aXichem AB (publ), Delårsrapport januari – september 2019
November 14, 2019
aXichem AB (publ), Delårsrapport januari – september 2019
Back

aXichems utveckling 2019-01-01 – 2019-09-30

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (344 tkr). 
Rörelseresultatet uppgick till -8 982 tkr (-7 008 tkr). 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -9 099 tkr (-7 146 tkr). 
Finansiellt netto, -117 tkr (-138 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2019 till 35 664 tkr (2 610 tkr). 
Soliditeten uppgick till 98 % (87 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 2 668 tkr (2 053 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 1 383 tkr (803 tkr).

Aktiedata

Resultat per den 30 september 2019 motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,58 kr (-0,48 kr).

Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 4,44 kr (2,13 kr).
 

aXichems utveckling 2019-07-01 -- 2019-09-30

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (233 tkr). 
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -3 019 tkr (-2 431 tkr). 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -3 019 tkr (-2 473 tkr) för perioden. 
Finansiellt netto 0 tkr (-42 tkr).

Investeringar

Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 801 tkr (605 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 475 tkr (409 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,19 kr (-0,16 kr).

 

Viktiga händelser under perioden

  • Den 1 juli kunde bolaget berätta om en ny studie som genomförts hos forskningsföretaget GPH Biotech i USA som tyder på att aXichems egenutvecklade naturanaloga fenylcapsaicin kan förbättra upptaget i tarmen av det inflammationshämmande ämnet curcumin såväl som av naturlig capsaicin. 
  • Den 26 augusti meddelades att bolaget erhållit ett nytt patent för bredare användning av aXiphen, och andra syntetiska analoger, som ingrediens i fjäderfäfoder, bland annat för att förebygga salmonella hos olika slags fåglar. Patentet ger ett mer heltäckande skydd och gäller till november 2035.
  • Den 30 september mottog aXichem besked från EFSA (European Food Safety Authority) att bolagets patenterade, naturanaloga syntetiska capsaicin, aXiphen®, erhållit godkännande enligt Novel Food. Godkännandet gäller från den dag det blir publicerat i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

 

Övriga händelser under perioden

  • Den 29 augusti publicerade RedEye en uppdaterad analys av aXichem med anledning av bolagets rapport för andra kvartalet. Analysen är tillgänglig på RedEyes hemsida www.redeye.se.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • Den 28 oktober meddelades att bolaget som ett led i samarbetet med kanadensiska bolaget Iovate, genomfört första delen i en klinisk studie med aXivite som ingrediens i kosttillskott för viktminskning. Studien visar att man med aXivite uppnår önskad koncentration i blodet hos människor med en åttondels dos jämfört med naturlig capsaicin. Detta betyder att säkerhetsnivåerna avsevärt förbättras samtidigt som effektiviteten ökar, vilket är positivt för såväl tillverkare som konsumenter. 

VD har ordet

Tredje kvartalet 2019 kommer att ha en speciell plats i aXichems historia.  I slutet av september nåddes en avgörande milstolpe där vi erhöll (äntligen) europeiskt Novel Food-godkännande för vår produkt aXiphen. Godkännandet gäller från den dag det blir publicerat i Europeiska unionens officiella tidning (EUT), vilket vi räknar med ska ske i närtid. I och med detta kan vi flytta fram våra positioner i de samtal vi haft med olika kosttillskotts- och foderproducenter och påbörja försäljning av aXiphen som ingrediens på den europeiska marknaden.

Nu kan vi alltså bocka av Novel Food i Europa och på den regulatoriska sidan lägga över fokus på ”GRAS feed”, det regelverk som vi måste uppfylla för att få lov att sälja aXiphen som ingrediens i djurfoder på USA-marknaden. Under kvartalet har det inte skett något som fått oss att ändra uppfattningen om att arbeta för en bredare klassificering för aXiphen. Vi kommer att genomföra en mindre studie för att bevisa tolererbarhet och effekt av vår substans. Studien kan genomföras relativt snabbt och vi bedömer därför att vi i stort sett ligger kvar på samma tidsplan som tidigare, det vill säga att ha ett godkännande på plats en bit in i 2020. 

