aXichem AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2019
August 29, 2019
aXichem AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2019
Back

aXichems utveckling 2019-01-01 – 2019-06-30

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (111 tkr). 
Rörelseresultatet uppgick till -5 963 tkr (-4 577 tkr). 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -6 080 tkr (-4 673 tkr). 
Finansiellt netto, -117 tkr (-96 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2019 till 39 337 tkr (5 412 tkr). 
Soliditeten uppgick till 98 % (89 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 1 867 tkr (1 448 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 908 tkr (394 tkr).

Aktiedata

Resultat per den 30 juni 2019 motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,39 kr (-0,32 kr).

Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 4,63 kr (2,32 kr). 

aXichems utveckling 2019-04-01 – 2019-06-30

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (0 tkr). 
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -3 649 tkr (-2 834 tkr). 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -3 685 tkr (-2 883 tkr) för perioden. 
Finansiellt netto, -36 tkr (-49 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2019 till 39 337 tkr (5 412 tkr).
Soliditeten uppgick till 98 % (89 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 713 tkr (994 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 466 tkr (391 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,23 kr (-0,19 kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 4,63 kr (2,32 kr). 

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 29 april kallade bolaget till årsstämma. 
  • Den 16 maj meddelade bolaget att EFSA (European Food Safety Authority) gett det utlåtande, avseende bolagets ansökan om godkännande enligt Novel Food 
    föraXiphen, som gör att ansökan går vidare in i tredje och avslutande fas inför godkännandet.
  • Årsstämma hölls den 28 maj 2019 i bolagets lokaler i Malmö.
  • Den 17 juni meddelar bolaget att EFSA, den 14 juni 2019, publicerade ett positivt utlåtande avseendebolagets ansökan om godkännande enligt Novel Food för produkten aXiphen. EFSAs expertpanel skriver i sitt utlåtande att fenylcapsaicin (aXiphen) är säkert att använda i de mängder som aXichem redogjort för i sina studier, och som ingår i som en del i ansökan. Expertpanelens utlåtande utgör en avgörande faktor för de medlemsländer inom EU som nu har att acceptera ansökan för ett slutligt Novel Food-godkännande av aXiphen.
  • Den 28 juni meddelades att en av huvudägarna, Manakin Ltd, som bland annat ägs av Torsten Helsing, VD i aXichem, har sålt 35 000 aktier i aXichem, till en kurs av 72 kronor per aktie, i en transaktion utanför börsen. Försäljningen sker till en befintlig, långsiktig ägare i aXichem. De sålda aktierna motsvarar 1,8 % av Manakins innehav i aXichem. Efter genomförd försäljningen uppgår Manakins aktieinnehav i aXichem till 1 880 391 aktier. 

Övriga händelser under perioden

  • Den 12 april  publicerades ytterligare en video-intervju, där Torsten Helsing intervjuas av RedEye. Intervjun kan ses på RedEyes hemsida.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • Den 1 juli berättade bolaget om en ny studie som genomförts hos forskningsföretaget GPH Biotech i USA tyder på att aXichems egenutvecklade naturanaloga fenylcapsaicin kan förbättra upptaget i tarmen av det inflammationshämmande ämnet curcumin såväl som av naturlig capsaicin. Studien har gjorts i en in vitro-modell, där ett mono-lager av Caco-2-celler har exponerats för olika doser och kombinationer av ämnena fenylcapsaicin, capsaicin samt curcumin. Därefter har mätningar av transport av de tre molekylerna över cell-lagret gjorts. Modellen är en cellmodell som används för att efterlikna hur väl molekyler, till exempel läkemedel, tas upp i tarmen. 

  

  • Den 26 augusti meddelade bolaget att ytterligera ett europeiskt patent godkänts avseende bolagets naturanaloga capsaicin, aXiphen, som salmonellahämmare för fjäderfän. Patentet ger ett heltäckande skydd för användning av aXiphen, och andra syntetiska analoger, som ingrediens i fjäderfäfoder, bland annat för att förebygga salmonella hos olika slags fåglar. Patentskyddet gäller till november 2035 och omfattar aXiphen som ingrediens i foder till till exempelvis kycklingar, höns, kalkoner, ankor och gäller såväl tama fjäderfän, uppfödda i kommersiella anläggningar, som vilda fåglar. 

