aXichem AB (publ), delårsrapport januari – mars 2023
May 24, 2023
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – mars 2023
Back

aXichems utveckling under perioden 2023-01-01—2023-03-31

I denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ), Incendia Pharma AB och aXichem AS (Norge). Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

aXichems utveckling 2023-01-01 – 2023-03-31

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 554 tkr (505 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -3 810 tkr (-3 560 tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4 761 tkr (-3 560 tkr).
Finansiellt netto -951 tkr (0 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars 2023 till 2 712 tkr (5 262 tkr).
Soliditeten uppgick till 72 % (96 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 653 tkr (833 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 884 tkr (837 tkr).

Aktiedata

Resultat per den 31 mars 2022 motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,29 kr (-0,22 kr).

Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 3,88 kr (3,19 kr).

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 3 januari tillkännagav aXichem att företaget har fått frågor från Europeiska livsmedels- och säkerhetsmyndigheten (EFSA), angående sin fodertillsatsapplikation. Detta är en normal och förväntad del av processen, och frågorna kommer att besvaras av aXichems team. I enlighet med EFSA:s process innebär detta att den lagliga maximala tiden för godkännandet för närvarande är satt till september 2023.
 • Den 25 januari meddelade aXichem att Chr. Olesen har lagt till aXiphen® till sin officiella produktportfölj. Inkluderingen av aXiphen® i produktlinjen är det första steget i ett marknadsföringsprogram före lansering och bekräftar ytterligare Chr. Olesens engagemang för att tillhandahålla innovativa och högkvalitativa foderlösningar till marknaden.
 • Den 1 februari meddelade aXichem att produkten Muscletech Burn iQ™, där aXivite® är en av de aktiva ingredienserna, nu är tillgänglig för marknaden genom en annan stark försäljningskanal, nämligen den världsledande amerikanska återförsäljaren GNC (General Nutrition Corporation). GNC är ett ledande globalt varumärke för hälsa och välbefinnande som tillhandahåller högkvalitativa, vetenskapsbaserade produkter och lösningar.
 • Den 7 februari meddelade aXichem att bolaget har inlett ett produktionssamarbete med den svenska enheten för en etablerad, stor tillverkare av kemiska ämnen. Samarbetet avser tillverkning av aXichems råvara phenylcapsaicin och säkrar ytterligare kapacitet för framtida försäljning av aXiphen® till fodermarknaden. aXichem bedömer att försäljning till ett värde av cirka 60–80 miljoner kronor är möjlig under de första 12–18 månaderna efter marknadsgodkännanden i EU och i Brasilien.
   
