aXichem AB (publ), delårsrapport januari – mars 2024
May 23, 2024
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – mars 2024
Back

aXichems utveckling under perioden 2024-01-01—2024-03-31

I denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ), Incendia Pharma AB och aXichem AS (Norge). Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

aXichems utveckling 2024-01-01 – 2024-03-31

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 808 tkr (554 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -4 500 tkr (-3 810 tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -5 313 tkr (-4 761 tkr).
Finansiellt netto -813 tkr (-951 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars 2024 till 467 tkr (2 712 tkr).
Soliditeten uppgick till 88 % (72 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 683 tkr (653 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 996 tkr (884 tkr).

Aktiedata

Resultat per den 31 mars 2022 motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,25 kr (-0,29 kr).

Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,63 kr (3,88 kr).

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 5 januari 2024 tillkännagavs att aXichems distributör Chr. Olesen har förberett den första batchen av aXiphen för leverans till Chr. Olesens anläggningar i Brasilien varifrån det kommer att levereras till industriella produktionsförsök på den brasilianska marknaden.
   
 • Den 10 januari 2024 tillkännagav aXichem nya order på aXivite® från Uriach. Beställningarna är kopplade till det avtal som kommunicerades i juni 2023 och produktionen av en ny melatoninformulering för Uriachs varumärke Aquilea® med aXivite®. Den första ordern tillkännagavs i november 2023, och med de ytterligare beställningar som lagts uppgår det totala ordervärdet från Uriach hittills till cirka 60 000 Euro.
 • Den 15 januari 2024 meddelade bolaget att en ny produkt, GLP-Activate med aXivite®, lanseras av det USA-baserade bolaget Triquetra Health. GLP-1 hormonet (Glucagon-like peptide 1) produceras i tarmen och anses kontrollera aptit, hunger, blodsocker och olika aspekter av ämnesomsättningen. Triquetra Healths produkt GLP-Activate kan ge kroppen naturliga extrakt och näringsämnen som kan stödja kroppens egen GLP-1-produktion. Hormonet GLP-1 har identifierats som en av nycklarna till hälsosam viktkontroll och god tarmhälsa.
   
 • Den 30 januari 2024 kommunicerade aXichem att en avsiktsförklaring (letter of intent, LOI) undertecknats med Silvaco A/S, en nyckelaktör inom industrin för kosttillskott, läkemedel, livsmedel, foder samt kosmetika i Skandinavien. Detta LOI markerar början på ett spännande samarbete som syftar till att introducera aXivite på den skandinaviska kosttillskottsmarknaden.
 • Den 1 februari 2024 meddelades att bolagets styrelse, förutsatt bolagsstämmans godkännande, beslutat att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 40,3 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). En Unit består av fem A-aktier och fem teckningsoptioner av serie TO1A. Teckningskursen per Unit uppgår till 7,50 SEK, motsvarande 1,50 SEK per A-aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma, som är planerad att hållas den 6 mars 2024. Samtidigt meddelade bolaget en uppdaterad målsättning för försäljning av aXiphen i Brasilien. Lansering och försäljning av produkten har inletts i samarbete med distributören Chr. Olesen och målsättning att uppnå en försäljning om cirka 10 MSEK innevarande år och därefter en försäljning om cirka 40 MSEK 2025.
 • Den 13 februari 2024 meddelade bolaget att man undertecknat en avsiktsförklaring (letter of intent, LOI) med Silver Fern Brand, en leverantör av premium hälsotillskott. Samarbetet syftar till att integrera aXivite i ett bredare produktsortiment för att tillgodose efterfrågan på vetenskapligt underbyggda kosttillskott.
 • Den 6 mars 2024 hölls extra bolagsstämma. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ändring i bolagsordningen med avseende på gränser för antal aktier samt aktiekapital. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 250 000 kronor och högst 17 000 000 kronor. Bolaget skall ha lägst 21 400 000 och högst 85 600 000 aktier. Vidare beslutade stämman enligt styrelsens förslag om genomförande av en företrädesemission av Units.
 • Den 13 mars 2024 meddelades att leverantören av kosttillskott, OmneDiem®, lanserar två nya produkter på USA-marknaden med aXichems innovativa ingrediens aXivite®. Dessa lanseringar representerar en expansion av aXivites applikationer inom områdena träning och hälsa, och är ytterligare ett steg i bolagets arbete med att bredda sin globala marknadsnärvaro och sin kundbas.
 • Den 19 mars 2024 meddelade aXichem att den strategiska lanseringen av aXiphen i Brasilien kommer att ske vid de två främsta branschevenemangen: Nucleovet, 9-11 april, och South American International Poultry and Swine Show (SIAVS), 6-8 augusti. Lanseringen stöds av en marknadsföringskampanj som syftar till att maximera produktens introduktion på den brasilianska marknaden.
 • Den 26 mars 2024 meddelade bolaget utfallet av nyemissionen, ”Företrädesemissionen”, vars teckningsperiod avslutades den 25 mars 2024. Totalt tecknades 2 701 257 Units, motsvarande cirka 50,3 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 14 182 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,3 procent av Företrädesemissionen. Slutligen tecknades 1 046 419 Units enligt de garantiåtaganden som ingåtts, motsvarande cirka 19,5 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades därmed 3 761 858 Units och Företrädesemissionen tecknades därmed till 70 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs aXichem cirka 28,2 MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i aXichem med 18 809 290, från 21 496 325 till 40 305 615 och aktiekapitalet ökar med 3 761 858 SEK, från 4 299 265 SEK till 8 061 123 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1A som utges i samband med Företrädesemissionen kommer antalet aktier öka med ytterligare 18 809 290, från 40 305 615 till 59 114 905, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 3 761 858 SEK, från 8 061 123 SEK till 11 822 981 SEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 24 april 2024 tillkännagavs en ny order på aXivite® inom avtalet med läkemedelsföretaget Uriach. Ordern är kopplad till produktionen av en ny melatoninformulering för Uriachs varumärke Aquilea® med aXivite®. Detta innebär att det totala ordervärdet från Uriach, inom det avtal parterna har, nu uppgår till cirka 150 000 Euro. aXichem fick också en order på aXivite® från sin spanska distributör Pharmafoods till ett värde av 13 700 Euro för utveckling av en ny konsumentprodukt som ska lanseras senare i år.

