aXichem AB (publ) Delårsrapport, januari – september 2017
November 23, 2017
aXichem AB (publ) Delårsrapport, januari – september 2017
Back

aXichems utveckling under tredje kvartalet 2017

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (0 tkr).
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -1 786 tkr (-1 318 tkr).
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -1 837 tkr (-1 363 tkr) för perioden.
Finansiellt netto, -51 tkr (-45 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick den 30 september 2017 till 9 234 tkr (1 325 tkr).
Soliditeten uppgick till 89 % (75 %).

Investeringar

Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 395 tkr (944 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,12 kr (-0,15 kr). Akumelerat resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,34 kr (-0,49 kr).
Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 2,45 kr (2,35 kr).

Viktiga händelser under perioden

  • I juli meddelades att aXichem i genomförda tester har kunnat visa att aXiphen® har förmågan att hämma uppkomst av salmonella hos svin. Testet har utförts av Solfeed BV i Nederländerna, i samarbete med en foderproducent, veterinär och svinuppfödare. Testet visar att svinen, som fått foder med aXiphen®, efter sex veckor är helt fria från antikroppar mot salmonella i blodet, vilket är en indikation på huruvida djuren utsatts för salmonellasmitta eller ej.   
  • I augusti utsågs Lucas Altepost till vice VD. Altepost har tidigare arbetat i ledande befattningar inom marknad och försäljning i företag som Hofset Biocare ASA (HBC-group) och norska bolaget Pronova Biopharma, och har sedan november förra året varit engagerad i aXichem som Director of Sales and Marketing. Altepost har haft en nyckelroll i de nya relationer som bolaget byggt och de framgångsrika tester som genomförts med aXiphen® under året. 
  • I september kommunicerades att aXichem ingått avtal med Chr. Olesen & Co SA avseende distribution och marknadsföring av aXichems produkt aXiphen® i Europa och Latinamerika. Avtalet innebär en rätt för Chr. Olesen Group att sälja produkten som fodertillsats i Europa och Latinamerika. Chr. Olesen Group, som är ett globalt marknads- och försäljningsbolag för ingredienser och tillsatser till foder-, livsmedels- och läkemedelsindustrin, har kunder över hela världen.  

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • I oktober erhöll aXichem ett nytt patent. Patentet gäller aXiphen®, samt derivat av produkten, som tillväxtpromotor i djurfoder. Bolaget kommer att vidareföra patentet inom bolagets prioriterade marknader.
  • I oktober meddelades även att bolaget lämnat in en patentansökan avseende bolagets syntetiska capsaicin, aXiphen®, samt analoger till produkten, som förstärkare av biotillgänglighet (bioenhancer) för såväl människa som djur. Biotillgänglighet betyder i korthet hur mycket av ett ämne, i till exempel kost eller läkemedel, som tas upp i kroppen. En så kallad bioenhancer är en substans som ökar biotillgängligheten för andra substanser.
  • I november erhöll bolaget patent avseende aXiphen®, samt derivat av produkten, internationellt patent (PCT) avseende aXiphen®feed som ingrediens i fjäderfäfoder, primärt kycklingfoder, i syfte att förebygga eller behandla salmonella. Patentet grundas på bland annat genomförda studier vid College of Veterinary Medicine, South China Agricultural University, som är ett av Kinas största veterinärmedicinska universitet. Resultaten i studien har senare också bekräftats av industriella användare. 

VD har ordet

Tredje kvartalet och månaderna som följt därefter har inneburit många viktiga steg framåt för aXiphens kommersialisering och byggande av värde i bolaget. Vår strategi att lägga fokus på djurfodermarknaden, det vill säga aXiphen som salmonellahämmande och tillväxtfrämjande ingrediens i foder för fjäderfän och svin, fortsätter att ge positivt gensvar.

I juli fick vi resultatet av tester i svinuppfödningar i Nederländerna. Testerna visade att aXiphen® har förmåga att hämma uppkomst av salmonella hos svin. Det är foderproducenten Solfeed BV i Nederländerna, som genom samarbete med en foderproducent som tillsammans med veterinär och svinuppfödare genomfört testet. Resultatet visar att efter sex veckor är de svin som fått aXiphen i fodret helt fria från antikroppar mot salmonella i blodet, vilket visar huruvida djuren utsatts för salmonellasmitta eller ej.  Jag ska erkänna att det var med viss stolthet vi kunde citera Edward van den Elsen, foderspecialist på SolFeed, som menade att han under sina 25 år i branschen aldrig sett något liknande. Han såg resultatet som ”enastående bra” och för aXichem innebär det att ett nytt affärsområde inom djurfodermarknaden står tillgängligt. Detta ska också ses i ljuset av att vi månaden innan hade i stort sett lika imponerande resultat i ett test gällande salmonellahämmande effekt på kyckling. Under ett par månader stärktes därmed vår affär på ett mycket bra sätt.

Under tredje kvartalet slutförde vi arbetet med den rekryteringsprocess vi genomfört i syfte att finna en ny VD för aXichem. Under processens gång förändrades förutsättningarna för den Novel Food-ansökan för aXiphen®, som vi tidigare lämnat in och rekommendationen från myndigheten var att lämna in en ny ansökan. För att inte tappa tempo i denna mycket viktiga regulatoriska process beslutade styrelsen att avvakta med att utse en ny VD. Ansökningsprocessen blir mer effektiv med kontinuitet på ansvarssidan, men behovet att förstärka bolagets ledning och få in mer säljkompetens i bolaget kvarstod. Styrelsen beslutade därför att utse Lucas Altepost, som sedan förra året varit verksam som Director of Sales and Marketing i bolaget, till vice VD. Lucas Altepost har mer än femton års erfarenhet från bioteknikindustrin, bland annat från företag som Hofset Biocare ASA (HBC-group) och norska bolaget Pronova Biopharma. Lucas har bidragit mycket till de framgångar som aXichem haft under året när det gäller att bygga upp kommersiella relationer och se bredare möjligheter för aXiphen, till exempel genom GRAS-godkännande i USA. Det är med andra ord en riktigt bra lösning för den fas där vi nu befinner oss.

