aXichem AB (publ), Halvårsrapport, januari – juni 2020
August 21, 2020
aXichem AB (publ), Halvårsrapport, januari – juni 2020
Back

aXichems utveckling under första halvåret 2020

I denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ) och aXichem AS (Norge).
Belopp inom parentes avser moderbolaget motsvarande period föregående år.

aXichems utveckling 2020-01-01 – 2020-06-30

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick till 1 119 tkr (0 tkr). 
Rörelseresultatet uppgick till -6 806 tkr (-5 963 tkr). 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -6 806 tkr (-6 080 tkr). 
Finansiellt netto, 0 tkr (-117 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2020 till 19 991 tkr (39 337 tkr). 
Soliditeten uppgick till 96 % (98 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 4 905 tkr (1 867 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 1 085 tkr (908 tkr).

Aktiedata

Resultat per den 30 juni 2020 motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,43 kr (-0,39 kr).

Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 3,79 kr (4,63 kr). 

aXichems utveckling 2020-04-01 – 2020-06-30

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (0 tkr). 
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -3 725 tkr (-3 649 tkr). 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -3 725 tkr (-3 685 tkr) för perioden. 
Finansiellt netto, 0 tkr (-36 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2020 till 19 991 tkr (39 337 tkr). 
Soliditeten uppgick till 96 % (98 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 1 520 tkr (713 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 534 tkr (466 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,23 kr (-0,23 kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 3,79 kr (4,63 kr).

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 28 april kallade bolaget till årsstämma. 
  • Den 5 maj publicerade bolaget sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019.
  • Den 14 maj publicerades bolagets rapport för första kvartalet 2020.
  • Årsstämma hölls den 26 maj 2020 i bolagets lokaler i Malmö.
  • Den 28 maj meddelade bolaget att i upprepade produktionstester visar aXiphen tydlig positiv effekt på kycklingars hälsa. Tester har gjorts hos två olika kycklingproducenter. I de stallar där kycklingarna fått aXiphen i fodret visade testerna att djuren var fria från salmonella och golven hade heller inga salmonellaspår. Dessutom hade kycklingarna bättre tillväxt, vilket bekräftar resultat från aXichems tidigare studier. I de stallar där djuren fått foder utan aXiphen fanns problemet med salmonella kvar. Nyheten kommenteras av Torsten Helsing i en intervju med RedEye som publicerades den 8 juni  https://www.redeye.se/research/788054/axichem-intervju-med-vd-torsten-helsing-video
  • Covid-19 har fortsatt att på många sätt styra vår vardag och kan antagas göra så under resten av året. aXichems affärsområden påverkas inte direkt men förseningar kan uppstå i projekt där våra partners påverkas av situationen. Hittills har vi inte sett någon allvarlig påverkan på bolagets verksamhet, men vilka eventuella förseningar som kan komma att drabba bolaget är fortsatt svårbedömt.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • Den 14 juli tecknade aXichem ett avtal med Berg Nutrition avseende marknadsföring, försäljning och distribution av aXivite i USA och Kanada.
  • Den 20 juli erhöll aXichem en order avseende aXivite från sin franska distributör Actives & Co. Produkten ska användas i ett utvecklingsprojekt i syfte att ta fram ett nytt kosttillskott för viktminskning.  
  • Den 29 juli meddelades att aXichems distributör, Berg Nutrition, lanserat aXivite på den amerikanska marknaden genom ett pressmeddelande. 

Moderbolaget

I allt väsentligt drivs koncernens verksamhet ännu i moderbolaget varför ovanstående information om koncernen även gäller 

moderbolaget.

VD har ordet

Ytterligare ett kvartal har passerat och aXichem har kunnat ge marknaden flera positiva besked, vilket naturligtvis är glädjande. Särskilt med tanke på att den pågående pandemin innebär utmaningar när det gäller resande och fysiska möten med kunder och partners. Många möten kan göras digitalt, men tester och produktion kräver att viss handpåläggning och då gäller det att hitta kreativa vägar. Jag tycker hittills att vi lyckats bra med det. 

