aXichem AB(publ) Kvartalsrapport Januari – mars 2017
May 24, 2017
aXichem AB(publ) Kvartalsrapport Januari – mars 2017
Back

Viktiga händelser under perioden

  • I mars meddelades att, i linje med vad som tidigare kommunicerats, har processen med att rekrytera en ny VD inletts. Samtidigt pågår också förberedelser för att flytta aXichems huvudkontor från Bergen i Norge till södra Sverige.
  • aXichems bokslutskommuniké 2016 publicerades den 23 februari. 

Viktiga händelser efter periodens slut

  • I april kommunicerades att aXichems styrelseordförande meddelat att han önskade lämna sitt uppdrag i styrelsen av personliga skäl. Melbye Frederiksen valdes in i styrelsen 2015.
  • aXichems årsredovisning publicerades den 26 april 2017.
  • I maj meddelade bolaget att samarbetet med en europeisk foderproducent fördjupas efter positiva testresultat med aXiphen® i en kommersiell anläggning för kycklinguppfödning.
  • I maj kommunicerades också att aXichem inleder processen med ansökan om GRAS-godkännande i USA.
  • Likaså i maj meddelades att tester med aXiphen® i svinfoder genomförs med tusen svin. Målet med testerna är att bedöma produktens salmonellaförebyggande effekt.

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda ­farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen®  i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till ­aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichem är listat på NASDAQ First North.

VD har ordet

Årets inledande kvartal har i första hand fokuserats på planering av fortsatta marknadsaktiviteter och samt på marknadsbearbetning för att kommersialisera aXiphen-feed®. Därutöver har vi satt igång rekryteringen av ny VD för bolaget och kommer i dagarna att gå in i slutfasen av processen. Som tillförordnad VD ser jag naturligtvis mycket fram emot att få in ny kompetens och en långsiktig VD i bolaget. Samtidigt förstärker vi ytterligare organisationen på ledningssidan, vilket också är viktigt för bolagets kommande utveckling. Vi har hittills arbetat med en väldigt begränsad organisation, i väntan på att de regulatoriska godkännanden som krävs för full kommersialisering ska komma på plats. Nu ser vi att detta börjar närma sig och då behöver vi få ytterligare resurser på plats för att så snabbt som möjligt skapa försäljning i bolaget.

aXichems Novel Food-ansökan, som lämnades in i fjärde kvartalet 2016, är under granskning. Vi har i dagsläget besvarat de frågor vi fått från myndigheten och ser fortfarande inget som tyder på att vi inte bör ha ett Novel Food-godkännande på plats vid halvårsskiftet i år.  Utifrån detta antagande fortsätter vår marknadsbearbetning i Europa.

Vi har utvecklat samarbetet med Ch. Olesen Group, vår samarbetspartner inom försäljning av aXiphen®feed i Europa, och vi kommer att ytterligare formalisera detta under de kommande månaderna. Under perioden har vi kartlagt de olika marknader som blir tillgängliga vid ett Novel Food godkännande, det vill säga marknaderna för livsmedel, djurfoder och tillsatser (supplement) och tagit flera nya kontakter.

Samtidigt som vi arbetet med Europa-marknaden har vi också börjat förbereda för att kunna sälja aXiphen® i USA. Efter periodens slut, i maj, kunder vi meddela att processen med att ansöka om godkännande enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) har inletts. Inför Novel Food-ansökan togs ett digert underlag fram och med detta material och erfarenhet från den pågående granskningen för ett Novel Food-godkännande i Europa, går vi nu vidare med nästa regulatoriska godkännande i USA. Vi bedömer att detta kan vara klart under hösten 2017. Chili-produkter används idag i många olika tillämpningar på den amerikanska marknaden och det borde innebära att en naturanalog produkt, som aXiphen®, genom GRAS-processen kan få en kortare väg till marknaden.

