aXichem AB (publ), delårsrapport januari – september 2023
November 22, 2023
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – september 2023
Back

aXichems utveckling under perioden 2023-01-01—2023-09-30

I denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ), Incendia Pharma AB och aXichem AS (Norge). Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

aXichems utveckling 2023-01-01 – 2023-09-30

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 534 tkr (1 468 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -11 988 tkr (
-12 292 tkr).
Koncernens resultat efter skatt uppgick till -14 753 tkr (-14 013 tkr).
Finansiellt netto -2 765 tkr (
-1 721 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2023 till 6 993 tkr (12 313 tkr).
Soliditeten uppgick till 81% (
67%).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 5 117 tkr (1 989 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 2 825 tkr (2 599 tkr).

Aktiedata

Resultat per den 30 september 2023 motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,74 kr (-0,53 kr).

Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 2,54 kr (2,62 kr).

aXichems utveckling 2023-07-01 – 2023-09-30

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 287 tkr (263 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -3 824tkr (-4 300 tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4 538 tkr (-5 254 tkr).
Finansiellt netto -714 tkr (-954 tkr).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar uppgick till 1 050 tkr (602 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 999 tkr (890 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,21 kr (-0,32 kr).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Den 3 augusti meddelas att en ny vetenskaplig artikel publicerats som beskriver phenylcapsaicins roll för förbättrad prestation inom sport och träning. Artikeln, som är den tredje i ordningen, publicerades i den respekterade vetenskapliga tidskriften Frontiers in Physiology och bekräftar aXichems målmedvetna arbete inom forskning och utveckling för en djupare förståelse av effekterna av phenylcapsaicin.
   
 • Den 19 september meddelade aXichem uppdaterad status för sin ansökan om Feed Additive-godkännande i EU för phenylcapsaicin och talade om att ansökan skulle behandlas vid plenummötet som hålls av FEEDAP panelen den 26–28 september 2023, varefter EFSAs utlåtande om den egna vetenskapliga riskbedömningen kan publiceras.
   
 • Den 26 september kommunicerade bolaget att bolagets ansökan för Feed Additive-godkännande i EU nu är öppen för så kallad ”public consultation”, vilket innebär att tredje part kan lämna synpunkter på ansökan och utgör en viktig del av EFSAs regelverk för öppenhet och transparens. ”Public consultation” är en obligatorisk del av godkännandeprocessen och kommer att avslutas den 16 oktober 2023.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
 

 • Den 10 oktober meddelas att EFSA har publicerat protokollet från FEEDAP-panelen den 26–28 september 2023. Vid mötet godkände panelen EFSA:s yttrande om riskbedömning och det kommer att gå vidare för skriftligt antagande efter att resultatet av ”public consultation” har behandlats. Detta innebär att nästa steg är att ”public consultation” slutförs den 16 oktober och, om inga kommentarer inkommer från allmänheten, kommer EFSA:s vetenskapliga yttrande att förberedas för publicering. Det avslutande steget är sedan för EU att formulera föreskrifterna för användning av phenylcapsaicin och publicera dessa i The Official Journal of the European Union. När föreskriften är publicerad är produkten formellt godkänd.
   
 • Den 31 oktober kommunicerade aXichem att EFSA har ändrat status för företagets Feed Additive-ansökan till "Publishing" i EFSA-portalen. Det betyder att EFSAs yttrande om aXichems Feed Additive-ansökan nu förbereds för publicering. Efter publiceringen av EFSA:s yttrande kan EU-kommissionen, baserat på EFSAs yttrande och expertis i den ständiga kommittén, formulera reglerna för användning av phenylcapsaicin och publicera dessa i The Official Journal of the European Union. När förordningen publiceras kan produkten formellt godkännas.
 • Den 13 november meddelade bolaget en viktig milstolpe i samarbetet med Uriach. I enlighet med avtalet som undertecknades i juni i år, har Uriach lagt sin första order för produktion av en ny melatoninformulering för produkten Aquilea® med aXivite®. Produktlanseringen som är planerad till april 2024. Det totala värdet av denna första order är 21 500 Euro.
   

