efterlevs inte alltid helt och fullt, och det har hittills inte varit alldeles enkelt att följa gången i arbetet. Det är därför inte möjligt att säga något bestämt om tidsåtgången för myndighetens hantering av ansökan. När det sker någon förändring av konkret betydelse för processen kommer vi att meddela marknaden, precis som tidigare.

Driver på för accelererad försäljning av aXivite

Affärsområde Kosttillskott mötte inte de förväntningar avseende försäljning som vi hade för 2023. Minskad försäljning för hela branschen under pandemin påverkade utvecklingstakten för nya produkter, vilket i sin tur fick effekt på implementeringen av nya ingredienser, så som aXivite. Signaler kommer om att en återhämtning är på väg och under fjärde kvartalet visade det avtal som vi tecknat med Uriach, avseende exklusivitet för en melatoninformulering med aXivite, resultat i form av första ordern. Denna följdes av flera och det sammanlagda värdet av hittills lagda order uppgår till cirka 72 000 Euro. Uriach kommer att lansera sin melatoninprodukt, Aquilea, med aXivite under april 2024, med start i Spanien varefter Portugal, Tyskland, Österrike och Rumänien kommer att följa.

aXichems strategi för försäljning i affärsområde Kosttillskott är att etablera samarbeten med små till medelstora innovativa distributörer och producenter av kosttillskott i EU och USA, där vi har marknadsgodkännande för phenylcapsaicin enligt Novel Food och GRAS Food. Tillsammans med våra partners arbetar vi för att driva på försäljningen av aXivite och hitta nya passande projekt för produkten. Efter årets slut har vi kunnat berätta om en ny spännande konsumentprodukt med aXivite som är på väg ut på marknaden samt om två nya samarbeten där vi tecknat avsiktsförklaringar (letter of intent). De nya produkt är Triquetra Healths GLP-Activate. GLP-1 hormonet (Glucagon-like peptide 1) produceras i tarmen och anses kontrollera aptit, hunger, blodsocker och olika aspekter av ämnesomsättningen. Triquetra Healths produkt GLP-Activate kan ge kroppen naturliga extrakt och näringsämnen som kan stödja kroppens egen GLP-1-produktion. Hormonet GLP-1 har identifierats som en av nycklarna till hälsosam viktkontroll och god tarmhälsa. Utöver produkter för tarmhälsa arbetar Triquetra Health även inom områdena träning och metabolism, vilket ju också är områden där aXivite har visat sig kunna bidra. Min förhoppning är att vi framöver ska kunna se fler produkter från Triquetra där aXivite ingår.

Med målsättningen att få en aktiv marknadsbearbetning och etablering på den skandinaviska marknaden undertecknade vi efter periodens slut, i januari 2024, en avsiktsförklaring med Silvaco A/S, en nyckelaktör inom industrin för kosttillskott, läkemedel, livsmedel, foder samt kosmetika i Skandinavien. Silvaco, som har huvudkontor i Danmark, är ett dynamiskt och snabbväxande företag, specialiserat på inköp och marknadsföring av kvalitetsingredienser och råvaror för olika industrier. Vidare ser vi att vi under 2024 har möjlighet att utöka vår närvaro på USA-marknaden. Därför har vi inlett ett samarbete med Silver Fern Brand, en leverantör av högklassiga kosttillskott för att tillsammans med dem utveckla ett kosttillskott för tarmhälsa och där aXivites dokumenterade egenskaper kommer till användning. Min bedömning är att vi kommer att se fler liknande samarbeten presenteras de kommande månaderna, samarbeten som kommer att generera försäljning under 2024.

