Bokslutskommuniké, kvartalsrapport, oktober – december 2015
February 25, 2016
Bokslutskommuniké, kvartalsrapport, oktober – december 2015
Back

Viktiga händelser under 2015

Första kvartalet

 • aXichems naturanaloga capsaicin, aXiphen, lanseras i smärtlindrande kräm på den kinesiska marknaden
 • aXichems varumärke aXiphen registreras
 • aXichem bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2014 publiceras
 • aXichems sälj- och marknadschef, Johan Arvidsson, köper aktier i aXichem
 • Johan Arvidsson utses till ny VD i aXichem, tidigare VD Torsten Helsing övergår i en roll som arbetande styrelseordförande

Andra kvartalet

 • aXichems styrelse beslutade genomföra en nyemission av aktier om cirka 16,9 mkr varav 12,9 mkr, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för att fortsätta kommersialiseringen av bolagets naturanaloga substans aXiphen®. Emissionen var säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därtill beslutades en övertilldelningsoption som innebar att bolaget hade möjlighet att tillföras ytterligare 4,0 mkr, således totalt cirka 16,9 mkr.
 • aXichem meddelade i april att en studie genomförts, som visar att aXiphen­‐feed® i kycklingfoder hämmar salmonella vid kycklinguppfödning.
 • aXichems styrelse meddelade i maj att den genomförda nyemissionen, som stängde den 28 april 2015, tecknades till 152 %, varav ca 85 % med företrädesrätt och till 67 % utan företrädesrätt. Emissionerna tillför bolaget totalt 16,9 MSEK.
 • aXichem meddelade i juni att ett samarbetsavtal med Safinah Coatings tecknats avseende marknadsföring och försäljning av aXiphen® på europeiska marknaden.
 • aXichem’s smärtlindrande kräm, PheniCare, säljs nu i Hong Kong, PheniCare är bolagets första konsumentprodukt med aXiphen som aktiv substans.

Tredje kvartalet

 • aXichems naturanaloga capsacin, aXiphen®, nådde konsumentmarknaden som aktiv substans, den anti-inflammatoriska och smärtlindrande krämen PheniCare. Produkten lanserades i Hong Kong under juli månad.

Fjärde kvartalet

 • Styrelseledamoten Lars Thunberg ökade sitt innehav i aXichem genom köp av 158 656 aXichem A-aktier. Aktierna har förvärvats av Manakin Ltd, som representeras av styrelseordförande Torsten Helsing, till ett pris av 6 kronor per aktie. Efter transaktionen uppgår Lars Thunbergs aktieinnehav till 330 489 (3,57 %) och Manakins aktieinnehav till 1 145 072 (12,37 %).
 • aXichem ingick ett avtal med College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University, som är ett av Kinas största veterinärmedicinska universitet, om att i samarbete med en större kycklingproducent i Kina genomföra en fältstudie med aXichems fodertillskott aXiphen®feed. Syftet med studien är att följa upp och få bekräftat resultat från tidigare studier, som visat att aXiphen®feed har positiv verkan när det gäller att förebygga salmonella i fjäderfän.
 • aXichem har registrerat en internationell patentansökan (PCT) avseende aXiphen®feed som ingrediens i fjäderfäfoder, särskilt i kycklingfoder, i syfte att förebygga eller behandla salmonella.
 • Bolaget beslutade att ansöka om biocidgodkännande enlig så kallad Full Union Listing. Godkännande enligt Full Union Listing ger aXichem ett i tid längre, samt mer omfattande, dataskydd än det godkännande enligt EU:s biociddirektiv, Annex 1, som bolaget tidigare planerat söka.
 • aXichem uppmärksammas med en så kallad ”seal of excellence”, från EU:s utvecklingsprogram Horizon 2020, för sitt projekt med att minska salmonellaförekomsten vid kycklinguppfödning och fick ett bidrag om 500 000 SEK från Vinnova.
  • I november meddelade bolaget att styrelseledamoten Lars Thunberg lämnar aXichems styrelse på grund av tidsbrist.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I februari meddelades att aXichem inlett ett tekniksamarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås för att utveckla färgsystem som är mindre miljöbelastande än traditionella kopparbaserade system. Målsättningen är att ta fram ett färgsystem som kan användas inom marinindustri och fiskodling.

