aXichem AB (publ), Kvartalsrapport juli-september 2015
November 25, 2015
aXichem AB (publ), Kvartalsrapport juli-september 2015
Back

Viktiga händelser under perioden

  • aXichems naturanaloga capsacin, aXiphen®, nådde konsumentmarknaden som aktiv substans, den anti-inflammatoriska och smärtlindrande krämen Phenicare. Produkten lanserades i Hong Kong under juli månad.

Viktiga händelser efter periodens slut

  • I oktober meddelades att bolagets styrelseledamot, Lars Thunberg, utökat sitt innehav i aXichem genom köp av 158 656 aXichem A-aktier. Aktierna har förvärvats av Manakin Ltd, som representeras av styrelseordförande Torsten Helsing, till ett pris av 6 kronor per aktie. Efter transaktionen uppgår Lars Thunbergs aktieinnehav till 330 489 (3,57 %) och Manakins aktieinnehav till 1 145 072 (12,37 %).

  • I november meddelades att ett avtal ingåtts med College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University, som är ett av Kinas största veterinärmedicinska universitet, om att i samarbete med en större kycklingproducent i Kina genomföra en fältstudie med aXichems fodertillskott aXiphen®feed. Samtidigt meddelades också att bolaget registrerat en patentansökan (PCT) avseende aXiphen®feed som ingrediens i fjäderfäfoder, särskilt i kycklingfoder, i syfte att förebygga eller behandla salmonella.

  • I november meddelades också att aXichem beslutat ansöka om biocidgodkännande enligt Full Union Listing i stället för som tidigare kommunicerat enligt Annex 1. Detta görs efter rekommendation av Ctbg i Holland, då bolaget får ett utökat dataskydd och och stärker sina immateriella rättigheter betydligt under 15 år, vilket är längre än den tidsram som aXichems patent ger. Bolaget planerar lämna in ansökan under mitten av 2016.

  • I november meddelades även att styrelseledamoten Lars Thunberg har beslutat sig för att lämna styrelsen i aXichem av personliga skäl. Lars Thunberg har ingått i aXichems styrelse sedan 2010.

Finansiell sammanfattning

Bolagets resultaträkning i sammandrag, tkr 2015-07-01 2015-09-30 2014-07-012014-09-30 2014-01-012014-12-31 2013-01-012013-12-31
Nettoomsättning 0 0 376 0
Råvaror och förnödenheter 0 -27 -140 -40
Övriga externa kostnader -1 199 -1 160 -4 824 -3 185
Personalkostnader -384 -66 -943 -100
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0
Rörelseresultat -1 583 -1 253 -5 531 -3 325
Ränteintäkter 0 0 16 4
Räntekostnader -22 -54 -113 -336
Resultat efter finansiella poster -1 605 -1 307 -5 628 -3 657
Skatt  0 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -1 605 -1 307 -5 628 -3 657

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems första produkt, aXiphen®, är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin.  aXiphen® är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin, som visat sig ha en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som löslighet och jämn, kontrollerad kvalité.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda ­farmaceutiska områden. aXichem fokuserar i första hand på kommersialisering inom anti-fouling, salmonellaförebygande ingrediens i foder för fjäderfäproduktion samt smärtlindrande produkter.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till ­aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichem är listat på NASDAQ First North.

Vd har ordet

VD kommenterar

Kvartalet som gått har vårt arbete i mycket koncentrerats kring aXiphen feed® för kycklingfoder. Vi har bland annat arbetat med att finna en lämplig partner inom fjäderfäproduktion för att kunna gå vidare med de positiva resultat vi såg från den tidigare kommunicerade studien vid Lantbruksuniversitetet i Wageningen, där vi genomförde en studie på 420 kycklingar fördelat i fyra grupper. Grupperna utfordrades med aXiphen® i tre olika koncentrationer samt en kontrollgrupp. I korthet visade resultatet att salmonellaförekomsten i kycklingar utfodrade med aXiphen® var betydligt lägre än i kontrollgruppen.