VD har ordet

Det andra kvartalet har till stor del ägnats åt att driva de processer som pågår i bolaget, avseende marknadsbearbetning och produktionsplanering, vidare. Samtidigt har vi naturligtvis hållit ett otåligt vakande öga på det godkännande enligt Novel Food som under perioden kom ett steg vidare mot målet, då vi i mitten av juni kunde konstatera att EFSA publicerat ett positivt utlåtande avseendevår Novel Food-ansökan för aXiphen. EFSAs expertpanel skriver i sitt utlåtande att fenylcapsaicin, det vill säga aXiphen, är säkert att använda i de mängder som vi redogjort för i våra studier, och som utgör en viktig del i ansökan. Expertpanelens utlåtande har stor betydelse för hur ansökan tas emot i de medlemsländer inom EU, som måste  ge sin acceptans för att ett slutligt Novel Food-godkännande ska komma till stånd. Det är relativt ovanligt att ett medlemsland väljer att gå emot expertpanelens utlåtande och vi har därför ingen anledning att tro att vi inte ska komma i mål med ett godkännande i närtid och vi anpassar därför våra aktiviteter inom marknadsföring och försäljning efter detta. 

Om vi håller oss kvar på det regulatoriska området så sa jag i förra kvartalsrapporten att vi förväntade oss ett besked från granskande kommitté avseende GRAS feed under första halvåret i år. GRAS feed är alltså det regelverk som vi måste uppfylla för att få lov att sälja aXiphen, som ingrediens i djurfoder, på USA-marknaden. Under arbetets gång har vi blivit uppmärksamma på att ett GRAS-feed godkännande, på de premisser vi inledningsvis arbetat efter, starkt skulle begränsa våra kommersiella möjligheterför produkten i USA. Regelverket för GRAS-feed har omfattande begränsningar avseende användningsområden och har vi väl fått ett avgränsat GRAS feed-godkännande kan vi formellt inte gå vidare med ytterligare klassificeringar eller till exempel ett veterinärmedicinskt godkännande. Att begränsa aXiphens möjligheter på detta snäva sätt utnyttjar långt ifrån den potential vi ser i produkten och vi har därför fört en dialog med FDA's Center for Veterinary Medicine (CVM), som är tillsynsmyndighet för godkännande av foderingredienser, tillsatser och veterinärmedicinska produkter. Målsättningen är att uppnå ett godkännande med en bättre och bredare klassificering. Detta förarbete närmar sig sitt slut och vi anpassar vår ansökan i linje med detta. Ett slutligt GRAS-feed-godkännande kan teoretiskt, om allt löper utan några större frågeställningar, vara klart under Q1 2020. Med tanke på den positiva process vi haft i Europa bedömer jag att vi i grunden har ett mycket bra material. Jag hade naturligtvis helst sett att GRAS-processen kunnat forceras, men anser att vår produkt är för bra och viktig för att acceptera markandsbegränsningar som kan undvikas och som på lång sikt kommer att betyda mycket för bolaget.

Vi jobbar vidare med att hitta en kompletterade leverantör av råvaran till aXiphen. Erik Lager, vår CTO sedan i april i år, har fått en flygande start i detta arbete och vi ser en lovande utveckling, dock är vi ännu inte i mål. Detta påverkar inga andra aktiviteter i bolaget då vår kinesiska leverantör kan förse oss med tillräckliga kvantiteter för att klara behovet så långt vi kan förutse just nu. Men att ha en leverantör på närmre håll är naturligtvis önskvärt av flera skäl. Dels som ren riskhantering, dels för att vi vill ha tillgång till mer kapacitet när behovet uppstår. 

Det samarbete som vi i februari i år inledde med kanadensiska Iovate Health Sciences International Inc. utvecklas positivt och helt enligt våra förväntningar. Syftet med samarbetet är att bedriva forskning, utveckling och kommersialisering av en produkt för viktkontroll baserat på vår produkt aXivite. Inom ramen för det kommande avtalet avser aXichem även upplåta en exklusiv licens för Iovate att sälja den gemensamma produkten på USA-marknaden. Vi är i inledande fas av en klinisk studie, vilket betyder en studie på människor där varken aXichem, Iovate eller deltagarna vet vem som får aXivite och vem som får placebo innan koden bryts efter avslutad studie. Studien leds av en oberoende part. Studien kommer att förse såväl aXichem som Iovate med kunskap och argument i det fortsatta arbetet. 

Medan Iovate-samarbetet håller gott tempo går det lite långsammare framåt i Mexiko och i Thailand, där vi också har tester på gång respektive tester i planerade. I Thailand har det varit tullhantering av produkten som bråkat en del med oss och i Mexiko tolkar vi det som att det blivit missförstånd i hur testerna skulle utföras. Alla involverade är dock mycket lösningsinriktade och det finns ett gemensamt intresse att flytta projekten framåt. Det är rent fotarbete som gäller och mina förhoppningar är goda om att i kommande period kunna återrapportera mer konkreta resultat. 

