aXichem AB (publ), delårsrapport januari-mars 2022
May 24, 2022
aXichem AB (publ), delårsrapport januari-mars 2022
Back

aXichems utveckling under perioden 2022-01-01—2022-03-31

I denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ), Incendia Pharma AB och aXichem AS (Norge). Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

aXichems utveckling 2022-01-01 – 2022-03-31

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 505 tkr (52 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -3 560 tkr (-3 150 tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 560 tkr (-3 150 tkr).
Finansiellt netto 0 tkr (0 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars 2022 till 5 262 tkr (8 277 tkr).
Soliditeten uppgick till 96 % (97 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 833 tkr (702tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 837 tkr (572 tkr).

Aktiedata

Resultat per den 31 mars 2022 motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,22 kr (-0,20 kr).

Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 3,19 kr (3,17 kr).

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 10 februari meddelades att aXichem tecknat ett samarbetsavtal med GCV Life Private Limited (GCV Life) i Mumbai, Indien. GCV Life kommer att introducera aXichems naturliga analoga capsaicinprodukt, aXivite, och vara agent på den indiska marknaden för kosttillskott.
 • Den 10 februari meddelade bolaget att man under årets inledning tagit emot två order för produktutveckling från den polska distributören BART. Sedan distributörsavtalet tecknades i oktober 2021 har de lagt tre order, sammantaget nästan etthundra kilo.
 • Den 22 februari meddelar aXichem att en patentansökan lämnats in för bolagets fenylcapsaicin som bio-enhancer för substrat av vissa Cytokrom P450-isoformer, enzymer som är involverade i metabolismen av flera vanliga läkemedel. Fenylcapsaicin har testats som en bio-enhancer för Cytokrom P450 tillsammans med flera aktiva substanser. Signifikanta positiva resultat visades med ett specifikt substrat av Cytokrom P450 som bland annat reglerar melatonin. Melatonin är ett kroppseget hormon som produceras av tallkottkörteln, som reglerar sömn-vakna cykler. Melatonin produceras också syntetiskt och tillhandahålls i receptfria läkemedel för korttidsbehandling av sömnproblem. Fenylcapsaicin hämmar endast två av Cytokrom P450-undergrupperna vilket innebär att det är liten risk för oönskad effekt på andra aktiva substanser.
 • Den 16 mars meddelar aXichem att man har fått ytterligare en order avseende aXivite, avsedd för produktutveckling, från sin distributör i Polen, BART. Det sammanlagda värdet för BARTs beställningar under inledningen av 2022 uppgår till cirka 500 000 SEK.
 • Den 31 mars meddelas att bolaget ansöker om godkännande enligt Feed Additive-direktivet i EU för sin unika och innovativa foderingrediens aXiphen. Feed Additive-direktivet, som administreras av European Food Safety Autohrity (EFSA), reglerar ett gemensamt förfarande för godkännande av fodertillsatser och fastställer regler för hur dessa produkter görs tillgängliga på marknaden.
   

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 5 april meddelas att aXchems styrelse beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Likviden avses användas till att säkerställa samt accelerera bolagets tillväxt och affärsutveckling i linje med de målsättningar som kommunicerat. Styrelsens beslut är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Det konvertibla lånets nominella belopp uppgår till 20 miljoner kronor och löper med en årlig ränta om 12 procent. Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 oktober 2023, om inte Konvertiblerna konverterats dessförinnan. Konverteringskursen uppgår till 20 kronor. För det fall det konvertibla lånet konverteras i sin helhet kommer antalet aktier i bolaget öka med 1 000 000 och aktiekapitalet med 200 000 kronor.
 • Den 22 april hölls extra bolagsstämman i aXichem. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 5 april 2022 om att uppta ett konvertibelt lån från Formue Nord Fokus A/S.
 • Den 28 april meddelar bolaget att aXivite ingår i mixen i premiumprodukten Fat Burn Acitve. Varumärket Fat Burn Active ägs av den exklusiva e-handelsbutiken Nuvialab, en välkänd aktör i branschen för kosttillskott. Fat Burn Active produceras och marknadsförs i Europa av BART, aXichems polska distributör.
 • Den 3 maj publicerades kallelse till årsstämma i aXichem och den 10 maj offentliggjordes bolaget årsredovisning 2021. Samtliga handlingar inför årsstämman, som hålls den 31 maj 2022 på kontoret i Malmö, finns tillgängliga på www.axichem.com
   