Med det positiva resultatet från studien i Wageningen ville vi naturligtvis gå vidare. För att få in mer data kring aXiphen feed® och dess förebyggande effekt när det gäller salmonella har vi sökt efter en större producent med intresse av att göra en fältstudie tillsammans med oss.  Vi är därför mycket nöjda med att, efter perioden slut, kunna meddela att ett avtal ingåtts om en fältstudie med College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University, som är ett av Kinas största veterinärmedicinska universitet, tillsammans med en större kinesisk kycklingproducent. Fältstudien i Kina görs på en större population, 4000 kycklingar, och i en anläggning hos en stor producent i stället för i forskningsmiljö.

Kina är en stor marknad när det gäller fjäderfä och salmonella är ett reellt problem. Engagemanget vi ser för studien med aXiphen feed är därför mycket positivt och bedömningen är att det kommer att ge oss möjligheten att få intressanta data på relativt kort tid och till en rimlig kostnad.

Inom samma område, fjäderfäfoder, har vi även registrerat en internationell patentansökan (PCT) avseende aXiphen®feed som ingrediens i fjäderfäfoder, särskilt i kycklingfoder, i syfte att förebygga eller behandla salmonella. Detta meddelades efter periodens slut.

PheniCare, den smärtlindrande kräm där aXiphen® ingår som aktiv substans, har fått ett positivt gensvar efter introduktionen i Hong Kong tidigare i år.  Under tredje kvartalet hade försäljningen, som sker genom det till aXichem närstående bolaget aXimed, överträffat förväntningarna och en bredare lansering genom ledande butikskedjor sker under kommande period. PheniCare innebär inledningsvis inte några stora intäkter för aXichem men kan på sikt bli en spännande och lönsam produkt.

Under perioden har vi fortsatt arbetet med att färdigställa de ansökningarna för godkännande av aXiphen® enligt biocidförordningen och fKvartalet som gått har vi arbetat med att finna en lämplig partner inom fjäderfäproduktion för att kunör aXiphen feed® till enligt Novel Food. När det gäller biocidansökan har vi på inrådan av den europeiska tillsynsmyndigheten beslutat att genomföra en fullvärdig ansökan som, till skillnad från en förenklad ansökan, ger oss exklusivt dataskydd i 15 år. Det innebär att bolaget kommer att lämna in ansökan några månader senare än vi haft som målsättning, men vår bedömning är att de positiva effekterna med råge kompenserar det extra arbete som krävs.

Avslutningsvis hoppas jag att många har möjlighet och intresse att komma och lyssna när aXichem deltar på Investor Forum i Göteborg den 3 december. Mer information om evenemanget hittar ni här: http://beta.redeye.se/events#/

Johan Arvidsson

VD

aXichems utveckling under tredje kvartalet 2015

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (0 tkr). Rörelseresultatet uppgick för perioden till -1 583 tkr

(- 1 253 tkr). Bolagets resultat efter skatt uppgick till -1 605 tkr (-1 307 tkr) för perioden. Finansiellt netto, -22 tkr (-54 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel inkl kortfristiga placeringar uppgick den 30 september 2015 till 8 667 tkr (7 598 tkr). Soliditeten uppgick till 86 % (79 %).

Investeringar

Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 746 tkr (335 tkr).

Aktiedata

Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om –0,57 (-0,75)kr. Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 3,07 (3,11) kr.

Personal

Bolaget hade två anställda per den 30 september 2015.

Närståendetransaktioner

Företaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Inga transaktioner har utförts under perioden.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget.

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga händelser har i övrigt inträffat, under eller efter rapportperioden, som väsentligt påverkar bolagets planerade utveckling eller ekonomi.

Antal aktier

Aktiekapitalet uppgick per den 30 september 2015 till 1 850 838,20 kronor fördelat på 9 254 181 aktier.

