aXichem AB (publ), Delårsrapport, januari – mars 2020
May 14, 2020
aXichem AB (publ), Delårsrapport, januari – mars 2020
Back

aXichems utveckling under första kvartalet 2020

2020-01-01 – 2020-03-31

Från och med denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ) och aXichem AS (Norge).
Belopp inom parentes avser moderbolaget motsvarande period föregående år.

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick till 1 119 tkr (0 tkr). 
Rörelseresultatet uppgick till -3 081 tkr (-2 314  tkr). 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -3 081 tkr (-2 395 tkr). 
Finansiellt netto, 0 tkr (-81 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2020 till 24 519 tkr (46 760 tkr). 
Soliditeten uppgick till 98 % (94 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med -3 385 tkr (-1 154 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med -551 tkr (-442 tkr).

Aktiedata

Årets resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,19 kr (-0,15 kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till           

4,02 kr (4,87 kr). 

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 27 januari 2020 har levererat sju ton av produkten aXiphen till bolagets distributör CHR. Olesen, för leverans till slutkunder verksamma inom djurfoderproduktion i Europa. Det sammanlagda värdet på ordern från CHR. Olesen beräknas uppgå till cirka 1,5 miljoner SEK.
 • Den 24 februari kommunicerade bolaget att man tillsammans med schweiziska samarbetspartnern Erbo Spraytec har producerat den första större volymen av aXichems produkt aXivite. Produkten bygger på aXichems naturanaloga fenylcapsaisin och är avsedd att ingå som ingrediens i kosttillskott för användning till exempel för viktminskning eller förbättrad tarmhälsa. 
 • Den 25 februari meddelades att bolaget har tecknat ett avtal avseende marknadsföring, försäljning och distribution av bolagets produkt aXivite, med holländska Lithos Ingredients. Lithos ingår i M.A.F. Group, och distribuerar en mängd olika råmaterial till tillverkande företag över hela världen.
 • Den 3 mars 2020 meddelades att aXichem har tecknat ett avtal avseende marknadsföring, försäljning och distribution av bolagets produkt aXivite, med spanska företaget Tecom Ingredients. 
   
 • Den 20 mars 2020 kommunicerades att Bolaget har tecknat ett avtal avseende marknadsföring, för säljning och distribution av bolagets produkt aXivite i Tyskland, med tyska företaget STEFES Ingredients.
 • Den 24 mars 2020 meddelade aXichem att en patentansökan lämnats in avseende den industriella produktionsprocessen för fenylcapsaicin samt varianter av produkten. 
   
 • Den 30 mars 2020 kommunicerades att Bolaget har tecknat ett avtal avseende marknadsföring, försäljning och distribution av bolagets produkt aXivite i Frankrike, med franska företaget Actives & Co. 
 • Under perioden har Coronavirus och Covid-19, drabbat världen med full kraft. Effekterna av de åtgärder och restriktioner som görs i olika länder kommer generellt att påverka näringslivet. aXichems affärsområden påverkas inte direkt genom restrik-tioner, men förseningar kan uppstå i projekt där våra partners påverkas av situationen. Vilka eventuella förseningar som kan komma att drabba bolaget är därför svårbedömt. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 28 april kallade bolaget till årsstämma. Årsstämman hålls den 26 maj 2020 i bolagets lokaler i Malmö.
 • Den 5 maj publicerade bolaget sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

Moderbolaget

I allt väsentligt drivs koncernens verksamhet ännu i moderbolaget varför ovanstående information om koncernen även gäller moderbolaget.

VD har ordet

Årets första kvartal ligger bakom oss. Ett kvartal när coronapandemin drabbade Europa och stora delar av världen med full kraft. Hittills har aXichems verksamhet inte påverkats väsentligt av pandemin, men eftersom vi verkar på en internationell marknad, med samarbetspartners i många olika länder, är det rimligt att anta att gemensamma aktiviteter kan komma att påverkas. Min uppfattning är att genom de värden vi byggt upp i bolaget, en flexibel organisation och en god likviditet är aXichem väl rustat för de utmaningar som eventuellt kommer. 

Resultatet för första kvartalet uppgår till -3 081 där kostnaderna i huvudsak utgörs av planerade aktiviteter inom produktion, forskning och utveckling av intellektuella ägodelar. Likviditeten är fortfarande god och i linje med budgeterat kassaflöde. 

aXichem inledde året med att i januari meddela att sju ton av produkten aXiphen levererats till vår distributör CHR. Olesen, en leverans som kommer att gå vidare till slutkunder verksamma inom djurfoderproduktion i Europa. Det sammanlagda värdet på ordern från CHR. Olesen uppgick till cirka 1,5 miljoner SEK. Stannar vi kvar inom området produktion så kunde vi följande månad berätta att vår schweiziska samarbetspartner Erbo Spraytec kunnat producera den första större volymen av aXivite, som är den produkt vi erbjuder producenter av kosttillskott. Vi har alltså nu möjlighet att producera och leverera större volymer av aXivite, vilket, tillsammans med Novel Food-godkännandet för EU, gör det möjligt att etablera den typ av distributionssamarbeten som bolaget ingått under kvartalet.  aXichem har tecknat avtal avseende marknadsföring, försäljning och distribution med fyra olika aktörer: Lithos Ingredients, Tecom Ingredients, STEFES Ingredients samt Actives & Co. Därmed är aXivite representerat av innovativa etablerade distributörer på viktiga marknader i Europa, nämligen Holland, Belgien, Spanien, Tyskland, Österrike och Frankrike.