VD har ordet
Under tredje kvartalet har vi sett fortsatt stort intresse för aXivite och med stöd från fina data och publicerade artiklar är förutsättningarna goda för ökad försäljning.  Vi har under perioden, framför allt under sommarmånaderna, dock sett att ledtider för produktutveckling och lansering av konsumentprodukter inom de avtal som vi har med Iovate och Uriach, avseende aXivite, varit något längre än förväntat. Samarbetena är i högsta grad aktiva men antalet produkter som hittills lanserats är något färre än planerat, vilket påverkat vår försäljning. Fler produkter förväntas lanseras, vilket den order vi erhöll från Uriach i november också visar på. Vi för också diskussioner om samarbeten med ett antal aktörer inom sport och träning som vi ser ska kunna resultera i avtal under början av nästa år. Vår bedömning är att aXichem kommer att se en ökande försäljning av aXivite de kommande månaderna, men att vi inte kommer att nå det tidigare kommunicerade målet om intäkter på cirka 20-25 miljoner kronor fram till februari 2024. Med de avtal och tidplaner som finns tillgängliga bör vi kunna nå målet under tredje kvartalet 2024.

Resultatet för tredje kvartalet 2023 uppgår till -4 538 tkr. Nettoomsättningen uppgår till 287 tkr. Kostnaderna för perioden är i linje med budget och är framför allt kopplade till personalkostnader samt aktiviteter inom marknad och försäljning. Periodens kassaflöde påverkas av en delbetalning om 10 MSEK, enligt överenskommelse i samband med emissionen i kvartal ett, av det lån som aXichem upptagit hos Formue Nord.

Processen för att nå godkännande inom djurfoder i EU och Brasilien fortsätter

Under perioden har vi löpande kommunicerat var vi står med vår EU-ansökan om Feed Additive-godkännande i takt med att European Food Safey Authority (EFSA) behandlat ansökan och gjort uppdateringar i den publika portal som EFSA har på sin hemsida. Enligt EFSAs regler är all information kopplad till ansökan konfidentiell tills det att EFSA publicerar den och gör den offentlig. Under perioden har vi inte fått några ytterligare frågor från EFSA och inga kommentarer från intressenter som skulle kunna tänkas ha invändningar kom in under den så kallade ”Public Consultation” som genomfördes under oktober. Den 31 oktober meddelade EFSA att vår ansökan befinner sig i ”publishing”, vilket betyder att EFSAs yttrande förbereds för publicering och vi väntar för närvarande på att det ska publiceras.

Godkännande för produkten i Brasilien, världens största exportör av kycklingkött och världens näst största producent av det samma, löper på. All efterfrågad dokumentation är inlämnad efter att ministeriet för jordbruk, boskap och livsmedelsförsörjning i Brasilien (MAPA) beviljat godkännande av phenylcapsaicin som en ny råvara för zootekniska fodertillsatser i juni. Vår förhoppning, som vi delar med Chr. Olesen som ansvarar för distribution och försäljning av aXiphen även i Brasilien, är som tidigare att vi innan årets slut ska ha ett godkännande klart i Brasilien och kunna påbörja försäljning där.  

Kosttillskott för träning och viktminskning – ett fortsatt hett område

Efter periodens slut, 23-27 oktober, deltog aXichem i ett av USA:s största evenemang inom kosttillskott och nutraceuticals, Supply Side West 2023 i Las Vegas. Tillsammans med våra partners See Nutrition och Iovate hade vi glädjen att få presentera aXivite i ett antal nya produkter. Varumärkena Muscletech och Hydroxycut fick stort utrymme och marknadsföringen är minst sagt intensiv för de produkter som lanserats inom vårt samarbete så här långt. Gå gärna in på aXichems sida på LinkedIn där vi delar med oss av allt inspirerande material kring aXivite från dessa tunga varumärken. Men, som jag redan nämnt, är det fler produkter planerade inom samarbetet med Iovate och vi förväntar oss att dessa ska lanseras de kommande kvartalen.