Redan sedan starten av aXichem har vi satsat mycket på att genom studier vetenskapligt dokumentera och bevisa säkerhet och effekt av fenylcapsaicin. Det finns många skäl till varför vi tycker att detta är viktigt. Dels handlar det naturligtvis om att regulatoriska myndigheter kräver detta. Djur och människor ska inte riskera hälsan när de använder produkter som har marknadsgodkännande. Dels handlar det om att ha försäljningsargument som inte går att slå hål på, utan som kan bevisas genom insamlade och analyserade data. Ett tredje skäl är att studier ger oss ny kunskap om vår produkt, kunskap som vi på olika sätt kan använda för att vidareutveckla aXiphen, introducera produkter för nya användningsområden och utveckla vår affär. 

I juli, samt efter periodens slut, i oktober, har vi kunnat presentera resultat respektive delresultat från två studier. Den första studien gjordes hos forskningsföretaget GPH Biotech i USA. Resultaten från denna studie tyder på att vår naturanaloga fenylcapsaicin kan förbättra upptaget i tarmen av det inflammationshämmande ämnet curcumin och även av naturlig capsaicin. Studien har gjorts i en så kallad Caco-2-modell, där ett mono-lager av Caco-2-celler har exponerats för olika doser och kombinationer av ämnena fenylcapsaicin, capsaicin samt curcumin. Resultaten i den här studien är statistiskt signifikanta och visar att också vid relativt låga doseringar ökar fenylcapsaicin upptaget av curcumin och naturligt capsaicin, vilket stärker de antaganden vi har sedan tidigare om aXiphen som en så kallad bio-enhancer. 

Efter periodens slut, i oktober, kunde vi berätta om delresultat från ännu en studie. Det är en klinisk studie som görs inom ramen för vårt samarbete med kanadensiska bolaget Iovate Health Sciences International Inc, ett samarbete som har som mål att ta fram en gemensam kosttillskottsprodukt för viktminskning. Studien syftar till att fastställa hur aXivite omsätts i kroppen och vilken dos som ska användas för att inom säkerhetskraven uppnå avsedd effekt. Studien visar att man med aXivite uppnår önskad koncentration i blodet hos människor med en åttondels dos jämfört med naturlig capsaicin. Den låga dosen innebär förbättrade säkerhetsnivåer och ökad effektivitet, vilket är positivt för såväl tillverkare som konsumenter. Studien löper nu vidare och vi räknar med att kunna genomföra arbetet tidigare än vad som angavs i det pressmeddelande som publicerades den 28 oktober 2019, och kan använda resultaten i vårt marknadsföring under 2020. 

Vi fortsätter att jobba med våra partners i Mexiko och i Thailand, där vi också har tester på gång, respektive tester i planerande. Samarbetet i Mexiko har haft en trög start och testerna har inte gjorts enligt det protokoll vi satt upp. Vi har därför gått tillbaka för att hitta ett gemensamt arbetssätt för att uppnå avsedd kvalitet i projektet. Projektet drivs genom vår lokala samarbetspartner och tar i dagsläget därför inga resurser från aXichem. 

Samarbetet med foderproducenten i Thailand har, som jag nämnde i förra kvartalsrapporten, påverkats av att inte tullhanteringen fungerat som förväntat. I samförstånd med vår partner i Thailand har vi därför beslutat att ansöka om godkännande för aXiphen i Thailand och få produkten formellt registrerad på denna marknad. Det innebär att vi får flytta fram testerna i tiden något, men precis som i Mexiko är det långsiktiga samarbetet i det här fallet det viktigaste för oss.  