 • Den 13 maj meddelar bolaget att ett patentgodkännande erhållits i Brasilien för fenylcapsaicin som ingrediens i fjäderfäfoder, särskilt kycklingfoder. Patentgodkännandet passar väldigt bra i tiden då aXichem har ansökt om registrering som fodertillsats hos ministeriet för jordbruk, boskap och försörjning (MAPA) i Brasilien. aXichems mål är att få ett godkännande i Brasilien för produkten, för användning som ingrediens i djurfoder, under 2022.
 • Den 16 maj meddelas att aXivite kommer att utvärderas i en studie med elitidrottare, för att kartlägga vilken effekt fenylcapsaicin ger vid fysisk prestation. Studien kommer att ske i samarbete med de spanska företagen LIFEPro Nutrition och Indiex Sport Nutrition och genomföras vid University of Pablo Olavide - High Performance Center (CIRFED), som är ett av de mest välrenommerade universiteten i världen inom området styrketräning.

VD har ordet

När jag summerar första kvartalet kan jag konstatera att vi hållit bra tempo mot de mål som vi satt upp för året 2022. Under perioden har vi fortsatt etableringen av fenylcapsaicin i Europa, USA och Asien inom samtliga bolagets prioriterade marknadsområden: djurfoder, kosttillskott samt bioenhancer – det vill säga förmåga att öka upptaget i kroppen av specifika ämnen. Efter perioden slut, vid en extra bolagsstämma den 22 april, säkerställdes bolagets finansiering genom beslut om ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Kapitalet ger oss muskler att accelerera utvecklingen arbetet mot full kommersialisering. Mer om det konvertibla lånet och villkoren finns att läsa under avsnittet Finansiering i rapporten.

Det finns flera händelser som jag vill sätta lite extra ljus på, framför allt att vi fått flera order avseende aXivite för vidare produktutveckling hos slutproducent. BART, vår distributör i Polen, har utmärkt sig särskilt och det känns fantastiskt bra att vi nu ser konsumentprodukter lanseras med aXivite-logon på förpackningen på olika håll i världen. BART har även adderat aXivite till mixen i en redan storsäljande produkt, Fat Burn Active, vilket innebär att aXivite ges ytterligare exponering. Som jag sagt tidigare är det relativt små volymer än så länge, men marginalerna i marknadssegmentet kosttillskott är så pass bra att det relativt snabbt ger avtryck på intäktssidan.

Resultatet för första kvartalet 2022 uppgår till -3 560 tkr. Nettoomsättningen uppgår till 505 tkr. Kostnaderna för perioden uppgår till
-4 098 tkr och är främst kopplade till produktion och transport av producerade varor samt något ökade personalkostnader jämfört med motsvarande period föregående år.
Leveranskapacitet är säkerställd för råvaran fenylcapsaicin på motsvarande upp till 100 ton aXiphen alternativt 150 ton aXivite under de kommande två kvartalen. Produktionsprocessen är skalbar och produktionen kan ökas om vi ser behov för det.

Nya spännande samarbeten med aXivite
I linje med vår strategi fortsätter vi att utveckla vårt distributörsnätverk. I februari tecknade aXichem ett samarbetsavtal med indiska företaget GCV Life avseende kommersialisering av aXivite på den indiska marknaden. Indien är en marknad med enorm potential och GCV Life kommer att vara vår agent i landet. Vi har tillsammans med GCV Life inlett registrering av aXivite för att kunna inleda marknadsföring och försäljning. Bedömningen är att detta kan ta cirka sex månader, men som med alla myndighetsprocesser är det svårt att sätta tiden mer exakt.

