aXichem AB (publ), delårsrapport januari-mars 2021
May 20, 2021
aXichem AB (publ), delårsrapport januari-mars 2021
Back

aXichems utveckling under perioden 2021-01-01—2021-03-31

I denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ), Incendia Pharma AB och aXichem AS (Norge). Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

aXichems utveckling 2021-01-01 – 2021-03-31

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 52 tkr (1 119 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -3 150 tkr (-3 081 tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 150 tkr (-3 081 tkr).
Finansiellt netto 0 tkr (0 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars 2021 till 8 277 tkr (24 519 tkr).
Soliditeten uppgick till 97 % (98 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 702 tkr (3 385 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 572 tkr (551 tkr).

Aktiedata

Resultat per den 31 mars 2021 motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,20 kr (-0,19 kr).

Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 3,17 kr (4,02 kr).

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 22 februari 2021 mottog aXichem en order om tio ton av produkten aXiphen från bolagets distributör CHR. Olesen, för leverans till slutkunder verksamma inom djurfoderproduktion i Europa. Det sammanlagda värdet på ordern från CHR. Olesen beräknas uppgå till cirka två miljoner SEK.
  • Den 9 mars meddelade bolaget att ett nytt dotterbolag, Incendia Pharma AB, bildats för att hantera framtida tillämpningar av aXichems naturanaloga phenylcapsaicin inom det farmaceutiska området. Bakgrunden är att aXichem det senaste året genomfört ett antal studier och tester på phenylcapsaicin för att ta fram data som stödjer säkerhet och effekt av bolagets produkter. Inom ramen för de studier som genomförts har ny kunskap genererats som bolaget bedömer kan tillämpas inom läkemedelsanvändning av phenylcapsaicin. aXichem bildar därför ett nytt dotterbolag för att på bästa sätt säkra immaterialrätt för tillämpningar inom läkemedelsområdet, utan att ta viktiga resurser från bolagets kärnverksamhet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • Den 12 april 2021 berättade bolaget om en ny så kallad pre-workout-dryck, där aXichems produkt aXivite ingår som aktiv ingrediens, kommer att lanseras i Spanien av spanska företaget Indiex Sport Nutrition. Pre-workout produkter utgör i ett växande produktsegment inom kosttillskott som designas för att intas före fysisk träning i syfte att verka uppiggande och höja prestationsförmågan under träningspasset.
  • Den 14 april 2021 kommunicerades att ett nytt patent erhållits för den industriella produktionsprocessen för bolagets naturanaloga phenylcapsaicin. Patentansökan lämnades in i mars 2020 och tar hänsyn till den industriella processens krav på robusthet, kommersiellt tillgängliga råvaror och övriga förutsättningar avseende praktiska parametrar för att möjliggöra en fullskalig produktion av produkten.
     
  • Den 3 maj 2021 meddelade aXichem att styrelsen övervägde att genomföra en riktad nyemission och därför gett i uppdrag åt Redeye AB att utvärdera möjligheterna att genomföra en riktad emission som uppgår till cirka 15 miljoner kronor (”Emissionen”) till institutionella och kvalificerade investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuilding-förfarandet”). Emissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls på årsstämman den 26 maj 2020. Nyemissionen avses att genomföras genom Bookbuilding-förfarandet. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntades äga rum innan handeln på Nasdaq First North Growth Market börjar klockan 09:00 CEST den 4 maj 2021.
     
  • Senare den 3 maj 2021meddelades att aXichem, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 maj 2020 och i enlighet med vad Bolaget indikerade i ett pressmeddelande tidigare samma dag, genomfört en riktad nyemission av totalt 604 603 aktier av serie A till en teckningskurs om 31,50 SEK per aktie (”Emissionen”). Teckningskursen i Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuildingförfarande. Genom Emissionen tillförs aXichem cirka 19 MSEK före emissionskostnader. I Emissionen medverkade ett fåtal större svenska Family Offices och därutöver ett antal kvalificerade investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, säkra rörelsekapital för fortsatt utveckling av Bolagets produkter och tjänster och därigenom finansiera en accelererad tillväxtstrategi. Genom Emissionen tillförs även aXichem långsiktiga kvalificerade ägare vilka främjar Bolagets möjligheter att utveckla verksamheten för att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare

Moderbolaget

I allt väsentligt drivs koncernens verksamhet ännu i moderbolaget varför ovanstående information om koncernen även gäller

moderbolaget.