Förbereder för en emission av units

Efter periodens slut, den 1 februari 2024, beslutade aXichems styrelse, villkorat godkännande vid extra bolagsstämma den 6 mars, att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner, så kallade units, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden och beräknas vid full teckning tillföra bolaget cirka 40,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 6,6 MSEK. Bakgrunden till emissionen är att säkerställa aXichems långsiktiga finansiering när bolaget nu går in i kommersiell fas med aXiphen inom djurfoder i Brasilien, samt fortsatt kommersialisering av aXivite inom kosttillskott i USA och EU. Därtill kommer fortsatt regulatoriskt arbete för att uppnå godkännande av produkten i djurfoder inom EU. Bolaget avser också att använda 5,5 MSEK av emissionslikviden för delåterbetalning av konvertibellån från Formue Nord. Jag hoppas att våra aktieägare vill vara med på vår fortsatta resa. Inte minst när vi nu kan realisera den fantastiska möjligheten att etablera aXiphen på en av världens största marknader för kycklingproduktion och export.

All information om emissionen finns på https://www.axichem.com/foretradesemission-2024/

aXichem står starkare 2024

Vi går in i 2024 med marknadsgodkännande för våra produkter aXiphen och aXivite inom våra prioriterade affärsområden: djurfoder och kosttillskott. Att ytterligare ett regulatoriskt hinder är undanröjt innebär att aXichem är kommersiellt bättre rustat än någonsin. Det ska bli oerhört spännande att se hur aXiphen tas emot i Brasilien och hur vi tillsammans med Chr. Olesen kan etablera produkten på denna enorma marknad.

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industriföreningar. aXichems produkt är en capsaicinanalog, phenylcapsaicin, som är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Eftersom phenylcapsaicin är syntetiskt framställt har det ett antal fördelar jämfört med naturligt capsaicin, såsom en kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten har fördelar som gör den kommersiellt intressant inom flera användningsområden, till exempel som ingrediens i djurfoder, som ingrediens i kosttillskott, samt som bioförstärkare. aXichem marknadsför för närvarande produkten som ingrediens under olika varumärken inom två prioriterade områden: aXivite® för kosttillskott och aXiphen® för fjäderfä- och svinfoder. aXiphen® har visat egenskaper som tillväxtfrämjare och antisalmonellaingrediens i studier gjorda i kommersiella miljöer för fjäderfäproduktion. Inom marknadssegmentet kosttillskott ingår aXivite® idag i flera produkter för viktkontroll, förbättrad ämnesomsättning, tarmhälsa samt sport och träning.

aXichem har som mål att bli en global leverantör av industriella naturliga analoga kemikalier till aktörer inom den kemiska industrin, som tillverkar produkter som innehåller aXichems råvaror. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ First North sedan 2013.

Framtidsutsikter

aXichems kommersialiserar phenylcapsaicin under varumärkena aXiphen® på djurfodermarknaden och aXivite® på kosttillskottsmarknaden. Produktionskapacitet och logistik genom underleverantörer är etablerad, liksom en produktionsprocess optimerad för kommersiella volymer. Utvecklingstakten i etableringen av produkterna bestäms genom marknadsgodkännanden i de strategiskt viktiga länderna eller regionerna, med början i Brasilien, EU, USA och Indien. aXichem samarbetar med specialiserade distributörer, som antingen har egen produktion eller samarbetar med ledande innovativa producenter.

Bolaget har marknadsgodkännande för aXivite i EU och i Nordamerika. Intresset för aXivite är stort, framför allt i Nordamerika. Dock har ledtider för produktutveckling och lansering av konsumentprodukter inom de avtal som ingåtts med framför allt Iovate och Uriach varit längre än förväntat, vilket har gjort att aXichem reviderat målsättningen avseende försäljning, som meddelades i februari 2023, om intäkter på cirka 20-25 miljoner kronor fram till februari 2024. Bolagets bedömer en fortsatt successiv ökning av försäljningen inom kosttillskott, och att målet ska kunna uppnås under tredje kvartalet 2024.

aXiphen är sedan december 2023 godkänt i Brasilien för försäljning som ingrediens i kyckling- respektive svinfoder. aXiphen har i produktionstester visat god effekt för att förebygga salmonella i kycklinguppfödning och bolaget räknar med att en försäljning i Brasilien på cirka 10 miljoner kronor är möjlig under 2024 med en målsättning om att uppnå en försäljning om cirka 40 miljoner kronor under 2025. En ansökan om marknadsgodkännande i EU är under behandling av regulatoriska myndigheter och en motsvarande ansökan för USA-marknaden är förberedd. Bolagets strategiska fokus är att prioritera Brasilien och EU, då dessa marknader har de bästa förutsättningarna för en initial etablering.