aXivite är inte bara aktuellt för produktutveckling. Efter periodens slut kunde vi meddela att aXivite kommer att ingå i en studie för att kartlägga vilken effekt fenylcapsaicin ger vid fysisk prestation. Studien kommer att ske i samarbete med de spanska företagen LIFEPro Nutrition och Indiex Sport Nutrition och genomföras vid University of Pablo Olavide - High Performance Center i Sevilla, Sapnien. Vi ser väldigt positivt på den här sortens studier och att vetenskapligt kunna visa på effekten av fenylcapsaicin. Det har direkt återverkan på våra kommersiella möjligheter och de krav som idag ställs på kosttillskottsprodukter. I studien kommer biokemiska parametrar relaterade till muskelskador, metabolisk respons och kroppens muskelsignaler (myolektriska variabler) att mätas. Studien omfattar 30 friska, vältränade manliga idrottare, med tidigare erfarenhet från testsituationer och genomförs av ett mycket professionellt forskarteam. Siktet är inställt på att publicera resultaten i en vetenskaplig artikel – förhoppningsvis redan i år.

Ett steg närmare Feed Additive för aXiphen
Den 31 mars meddelade vi att aXichem lämnar in ansökan för Feed Additive-godkännande i EU.  aXichem har under Novel Food-direktivet kunnat göra inledande tester med aXiphen, och kommer att göra så även under den tid ansökningsprocessen för Feed Additive pågår. Men för försäljning i större volymer krävs Feed Additive. Vi har ännu inte fått någon återkoppling på ansökan och jag kommer att återkomma med hur arbetet framskrider när det finns rimligt säkra avstämningspunkter. Vår förhoppning är att vårt dataunderlag är tillräckligt starkt och att vi kan ha ett godkännend under 2022, men kontrollen ligger till största delen hos myndigheten EFSA.

Vidare på den regulatoriska sidan, som ju är ett område som kräver stort tålamod, är vår målsättning att även ha Feed Additive-godkännande klart Brasilien, samt att få GRAS feed klart i USA, under 2022.

Efter periodens slut kunde vi addera ännu ett betydelsefullt patent till vår starka portfölj. Ett patentgodkännande finns nu för Brasilien avseende fenylcapsaicin som ingrediens i fjäderfäfoder, särskilt kycklingfoder. Med tanke på den pågående regulatoriska processen i Brasilien är det utmärkt att nu ha patentet klart.

Bioförstärkning
En bio-enhancer, eller bioförstärkning, är ett ämne används för att öka upptagningsförmågan i kroppen av ett annat specifikt ämne.
Förmågan för en substans att fungera som en bioförstärkare kan bero på en mängd olika fysiologiska mekanismer. Under 2021 genomförde aXichem tester avseende fenylcapsaicin som bio-enhancer till substrat för vissa Cytokrom P450-isoformer. Den 22 februari kunde vi berätta att aXichem har lämnat in en patentansökan för fenylcapsaicin som bio-enhancer för substrat av vissa Cytokrom P450-isoformer, enzymer som är involverade i metabolismen av flera vanliga läkemedel. Fenylcapsaicin testades som en bio-enhancer för Cytokrom P450 tillsammans med flera olika aktiva substanser, men signifikanta positiva resultat visades med ett specifikt substrat av Cytokrom P450, det som bland annat reglerar melatonin. Melatonin är ett kroppseget hormon som produceras av tallkottkörteln i hjärnan och reglerar våra sömn-vaken cykler. Alla som drabbats av insomningsproblem eller som rest över flera tidszoner vet att detta påverkar oss negativt. Syntetiskt producerat melatonin tillhandahålls därför som receptfria läkemedel för korttidsbehandling av sömnproblem. Det som också var mycket positivt är att fenylcapsaicin endast hämmar två av Cytokrom P450-undergrupperna. Det betyder att det är mycket liten risk för oönskad effekt på andra aktiva substanser. Detta är kommersiellt mycket intressant eftersom det innebär att dosen melatonin kan göras mindre jämfört med standarddosen. För producenterna på den växande marknaden för melatonin innebär det att mindre råvara kan användas och marginalerna kan ökas. En testlansering av en melatoninprodukt med fenylcapsaicin som bioenhancer har gjorts genom aXimed, ett aXichem närstående bolag. En hel del positiva kommentarer från nöjda användare har redan nått oss. Jag ser fram emot en spännande fortsättning inom området.