I juni i år tecknade aXichem och spanska Uriach ett leverans- och forskningsavtal, som innebär att Uriach ges exklusivitet för en melatoninformulering med aXivite på marknaderna i Spanien, Portugal, Tyskland, Österrike och Rumänien. Samarbetet inleddes med en mindre studie för att få en uppfattning om korrekt dos aXivite för att uppnå en långsammare nedbrytning av melatonin i kroppen. Studien är genomförd och avslutad med önskvärt resultat och efter periodens slut, i november, kunde vi meddela att Uriach har lagt sin första order, till ett värde av 21 500 Euro, och kommer att lansera sin melatoninprodukt, Aquilea, med aXivite under april 2024. Det blir spännande att följa utvecklingen för aXivite i det här nya segmentet.

aXichem deltar i Stora Aktiedagarna den 29 november

Vi hade en mycket givande träff i Malmö den 30 augusti när vi på vårt event ”It’s getting hot” fyllde lokalen till sista plats. Den 29 november erbjuds en ny möjlighet att träffas då aXichem deltar på Aktiespararnas evenemang ”Stora Aktiedagarna” i Stockholm. Evenemanget streamas och anmälan görs på aktiespararna.se. Jag är mycket glad över det intresse som många visar för bolaget och vår utveckling. Vi arbetar vidare för att uppnå våra mål, för att få nödvändiga godkännanden på plats och för att fullt ut realisera den potential som finns i phenylcapsaicin inom våra två affärsområden djurfoder och kosttillskott.

Torsten Helsing, VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industriföreningar. aXichems produkt är en naturlig analog substans som kallas phenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Eftersom phenylcapsaicin är syntetiskt framställt har det ett antal fördelar jämfört med naturligt capsaicin, såsom kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten har fördelar som gör den kommersiellt intressant inom flera användningsområden, till exempel som ingrediens i djurfoder, som ingrediens i kosttillskott, som bioförstärkare och som bio-repellent i marina applikationer. aXichem marknadsför för närvarande produkten som ingrediens under olika varumärken inom två prioriterade områden: aXivite® för kosttillskott och aXiphen® för fjäderfäfoder. aXiphen® har visat egenskaper som tillväxtfrämjare och antisalmonellaingrediens i studier gjorda i kommersiella fjäderfäproduktionsmiljöer. Inom marknadssegmentet kosttillskott ingår aXivite® idag i flera produkter för viktkontroll, förbättrad ämnesomsättning, tarmhälsa samt sport och träning.

aXichem har som mål att bli en global leverantör av industriella naturliga analoga kemikalier till aktörer inom den kemiska industrin, som tillverkar produkter som innehåller aXichems råvaror. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ First North sedan 2013.

Framtidsutsikter

aXichems kommersialisering av phenylcapsaicin under varumärkena aXiphen® på djurfodermarknaden och aXivite® på kosttillskottsmarknaden fortsätter. Produktionsförmågan och logistiken genom underleverantörer är på plats liksom en produktionsprocess optimerad för kommersiella volymer. Utvecklingstakten i etableringen av produkterna bestäms genom marknadsgodkännanden i de strategiskt viktiga länderna eller regionerna, med början i EU, USA, Brasilien och Indien. aXichem samarbetar med specialiserade distributörer, som antingen har egen produktion eller samarbetar med innovativa ledande producenter.

Bolaget har marknadsgodkännande för aXivite i EU och i Nordamerika. Intresset för aXivite är stort, framför allt i Nordamerika. Dock har ledtider för produktutveckling och lansering av konsumentprodukter inom de avtal som ingåtts med Iovate och Uriach varit längre än förväntat, vilket har gjort att aXichem reviderat målsättningen avseende försäljning, som meddelades i februari 2023, om intäkter på cirka 20-25 miljoner kronor fram till februari 2024. Bolagets bedömer en fortsatt successiv ökning av försäljningen inom kosttillskott, och att målet ska kunna uppnås under tredje kvartalet 2024.

