aXichem AB (publ), Delårsrapport, januari – juni 2018
August 29, 2018
aXichem AB (publ), Delårsrapport, januari – juni 2018
Back

aXichems utveckling under andra kvartalet 2018

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (0 tkr). 
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -2 881 tkr (-1 652 tkr). 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -2 883 tkr (-1 700 tkr) för perioden. 
Finansiellt netto, -49 tkr (-48 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick den 30 juni 2018 till 5 412 tkr (11 344 tkr). 
Soliditeten uppgick till 89 % (89 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 994 tkr (1 144 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 391 tkr (0 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,19 (-0,11). Ackumelerat resultat efter skatt
motsvarar ett resultat per aktie om -0,32 kr (-0,21 kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 2,32 kr (2,57 kr). 

Viktiga händelser under perioden

 • I april godkändes en vetenskaplig artikel för publicering i tidskriften “Toxicology research and application”. Artikeln redogör för en del av de omfattande studier som genomförts med aXichems naturanloga capsaicin, aXiphen, och som visar att produkten är säker att använda. Artikeln har titeln “A 90-day toxicity and genotoxicity studies with high-purity phenylcapsaicin”. Utöver att artikeln stärker aXiphens position på marknaden utgör den också det avslutande steget för att kunna registrera aXiphen enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) hos  Food and Drug Administration (FDA). En GRAS-registrering innebär att aXiphen får marknadsföras och säljas i USA. 

 • Den 18 april meddelades att Bolaget fått sin produkt aXiphen godkänd enligt GRAS (Generally Recognized As Safe)i enlighet med Food and Drug Administrations (FDA) regelverk. Ett GRAS-godkännande innebär att aXiphen får marknadsföras och säljas i USA.  

 • Den 2 maj kallade aXichem till Årsstämma.

   
 • Den 15 maj publicerades Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

   
 • I maj meddelades även att artikeln “A 90-day toxicity and genotoxicity studies with high-purity phenylcapsaicin” fanns tillgänglig på hemsidan för tidskriften “Toxicology research and application” samt på aXichems hemsida.
 • Den 31 maj hölls aXichems årsstämma. En kommuniké från stämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida.  
 • I juni beslutade styrelsen att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, genomföra en riktad nyemission av 192 560 nya A-aktier till Chr. Olesen A/S. Teckningskursen uppgår till 26,82 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 5,2 MSEK före transaktionskostnader. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare fördjupa det samarbete som Chr. Olesen Group och aXichemhar, samt att diversifiera aXichems aktieägarbas med en industriell aktör, som har stor kunskap om den marknad där Bolaget verkar. Den riktade emissionen är därtill ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning och stärka Bolagets kassa. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med investerarna och bedöms vara marknadsmässig. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • I augusti fick Bolaget besked från europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA (European Food Safety Authority),  att den ansökan avseende godkännande enligt Novel Food nu är bedömd som komplett och korrekt och därmed kan gå vidare i processen 
 • I augusti meddelades att aXichem inlett ett inlett ett samarbete med schweiziska Erbo Spraytec, ett bolag i ERBO-group. Samarbetet avser produktion och logistik av Bolagets produkt aXiphen® och innebär att Erbo Spraytec producerar en skräddarsydd leveransfärdig aXiphen-produkt i pulverform, för vidare leverans till producenter inom djurfoder (feed) eller kosttillskott/livsmedel (food). Utöver produktion kommer Erbo Spraytech att ansvara för paketering och skeppning av aXichems produkter. 

VD har ordet

Andra kvartalets stora händelse var utan tvekan att vi nu har vårt första regulatoriska godkännande för aXiphen på plats. I april blev aXiphen godkänt enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) i USA, vilket betyder att den amerikanska marknaden nu är öppen för oss när det gäller till exempel kosttillskott och livsmedel. Detta är områden där capsacin och dess många positiva effekter är väl kända och där vi ser möjligheter för vår produkt att etablera sig. Godkännandet kom efter att  “Toxicology research and application” publicerat en artikel innehållande en del av de omfattande studier som genomförts med aXiphen och som visar att produkten är säker att använda. Artikeln, som finns att läsa via en länk på aXichems hemsida, har titeln “A 90-day toxicity and genotoxicity studies with high-purity phenylcapsaicin”. GRAS-godkännandet är en mycket viktig milstolpe för aXichem.