Framtidsutsikter

aXichem fortsätter under 2015 försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter av aXiphen® som ett påväxthämmande medel för den marina marknaden samt som komponent i fjäderfäfoder för att förebygga mot salmonellasmitta. För full kommersialisering i Europa krävs att produkterna godkänns enligt EU:s regelverk för den europeiska marknaden avseende påväxthämmande färger för båtar, samt för foder- och livsmedelsmarknaden. Det är bolagets mål att ha Novel Food-godkännande under 2016 och att nära därefter kunna inleda försäljning i de samarbeten som aXichem under tiden etablerar.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.se

Granskning

Denna redogörelse är ej granskad av bolagets revisor.

Rapporttillfällen 2016

Bokslutskommuniké 2015                       25 februari 2016

Årsredovisning 2015 publiceras                21 april 2016

Kvartalsrapport 1                                    19 maj 2016

Årsstämma 2016                                     23 maj 2016

Halvårsrapport                                        25 augusti 2016

Kvartalsrapport 3                                     24 november 2016

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 25 november 2015

Torsten Helsing                                   Johan Arvidsson                             Jakob Axelsson

Ordförande                                          Verkställande direktör                     Ledamot

Niels Melbye Frederiksen                     Gunilla Savring                               Lars Thunberg

Ledamot                                              Ledamot                                        Ledamot

Kontaktperson för information:

Namn:                   Johan Arvidsson, VD

E-post:                   johan.arvidsson@axichem.se

Tel:                         +(46) 708 974 439

Finansiell information

Resultaträkning tkr 2015-07-012015-09-30 2014-07-01 2014-09-30 2015-01-012015-09-30 2014-01-012014-09-30 2014.01.01.2014.12.31 2013-01-012013-12-31
Nettoomsättning 0 0 0 0 376 0
Råvaror och förnödenheter 0 -27 -118 -225 -140 -40
Övriga externa kostnader -1 199 -1 160 -3 432 -3 259 -4 824 -3 185
Personalkostnader -384 -66 -1 673 -748 -943 -100
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat -1 583 -1 253 -5 223 -4 232 -5 351 -3 325
Ränteintäkter 0 0 0 0 16 4
Räntekostander -22 -54 -70 -112 -113 -336
Resultat efter finansiella poster -1 605 -1 307 -5 293 -4 344 -5 628 -3 657
Skatt  0 0 0 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -1 605 -1 307 -5 293 -4 344 -5 628 -3 657

Balansräkning tkr 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 2013-12-31
TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 0 5 357
Immateriella anläggningstillgångar
Patent 23 033 17 274 19 326 16 561
Summa anläggningstillgångar 23 033 17 274 19 326 16 561
Omsättningstillgångar
Varulager 132 280 190 330
Kundfordringar 0 0 376 0
Övriga fordringar 920 81 878 206
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 137 0 70 0
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar 8 667 7 598 4 535 16 671
Summa omsättningstillgångar 9 856 7 959 6 049 17 207
SUMMA TILLGÅNGAR 32 889 25 233 25 375 39 125
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1 851 1 288 1 288 733
Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 555
Summa bundet eget kapital 1 851 1 288 1 288 1 288
Pågående emission 0 0 0 21 631
Överkursfond 31 845 37 698 37 908 16 634
Balanserad vinst eller förlust 0 -14 633 -14 634 -10 977
Periodens resultat -5 293 -4 344 -5 628 -3 657
Summa fritt eget kapital 26 552 18 721 17 646 23 631
Summa eget kapital 28 403 20 009 18 934 24 919
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0 0 1 500
Leverantörsskulder 648 372 738 2 140
Övriga skulder 3 710 3 727 4 120 9 071
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 128 1 125 1 583 1 495
Summa kortfristiga skulder 4 486 5 224 6 441 14 206
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32  889 25 233 25 375 39 125