När det gäller Novel Food-ansökan följer vi i stort sett den tidplan vi tidigare meddelat och målsättningen att ha ansökan klar innan årsskiftet. Vår GRAS-dossier är färdigställd och i skrivande stund är allt granskningsarbete avslutat. Vi väntar nu endast på publicering av en expertgranskad (peer reviewed) artikel vilket är en förutsättning för ett GRAS-godkännande. Efter publicering av artikeln kommer GRAS-godkännandet för food (till exempel kosttillskott) att föreligga omedelbart och ett godkännande för feed (foder) beräknas komma tre-fyra månader därefter. Vi förväntar att publiceringen sker innan årsskiftet men kan naturligtvis inte säkert förutse slutgiltig publiceringstidpunkt då detta är beroende av utfallet av peer review. 

Under perioden har vi också formaliserat vårt samarbete med Chr. Olesen & Co SA genom att vi tecknat ett avtal avseende distribution och marknadsföring av aXiphen® i Europa och Latinamerika. Avtalet innebär en rätt för Chr. Olesen Group att sälja produkten som fodertillsats i Europa och Latinamerika. Naturligtvis har de goda resultat vi sett i tester med svin- och kycklingfoder följts med intresse av Chr. Olesen, som vi haft en dialog med under en längre tid. Vi är mycket nöjda med avtalet och ett fortsatt samarbete. Chr. Olesen Group är ett globalt marknads- och försäljningsbolag för ingredienser och tillsatser till foder-, livsmedels- och läkemedelsindustrin, har kunder över hela världen. Den som är intresserade kan läsa mer på www.chr-olesen.dk. 

Efter periodens slut, i oktober och november, har vi kunnat meddela godkännanden av två nya patent samt en inlämnad patentansökan. Att bygga en stark och kommersiellt relevant patentportfölj är en väsentlig del av aXichems affärsmodell och verksamhet.  Till våra patent kan vi nu addera patent för aXiphen®, samt derivat av produkten, som tillväxtpromotor i djurfoder. Det är ett nationellt patent som vi kommer att använda för vidare ansökningar inom våra prioriterade marknader. Vi har också kunnat lägga till ett internationellt patent (PCT) för aXiphen®, även här också derivat av produkten, som ingrediens i fjäderfäfoder i syfte att förebygga eller behandla salmonella. Jag har redan beskrivit de positiva effekter vi sett i tester och det gör det här patentet mycket värdefullt.
I oktober lämnade aXichem in en patentansökan för aXiphen® som förstärkare av biotillgänglighet (bioenhancer) för såväl människa som djur. Detta är ett oerhört intressant område. Biotillgänglighet betyder i korthet hur mycket av ett ämne, i till exempel kost eller läkemedel, som tas upp i kroppen. En så kallad bioenhancer är en substans som ökar biotillgängligheten för andra substanser och då kan förbättra upptagningsförmågan för till exempel läkemedel.  

Jag ser tillbaka på ett oerhört givande tredje kvartal och ser fram emot årets avslutande månader. Nu är vårt absoluta fokus att få de godkännanden vi behöver, för att möjliggöra full kommersialisering, på plats samt att fortsätta de samarbeten vi har inom djurfoder. Förutsättningarna känns riktigt bra.

Torsten Helsing
VD
 

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda ­farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen®  i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till ­aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichem är listat på NASDAQ First North.

Personal

Bolaget hade två anställda per den 30 september 2017.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
Inga händelser har i övrigt inträffat, under eller efter rapportperioden, som väsentligt påverkar bolagets planerade utveckling eller ekonomi.

Antal aktier

Antalet aktier per den 30 september 2017 var 14 806 689 stycken och aktiekapitalet uppgick till 2 961 337 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie.  

Framtidsutsikter

aXichem arbetar vidare med försäljnings-­ och marknadsföringsaktiviteter av aXiphen® som komponent i fjäderfäfoder för att förebygga salmonella, men även som påväxthämmande medel för den marina marknaden. För full kommersialisering i Europa krävs att produkterna godkänns enligt EU:s regelverk för den europeiska marknaden avseende användning inom foder-­ och livsmedelsmarknaden samt inom påväxthämmande marina applikationer. Målsättningen är att kunna etablera relationer och samarbeten med potentiella kunder under tiden ansökan bearbetas, för att få försäljning så snart ett godkännande är klart. Marknaden för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning i Europa och Sydamerika. Bolaget arbetar med att under 2017 lämna in ansökan om godkännande enligt GRAS i USA samt Novel Food i Europa. 

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.se

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2017                                               2018-02-27
Årsstämma 2018                                                             2018-05-31
Delårsrapport januari – mars 2018                                 2018-05-15
Delårsrapport januari – juni 2018                                   2018-08-29
Delårsrapport januari – september 2018                        2018-11-15
Bokslutskommuniké 2018                                              2019-02-27

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 23 november 2017

Jan Gustavsson                                   Torsten Helsing                                   Gunilla Savring
Ordförande                                           VD, ledamot                                        Ledamot

Jakob Axelsson                                   Jörn Berthelsen
Ledamot                                                Ledamot                                               

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017, kl 09:30 CET.

Back