Vidare på den regulatoriska sidan så fick vi i augusti, alltså efter periodens slut, ett glädjande besked frånEFSA, European Food Safety Authority,  att vår ansökan för Novel Food-godkännande för aXiphen nu passerat första nålsögat och är bedömd som komplett och korrekt. Det betyder att vi nu kan gå vidare i granskningsprocessen och min uppfattning är att vi kan ha ett godkännande på plats i början av nästa år, även om det naturligtvis är omöjligt att veta med säkerhet   

Vi fortsätter arbetet med att etablera aXichem kommersiellt och skapa förutsättning för försäljning och leverarans i takt med att vi får de regulatoriska delarna på plats. När det gäller säljsidan har aXichem sedan september 2017 ett avtal med Chr. Olesen Group, ett globalt marknads- och försäljningsbolag för ingredienser och tillsatser till foder-, livsmedels- och läkemedelsindustrin, avseende distribution och marknadsföring av aXiphen i Europa och Latinamerika.I juni beslutade aXichems styrelse att genomföra en riktad nyemission till Chr. Olesen A/S, vilket tillförde cirka 5,2 MSEK till aXichem före transaktionskostnader. Det är positivt att vi på det här sättet ytterligare kan fördjupa samarbetet med Chr. Olesen Group och de visar tydligt sitt engagemang för vår verksamhet. 

Den riktade emissionen var även ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning och stärka Bolagets kassa. Likviden från nyemissionen avses användas till fortsatt kommersialisering och marknadsetablering av aXiphen samt till rörelsekapital.  När det gäller aXichems finansiella situation så analyseras likviditetssituationen löpande utifrån den utveckling styrelsen ser i regulativa processer och marknadsaktiviteter. Styrelsen bedömer, som tidigare kommunicerats, att befintliga likvida medel, tillsammans med prognosticerad utveckling vad gäller möjliga intäkter samt tillgängliga kreditfaciliteter, ska täcka likviditetsbehovet under 2018. 

Ytterligare en pusselbit i etableringsarbetet kom på plats i och med att vi efter periodens slut, i augusti, kunde meddela att ett samarbete inletts med schweiziska Erbo Spraytec. Vi producerar sedan tidigare koncentrerat fenylcapsaicin i Kina, men har under en tid sökt efter en lämplig partner i Europa som kan utföra det sista produktionssteget. Jag ser Erbo Spraytec som en komplett samarbetspartner, som kan täcka våra behov av resurser inom produktion och logistik. De kommer att producera skräddarsydda aXiphen-produkter i pulverform för användning i bland annat djurfoder och kosttillskott. Erbo Spraytech kommer också att ta hand om paketering och skeppning av aXichems produkter. De varuprov vi idag använder vid införsäljning av aXiphen är tillverkade i Erbo Spraytecs anläggning, så vi är faktiskt redan igång! 

Avslutningsvis vill jag tacka alla som kom till bolagets årsstämma den 31 maj och som fyllde vårt konferensrum i de nya lokalerna i Malmö. Det är mycket roligt att det finns ett så stort intresse för bolaget och att få dela den positiva stämning som finns bland aktieägarna. Alla som arbetar i aXichem ser fram emot en fortsatt spännande utveckling för bolaget.

Torsten Helsing
VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichem är sedan 2013 listat på NASDAQ First North. 

Personal

Bolaget hade två anställda per den 30 juni 2018.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för Bolaget.

Antal aktier

Antalet aktier per den 30 juni 2018 var 14 806 689 stycken och aktiekapitalet uppgick till 2 961 337 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie. Den riktade emission som genomfördes i juni var ännu inte registrerad vid periodens slut. Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår efter emissionens genomförande till 14 999 249. Bolagets aktiekapital ökar med 38 512 kronor, från 2 961 337,80 kronor till 2 999 849,80 kronor.

Framtidsutsikter 

aXichem arbetar vidare med försäljnings-­ och marknadsföringsaktiviteter för aXiphen® som komponent i fjäderfäfoder för att förebygga salmonella, samt som hälsofrämjande ingrediens i kosttillskott. För full kommersialisering i Europa krävs att produkten godkänns enligt EU:s regelverk för den europeiska marknaden avseende användning inom foder-­ och livsmedelsmarknaden. aXichem har även genomförda studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer. 

Målsättningen är att kunna etablera relationer och samarbeten med potentiella kunder under tiden ansökan bearbetas, för att få försäljning så snart ett godkännande är klart. Marknaden för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har Bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning i Europa och Sydamerika. Bolaget erhöll i april 2018 godkännande enligt GRAS i USA och lämnade i februari in ansökan om godkännande enligt Novel Food i Europa.

Ägarstruktur

För information om Bolagets ägare och insynsperson, se Bolagets hemsida www.axichem.se

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari – september 2018                   2018-11-15
Bokslutskommuniké 2018                                          2019-02-27
 

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

Lund den 29 augusti 2018

Jan Gustavsson                                   Torsten Helsing                                   Gunilla Savring
Ordförande                                           VD, ledamot                                        Ledamot

Jakob Axelsson                                   Jörn Berthelsen
Ledamot                                              Ledamot                                                

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018, kl. 09:00 CET.

Kontaktperson för information: Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se  

Back