Resultatet för andra kvartalet uppgår till -3 725 tkr där kostnaderna i huvudsak utgörs av planerade aktiviteter inom produktion, forskning och utveckling av intellektuella tillgångar. Likviditeten är fortfarande god och i linje med budgeterat kassaflöde. 

Vi inledde maj med en Corona-anpassad årsstämma på kontoret i Malmö. Jag och styrelsen tyckte att de kändes tråkigt att inte få detta årliga tillfälle att träffa våra engagerade aktieägare. Trots det vill jag i år tacka för att alla respekterade rådande läge och bidrog till att stämman gick att genomföra på ett säkert sätt. Min förhoppning är att vi nästa år kan återgå till ordningen och summera 2020 tillsammans, så som vi är vana.

I slutet av maj kunde vi berätta att det i nya tester visats positiv effekt på kycklingars tarmhälsa när djuren får aXiphen i fodret.  Två oberoende tester hos europeiska kycklingproducenter har genomförts. Uppfödarna utfodrade sina kycklingar, i utvalda stallar, med foder med en tillsats av 15 ppm (= milligram per kilo) aXiphen. I övriga stallar fick kycklingarna foder utan aXiphen. Testerna visade att kycklingarna i stallarna där aXiphen ingick i fodret var fria från salmonella och på stallgolven fanns heller inga salmonellaspår. I de stallar där kycklingarna fått foder utan aXiphen fanns problemet med salmonella kvar. Att säkerställa att ingen salmonella finns kvar på golvet har sin egen metod: ett så kallat ”sockprov”. Sockprov innebär att det genom prov från skyddsskor som använts i anläggningen mäts om det finns salmonella i spillning på golvet i anläggningen. Finner man spår av salmonella ska ett omfattande åtgärdsprogram inledas. Här behövdes alltså inte något åtgärdsprogram. Kycklingarna visade också bättre tillväxt, vilket är ytterligare ett starkt argument för att använda vår produkt. Vi har tidigare gjort studier bland annat i Kina som indikerat att produkten har positiv effekt när det gäller tarmhälsa hos kycklingar. Nu har vi verifierat detta i Europa och vi är mer än nöjda med resultatet. En viktig milstolpe för aXichem.

Efter periodens slut gick vi in i en händelserik månad för aXichem - juli.  Vi inledde månaden med att meddela att vi tecknat ett distributionsavtal med det amerikanska bolaget Berg Nutrition, en leverantör av ingredienser för kosttillskott, livsmedel och drycker. Avtalet innebär att Berg Nutrition ges exklusiv rätt att distribuera och sälja aXivite i USA och Kanada. Berg Nutrition är en innovativ spelare och jag bedömer att de kommer att vara en bra partner för att introducera aXivite i USA och Kanada, två mycket viktiga marknader för oss. I samband med att avtalet signerats har Berg Nutrition också lagt en första order på aXivite motsvarande ett värde av cirka 75 000 SEK. 

Som ni kanske minns tecknade vi i mars ett distributionsavtal med franska Actives & Co. Även från dem kom en inledande aXivite-order under juli. Dessa inledande små beställningar från våra partners är betydelsefulla eftersom de krävs för produktutveckling och produktionsutvärdering. Värdet ligger med andra ord i potentialen och att vi erhållit två sådana beställningar under juli är mycket positivt. 

Som vi tidigare berättat om har aXichem ett samarbete med kanadensiska Iovate för den nordamerikanska marknaden och mer specifikt inom kosttillskott för viktkontroll. Inom ramen för samarbetet genomför vi en klinisk studie vid Center for Applied Health Sciences Canfield, OhioUSA, i syfte att kartlägga effekten av aXivite. Första delen av studien, som vi rapporterade om i fjärde kvartalet 2019, visade att aXivite, redan i små doser, ger effektiv koncentration i blodet hos de personer som ingått i studien. Studien gjorde uppehåll runt årsskiftet på grund av pandemin och återupptogs i maj 2020. Rekryteringen av försökspersoner sker fortlöpande under studien och har försenats på grund av den rådande Covid-19 situationen i USA. Arbetet löper trots det på och sammanställning av data inleds så snart den sista försökspersonen levererat sina prover. Avrapportering sker kort därefter, när analyserna är klara. Trots den försening bedömer vi att den färdiga studien kan bli en viktig del av vår marknadsföring under årets sista kvartalet.