aXiphen är ännu inte godkänt för djurfodermarknaden, men förväntas få godkännande för kyckling- respektive svinfoder i Brasilien under 2023 samt för kycklingfoder i EU. aXiphen har i produktionstester visat god effekt för att förebygga salmonella i kycklinguppfödning och bolaget räknar med att en försäljning på cirka 60–80 miljoner kronor är möjlig under de första 12–18 månaderna efter marknadsgodkännande i EU och i Brasilien. En ansökan om marknadsgodkännande i USA är förberedd, men bolagets strategiska val är att prioritera EU och Brasilien, då dessa marknader har de bästa förutsättningarna för en initial etablering.

Finansiering

Styrelsen i aXichem beslutade den 5 april 2022 att uppta ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Det konvertibla lånets nominella belopp uppgick till 20 miljoner kronor och löpte med en årlig ränta om 12 procent och skulle förfallit till betalning den 31 oktober 2023, om inte konvertiblerna konverterats dessförinnan. Konverteringskursen uppgick till 20 kronor. För det fall det konvertibla lånet konverterats i sin helhet hade antalet aktier i bolaget ökat med 1 000 000 och aktiekapitalet ökat med 200 000 kronor.

Den 23 februari 2023 meddelade bolaget att styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen täcktes till 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Emissionen genomfördes för att skala upp verksamheten i samband med planerad kommersialisering av aXiphen® inom fjäderfäfoder samt för att återbetala en del av det konvertibellån som upptogs i april 2022. Styrelsen beslutade vidare att uppta ett nytt konvertibellån från Formue Nord om cirka 10,53 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till 70 procent och tillförde aXichem cirka 34,7 MSEK före emissionskostnader och delbetalning till Formue Nord. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering.

Incitamentsprogram – Personaloptioner

Vid årsstämman 31 maj 2022 beslutades om ett optionsprogram av serie 2022/2026 till anställda och nyckelpersoner i bolaget omfattande 400 000 optioner med rätt till teckning av 400 000 A-aktier. Per balansdagen var 270 000 optioner tilldelade personal och nyckelpersoner, varav 33 750 var intjänade.Personaloptionerna tjänas in under 4 år, med en fjärdedel respektive år, förutsatt att deltagaren är anställd i eller på annat sätt engagerad i bolaget på tilldelningsdagen. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt. Intjänade personaloptioner kan nyttjas under en treårsperiod, dock inte tidigare än tre år efter respektive tilldelningsdag. Varje personaloption ger rätt att teckna 1 A-aktie till en teckningskurs som motsvarar 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets A-aktie under de fem handelsdagar som närmast föregår den dag då personaloptionerna tilldelas. Teckningskursen och det antal A-aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, emissioner eller liknande åtgärder. För att möjliggöra leverans av aktier enligt incitamentsprogrammet beslöts även om utgivande av högst 400 000 teckningsoptioner.

Ägarstruktur

För information om bolagets tio största ägare se bolagets hemsida www.axichem.com under Investor Relations/investor structrue. För information om insynshandel se Finansinspektionens register.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance är aXichems Certified Adviser.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som den enskilt största risken för bolaget.

Det förändrade säkerhetsläget i Europa och den tragiska utvecklingen i Ukraina påverkar i nuläget inte aXichems verksamhet, men vi följer utvecklingen noga för att kunna hantera eventuella effekter.

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Finansiell kalender          

Bokslutskommuniké 2023                   2024-02-21

Q1-rapport, jan – mars 2024               2024-05-23

Q2-rapport, jan – juni 2024                  2024-08-22

Q3-rapport, jan – sept 2024                2024-11-21

Bokslutskommuniké 2024                   2025-02-27

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 22 november 2023
Styrelsen i aXichem AB (publ)

 

Denna information är sådan som aXichem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2023 kl 08:30 CET. 

Rapporten publiceras på bolagets hemsida under Investor Relations.
Direktlänk till rapporten:
https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

Kontaktperson

Torsten Helsing, VD

T. +46 70 686 33 55, E. torsten.helsing@axichem.se

Back