aXichem ansöker om GRAS-godkännande för försäljning av aXiphen® på amerikanska marknaden
May 19, 2017
aXichem ansöker om GRAS-godkännande för försäljning av aXiphen® på amerikanska marknaden
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har inlett processen för en ansökan om godkännande enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) för att kunna inleda försäljning av aXiphen® på den amerikanska marknaden för foder-  och livsmedelstillsatser. Med material och erfarenhet från den pågående granskningen av bolagets ansökan om Novel Food-godkännande i Europa för aXiphen®, har bolaget inlett en parallell process för ansökan om motsvarande godkännande, GRAS, för den amerikanska marknaden. Arbetet utförs av konsultföretaget GRAS Associates, Florida, USA, och beräknas vara färdigt under hösten 2017.

- Ett GRAS-godkännande kommer att ge aXichem tillgång till en ny och spännande marknad. Den amerikanska marknaden för till exempel kosttillskott är stor och växande, och flera intressanta marknadskontakter har redan initierats. Chili-produkter har idag en utbredd användning, vilket bör ge vår naturanaloga substans en kortare väg till marknaden, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

GRAS är en förkortning för Generally Recognized As Safe. Enligt kapitel 201(s) och 409 av amerikanska ”Federal Food, Drug, and Cosmetic Act” är alla ämnen som avsiktligt tillsätts ett livsmedel att betrakta som en tillsats.  En tillsats ska genomgå granskning och godkännande av U.S. Food and Drug Administration (FDA) innan den släpps på marknaden. Undantag görs dock om ämnet, av en särskilt utsedd expertgrupp, bedöms som säkert (Generally recognized as safe) inom det användningsområde som avses. GRAS blir därmed en kortare väg till marknaden.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl 09:15.

Back