VD har ordet

Rörelseresultatet för första kvartalet 2024 uppgår till -4 500 tkr. Nettoomsättningen uppgår till 808 tkr och kommer från försäljning av aXivite på den europeiska marknaden. Kvartalet rörelsekostnader uppgår till -5 308 tkr och avser kostnader för regulatoriska arbeten inom ramen för aXichems ansökan om Feed Additive-godkännande i EU samt kostnader relaterade till marknadsföring och försäljning.

aXiphen introducerad på nationell fodermässa i Brasilien

Efter godkännandet av phenylcapsaicin i Brasilien, i december förra året, har vi tillsammans med Chr. Olesen arbetat med att få formalia kring logistik för produkten på plats och att identifiera kycklinguppfödare och foderproducenter med salmonellaproblem i sina anläggningar och som är lämpliga för att testa produkten. Den 9–11 april deltog Chr. Olesens team i Nucleovet, ett stort symposium som har till syfte att främja veterinärmedicin och animalieproduktion.  Enligt feedback från Chr. Olesens team blev Nucleovet en mycket positiv avspark för marknadsintroduktionen av aXiphen. Vi räknar med att de första testerna med aXiphen kan komma att genomföras under juni – juli och vi ser fram emot att få återkoppling från producenterna angående resultat och praktiska erfarenheter.

Nästa evenemang i Brasilien är SIAVS som äger rum 6–8 augusti 2024 på Anhembi Parque, São Paulo och då bör vi och Chr. Olesens team ha kommit en bit på väg med såväl tester som kundrelationer. Det är glädjande att vi nu på allvar är i gång med kommersiella marknadsaktiviteter inom Affärsområde Djurfoder.

Kompletterande studier inledda för att nå godkännande i EU

Som vi meddelade i december förra året behöver vi ta fram nya data för att fylla de luckor som EFSA uppfattar krävs för att vår Feed Additive-ansökan ska kunna godkännas. Det tre områden det gäller är miljösäkerhet, konsumentsäkerhet och effekt.  Vi kunde planenligt inleda studier i april och vår tidigare meddelade bedömning, om överlämning till EFSA/EU cirka sex månader efter inledda studier, är oförändrad. Myndighetens handläggningstid är enligt regelverket upp till sex månader fram till ett formellt godkännande. Trots tidsangivelser från EU är handläggningstiden inte helt förutsägbar, så att säga exakt när vi kan ha ett besked är dessvärre inte möjligt. Vi bedömer dock det rimligt att anslå en tidsram för handläggning på sex till tolv månader efter färdigställda studier. Under första halvan av 2025 bör vi ha ett svar.

