aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké januari – december 2020
February 24, 2021
aXichem AB (publ), Bokslutskommuniké januari – december 2020
Back

aXichems utveckling under perioden 2020-01-01—2020-12-31 samt under fjärde kvartalet 2020

I denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ) och aXichem AS (Norge).
Belopp inom parentes avser moderbolaget motsvarande period föregående år.

aXichems utveckling 2020-01-01 – 2020-12-31

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 227 tkr (343 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till –13 513 tkr (-12 444 tkr).
Koncernens resultat efter skatt uppgick till –13 514 tkr (-12 561 tkr).
Finansiellt netto, -1 tkr (-117 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2020 till 12 036 tkr (30 807 tkr).
Soliditeten uppgick till 96 % (97 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har under året gjorts med 7 234 tkr (3 854 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under året gjorts med -2 237 tkr (-1 869 tkr).

Aktiedata

Årets resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om –0,85 kr (-0,79 kr). Eget kapital per aktie vid årets slut uppgick till 3,37 kr (4,22 kr).

2020-10-01 – 2020-12-31

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 2 tkr (343 tkr).
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -3 494 tkr (-3 462 tkr).
Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 495 tkr (-3 462 tkr) för perioden.
Finansiellt netto, -1 tkr (0tkr).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 876 tkr (1 154 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 580 tkr (486 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,22 kr (-0,22 kr).

Viktiga händelser under 2020

Kvartal 1

 • Den 27 januari 2020 har det levererats sju ton av produkten aXiphen till bolagets distributör CHR. Olesen, för leverans till slutkunder verksamma inom djurfoderproduktion i Europa. Det sammanlagda värdet på ordern från CHR. Olesen beräknas uppgå till cirka 1,5 miljoner SEK.
 • Den 24 februari kommunicerade bolaget att man tillsammans med schweiziska samarbetspartnern Erbo Spraytec har producerat den första större volymen av aXichems produkt aXivite. Produkten bygger på aXichems naturanaloga fenylcapsaicin och är avsedd att ingå som ingrediens i kosttillskott för användning till exempel för viktminskning eller förbättrad tarmhälsa.
 • Den 25 februari meddelades att bolaget har tecknat ett avtal avseende marknadsföring, försäljning och distribution av bolagets produkt aXivite, med holländska Lithos Ingredients. Lithos ingår i M.A.F. Group, och distribuerar en mängd olika råmaterial till tillverkande företag över hela världen.
 • Den 3 mars 2020 meddelades att aXichem har tecknat ett avtal avseende marknadsföring, försäljning och distribution av bolagets produkt aXivite, med spanska företaget Tecom Ingredients.

 • Den 20 mars 2020 kommunicerades att Bolaget har tecknat ett avtal avseende marknadsföring, försäljning och distribution av bolagets produkt aXivite i Tyskland, med tyska företaget STEFES Ingredients.
 • Den 24 mars 2020 meddelade aXichem att en patentansökan lämnats in avseende den industriella produktionsprocessen för fenylcapsaicin samt varianter av produkten.
 • Den 30 mars 2020 kommunicerades att Bolaget har tecknat ett avtal avseende marknadsföring, försäljning och distribution av bolagets produkt aXivite i Frankrike, med franska företaget Actives & Co.
 • Under perioden har Coronavirus och Covid-19, drabbat världen med full kraft. Effekterna av de åtgärder och restriktioner som görs i olika länder kommer generellt att påverka näringslivet. aXichems affärsområden påverkas inte direkt genom restrik-tioner, men förseningar kan uppstå i projekt där våra partners påverkas av situationen. Vilka eventuella förseningar som kan komma att drabba bolaget är därför svårbedömt.

Kvartal 2

 • Den 28 april kallade bolaget till årsstämma. Årsredovisning för verksamhetsåret 2019 publicerades den 5 maj och årsstämma hölls den 26 maj 2020 i bolagets lokaler i Malmö.
 • Den 28 maj meddelade bolaget att i upprepade produktionstester visar aXiphen tydlig positiv effekt på kycklingars hälsa. Tester har gjorts hos två olika kycklingproducenter. I de stallar där kycklingarna fått aXiphen i fodret visade testerna att djuren var fria från salmonella och golven hade heller inga salmonellaspår. Dessutom hade kycklingarna bättre tillväxt, vilket bekräftar resultat från aXichems tidigare studier. I de stallar där djuren fått foder utan aXiphen fanns problemet med salmonella kvar.

Kvartal 3

 • Den 14 juli tecknade aXichem ett avtal med Berg Nutrition avseende marknadsföring, försäljning och distribution av aXivite i USA och Kanada. Samtidigt placerade också Berg Nutrition en första order, till ett värde av ca 75 000 SEK, avsedd för produktutveckling.
 • Den 20 juli erhöll aXichem en order avseende aXivite från sin franska distributör Actives & Co. Produkten ska användas i ett utvecklingsprojekt i syfte att ta fram ett nytt kosttillskott för viktminskning. 
 • Den 29 juli meddelades att aXichems distributör, Berg Nutrition, lanserat aXivite på den amerikanska marknaden genom ett pressmeddelande.