Finansiering

I februari 2023 genomförde bolaget, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 70 procent och tillförde aXichem cirka 34,7 MSEK före emissionskostnader och återbetalning av en del av det lån om 20 miljoner kronor som bolaget upptog 2022 från Formue Nord A/S. Vidare beslutade styrelsen att uppta ett nytt lång från Formue Nord om cirka 10,53 MSEK, vilket förfaller till betalning i slutet av första kvartalet 2024.

Efter periodens slut den 1 februari 2024 meddelades att bolagets styrelse, förutsatt bolagsstämmans godkännande, beslutat att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 40,3 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). En Unit består av fem A-aktier och fem teckningsoptioner av serie TO1A. Teckningskursen per Unit uppgår till 7,50 SEK, motsvarande 1,50 SEK per A-aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma, som är planerad att hållas den 6 mars 2024.

Emissionen genomförs för att kommersialisera aXiphen® och aXivite®, genomföra de ytterligare studier som krävs för marknadsgodkännande av phenylcapsaicin som ingrediens i djurfoder i EU, samt för att återbetala del av konvertibellån.

Styrelsen beslutade vidare att uppta ett nytt konvertibellån från Formue Nord Fokus A/S om cirka 5,3 MSEK som delvis ersätter befintligt konvertibellån.

Information om den extra bolagsstämma och den planerade nyemissionen finns på https://www.axichem.com/foretradesemission-2024/

Incitamentsprogram – Personaloptioner

Vid årsstämman 31 maj 2022 beslutades om ett optionsprogram av serie 2022/2026 till anställda och nyckelpersoner i bolaget omfattande 400 000 optioner med rätt till teckning av 400 000 A-aktier. Per balansdagen var 270 000 optioner tilldelade personal och nyckelpersoner, varav 33 750 var intjänade. Personaloptionerna tjänas in under 4 år, med en fjärdedel respektive år, förutsatt att deltagaren är anställd i eller på annat sätt engagerad i bolaget på tilldelningsdagen. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt. Intjänade personaloptioner kan nyttjas under en treårsperiod, dock inte tidigare än tre år efter respektive tilldelningsdag. Varje personaloption ger rätt att teckna 1 A-aktie till en teckningskurs som motsvarar 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets A-aktie under de fem handelsdagar som närmast föregår den dag då personaloptionerna tilldelas. Teckningskursen och det antal A-aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, emissioner eller liknande åtgärder. För att möjliggöra leverans av aktier enligt incitamentsprogrammet beslöts även om utgivande av högst 400 000 teckningsoptioner.

Ägarstruktur

För information om bolagets tio största ägare se bolagets hemsida www.axichem.com under Investor Relations/investor structrue. För information om insynshandel se Finansinspektionens register.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance är aXichems Certified Adviser.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som den enskilt största risken för bolaget.

Det förändrade säkerhetsläget i Europa och den tragiska utvecklingen i Ukraina påverkar i nuläget inte aXichems verksamhet, men vi följer utvecklingen noga för att kunna hantera eventuella effekter.

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Finansiell kalender
          
Årsredovisning 2023                           2024-05-29

Årsstämma                                         2024-06-19

Q1-rapport, jan – mars 2024               2024-05-23

Q2-rapport, jan – juni 2024                 2024-08-27

Q3-rapport, jan – sept 2024                2024-11-21

Bokslutskommuniké 2024                   2025-02-27

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 5 mars 2024
Styrelsen i aXichem AB (publ)

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2024, kl 08:30 CET.
Rapporten publiceras på bolagets hemsida under Investor Relations. Direktlänk till rapporten: https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

Kontaktperson

Torsten Helsing, VD

T. +46 70 686 33 55

E. torsten.helsing@axichem.se

Back