Successiv försäljningsökning för aXivite

Under årets första månader har vi sett en positiv försäljningstrend för aXivite. Vi arbetar nu för att trenden ska fortsätta i såväl Europa som USA och ge oss förutsättningar för att uppnå vårt kommunicerade försäljningsmål. aXichems avtal med Uriach, avseende exklusivitet för en melatoninformulering med aXivite fortsätter att leverera. Hittills har Uriach lagt order för sammanlagt cirka 1,7 miljoner kronor.  Avtalet ger Uriach exklusivitet för en melatoninformulering med aXivite i Spanien, Portugal, Tyskland, Österrike och Rumänien. För att behålla exklusiviteten åtar sig Uriach, som har en stark position inom området Consumer Healthcare, att årligen lägga order på aXivite till ett värde av minst 400 000 Euro, det vill säga cirka 5 miljoner kronor.

Under kvartalet har vi kommunicerat tre nya samarbeten, Triquetra Health, Silver Fern Brand samt Silvaco.  Samarbetena med Silver Fern Brand och Triquetra Health är en del av aXichems strategi att öka närvaron på USA-marknaden genom samarbeten med små till medelstora innovativa, flexibla aktörer, där vi ser att ledtiderna och beslutsvägarna ofta är något kortare.

Triquetra Healths produkt GLP-Activate är ett spännande initiativ inom området viktkontroll, ett område där capsaicin har dokumenterad effekt. GLP-1 hormonet (Glucagon-like peptide 1) produceras i tarmen och anses kontrollera aptit, hunger, blodsocker och olika aspekter av ämnesomsättningen. Triquetra Healths produkt GLP-Activate med aXivite, som redan nu finns på marknaden, ger kroppen naturliga extrakt och näringsämnen som kan stödja kroppens egen GLP-1-produktion. Triquetra Health är en innovativ aktör och här ser vi möjlighet till fler produktsamarbeten inom såväl viktkontroll som träning och hälsa.

I februari tecknade vi ett intentionsavtal (Letter of Intent) med Silver Fern Brand, en leverantör av högklassiga kosttillskott. Fokus ligger här på en produkt för tarmhälsa där aXivites dokumenterade egenskaper kommer till användning.

Silvaco A/S, är en känd aktör inom bland annat kosttillskott, läkemedel och foder i Skandinavien. Silvaco är liksom Triquetra Health och Silver Fern Brand ett innovativt företag, specialiserat på inköp och marknadsföring av kvalitetsingredienser. För närvarande pågår produktdesign och tester av olika produkter och produktidéer inom såväl segmenten tarmhälsa och viktkontroll som sport och träning.

Emission av units genomförd under mars

aXichems styrelse beslutade i februari, förutsatt bolagsstämmans godkännande, att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner, så kallade Units, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, om cirka 40,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden och teckningstiden löpte under perioden 11 – 25 mars. Företrädesemissionen tecknades till 70 procent och därmed tillfördes aXichem cirka 28,2 miljoner kronor före emissionskostnader och delåterbetalning av det konvertibellån vi har hos Formue Nord Fokus A/S.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla aktieägare som genom att teckna i emissionen bidrar till att vi kan fortsätta att utveckla aXichems affär. Huvuddelen av det tillförda kapitalet kommer att användas i produktion, lager och marknadsföring av aXiphen och aXivite. En mindre del kommer att gå till regulatoriskt arbete i form av de kompletterande studier som krävs för att uppnå Feed Additive-godkännande i EU.  

Årsstämma i aXichem den 19 juni i Malmö

Avslutningsvis vill jag hälsa alla aktieägare välkomna till årsstämma i aXichem, onsdagen den 19 juni 2024 klockan 10:00 på vårt kontor i Malmö. Kallelse och övrig information kommer tillsammans med årsredovisningen att finnas tillgänglig på hemsidan www.axichem.com

i god tid innan stämman.