Vi befinner oss nu mitt uppe i den studie som behövs för att färdigställa arbeter med GRAS-feed godkännandet. GRAS kävs för att marknadsföra och sälja aXiphen-feed på den amerikanska marknaden. Så snart studien är klar kommer vi att slutföra ansökan som därefer går till vetenskaplig granskning hos godkännande myndighet, ett arbete som sedan tidigare är inlett. Vi bedömer det som realistiskt, trots den pågående pandemin, att processen kommer att kunna genomföras under andra halvåret.

Arbetar med att färdigställa nödvändiga registreringsprocesser i Asien löper vidare. Det går framåt men tempot begränsas kraftigt av de reserestriktioner som råder. Trots begränsningarnaär målet att kunna slutföra arbetet under hösten 2020. 
aXichems aktiviteter löper på, trots distansarbete och reserestriktioner, och jag ser fram emot ett nytt kvartal och en fortsatt positiv utveckling inom de samarbeten vi inlett med våra partners i Europa, USA och Asien. 

Torsten Helsing, VD 

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda ­farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen®  i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till ­aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichems aktier är sedan 2013 noterade på NASDAQ First North. 

Framtidsutsikter 

aXichem arbetar vidare med kommersialiseringen av aXiphen®feed, som komponent i fjäderfäfoder med möjligheten att kunna förebygga bakterierelaterade sjukdomar hos djuren, så som till exempel salmonella, samt av aXivite®, som hälsofrämjande ingrediens i kosttillskott. I november 2019 erhöll aXichem godkännande för produkten aXiphen (som ingår i såväl aXiphen®feed som aXivite®) enligt Novel Food, vilket innebär att produkten uppfyller EU:s regelverk för den europeiska marknaden är redo för full kommersialisering. Bolaget har sedan 2018 godkännande enligt GRAS i USA. Utöver dessa prioriterade områden har aXichem även genomförda studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer. 

Såväl marknaden för kosttillskott som för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning inom foderproduktion i Europa och Sydamerika samt inom kosttillskott i USA och delar av Europa. Under 2019 och inledningen av 2020 har bolaget säkerställt processen för order och leverans för större volymer och bedömer att under de kommande tre åren se en successivt ökande orderingång inom framför allt applikationsområdena tillsats i djurfoder samt kosttillskott.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com

Antal aktier

Antalet aktier och röster i bolaget per den 30 juni 2020 var 15 931 033 (15 931 033) och bolagets aktiekapital uppgick till 

3 186 206,60 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie.

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med senast avlämnade årsredovisning.

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget  och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. Vid omräkning av utländska dotterföretag 
används dagskursmetoden. Detta innebär att balansräkningarna omräknas efter balansdagens valutakurser och att resultaträkningarna omräknas efter periodens genomsnittskurser. De omräkningsdifferenser som därvid uppkommer förs direkt mot koncernens eget 
kapital. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Personal

Koncernen hade fem anställda per den 30 juni 2020.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som den enskilt största risken för bolaget.

Effekterna av av Covid-19, relaterade åtgärder och restriktioner i olika länder, kommer generellt att påverka näringslivet. I den omfattning den pågående pandemin påverkar verksamheten hos aXichems samarbetspartners, regulatoriska parters och/eller marknaden i allmänhet, kan också aXichem komma att påverkas. Bolaget har hittills inte i någon väsentlig omfattning påverkats av Covid-19, men vilka eventuella förseningar som kan komma att drabba bolaget framgent är fortsatt svårbedömt.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.
 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport 3/20 januari – september                 2020-11-12

Bokslutskommuniké 2020                                       2021-02-24

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 21 augusti 2020

Jan Gustavsson      
Ordförande 
             
Torsten Helsing
VD, ledamot

Gunilla Savring
Ledamot

Jakob Axelsson
Ledamot

Jörn Berthelsen
Ledamot

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020, kl 08:50 CET. 


Back