Finansiell sammanfattning

Bolagets resultaträkning i sammandrag tkr 2015-10-012015-12-31 2014-10-01 2014-12-31 2015-01-012015-12-31 2014-01-012014-12-31
Nettoomsättning 0 376 0 376
Övriga rörelseintäkter 503 0 503 0
Råvaror och förnödenheter -126 85 -244 -140
Övriga externa kostnader -1 916 -1 480 -5 445 -4 964
Personalkostnader -598 -195 -2 271 -943
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -97 0 -118 0
Rörelseresultat -2 108 -1 299 -7 331 -5 531
Ränteintäkter 1 16 1 16
Räntekostnader -23 -1 -93 -113
Resultat efter finansiella poster -2 130 -1 284 -7 423 -5 628
Skatt  0 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -2 130 -1 284 -7 423 -5 628

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkter är industriellt framställda naturanaloga substanser där den första att kommersialiseras är aXiphenâ en syntetiskt framställd och patenterad capsaicin-analog. Då aXiphenâ är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin samtidigt som den ekologiska profilen är oförändrad.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, däribland påväxthämmande båtfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt flera ­farmaceutiska områden. aXiphenâ har också visat potentiella egenskaper som växtpromotor och anti-salmonellaingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichems målsättning är att bli en global leverantör av naturanaloga kemikalier till ­ett brett spektra av industriella användare där aXiphenâ kan erbjuda banbrytande, och ekologiskt försvarbara, lösningar inom ett flertal produktområden.

aXichem är listat på NASDAQ OMX First North.

Vd har ordet

2015 har varit det år då vi börjat bygga våra marknadsplattformar. 2015 har också varit mitt första år i aXichem. Fokus har främst varit att bygga den kunskapsbank kring aXiphen som kunderna kommer att kräva. Ju mer vi känner till om vår produkt desto tryggare bli kunderna med att använda den. Inträdesbarriären minskar. Vi bygger nu det kundnätverk som ska generera vår försäljning. Eftersom aXiphen alltid ingår som komponent i en slutprodukt hos kunden innebär kundsamarbeten i många fall både applikationsutveckling och effektivitetsstudier. Genom dessa samarbeten får vi god hjälp med att definiera vilka steg vi behöver ta. De regulatoriska processerna fortsätter med färdigställande av ansökan inom Biociddirektivet och Novel Food, men vid sidan om detta pågår alltså även olika tekniska tester för att uppfylla kundförväntningarna.

aXichem koncentrerar sig på att nå kommersiell framgång inom primärt två applikationsområden: aktiv tillsats i marin antifoulingfärg samt tillsats i fjäderfäfoder.  Vi har under året även kartlagt möjligheter inom andra områden, såsom medicinska applikationer. Ett exempel på detta är lanseringen av den topiska kräm som vi genomförde i Hong Kong under sommaren. Naturlig capsaicin har studerats tidigare inom olika medicinska områden och under 2015 kommer vi att lägga en del resurser på att titta närmare på dessa.

Antifouling

Under året initierade vi ett samarbete med Safinah, ett brittiskt konsultföretag. Safinah arbetar med marin ytbehandling och har ett brett kontaktnät i industrin. Tack vare stöd från Safinah har vi nu en tydlig plan för vår marknadsbearbetning inom antifouling, en bransch som har en tendens att agera långsamt. Detta beror främst på komplicerade regulatoriska system för att få godkännande, samt att de effektstudier som krävs tar lång tid att genomföra.

Under 2015 inledde några av de ledande färgföretagen utvärderingstester av vår produkt. Vi har också sett början på slutet av den regulatoriska processen. Jag är dock övertygad om att det är verifieringsprocessen hos de framtida kunderna som kommer att definiera tidplanen för kommersialiseringen.

Fodertillsatser

Sedan tidigare har vi ett samarbete med Christian Olesen i Danmark, som är vår partner för Europa och Latinamerika när det gäller fodertillsatser. Under första kvartalet genomfördes en studie tillsammans med Universitetet i Wageningen (Nederländerna), där det bevisades att vår produkt hade en signifikant effekt på salmonella. För att få resultatet verifierat i en industriell uppfödning inledde bolaget i slutet av året ett samarbete med ett jordbruksuniversitet i Kina. Denna studie pågår för närvarande och vi förväntar oss ett resultat mot slutet av Q1 2016.

I slutet av januari besökte jag International Poultry Expo, en fjäderfämässa, i Atlanta. Jag noterade med glädje att intresset för alternativa metoder när det gäller salmonellabekämpning får allt större uppmärksamhet inom industrin. Acceptansen för salmonellasmittat kycklingkött har radikalt minskat och möjligheterna att använda antibiotika håller på att försvinna. Detta drivs på både av myndigheter och större restaurangkedjor och innebär intressanta möjligheter för aXichem på den amerikanska marknaden.

Medicinska applikationer

Under året lanserades den första produkten som innehåller aXiphen®. Den heter PheniCare® och är en så kallad topisk kräm. Lanseringen skedde i Hong Kong, med hjälp av det närstående bolaget aXimed. Mottagandet har varit väldigt positivt och vi ser att produkten nu börjar plockas in av de större apotekskedjorna i Hong Kong. Vi kommer att arbeta vidare med detta under 2016 och hoppas att vi kan se en viss volymtillväxt under året.