Sedan tidigare har aXichem att samarbete med kanadensiska Iovate för den nordamerikanska marknaden och mer specifikt inom kosttillskott för viktkontroll. Inom ramen för samarbetet med Iovate genomför vi en klinisk studie vid Center for Applied Health Sciences i USA i syfte att se hur aXivite tas upp i kroppen. Första delen av studien, som vi rapporterade om i fjärde kvartalet 2019, visade att aXivite, redan i små doser, ger effektiv koncentration i blodet hos de personer som ingått i studien. Studien gjorde uppehåll över helgerna under december och återupptogs i februari, men pausades när Corona nådde USA. Centret har nyligen återupptagit studien, vilket innebär några månaders fördröjning av resultatet jämfört med vår tidigare plan. Vi bedömer ändå, precis som tidigare, att vi kommer att kunna använda resultaten i vår marknadsföring under resten av 2020. 

Vi har nu påbörjat de studier som är nödvändiga för att slutföra vår GRAS feed certifiering, det regelverk som vi måste uppfylla för att få lov att sälja aXiphen som ingrediens i djurfoder på USA-marknaden. För att få en bredare klassificering för aXiphen genomför vi just nu en studie för att bevisa tolererbarhet och effekt av vår substans. Studien är standardiserad och relativt kort. När resultaten är sammanställda, med den positiva utgång som vi har rimlig anledning att förväntar oss, går dessa vidare till den grupp som ger slutligt godkännande. Detta är relativt obyråkratisk process och trots de förseningar som Covid-19 medfört, och kan medföra framgent, är vår bedömning att det finns en möjlighet ha ett godkännande på plats under andra halvdelen av 2020. Studien kan också användas som underlag i flera framtida regulativa processer. 

I Asien, närmare bestämt i Thailand, har vi under kvartalet gått vidare med arbetet att skapa förutsättningar för att genomföra tester av aXiphen. För att detta ska kunna ske behöver en del legala processer vara på plats samt en registrering av produkten göras. Vår tidplan för slutförande av detta är Q2 2020 och vi ser fortfarande att detta är möjligt. 

Ett viktigt arbete i aXichem under första kvartalet av 2020 har varit säkerställandet av en trygg och långsiktig produktion av fenylcapsaicin för att möta framtida volymbehov. aXichem har nu säkrat såväl produktionskapacitet som värdefull kunskap och nytt produktionspatent som ska komma bolaget till glädje under lång tid framöver.

Jag sammanfattar kvartal ett 2020 med att konstatera att med de förutsättningar som omvärlden ger just nu har vi utnyttjat tiden väl och fått viktiga komponenter för fortsatt kommersialisering av aXiphen och aXivite på plats. Vi kommer att fortsätta i samma anda framåt. 

Torsten Helsing, VD 

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda ­farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen®  i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till ­aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichems aktier är sedan 2013 noterade på NASDAQ First North. 

Framtidsutsikter 

aXichem arbetar vidare med kommersialiseringen av aXiphen®feed, som komponent i fjäderfäfoder med möjligheten att kunna för att förebygga bakterierelaterade sjukdomar hos djuren, så som till exempel salmonella, samt av aXivite®, som hälsofrämjande ingrediens i kosttillskott. I november 2019 erhöll aXichem godkännande för produkten aXiphen (som ingår i såväl aXiphen®feed som aXivite®) enligt Novel Food, vilket innebär att produkten uppfyller EU:s regelverk för den europeiska marknaden är redo för full kommersialisering. Bolaget har sedan 2018 godkännande enligt GRAS i USA. Utöver dessa prioriterade områden har aXichem även genomförda studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer. 

Såväl marknaden för kosttillskott som för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning inom foderproduktion i Europa och Sydamerika samt inom kosttillskott i USA och delar av Europa. Under 2019 och inledningen av 2020 har bolaget säkerställt processen för order och leverans för större volymer och bedömer att under de kommande tre åren se en successivt ökande orderingång inom framför allt applikationsområdena tillsats i djurfoder samt kosttillskott.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com

Antal aktier

Antalet aktier och röster i bolaget per den 31 mars 2020 var 15 931 033 (15 931 033) och bolagets aktiekapital uppgick till 

3 186 206,60 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie.

 

Redovisningsprinciper
 

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med senast avlämnade årsredovisning.
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget  och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. Vid omräkning av utländska dotterföretag 
används dagskursmetoden. Detta innebär att balansräkningarna omräknas efter balansdagens valutakurser och att resultaträkningarna omräknas efter periodens genomsnittskurser. De omräkningsdifferenser som därvid uppkommer förs direkt mot koncernens eget 
kapital. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma 2020                                                    2020-05-26

Delårsrapport 2/20 januari – juni                            2020-08-21

Delårsrapport 3/20 januari – september                 2020-11-12

Bokslutskommuniké 2020                                      2021-02-24

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 14 maj 2020

Jan Gustavsson      
Ordförande              

Torsten Helsing
VD, ledamot

Gunilla Savring
Ledamot

Jakob Axelsson
Ledamot

Jörn Berthelsen
Ledamot

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2002, kl 08:50 CET. 

Kontaktperson för information 

Torsten Helsing

VD

T. +46 70 686 33 55

E. torsten.helsing@axichem.se

Back