På den marina sidan närmar vi oss nu teststart för det projekt som vi har tillsammans med Brynsløkken i Sydamerika Brynløkken kommer att preparera ytterhöljet på fiskekassar med en mix innehållande aXiphen för att se om sjölejonen kan hållas borta från fiskeredskapen. Det har varit en viss utmaning för tillverkaren att få våra två produkter att fungera tillsammans men det arbetet är äntligen i slutfasen. När Brynsløkkens transporterat slutprodukten till testsajten i Chile inleds de mycket spännande försöken. Testplatsen är en 

videobevakad fiskodling och vi hoppas därför att kunna se sjölejon i direkt aktion. Om produkten fungerar som vi tror ska vi kunna se flyende och grimaserande bjässar i realtid. 

Efter perioden slut, den 1 juli, kunde vi berätta om en ny spännande studie som genomförts hos forskningsföretaget GPH Biotech i USA. Studien är gjord i en cell-modell, resultaten tyder på att aXichems egenutvecklade naturanaloga fenylcapsaicin kan förbättra upptaget i tarmen av det inflammationshämmande ämnet curcumin såväl som av naturlig capsaicin. Studier på cell-modeller ger begränsad information men resultaten är så tydliga att vi kommer att följa upp med en studie in vivo. Studien har gjorts i en Caco-2-modell, där ett mono-lager av Caco-2-celler har exponerats för olika doser och kombinationer av ämnena fenylcapsaicin, capsaicin samt curcumin. Därefter har mätningar av transport av de tre molekylerna över cell-lagret gjorts. Modellen är en cellmodell som används för att efterlikna hur väl molekyler, till exempel läkemedel, tas upp i tarmen. Tillsammans med resultat för fenylcapsicin i studier aXichem genomförtpå kycklingar finns det här i förlängningen en möjlighet att ytterligare få bekräftat substansens positiva effekter på tarmhälsan. 

Ytterligare en positiv nyhet kom efter periodens slut, nämligen ett nytt godkänt europeiskt patent som ger aXichem skydd för fenylcapsaicin (aXiphen) som salmonellahämmare för fjäderfän. Patentet utvidgar det skydd vi sedan tidigare har och täcker användning av aXiphen, och andra syntetiska analoger, som ingrediens i fjäderfäfoder, bland annat för att förebygga salmonella hos olika slags fåglar. Patentskyddet gäller till november 2035 och omfattar aXiphen som ingrediens i foder till till exempelvis kycklingar, höns, kalkoner, ankor och gäller såväl tama fjäderfän, uppfödda i kommersiella anläggningar, som vilda fåglar. Ett riktigt bra patent som ger oss goda kommersiella möjligheter när det gäller att hitta nya applikationer inom ett område där vi redan har stor kunskap. 

Vi ser fram emot den kommande perioden och att fortsätta utveckla våra olika samarbeten, bringa ordning i de regulatoriska paragrafdjunglerna och driva aXichem vidare mot kommersiell framgång.

Torsten Helsing
VD


Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom i marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichem är sedan 2013 listat på NASDAQ First North. 

Personal

Bolaget hade tre anställda per den 30 juni 2019.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget.

Antal aktier

Antalet aktier och röster i bolaget per den 30 juni 2019 var 15 931 033 och bolagets aktiekapital uppgick till 3 186 206 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie.

Framtidsutsikter 

aXichem arbetar vidare med försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter för aXiphen® som komponent i fjäderfäfoder för att förebygga salmonella, samt som hälsofrämjande ingrediens i kosttillskott. För full kommersialisering i Europa krävs att produkten godkänns enligt EU:s regelverk för den europeiska marknaden avseende användning inom foder- och livsmedelsmarknaden. aXichem har även genomfört studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer. Målsättningen är att kunna etablera relationer och samarbeten med potentiella kunder under tiden ansökan bearbetas, för att få försäljning så snart ett godkännande är klart. Marknaden för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning i Europa och Sydamerika. Bolaget erhöll i april 2018 godkännande enligt GRAS i USA och lämnade i februari 2018 in ansökan om godkännande enligt Novel Food i Europa.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport 3/19 januari – september                                                                 2019-11-14
Bokslutskommuniké 2019                                                                                      2020-02-27

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 29 augusti 2019

Jan Gustavsson, Ordförande             Torsten Helsing, VD och ledamot Gunilla Savring, LedamotJakob Axelsson, Ledamot      Jörn Berthelsen, Ledamot

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades ursprungligen, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl 08:30 CET.  

Back