aXichem AB (publ), Delårsrapport januari – mars 2019
May 23, 2019
aXichem AB (publ), Delårsrapport januari – mars 2019
Back

aXichems utveckling under första kvartalet 2019

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (111 tkr). 
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -2 314 tkr (-1 743 tkr). 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -2 395 tkr (-1 790 tkr) för perioden. 
Finansiellt netto, -81 tkr (-47 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick den 31 mars 2019 till 46 760 tkr (3 296 tkr). 
Soliditeten uppgick till 94 % (88 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 1 154 tkr 453 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 442 tkr (3 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,15 kr (-0,12 kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 4,87 kr (2,17 kr). 

VD har ordet

De inledande månaderna av årets första kvartal handlade till stor del om att genomföra den nyemission som vi planerat för och som är den största kapitalanskaffning som aXichem hittills gjort. Under de presentationer jag höll i samband emissionen fick jag än en gång bekräftat det engagemang och den kunskap som finns bland aXichems aktieägare. Det ger verkligen energi och glädje när vi nu fortsätter bolagets spännande resa. Sammanlagt gav emissionen 55,9 MSEK, före emissionskostnader, och med denna kassa står vi finansiellt starka och kan gå vidare med de marknadsaktiviteter vi avser genomföra, på egen hand såväl som med samarbetspartners. 

En stark kassa är också en stor fördel när vi går in i nya samarbeten med stora aktörer. Ett sådant samarbete kunde vi meddela i februari, då en avsiktsförklaring, Letter of Intent, tecknades med kanadensiska Iovate Health Sciences International Inc. Syftet med avsiktsförklaringen är att bolagen ska ingå ett avtal för samarbete avseende forskning, utveckling och kommersialisering av en produkt för viktminskning med aXichems produkt aXivite som ingrediens. aXivite är vårt varumärke för nutraceuticals, kosttillskott och funktionella livsmedel.Inom ramen för det kommande avtalet kommer vi även att upplåta en exklusiv licens för Iovate att sälja den gemensamma produkten på USA-marknaden. Iovate är en av världsledarna inom produkter för viktminskning och de har en mängd innovativa kosttillskott och näringspreparat och därmed kunskap och erfarenhet om vad som krävs för att lyckas. Iovate har idag en stor säljorganisation i form av ett distributionsnät som förser mer än 130 länder med produkter. De som är intresserade kan titta närmare på varumärken som MuscleTech®, Six Star Pro Nutrition®, Purely Inspired®, and HydroxycutTM, som samtliga kommer från Iovates produktportfölj. Med andra ord ett spännande samarbete som vi har stora förväntningar på för framtiden och vårt godkännande enligt GRAS food från förra året ger oss dessa möjligheter på den amerikanska marknaden.

Under kvartalet har vi också förstärkt organisationen med Erik Lager, doktor i organisk kemi, som axlar ansvaret som Chief Technical Officer. Jag är mer än nöjd med att kunna knyta Erik till aXichem. Vi är in en fas där vi ser stort behov av hans dokumenterade kunskap och kompetens inom produktutveckling och produktionsoptimering och detta i en internationell miljö, som ställer extra krav på att kunna hantera samarbeten och relationer. Den 1 april tillträdde Erik sin tjänst och har idag dialogen med vår leverantör av slutprodukten, Erbo Spraytech i Schweiz samt med vår kinesiska leverantör av grundprodukten. Vår målsättning är att finna ytterligare en leverantör av grundprodukten och detta är också ett arbete där Eriks kunnande kommer in. Erik kommer närmast från egen konsultverksamhet samt en tjänst som CTO på Nexam Chemical. 

Även under årets inledande månader har vi naturligtvis hållit ett vakande öga på våra regulatoriska frågor och vår ansökan om Novel Food-godkännande för aXiphen i Europa.  I kvartal fyra förra året fick vi några frågor från EFSA (European Food Safety Authority) på det inlämnade materialet, vilket vi också förväntat oss eftersom det är en naturlig del av granskningsprocessen.Vi återkom till EFSA med våra svar på frågorna i god tid innan svarsfristen i januari i år. Efter periodens slut, den 16 maj, kunde vi meddela att att EFSAgett ett utlåtande som innebär att ansökan går vidare in i tredje och avslutande fas inför godkännandet.EFSAs utlåtande avseende produkten skickas ut till samtliga medlemsländer för hantering och acceptans, varefter ett europeiskt godkännande kan utfärdas. Om allt löper på betyder det att vi i stort håller den förväntade tidplanen. 

När det gäller godkännande enligt GRAS feed, det vill säga förutsättningen för att sälja aXiphen som ingrediens i djurfoder på USA-marknaden, är tidplanen även här att vi ska ha ett besked från den granskande kommittén under första halvåret.

Vi fortsätter att bygga vårt varumärke för aXiphen som ingrediens i kycklingfoder. I december förra året inledde vi ett samarbete med en asiatisk producent som inom sin stora verksamhet bland annat har uppfödning av fjäderfä, svin och nötboskap samt foder- och livsmedelsproduktion. Vi startar samarbetet med att genomföra tester på sammanlagt 840 000 kycklingar, där hälften av djuren får ett foder där aXiphen®feed ingår, medan resterande djur får sitt vanliga foder. Testerna kommer att ske under tre produktionscykler vid en av produk-tionsföretagets anläggningar i Thailand. Om testerna ger ett gott resultat, vilket vi i ljuset av våra tidigare tester i Europa naturligtvis förväntar oss, går vi vidare in i avtalsförhandlingar. 

Jag vill passa på att påminna om att vi har årsstämma den 28 maj i bolagets lokaler i Malmö. Kallelsen finns på hemsidan och jag hoppas se många aktieägare där. De som inte har möjlighet att komma då rekommenderar jag att hålla utkik efter de intervjuer som vi med jämna mellanrum gör i samarbete med RedEye samt de analyser som också görs av RedEye och som uppdateras i samband med våra delårsrapporter och när det sker viktiga ting i bolaget. Detta tillsammans med vår övriga kommunikation ska ge alla intresserade möjlighet att följa vår utveckling under verksamhetsåret 2019 och framåt.

Torsten Helsing
VD

Back