VD har ordet

Första kvartalet av 2021 ligger bakom oss. Periodens resultat uppgår till -3 150 SEK. Kostnaderna för perioden är i huvudsak kopplade till - drift- och utvecklingskostnader och är i linje med budget.

Vi fick en stark och efterlängtad inledning på året genom vår hittills största order för aXiphen. Tio ton aXiphen till ett värde av cirka två miljoner kronor beställdes av distributören CHR. Olesen  för leverans under andra kvartalet. Produkten levereras sedan vidare till slutkunder verksamma inom djurfoderproduktion i Europa. Ordern är ett resultat av det arbete som genomfördes i slutet av förra året och som vi tidigare berättat om. I samarbete med CHR. Olesen gjordes mycket framgångsrika tester i ett stort antal anläggningar för kycklinguppfödning i Nederländerna i syfte att få bort långvariga problem med salmonella. Det är glädjande att vi nu ser arbetet omvandlas till konkreta order. Ordern är helt i linje med aXichems strategi för att etablera aXiphen feed på marknaden. Strategin innebär att säkerställa hög och jämn kvalitet i produktion och leverans till anläggningar som har uppenbara akuta problem med salmonella och bygga en bas med nöjda kunder som kan verifiera effekten av aXiphen-feed. Därefter går vi vidare för att successivt, med bibehållen hög lönsamhet, göra  aXiphen feed till en standardprodukt i kycklingfoder. Vi har nu stabilitet och kontroll i hela produktionsprocessen och leverantörer för de olika momenten, från råvaruproduktion till leveransklar produkt, som kan möta våra högt ställda krav. I takt med att Europas länder som förväntat kan öppna upp kan vi möta den efterfrågan som vi vet finns bland kycklingproducenterna.

Parallellt med vårt arbete i Europa, arbetar vi för ett marknadsgodkännande enligt GRAS feed i USA med avseende på fanvändning av vår produkt i djurfoder. Covid-19 har gjort att godkännandeprocessen dragit ut på tiden, då personal inte kunnat arbeta som vanligt. Samtidigt har även FDAs generellt ökade krav på publicerade pre-kliniska data börjat spilla över även på förfarandet för GRAS feed. Vi inväntar just nu besked om detta krav införts även för vår produkt. Skulle så vara fallet så är vi gott igång med en artikel, och det behövs inte någon ytterligare studie. Processen känns igen från det godkännande vi har enligt GRAS food, och vi vet därför att vi befinner oss i den absoluta slutfasen för en certifiering. Granskningen måste dock få ha sin gång.

Under pandemiåret 2020, då mycket av vår utåtriktade verksamhet begränsades, passade vi på att genomföra ett viktigt projekt. Vi tog reda på så mycket som möjligt om varför phenylcapsaicin är så effektivt och vilka mekanismer som ligger till grund för effekten. I början av året hade vi sammanställt resultatet och vår bestämda uppfattning är att detta är viktiga data och spännande kunskap aXichems kärnverksamhet, men också för ett angränsande område; läkemedelsutveckling.  För att tydligt gränsa av detta nya område bildades i mars Incendia Pharma AB. Syftet med dotterbolaget Incendia Pharma AB är att kunna säkra den IP som genereras samt positionera oss inför eventuella framtida samarbeten. Jag vill understryka att detta inte betyder att aXichems fokus på något sätt ändras, vi fortsätter att bygga starka varumärken för aXiphen inom djurfoder och för aXivite inom kosttillskott och kommersialisera dessa. 

Vidare inom området patent, som är en mycket viktig del för vår verksamhet, kunde vi strax efter periodens slut, i april, addera ett värdefullt tillskott till vår patentportfölj. Patentet avser skydd för tillverkning av den industriella processen av phenylcapsaicin och är utformad så att den även skyddar motsvarande tillverkningsprocesser för en mängd andra capsaicinderivat. Detta kan dels vara ett värdefullt skydd om vi inom bolaget skulle vilja producera versioner av phenylcapsacin, men ger oss också möjlighet att licensiera ut tillverkning av produkten för andra applikationer. 