Patent

aXichem har sedan starten haft en tydlig patentstrategi. Detta kommer långsiktigt att ge stora fördelar, även om det i det kortare perspektivet gör att vi inte alltid kan informera om de tekniska landvinningar som vi gör. Under året har vi registrerat en patentansökan om användandet av aXiphen® som fodertillsats mot salmonella. Vår målsättning är att de studier och kartläggningar vi nu arbetar med ska innebära ytterligare nyheter på patentområdet framöver.

Organisation

I min roll som VD för aXichem har jag fokuserat på att bygga upp nya kommersiella relationer och breddat vårt kontaktnät till att inkludera framtida kunder. Genom samarbetet med Safinah och Olesen har vi också ytterligare resurser på säljsidan.

I samband med årsstämman ombildades styrelsen. Den styrelse som nu är på plats har med sin kompetens utgjort ett stort stöd till den operativa verksamheten i bolaget.

Ekonomi
Under april genomförde aXichem en nyemission om sammanlagt 16,9 MSEK. I samband med detta hade jag förmånen att få presentera bolaget i olika sammanhang och träffa såväl befintliga som potentiella aktieägare. Det är alltid givande möten och bra och relevanta frågor som ställs i dessa sammanhang. Jag vill passa på att tacka alla som visar ett engagerat intresse i bolaget och hoppas att vi får tillfälle att ses under 2016.

Johan Arvidsson

Vd

aXichems utveckling under fjärde kvartalet 2015

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (376 tkr). Rörelseresultatet uppgick för perioden till –2 108 tkr

(-1 299tkr). Bolagets resultat efter skatt uppgick till -2 130 tkr (-1 284 tkr) för perioden. Finansiellt netto, -22 tkr (15 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick den 31 december 2015 till 6 445 tkr (4 535 tkr). Soliditeten uppgick till 85 % (75 %).

Investeringar

Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 683 tkr (2 052 tkr).

Aktiedata

Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om –0,94 kr (-0,95kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 2,84 kr (2,94) kr.

Personal

Bolaget hade två anställda per den 31 december 2015.

Närståendetransaktioner

Företaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Följande transaktioner har utförts under perioden

Närstående Transaktionstyp aXimed AB (publ) Amortering och ränta -21 480 Aximed AS Patent, FoU, administration,
inhyrd personal, lokalhyra, IT-tjänster m.m.
-1 030 634 Savring Consulting AB Arvode för IR-tjänster -90 000 Manakin Ltd Ersättning för utlägg -201 143 Torsten Helsing Lön -150 000 Styrelsearvode Styrelsearvode 0 -1 493 257

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor samt tillgången till kapital bedöms som de största riskerna för bolaget.

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga händelser har i övrigt inträffat, under eller efter rapportperioden, som väsentligt påverkar bolagets planerade utveckling eller ekonomi.

Antal aktier

Aktiekapitalet uppgår till 1 850 836,20 kronor fördelat på 9 254 181 aktier.

Framtidsutsikter

aXichem arbetar vidare med försäljnings-­ och marknadsföringsaktiviteter av aXiphen® som ett påväxthämmande medel för den marina marknaden samt som komponent i fjäderfäfoder för att förebygga mot salmonellasmitta. För full kommersialisering i Europa krävs att produkterna godkänns enligt EU:s regelverk för den europeiska marknaden avseende påväxthämmande färger för båtar, samt för foder-­ och livsmedelsmarknaden. Det är bolagets mål att ha Novel Food-­ godkännande under 2016 och att nära därefter kunna inleda försäljning i de samarbeten som aXichem under tiden etablerar. Marknaden för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare, ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning i Europa och Sydamerika.

Vad gäller aXiphens® egenskaper i påväxthämmande färg, så ser marknaden annorlunda ut. Det finns ett begränsat antal tillverkare av sådan färg i världen och teknisk utvärdering av aXichems substans inleddes under 2015. Under 2016 kommer aXichem att lämna in en ansökan enlig Biociddirektivets Full Union Listing och det är bolagets uppfattning att godkännandeprocessen inte kommer att försena bolagets möjligheter att kommersialisera substansen inom området anti-fouling.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.se

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Rapporttillfällen 2016

Bokslutskommuniké 2015                 25 februari 2016

Årsredovisning 2015 publiceras          21 april 2016

Kvartalsrapport 1                              19 maj 2016

Årsstämma 2016                               23 maj 2016

Halvårsrapport                                   25 augusti 2016

Kvartalsrapport 3                               24 november 2016

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Malmö den 25 februari 2016

Torsten Helsing      Johan Arvidsson                Gunilla Savring

Ordförande            Verkställande direktör          Ledamot

Niels Melby-Frederiksen      Jakob Axelsson     

Ledamot                             Ledamot                                    

Kontaktperson för information:

Namn:     Johan Arvidsson, Verkställande direktör

E-post:    johan.arvidsson@axichem.se

Tel:           +46 897 44 39

Finansiell information

Bolagets resultaträkning tkr 2015-10-012015-12-31 2014-10-01 2014-12-31 2015-01-012015-12-31 2014-01-012014-12-31
Nettoomsättning 0 376 0 376
Övriga rörelseintäkter 503 0 503 0
Övriga extrena kostnader -1 916 -1 480 -5 445 -4 964
Personalkostnader -598 -195 -2 271 -943
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -97 0 -118 0
Rörelseresultat -2 108 -1 299 -7 331 -5 531
Ränteintäkter 1 16 1 16
Räntekostnader -23 -1 -93 -113
Resultat efter finansiella poster -2 130 -1 284 -7 423 -5 628
Skatt  0 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -2 130 -1 284 -7 423 -5 628
Balansräkning tkr 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Patent 23 717 19 326
Summa anläggningstillgångar 23 717 19 326
Omsättningstillgångar
Varulager 6 190
Kundfordringar 0 376
Övriga fordringar 602 878
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 104 70
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar 6 445 4 535
Summa omsättningstillgångar 7 157 6 049
SUMMA TILLGÅNGAR 30 874 25 375
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1 851 1 288
Summa bundet eget kapital 1 851 1 288
Överkursfond 31 842 37 908
Balanserad vinst eller förlust 0 -14 634
Årets resultat -7 423 -5 628
Summa fritt eget kapital 24 419 17 646
Summa eget kapital 26 270 18 934
Långfristiga skulder
Övriga skulder 3 636 4118
Summa långfristiga skulder 3 636 4 118
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 517 738
Aktuell skatteskuld 53 0
Övriga skulder 168 2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 230 1 583
Summa kortfristiga skulder 968 2 323
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 874 25 375
Eget kapital
Belopp i tkr
Förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital
Eget kapital 2015-01-01 1 288 23 274 -5 628 17 646 18 934
Årsstämma -5 628 5 628 0 0
Nyemission 563 16 319 16 319 16 882
Emissionskostnader -2 123 -2 123 -2 123
Periodens resultat -7 423 -7 423 -7 423
Eget kapital 2015-12-31 1 851 31 842 -7 423 24 419 26 270
Förändringshistorik aktiekapital
2007-10-12 Nybildning 500
2008-04-08 Nyemission 46
2008-04-08 Nyemission 12
2009-11-18 Nyemission 38
2012-03-22 Nyemission 78
2012-03-23 Nyemission 13
2012-05-30 Nyemission 7
2013-01-28 Nyemission 39
2014-03-05 Nyemission 555
2015-06-25 Nyemission 430
2015-06-30 Nyemission 133
1 851
Kassaflödesanalys tkr 2015-10-012015-12-31 2014-10-012014-12-31 2015-10-012015-12-31 2014-01-01 2014-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -2 108 -1 299 -7 331 -5 531
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 0 0
Erhållen ränta m.m. 1 16 1 16
Erlagd ränta -23 -1 -93 -113
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -2 130 -1 284 -7 423 -5 628
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager -126 90 184 140
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar 0 -376 376 -376
Ökning(-)/minskning(+) av övriga fordringar 350 -867 241 4 615
Ökning(-)/minskning(+) av leverantörsskulder -130 261 -220 -1 402
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder 226 1 028 -1 135 -4 339
Summa 572 136 -554 -1 362
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 558 -1 148 -7 977 -6 990
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -683 -2 052 -4 390 -2 765
Kassaflöde från investeringsverksamheten -683 -2 052 -4 390 -2 765
Finansieringsverksamheten
Årets nyemission -3 209 14 759 -357
Upptagna långfristiga lån 22 28 167 125
Amortering lån 0 -100 -649 -2 149
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 137 14 277 -2 381
Periodens kassaflöde -2 222 -3 063 1 910 -12 136
Likvida medel vid periodens början 8 667 7 598 4 535 16 671
Likvida medel vid periodens slut 6 445 4 535 6 445 4 535
Nyckeltal 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-012014-12-31
Avkastning på eget kapital Neg Neg
Soliditet 85% 75%
Antal anställda 2 2
Antal aktier vid periodens utgång 9 254 181 6 440 636
Genomsnittligt antal aktier 7 888 380 5 954 368
Eget kapital per aktie 2,84 2,94
Resultat per aktie, efter skatt -0,94 -0,95


ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisnings- och värderingsprinciper
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med senast avlämnade årsredovisning.

aXichem AB (publ)

Postadress:

Vestra Torggatan 1

2015 Bergen

Norge

Tel: 046-780 06 73

kontakt@axichem.se

www.axichem.se

Org.nr: 556739-8663

Bolaget är publikt

Back