Välkommen till årsstämma den 31 maj 2022 på kontoret i Malmö
Under våren har vi deltagit i RedEyes Investor After Work i Malmö och Göteborg. Vi kommer att återkomma i liknande sammanhang i höst och kommer att meddela datum. Håll gärna koll på vår hemsida och vårt konto på LinkedIn. LinkedIn använder vi även för att ge snabba uppdateringar kring nya konsumentprodukter, berätta om mässor och konferenser som vi deltar i och för att sprida information om våra partners aktiviteter. Följ oss gärna!
Slutligen vill jag hälsa alla aktieägare välkomna på aXichem årsstämma, tisdagen den 31 maj, klockan 14:00. Äntligen kan vi genomföra stämman på vanligt sätt – vilket för vår del betyder att vi ses på kontoret i Malmö. Kallelsen i sin helhet och övrig information finns på vår hemsida www.axichem.com under Investor Relations.

Torsten Helsing, VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé́ är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.
Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marina tillämpningar, tillskott i djurfoder, ingrediens i kosttillskott samt som bio-enhancer. aXichems fokus ligger i första steget inom områdena kosttillskott och fjäderfäfoder. aXiphen® feed har i studier visat egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion. Produkten aXivite® har i studier visat främja viktkontroll, metabolism och tarmhälsa.

aXichem siktar på̊ att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichems aktier är sedan 2013 noterade på NASDAQ First North.

Framtidsutsikter

aXichems kommersialisering av aXiphen® och aXivite® går nu in i en ny fas, med en fungerande produktionsprocess för volymproduktion som grund. Målsättningen att de kommande åren uppnå en successivt ökande försäljning samt att göra aXiphen®feed till en standardkomponent i fjäderfäfoder.
Utvecklingstakten i etableringen av produkterna bestäms till största delen av när vi har marknads godkännanden på plats i de olika länder eller regioner där vi planerar att sälja produkten.
Marknaderna för både djurfoder och kosttillskott är relativt fragmenterade. Därför har vi valt en modell där vi samarbetar med specialiserade distributörer som antingen har egen produktion eller samarbetar med innovativa ledande producenter.
Idag har bolaget godkännande för aXivite i EU, genom Novel Food, och i Nordamerika genom GRAS food. Detta gör att vi under 2020 och 2021 kunnat bygga upp ett starkt distributörsnätverk och även sett en successivt ökande försäljning. Även om volymerna inom kosttillskott är mindre än inom djurfoder så är marginalerna så goda att vi ser att aXivite har stor potential att ge en positiv inverkan på vår försäljning redan under 2022 och mer så de kommande åren.

Finansiering

Styrelsen i aXichem beslutade den 5 april 2022, villkorat bolagsstämmans godkännande, vilket erhölls vid extra bolagsstämma den 22 april 2022, att uppta ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Likviden avses användas till att säkerställa bolagets tillväxt och affärsutveckling i linje med de målsättningar som kommunicerats. Det konvertibla lånets nominella belopp uppgår till 20 miljoner kronor och löper med en årlig ränta om 12 procent och förfaller till betalning den 31 oktober 2023, om inte konvertiblerna konverterats dessförinnan. Konverteringskursen uppgår till 20 kronor. För det fall det konvertibla lånet konverteras i sin helhet kommer antalet aktier i bolaget öka med 1 000 000 och aktiekapitalet med 200 000 kronor. aXichems styrelse arbetar loppande med att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering. Det är styrelsens bedömning att bolaget vid avlämnande av denna rapport, genom befintlig kassa och kommande försäljning, har erforderligt rörelsekapital för att täcka kostnaderna för bolagets planerade aktiviteter under 2022 och 2023.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som den enskilt största risken för bolaget.
Effekterna av Covid-19 har fortfarande viss påverkan på bolagets verksamhet i Asien.
Det förändrade säkerhetsläget i Europa och den tragiska utvecklingen i Ukraina påverkar i nuläget inte aXichems verksamhet, men vi följer utvecklingen noga för att kunna hantera eventuella effekter.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 24 maj 2022 Styrelsen i aXichem AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022, kl 08:30 CET. Rapporten publiceras på bolagets hemsida under Investor Relations. Direktlänk till rapporten: https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

Back