Torsten Helsing, VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industriföreningar. aXichems produkt är en capsaicinanalog, phenylcapsaicin, som är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Eftersom phenylcapsaicin är syntetiskt framställt har det ett antal fördelar jämfört med naturligt capsaicin, såsom en kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten har fördelar som gör den kommersiellt intressant inom flera användningsområden, till exempel som ingrediens i djurfoder, som ingrediens i kosttillskott, samt som bioförstärkare. aXichem marknadsför för närvarande produkten som ingrediens under olika varumärken inom två prioriterade områden: aXivite® för kosttillskott och aXiphen® för fjäderfä- och svinfoder. aXiphen® har visat egenskaper som tillväxtfrämjare och antisalmonellaingrediens i studier gjorda i kommersiella miljöer för fjäderfäproduktion. Inom marknadssegmentet kosttillskott ingår aXivite® idag i flera produkter för viktkontroll, förbättrad ämnesomsättning, tarmhälsa samt sport och träning.

aXichem har som mål att bli en global leverantör av industriella naturliga analoga kemikalier till aktörer inom den kemiska industrin, som tillverkar produkter som innehåller aXichems råvaror. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ First North sedan 2013.

Framtidsutsikter

aXichems kommersialiserar phenylcapsaicin under varumärkena aXiphen® på djurfodermarknaden och aXivite® på kosttillskottsmarknaden. Produktionskapacitet och logistik genom underleverantörer är etablerad, liksom en produktionsprocess optimerad för kommersiella volymer. Utvecklingstakten i etableringen av produkterna bestäms genom marknadsgodkännanden i de strategiskt viktiga länderna eller regionerna, med början i Brasilien, EU, USA och Indien. aXichem samarbetar med specialiserade distributörer, som antingen har egen produktion eller samarbetar med ledande innovativa producenter.

Bolaget har marknadsgodkännande för aXivite i EU och i Nordamerika. Intresset för aXivite är stort, framför allt i Nordamerika. Dock har ledtider för produktutveckling och lansering av konsumentprodukter inom de avtal som ingåtts med framför allt Iovate och Uriach varit längre än förväntat, vilket har gjort att aXichem reviderat målsättningen avseende försäljning, som meddelades i februari 2023, om intäkter på cirka 20-25 miljoner kronor fram till februari 2024. Bolagets bedömer en fortsatt successiv ökning av försäljningen inom kosttillskott, och att målet ska kunna uppnås under tredje kvartalet 2024.

aXiphen är sedan december 2023 godkänt i Brasilien för försäljning som ingrediens i kyckling- respektive svinfoder. aXiphen har i produktionstester visat god effekt för att förebygga salmonella i kycklinguppfödning och bolaget räknar med att en försäljning i Brasilien på cirka 10 miljoner kronor är möjlig under 2024 med en målsättning om att uppnå en försäljning om cirka 40 miljoner kronor under 2025. En ansökan om marknadsgodkännande i EU är under behandling av regulatoriska myndigheter och en motsvarande ansökan för USA-marknaden är förberedd. Bolagets strategiska fokus är att prioritera Brasilien och EU, då dessa marknader har de bästa förutsättningarna för en initial etablering.

Finansiering

Den 1 februari 2024 meddelades att bolagets styrelse, förutsatt bolagsstämmans godkännande, beslutat att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”), med företrädesrätt för befintliga aktieägare, om cirka 40,3 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). En Unit består av fem A-aktier och fem teckningsoptioner av serie TO1A. Teckningskursen per Unit uppgår till 7,50 SEK, motsvarande 1,50 SEK per A-aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Styrelsens beslut godkändes vid en extra bolagsstämma den 6 mars 2024.

Styrelsen beslutade vidare att uppta ett nytt konvertibellån från Formue Nord Fokus A/S om cirka 5,3 MSEK som delvis ersätter befintligt konvertibellån.

Utfallet av företrädesemissionen, som tecknades till 70 procent, meddelades den 26 mars 2014. Genom Företrädesemissionen tillfördes aXichem cirka 28,2 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i aXichem ökade med 18 809 290, till 40 305 615 och aktiekapitalet ökade med 3 761 858 SEK, till 8 061 123 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1A som utges i samband med Företrädesemissionen kommer antalet aktier öka med ytterligare 18 809 290, från 40 305 615 till 59 114 905, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 3 761 858 SEK, från 8 061 123 SEK till 11 822 981 SEK.