 • Den 7 februari meddelade bolaget att det förväntar sig en väsentligt ökad försäljning under de kommande tolv månaderna från försäljningen av bolagets natur-analoga produkt phenylkapsaicin inom området kosttillskott och näringsämnen. Produkter med aXivite® som aktiv ingrediens har lanserats hos ledande återförsäljare som GNC (General Nutrition Corporation) och Amazon. Bolaget bedömer därför att en fortsatt positiv utveckling för aXivite® kan resultera i intäkter på cirka 20-25 miljoner kronor under de kommande tolv månaderna.
 • Den 22 februari meddelade aXichem att aXivite® kommer att lanseras i tre nya produkter på den amerikanska marknaden under det bästsäljande varumärket Hydroxycut. De nya produkterna är ett resultat av aXichems strategiska partnerskap med Iovate, en marknadsledare inom kosttillskottsprodukter för träning och viktkontroll.
 • Den 23 februari meddelade bolaget att styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen täcks till 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Emissionen genomförs för att skala upp verksamheten i samband med planerad kommersialisering av aXiphen® inom fjäderfäfoder samt för att återbetala en del av det konvertibellån som upptogs i april 2022. Styrelsen har vidare beslutat att uppta ett nytt konvertibellån från Formue Nord om cirka 10,53 MSEK.
 • Den 3 mars publicerade aXichem sitt prospekt med anledning av företrädesemissionen.
 • Den 24 mars meddelades utfallet av den genomförda företrädesemissionen. Totalt tecknades 4 960 689 aktier och Företrädesemissionen tecknades därmed till 70 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs aXichem cirka 34,7 MSEK före emissionskostnader. Totalt tecknades 3 608 646 aktier, motsvarande cirka 51 procent av företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 1 352 043 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 19 procent av företrädesemissionen, varav cirka 12 procent av företrädesemissionen avser teckning hänförligt till ställda emissionsgarantier.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 3 april meddelas att aXichem besvarat och lämnat in de frågor som EFSA ställt, vilket meddelades den 3 januari, med anledning av bolagets Feed Additive-ansökan. Inlämningen är nu registrerad hos EFSA och det så kallade "clock stop", det vill säga den förlängning av den tid på totalt sex månader som fastställts av EFSA för att behandla denna typ av ansökningar, är upphävt. Den nya legala tidsfristen för EFSA:s granskningsprocess är nu satt till den 17 juni 2023.
 • Den 24 april meddelades att en vetenskaplig artikel som beskriver studien ”Effekter av olika doser av phenylcapsaicin på styrketräningsprestation, muskelskador, proteinnedbrytning, metabol respons samt skattning av upplevd ansträngning och återhämtning: En randomiserad, trippelblindad, placebokontrollerad, crossover-studie.” har publicerats i Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN). Den publicerade studien har supporterats av aXichem, i samarbete med de spanska företagen LIFEPro Nutrition och Indiex Sport Nutrition, och genomfördes 2022 vid University of Pablo Olavide University - High Performance Center (CIRFED)
 • Den 24 april meddelar bolaget att en ny order erhållits från distributören Res Pharma i Italien. Ordern avser aXivite® och den beställda volymen kommer att användas för utveckling av konsumentprodukter i samarbete med två olika producenter. Ordervärdet uppgår till 120 KSEK.
 • Den 25 april meddelas att aXichem lämnat in en patentansökan för aXivite® som prestationshöjande ingrediens i kosttillskott avsedda för fysisk träning. Titeln på patentet är ”Physical performance aid” och har sin bakgrund i signifikanta effektdata från framför allt den studie som beskrivs in den nyligen publicerade vetenskapliga artikeln i Journal of the International Society of Sports Nutrition.  
 • Den 5 maj kommunicerar bolaget att en ny klinisk prövning avseende aXivite® publicerats i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Physiology, Effects of phenylcapsaicin on aerobic capacity and physiological parameters in active young males: a randomized, triple-blinded, placebo-controlled, crossover trial”. Resultaten i studien lägger till ytterligare övertygande bevis som stöder de anmärkningsvärda fördelarna med aXivite, en banbrytande capsaicinanalog med förbättrad biotillgänglighet.

VD har ordet

aXichem går ut ur första kvartalet med ett flertal positiva och viktiga händelser i ryggen såväl finansiellt, regulatoriskt som kommersiellt.

Resultatet för första kvartalet 2023 uppgår till -4 761 tkr. Nettoomsättningen uppgår till 554 tkr. Kostnaderna för perioden uppgår till 
–4 441 tkr och är främst hänförliga till produktion och transport av producerade varor, regulatoriskt arbete samt kostnader kopplade till den genomförda kapitalanskaffningen.

Feed Additive-ansökan under granskning

På det regulatoriska området tog vi nästa steg i processen för Feed Additive-godkännande avseende phenylcapsaicin som ingrediens i fjäderfäfoder. Strax innan årsskiftet fick vi ett antal frågor från europeiska livsmedels- och säkerhetsmyndigheten (EFSA). Teamet som arbetar med ansökan satte samman svar på samtliga frågor och tidigt i april kunde vi meddela att EFSA registrerat vår inlämning och hävt det så kallade "clock stop" som träder in medan frågor från myndigheten besvaras. Vi bedömer att vi har bra svar på de frågor som vi fick och som bland annat handlade om substansens miljöpåverkan. Inom detta område lutar vi oss på såväl genomförda studier som på att substansen uppfyller kraven enligt strikta, vedertagna beräkningsmodeller.  För närvarande granskas våra svar av myndigheten och den legala tidsfristen för EFSA att vara klar med denna granskning är, enligt officiell information på myndighetens hemsida, den 17 juni 2023. Vår förhoppning är att vi får ett positivt besked i nära anslutning till detta datum, men det går naturligtvis inte att vara helt säker.