Efter periodens slut, i maj, fick vi glädjande besked av den foderproducent som under förra året levererade foder innehållande aXiphen® för test hos två kycklingproducenter i Europa. De tester som foderproducenten genomfört med aXiphen®, och andra tillväxtpromotorer, är nu avslutade. Det preliminära resultatet ser mycket bra ut, med god tillväxt hos djuren. Samtliga data som genererats i testet ska nu granskas och planering pågår för ytterliga gemensamma tester. 

Genom den feedback vi fått från foderproducenten, bland annat om praktisk hantering av vår produkt i foderindustrin, gör att vi kommer att anpassa de tekniska egenskaperna på vår premix. Anpassningen är relativt enkel och påverkar inte vår kommersiella tidplan negativt. När det gäller produktion har vi i och med denna leverans fått bekräftat att vår process fungerar, och vi har kapacitet att hantera fortsatta beställningar på produkten.

Likaså efter periodens slut kunde vi berätta om de tester med aXiphen som salmonellahämmare i grisfoder som för närvarande pågår i BeNeLux-länderna. Tusen svin får aXiphen® i fodret och den första återkopplingen från uppfödarna har varit positiv. Jag ser här, liksom när det gäller tester hos kycklingproducenter, fram emot mer detaljerad information att kunna dela med mig av.   

Torsten Helsing

VD


aXichems utveckling under första kvartalet 2017

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (0 tkr). Rörelseresultatet uppgick för perioden till -1 430 tkr

(- 1 403 tkr). Bolagets resultat efter skatt uppgick till -1 479 tkr (-1 424 tkr) för perioden. Finansiellt netto, -49 tkr (-21 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick den 31 mars 2017 till 14 071 tkr (3 749 tkr). Soliditeten uppgick till 90 % (86 %).

Investeringar

Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 712 tkr (616 tkr).

Aktiedata

Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,10 kr(-0,15 kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 2,69 kr (2,68 kr).

Personal

Bolaget hade en anställd per den 31 mars 2017.

Närståendetransaktioner

Företaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Följande transaktioner har utförts under perioden utöver transaktioner som är hänförliga till löner och därtill relaterade utbetalningar.

Närstående tkr Transaktionstyp 2017-01-01 2017-03-31
aXimed AB (publ) Ränta -47
aXimed AB (publ) Upptagna långfristiga lån 47
Aximed AS Administration, inhyrd personal, lokalhyra, IT-tjänster m.m. -791
Savring Consulting AB IR-tjänster -60
Jakob Axelsson Konsultarvode -33
Melbye Invest Konsultarvode -31
Summa -915

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
Inga händelser har i övrigt inträffat, under eller efter rapportperioden, som väsentligt påverkar bolagets planerade utveckling eller ekonomi.

Antal aktier

Antalet aktier per den 31 mars 2017 var 14 806 689 stycken och aktiekapitalet uppgick till 2 961 338 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie.  

Framtidsutsikter

aXichem arbetar vidare med försäljnings-­ och marknadsföringsaktiviteter av aXiphen® som komponent i fjäderfäfoder för att förebygga salmonella, men även som påväxthämmande medel för den marina marknaden. För full kommersialisering i Europa krävs att produkterna godkänns enligt EU:s regelverk för den europeiska marknaden avseende användning inom foder-­ och livsmedelsmarknaden samt inom påväxthämmande marina applikationer. Bolaget lämnade in ansökan om Novel Food-­godkännande i fjärde kvartalet 2016. Målsättningen är att kunna etablera relationer och samarbeten med potentiella kunder under tiden ansökan bearbetas, för att få försäljning så snart ett godkännande är klart. Marknaden för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning i Europa och Sydamerika.  

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.se

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma                                       31 maj 2017
Kvartalsrapport 2 2017                    24 augusti 2017
Kvartalsrapport 3 2017                    23 november 2017
Bokslutskommuniké, 
kvartalsrapport 4 2017                    27 februari 2018

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 24 maj 2017

Gunilla Savring                                    Torsten Helsing                                  Jakob Axelsson

Ordförande                                          Verkställande direktör, Ledamot         Ledamot                                               

Back