Vi har under året arbetat intensivt med att sätta upp en fungerande process för att kunna hantera order, produktion och leverans av större volymer av råvaran aXiphen. Det är av största vikt att vi tillsammans med våra leverantörer etablerar en stabil plattform inför en kommande uppskalering. Trots komplexiteten i arbetet har vi kommit långt och bedömer att vi kommer att kunna hålla någorlunda jämna steg med försäljningsutvecklingen.

aXichems spännande marina projekt tillsammans med Brynsløkken i Sydamerika har tagit ytterligare ett steg. Fiskekassarna är nu preparerade med en mix innehållande aXiphen och allt tyder på att mixen har vad som krävs för att kunna ge effekt på hungriga sjölejon även då fiskeredskapen varit i vatten en tid. I det här fallet så är utmaningarna två – dels att hitta en mix som uppfyller de krav som miljön ställe, dels att det ska ha avsedd effekt på ovälkomna gäster. Testplatsen är en videobevakad fiskodling och vi hoppas att så småningom kunna dela med oss av filmresultatet.  

Vi fortsätter att bygga värde i bolaget genom att utöka patentportföljen med ännu ett godkänt europeiskt patent. Patentet gäller aXichem skydd för fenylcapsaicin (aXiphen) som salmonellahämmare för fjäderfän. Patentskyddet är mycket brett och omfattar all användning av aXiphen som ingrediens i foder till exempelvis kycklingar, höns, kalkoner, ankor och gäller såväl tama fjäderfän, uppfödda i kommersiella anläggningar, som vilda fåglar. Detta ökar skyddet i olika kommersiella applikationer inom ett område där vi redan börjat etablera oss. Med andra ord – ett starkt patent som ger oss skydd fram till 2035.

Sammantaget ser jag att vi på ett bra sätt lyckas anpassa utvecklingstakten i företagets olika verksamhetsdelar till de kommersiella möjligheter vi har och med de resurser vi har i bolaget. Vi styr aXichem vidare mot nästa kvartal och många fler framöver. 

Torsten Helsing
VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom i marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda ­farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till ­aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichem är sedan 2013 listat på NASDAQ First North Growth Market. 

Personal

Bolaget hade tre anställda per den 30 september 2019.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget.

Antal aktier

Antalet aktier och röster i bolaget per den 30 september 2019 var 15 931 033 och bolagets aktiekapital uppgick till 3 186 206 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie.

Framtidsutsikter 

aXichem arbetar vidare med försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter för aXiphen® som komponent i fjäderfäfoder för att förebygga salmonella, samt som hälsofrämjande ingrediens i kosttillskott. För full kommersialisering i Europa krävs att produkten godkänns enligt EU:s regelverk för den europeiska marknaden avseende användning inom foder- och livsmedelsmarknaden. aXichem har även genomförda studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer. Målsättningen är att kunna etablera relationer och samarbeten med potentiella kunder under tiden ansökan bearbetas, för att få försäljning så snart ett godkännande är klart. Marknaden för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning i Europa och Sydamerika. Bolaget erhöll i april 2018 godkännande enligt GRAS i USA och i oktober 2019 Novel Food i Europa.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor

Kommande rapporttillfällen samt årsstämma


Bokslutskommuniké 2019                                           2020-02-27
Årsredovisning 2019                                                   2020-05-05
Årsstämma 2020                                                         2020-05-26

Delårsrapport 1/20 januari – mars                               2020-05-14
Delårsrapport 2/20 januari – juni                                 2020-08-21
Delårsrapport 3/20 januari – september                      2020-11-12
Bokslutskommuniké 2020                                            2021-02-24

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 14 november 2019

Jan Gustavsson, ordförande              
Torsten Helsing, VD, ledamot

Gunilla Savring, ledamot
Jakob Axelsson, ledamot

Jörn Berthelsen, ledamot

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades ursprungligen, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl 08:50 CET. 

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida under Investor Relations/Financial Reports

Kontaktperson för information 

Torsten Helsing

VD

T. +46 70 686 33 55

E. torsten.helsing@axichem.se
 

Back