Incitamentsprogram – Personaloptioner

Vid årsstämman 31 maj 2022 beslutades om ett optionsprogram av serie 2022/2026 till anställda och nyckelpersoner i bolaget omfattande 400 000 optioner med rätt till teckning av 400 000 A-aktier. Per balansdagen var 270 000 optioner tilldelade personal och nyckelpersoner, varav 101 250 var intjänade. Personaloptionerna tjänas in under 4 år, med en fjärdedel respektive år, förutsatt att deltagaren är anställd i eller på annat sätt engagerad i bolaget på tilldelningsdagen. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt. Intjänade personaloptioner kan nyttjas under en treårsperiod, dock inte tidigare än tre år efter respektive tilldelningsdag. Varje personaloption ger rätt att teckna 1 A-aktie till en teckningskurs som motsvarar 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets A-aktie under de fem handelsdagar som närmast föregår den dag då personaloptionerna tilldelas. Teckningskursen och det antal A-aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, emissioner eller liknande åtgärder. För att möjliggöra leverans av aktier enligt incitamentsprogrammet beslöts även om utgivande av högst 400 000 teckningsoptioner.

Ägarstruktur

För information om bolagets tio största ägare se bolagets hemsida www.axichem.com under Investor Relations/investor structrue. För information om insynshandel se Finansinspektionens register.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance är aXichems Certified Adviser.

Antal aktier

Antalet aktier och röster i bolaget per den 31 mars 2024 var 40 305 615 och bolagets aktiekapital uppgick till

8 061 123 SEK (inkl. ej registrerat aktiekapital). Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie.

Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1A, som utgavs i samband med Företrädesemissionen i mars 2024, kommer antalet aktier öka med ytterligare 18 809 290.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med senast avlämnade årsredovisning.

Utspädning per aktie

aXichem har utestående personaloptioner samt konvertibla skulder. Någon utspädningseffekt på resultat per aktie föreligger inte så länge koncernens resultat är negativt.

Konvertibla skulder

Konvertibla skulder redovisas uppdelat på en skulddel och en del eget kapital. Skulddelens verkliga värde vid emissionstidpunkten beräknas genom att de framtida betalningsflödena diskonteras med den aktuella marknadsräntan för en liknande skuld, utan rätt till konvertering. Värdet på den del som redovisas i eget kapital beräknas som skillnaden mellan emissionslikviden och det verkliga värdet av den finansiella skulden. Den del som redovisas i eget kapital utgörs av värdet av den inbyggda optionsrätten att omvandla skuldinstrumentet till aktier. Räntekostnaden redovisas i resultaträkningen och beräknas enligt effektivräntemetoden.

Låneutgifter

Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig.

Definition av nyckeltal
Soliditet

Justerat eget kapital i procent av summa tillgångar.

Resultat per aktie

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier i marknaden per årsskiftet.

Närståendetransaktioner

Företaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Följande transaktioner har utförts under perioden utöver transaktioner som är hänförliga till löner och därtill relaterade utbetalningar.

Företaget hade inga närstående transaktioner under första kvartalet 2024.

Personal

Koncernen hade per den 31 mars 2024 sju anställda.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som den enskilt största risken för bolaget.

Det förändrade säkerhetsläget i Europa och den tragiska utvecklingen i Ukraina påverkar i nuläget inte aXichems verksamhet, men vi följer utvecklingen noga för att kunna hantera eventuella effekter.

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Finansiell kalender
          
Q1-rapport, jan – mars 2024               2024-05-23

Årsredovisning 2023                            2024-05-29

Årsstämma                                           2024-06-19

Q2-rapport, jan – juni 2024                  2024-08-27

Q3-rapport, jan – sept 2024                 2024-11-21

Bokslutskommuniké 2024                    2025-02-27

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 23 maj 2024

Styrelsen i aXichem AB (publ

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2024, kl 08:30 CET. Rapporten publiceras på bolagets hemsida under Investor Relations.
Direktlänk till rapporten:
https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

Kontaktperson för information

Torsten Helsing

VD

T. +46 70 686 33 55

E. torsten.helsing@axichem.se

Back