Eget kapital
Belopp i tkr
Förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Periodens resultat Summa fritt eget kapital
Eget kapital 2015-01-01 1 288 23 274 -5 628 17 646
Årsstämma -5 628 5 628 0
Nyemission 563 16 319 16 319
Emissionskostnader -2 120 -2 120
Periodens Resultat -5 293 -5 293
Eget kapital 2015-09-30 1 851  31 845 -5 293 26 552

Förändringshistorik aktiekapital
2007-10-12 Nybildning 500
2008-04-08 Nyemission 46
2008-04-08 Nyemission 12
2009-11-18 Nyemission 38
2012-03-22 Nyemission 78
2012-03-23 Nyemission 13
2012-05-30 Nyemission 7
2013-01-28 Nyemission 39
2014-03-05 Nyemission 555
2015-06-25 Nyemission 430
2015-06-30 Nyemission 133
1 851

Kassaflödesanalys tkr 2015-07-01 2015-09-30 2014-07-012014-09-30 2015-01-012015-09-30 2014-01-012014-09-30 2014-01-012014-12-31 2013-01-012013-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -1 583 -1 253 -5 223 -4 232 -5 531 -3 325
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 0 0 0 0
Erhållen ränta m.m. 0 0 0 0 16 4
Erlagd ränta -22 -54 -70 -112 -113 -336
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 605 -1 307 -5 293 -4 344 -5 628 -3 657
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager -60 0 58 50 140 0
Minskning(+)/ökning(-)  av kundfordringar 0 0 376 0 -376 0
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 360 81 -109 5 482 4 615 -5 499
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -1 326 -487 -90 -1 767 -1 402 1 669
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 30 -372 -1 865 -7 215 -6 363 3 192
Summa -996 -778 -1 630 -3 450 -3 386 -638
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 601 -2 085 -6 923 -7 794 -9 014 -4 295
Investeringsverksamheten
Patent -746 -335 -3 707 -713 -2 765 -1 854
Kassaflöde från investeringsverksamheten -746 -335 -3 707 -713 -2 765 -1 854
Finansieringsverksamheten
Årets nyemission -68 -105 14 762 -566 -357 20 564
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -68 -105 14 762 -566 -357 20 564
Periodens kassaflöde -3 415 -2 525 4 132 -9 073 -12 136 14 415
Likvida medel vid periodens början 12 082 10 123 4 535 16 671 16 671 2 256
Likvida medel vid periodens slut 8 667 7 598 8 667 7 598 4 535 16 671

Nyckeltal 2015-01-012015-09-30 2014-01-012014-09-30 2014-01-012014-12-31 2013-01-012013-12-31
Avkastning på eget kapital Neg Neg Neg Neg
Soliditet 86% 79% 75% 64 %
Antal anställda 2 2 2 1
Antal aktier vid periodens slut (efter pågående registrering) 9 254 181 6 440 636 6 440 636 6 440 636
Genomsnittligt antal aktier under perioden 7 408 062 5 811 786 5 954 368 3 652 431
Eget kapital per aktie (efter pågående registrering) 3,07 3,11 2,94 3,87
Resultat per aktie -0,57 -0,75 -0,95 -1,00

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senast årsredovisningen.

Rapporten har upprättats i svenska kronor.

Värderingsprinciper

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:

• det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,
• avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången,
• det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar,
• utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. Internt upparbetade immateriella tillgångar skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för närvarande är 22 %. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av immateriella anläggningstillgångar. Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Bolagets patentsituation har stärkts under tredje kvartalet 2015. Då utvecklingsarbetet inte är avslutat och kommersialiseringen ännu inte är fullt inledd har några avskrivningar inte gjorts avseende patenten. Mot bakgrund av de affärsmöjligheter som patenten har, bedömer styrelsen att det inte finns något nedskrivningsbehov.

aXichem AB (publ)

Postadress:

Vestra Torggatan 1

2015 Bergen

Norge

Tel: 046-780 06 73

kontakt@axichem.se

www.axichem.se

Org.nr: 556739-8663

Bolaget är publikt

Back