Tillsammans med vår distributör på foderområdet, Chr. Olesen, har vi under första kvartalet börjat arbeta med förlansering och förberedelser av aktiviteter inför marknadsintroduktionen av aXiphen®. Chr. Olesen är även vår samarbetspartner för Sydamerika. Marknadsgodkännande i Brasilien är enligt uppgift från granskningsmyndigheten där inne i ett slutskede. Trots den osäkerhet som inramat det regulatoriska arbetet i Brasilien tillåter vi oss nu att vara optimistiska och utgå ifrån att vi har ett slutligt godkännande under andra halvåret 2023.

En viktig del av arbetet inför lanseringen av aXiphen® är produktionsplanering för att säkerställa att ledtider för order, produktion och leverans optimeras. aXichem befinner sig i tidig kommersiell fas och det är väsentligt att vi håller hög kvalité i alla relationer, såväl till leverantörer som till kunder. Vi strävar också efter att så snart som möjligt efter ett eventuellt Feed Additive-godkännande kunna leverera efterfrågade volymer.

aXvite tar ny position inom fitness och träning

Under de senaste månaderna, efter periodens slut, har aXivite® med besked säkrat sin position som ingrediens i kosttillskott för fitness och träning. Vi har genom de två studier som publicerats i ledande vetenskapliga tidskrifter, Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN) respektive Fronties, placerat aXivite® på en ny nivå och fått de bevis och argument som krävs för att vara trovärdig och relevant. Jag är mycket nöjd och stolt över den utvecklingen och över de samarbeten vi har etablerat inom segmentet. aXivite® har visat på positiv effekt i såväl låg som hög dos i studier med tränade atleter när det gäller styrketräningsprestation, muskelskador, proteinnedbrytning, metabol respons samt bedömning av upplevd ansträngning och återhämtning. I korthet kan man säga att försökspersonerna kunde göra fler repetitioner i sin träning med maximal intensitet och att återhämtningen efter träning förbättrades. För personer som tränar på elitnivå, eller för den växande grupp som tränar på tävlingsliknande nivå, är detta en väsentlig del av träningen.

Utöver att dessa spännande data genererat en ny patentansökan för phenylcapsaicin som ingrediens i produkter för fysisk träning, så kommer två nya produkter, inom segmentet sport och träning, att lanseras i Europa under året genom vår spanska partner LIFEPro Nutrtion. Vidare har vår amerikanska partner Iovate uttryckt sin entusiasm över de nya data som presenterats. Dessa kommer att vara ett utmärkt stöd i lanseringen av de tre nya produkter som Iovate planerar lansera under varumärket Hydroxycut®, Iovates ”best-seller” inom viktminskning och träning, vilket vi kunde berätta om i februari. Att aXivite® ingår i Hyroxycut-produkterna, liksom i storsäljande varumärket Muscletech®, innebär ökad synlighet och tillgänglighet eftersom ledande återförsäljare som GNC (General Nutrition Corporation) och Amazon säljer produkterna. Efter periodens slut, i april, kunde vi också meddela att Res Pharma, vår distributör i Italien, placerade en order för utveckling av konsumentprodukter i samarbete med två olika producenter. Det är oerhört spännande med den aktivitet vi ser nu för aXivite och vi arbetar intensivt för att öka intresset ännu mer.

Sammantaget innebär detta att, trots relativ blygsamma intäkter från försäljning av aXivite® under första kvartalet, vi står fast vid vår målsättning om att en fortsatt positiv utveckling för aXivite kan resultera i intäkter på cirka 20-25 miljoner kronor under verksamhetsåret.