Kommersialiseringen av vår produkt för kosttillskott, aXivite, är inne i en fas där flera av våra distributörer nu arbetar på att ta fram sina egna konsumentprodukter med aXivite som ingrediens.  I Spanien har vi gjort förändring i distributörsledet. Samarbetet med Tecom har ersatts med ett samarbete med en av Tecoms kunder, Indiex Sport Nutrition. Bakgrunden till detta är att Tecom genom ett avtal med en annan part försatt sig i en konkurrenssituation och vi valde att lösa detta genom att i stället arbeta vidare med Indiex, som är en av Spaniens ledande tillverkare och distributörer inom kosttillskott, med särskild inriktning på produkter för sport och träning. Indiex har direkt försäljning till såväl konsument som till återförsäljare och står bakom kända varumärken som LifePro Nutrition, och Nutrimarket. Indiex lanserar en ny så kallad pre-workout-dryck, där aXichems produkt ingår som aktiv ingrediens. Pre-workout produkter utgör i ett växande produktsegment inom kosttillskott som designas för att intas före fysisk träning i syfte att verka uppiggande och höja prestationsförmågan under träningspasset. Jag ser framför mig att vi under året kommer att se fler exempel på produkter baserade på aXivite och att detta kommer att generera intäkter till bolaget. Som jag  nämnt tidigare är volymerna i segmentet minde än när det gäller djurfoder, men marginalerna är desto bättre.

Efter periodens slut, den 3 maj, beslutade styrelsen om en riktad emission om 19 miljoner kronor, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2020. Sammanlagt emitterades totalt 604 603 A-aktier en teckningskurs om 31,50 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett så kallat accelererat bookbuildingförfarande och det är styrelsens bedömning att kursen därför är marknadsmässigt. Genom emissionen har nu aXichem tillgång till rörelsekapital så att vi kan fortsätta att utveckla verksamheten med fokus på de områden som jag berört ovan, nämligen uppskalering av produktion, uppbyggnad av lager, ökad marknadsföring och fortsatt produktutveckling. Därtill kommer underhåll av befintliga patent och framtagning av nya där vi ser att det är intressant och relevant. Vi kan hälsa ett antal svenska family offices och ytterligare fler kvalificerade investerar välkomna som aktieägare genom den riktade emissionen, som vi bedömer är positivt för såväl bolaget som för befintliga aktieägare.

Med vaccinet mot Covid-19 alldeles inom räckhåll och en förhoppning om att det snart ska bli enklare att resa och träffa kunder och partners annat än på skärmen, ser jag fram emot aXichems fortsatta utveckling under 2021.

Torsten Helsing, VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda ­farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till ­aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichems aktier är sedan 2013 noterade på NASDAQ First North.

Framtidsutsikter

aXichem arbetar vidare med kommersialiseringen av aXiphen®feed, som komponent i fjäderfäfoder med möjligheten att kunna förebygga bakterierelaterade sjukdomar hos djuren, så som till exempel salmonella, samt av aXivite®, som hälsofrämjande ingrediens i kosttillskott. I november 2019 erhöll aXichem godkännande för produkten fenylcapsaicin (som ingår i såväl aXiphen®feed som aXivite®) enligt Novel Food, vilket innebär att produkten uppfyller EU:s regelverk för den europeiska marknaden är redo för full kommersialisering. Bolaget har sedan 2018 godkännande enligt GRAS food i USA. Utöver dessa prioriterade områden har aXichem även genomförda studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer. 

Såväl marknaden för kosttillskott som för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning inom foderproduktion i Europa och Sydamerika samt inom kosttillskott i USA och delar av Europa. Under 2019 och 2020 har bolaget säkerställt processen för order och leverans för större volymer och bedömer att under de kommande tre åren se en successivt ökande orderingång inom framför allt applikationsområdena tillsats i djurfoder samt kosttillskott.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma                                                                2021-05-28

Delårsrapport 2/21 januari – juni                               2021-08-18

Delårsrapport 3/21 januari – september                   2021-11-11

Bokslutskommuniké 2021                                        2022-02-17

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 20 maj 2021

Jan Gustavsson, Ordförande             

Torsten Helsing, VD, ledamot

GunillaSavring, Ledamot

Jakob Axelsson, Ledamot

Jörn BerthelsenLedamot

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021, kl 08:30 CET.
Rapporten publiceras på bolagets hemsida under Investor Relations. Direktlänk till rapporten: https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

 

Back