Stärkt kassa säkerställer fortsatt positiv utveckling

Under mars månad genomförde aXichem en företrädesemission, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Emissionen genomfördes för att ge bolaget resurser att skala upp verksamheten i samband med planerad kommersialisering av aXiphen® inom fjäderfäfoder samt för att återbetala en del av det konvertibellån om 20 miljoner kronor som upptogs i april 2022. Styrelsen beslutade samtidigt att uppta ett nytt konvertibellån från Formue Nord om cirka 10,53 MSEK. Den 24 mars kunde vi meddelar utfallet av företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till 70 procent, vilket innebar att aXichem tillfördes cirka 34,7 miljoner före emissionskostnader. Ytterligare detaljer om nyemissionen finns att läsa under rubriken Finansiering i den här rapporten.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla som valde att teckna aktier i nyemissionen och därmed visar att de tror på aXichem och de mål vi satt upp för bolaget. Jag tror att vi alla är väl medvetna om den ekonomiska situation som råder, inte bara i Sverige utan i stora delar av världen just nu. Med den i åtanke så är jag glad över att aXichems fortsatta positiva utveckling säkrats genom emissionen och med de intäkter vi ser komma från försäljning framgent. 

Välkomna på årsstämma i Malmö den 16 juni

Slutligen så hoppas jag att så många som möjligt av våra aktieägare kan komma på årsstämman fredagen den 16 juni 2023 klockan 10:00. Kallelse och alla dokument hittar ni på vår hemsida. Väl mött!

Torsten Helsing, VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industriföreningar. aXichems produkt är en naturlig analog substans som kallas phenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Eftersom phenylkapsaicin är syntetiskt framställt har det ett antal fördelar jämfört med naturligt capsaicin, såsom kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten har fördelar som gör den kommersiellt intressant inom flera användningsområden, till exempel som ingrediens i djurfoder, som ingrediens i kosttillskott, som bioförstärkare och som bio-repellent i marina applikationer. aXichem marknadsför för närvarande produkten som ingrediens under olika varumärken inom två prioriterade områden: aXivite® för kosttillskott och aXiphen® för fjäderfäfoder. aXiphen® har visat egenskaper som tillväxtfrämjare och antisalmonellaingrediens i studier gjorda i kommersiella fjäderfäproduktionsmiljöer. Inom marknadssegmentet kosttillskott ingår aXivite® idag i flera produkter för viktkontroll, förbättrad ämnesomsättning och tarmhälsa.

aXichem har som mål att bli en global leverantör av industriella naturliga analoga kemikalier till aktörer inom den kemiska industrin, som tillverkar produkter som innehåller aXichems råvaror. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ First North sedan 2013.

Framtidsutsikter

aXichems kommersialisering av phenylkapsaicin under varumärkena aXiphen® på djurfodermarknaden och aXivite® på kosttillskottsmarknaden fortsätter. Produktionsförmågan och logistiken genom underleverantörer är på plats liksom en produktionsprocess optimerad för kommersiella volymer. Utvecklingstakten i etableringen av produkterna bestäms genom marknadsgodkännanden i de strategiskt viktiga länderna eller regionerna, med början i EU, USA, Brasilien och Indien.

aXichem samarbetar med specialiserade distributörer, som antingen har egen produktion eller samarbetar med innovativa ledande producenter.

Bolaget har marknadsgodkännande för aXivite i EU och i Nordamerika. En fortsatt positiv utveckling för aXivite kan resultera i intäkter på cirka 20-25 miljoner kronor de närmaste tolv månaderna.

aXiphen® är ännu inte godkänt för djurfodermarknaden, men förväntas få godkännande i EU, USA och Brasilien under 2023. Intresset för aXiphen är fortsatt stort och bolaget räknar med att en försäljning på cirka 60–80 miljoner kronor är möjlig under de första 12–18 månaderna efter marknadsgodkännande i EU och i Brasilien.

Finansiering

Styrelsen i aXichem beslutade den 5 april 2022 att uppta ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Det konvertibla lånets nominella belopp uppgick till 20 miljoner kronor och löpte med en årlig ränta om 12 procent och skulle förfallit till betalning den 31 oktober 2023, om inte konvertiblerna konverterats dessförinnan. Konverteringskursen uppgick till 20 kronor. För det fall det konvertibla lånet konverterats i sin helhet hade antalet aktier i bolaget ökat med 1 000 000 och aktiekapitalet ökat med 200 000 kronor.

Den 23 februari meddelade bolaget att styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen täcks till 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Emissionen genomförs för att skala upp verksamheten i samband med planerad kommersialisering av aXiphen® inom fjäderfäfoder samt för att återbetala en del av det konvertibellån som upptogs i april 2022. Styrelsen har vidare beslutat att uppta ett nytt konvertibellån från Formue Nord om cirka 10,53 MSEK. Den 24 mars meddelades utfallet av den genomförda företrädesemissionen. Totalt tecknades 4 960 689 aktier och Företrädesemissionen tecknades därmed till 70 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs aXichem cirka 34,7 MSEK före emissionskostnader. Totalt tecknades 3 608 646 aktier, motsvarande cirka 51 procent av företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 1 352 043 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 19 procent av företrädesemissionen, varav cirka 12 procent av företrädesemissionen avser teckning hänförligt till ställda emissionsgarantier.


Incitamentsprogram – Personaloptioner

Vid årsstämman 31 maj 2022 beslutades om ett optionsprogram av serie 2022/2026 till anställda och nyckelpersoner i bolaget omfattande 400 000 optioner med rätt till teckning av 400 000 A-aktier. Per balansdagen var 270 000 optioner tilldelade personal och nyckelpersoner, varav 33 750 var intjänade.Personaloptionerna tjänas in under 4 år, med en fjärdedel respektive år, förutsatt att deltagaren är anställd i eller på annat sätt engagerad i bolaget på tilldelningsdagen. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt. Intjänade personaloptioner kan nyttjas under en treårsperiod, dock inte tidigare än tre år efter respektive tilldelningsdag. Varje personaloption ger rätt att teckna 1 A-aktie till en teckningskurs som motsvarar 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets A-aktie under de fem handelsdagar som närmast föregår den dag då personaloptionerna tilldelas. Teckningskursen och det antal A-aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, emissioner eller liknande åtgärder. För att möjliggöra leverans av aktier enligt incitamentsprogrammet beslöts även om utgivande av högst 400 000 teckningsoptioner.

Ägarstruktur

För information om bolagets tio största ägare se bolagets hemsida www.axichem.com under Investor Relations/investor structrue. För information om insynshandel se Finansinspektionens register.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance är aXichems Certified Adviser.

Antal aktier

Antalet aktier och röster i bolaget per den 31 mars 2023 var 16 535 636 och bolagets aktiekapital uppgick till

3 307 127,2 SEK. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie.

Under mars genomförde bolaget en företrädesemission, som registrerades i april. Företrädesemissionen ökade antalet aktier i aXichem med 4 960 689 aktier från 16 535 636 aktier till 21 496 325 aktier och aktiekapitalet ökar med 992 137,80 SEK från 3 307 127,20 SEK till 4 299 265 SEK.

Personal

Koncernen hade per den 31 mars 2023 sju anställda.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som den enskilt största risken för bolaget.

Det förändrade säkerhetsläget i Europa och den tragiska utvecklingen i Ukraina påverkar i nuläget inte aXichems verksamhet, men vi följer utvecklingen noga för att kunna hantera eventuella effekter.

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Finansiell kalender

Årsredovisning                            2023-05-26
Årsstämma                                  2023-06-16

Q2-rapport, jan – juni, 2023        2023-08-23                                                                                                                                       
Q3-rapport, jan – sept, 2023       2023-11-22
Bokslutskommuniké 2023           2024-02-21

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 24 maj 2023

Styrelsen i aXichem AB (publ

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023, kl 08:30 CET. Rapporten publiceras på bolagets hemsida under Investor Relations.
Direktlänk till rapporten:
https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

Back