Kvartal 4

 • Den 5 oktober meddelades att den första konsumentprodukten, avsedd för den amerikanska marknaden, innehållande aXichems naturanaloga capsaicin aXivite som nyckelingrediens, lanseras för produktion av DIEM Direct, LLC. Produktionen kommer att starta i oktober och den nya produkten är avsedd för användning inom området histaminintolerans.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 22 februari 2021 har bolaget mottagit en order om tio ton av produkten aXiphen från bolagets distributör CHR. Olesen, för leverans till slutkunder verksamma inom djurfoderproduktion i Europa. Det sammanlagda värdet på ordern från CHR. Olesen beräknas uppgå till cirka två miljoner SEK.

VD har ordet

Det är dags att sammanfatta aXichems verksamhetsår 2020. Resultatet för fjärde kvartal uppgår till -3 496 tkr och nettoomsättningen till 2  tkr. Precis som förra perioden påverkas fjärde kvartalets resultat av Covid-19. Sammantaget har hela verksamhetsåret inneburit längre ledtider vid våra produktionsanläggningar och stora begränsningar i möjligheter att fysiskt träffa kunder och leverantörer. Pandemin har inneburit stora utmaningar, men vi kunde trots det avsluta året med att i december berätta att det inom ramen för samarbetet med vår distributör Chr. Olesen, genomförts en utvärdering av aXiphen, som ingrediens i kycklingfoder, vid 80 olika uppfödningsanläggningar i Nederländerna. Den leverans på sju ton aXiphen som gjordes till Chr. Olesen i början av 2020 har under året använts för utvärdering hos uppfödare av kyckling i Nederändarna. Vi har gått vidare i dialogen med foderproducenterna och efter perioden, i februari, fick vi från Chr. Olesen aXichems största order hittills – värd cirka två miljoner kronor – för leverans under andra kvartalet 2021. En härlig rivstart på året.

Under året har vi på bred front inlett etableringen av aXivite, vår produkt avsedd för kosttillskott, genom att vi tecknat distributionsavtal i såväl Europa som i USA. Vi är nu representerade på ett flertal viktiga marknader. Min övertygelse är att vi under 2021 ska få se de första resultaten av distributörernas arbete.  En aktör som redan visat vägen är vår distributör i USA och Kanada, Berg Nutrition. Berg beställde aXivite för produktutveckling i samband med att vi ingick avtal i juli 2020 och redan i oktober hade man tagit sig igenom utvecklingsfasen hos sin kund DIEM Direct, LLC. Lansering av DIEMs produkt är nu nära förstående och det ska bli spännande att följa denna första konsumentprodukt baserad på aXivite på den amerikanska marknaden. Vår franska distributör Actives & Co har också kommit väl igång och kommer via sin återförsäljare Sarl Myterrapy att lansera en produkt för viktkontroll på den franska marknaden. I november tecknades det sista distributionsavtalet för året.  Polska bolaget BART kommer att exklusivt distribuera och sälja aXivite på den polska marknaden. En marknad som beräknades omsätta 1,32 miljarder Euro under 2020 och som i spåren av pandemin förväntas växa ytterligare. 

Det går inte att summera 2020 utan att kommentera vårt arbete med att få till en långsiktigt hållbar produktionsprocess. När året inleddes hade vi målsättningen att flytta produktionen av råvaran till aXichem till Europa och göra oss oberoende av vår tidigare producent i Kina. Jag vill inte påstå att det varit en friktionsfri resa att få allt på plats för en effektiv produktion och leverans, men nu har vi nått dit och jag är mycket stolt över vad vi åstadkommit särskilt med de hinder som pandemin har inneburit. Arbetet har resulterat i en process fullt anpassad för europeiska förutsättningar och vi producerar nu de första stora kvantiteterna råvara  som blir till aXiphen feed hos ERBO Spraytech i Schweiz och till aXivite hos IPC i Tyskland.

Den kliniska studie vi genomför inom ramarna för samarbetet med kanadensiska Iovate är äntligen på väg mot att kunna avslutas. Studien, som genomförs  vid Center for Applied Health Sciences i Ohio USA, har blivit rejält påverkad av Covid-19 pandemin, både på grund av svårigheter att rekrytera testpersoner, men också testpersonernas möjligheter att följa studiens förutsatta motions- och kostschema. Vi är nu äntligen i slutfasen av studien och återkommer med resultaten så snart de föreligger.

Under 2020 har vi färdigställt studier och underlag till vår GRAS-feed certifiering, som öppnar USA-marknaden för aXiphen feed. Materialet är nu komplett och vi väntar på att den vetenskapliga panelen gör sitt arbete. Även här återkommer vi när vi har ett besked, eftersom det i dagsläget är svårt att bedöma handläggningstider.

Vi fortsätter att addera viktiga värden till bolaget genom att utveckla vår patentportfölj. aXichem har idag globalt patentskydd av molekylen fenylcapsaicin, derivat av fenylcapsaicin, metoden att framställa huvudmolekylen och derivat av molekylerna. I november meddelade vi att en ansökan om med titeln ”Capsaicyns in the treatment of leaky gut” hade lämnats in. Leaky gut (läckande tarm) innebär att tarmväggens skyddsbarriär försvagats och därmed släpper igenom gifter och bakterier ut i blodomloppet, vilket kan ge upphov till en rad olika sjukdomstillstånd. Patentansökan beskriver användningen av phenylcapsaicin mot läckande tarm och andra närliggande tarmproblem kommer att bli en tillgång dels för bolagets kärnområden dels för framtida farmaceutiska områden. Med denna vägvisare mot framtiden lägger vi 2020 bakom oss och ser fram emot ett händelserikt 2021.

Torsten Helsing
VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda ­farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till ­aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichems aktier är sedan 2013 noterade på NASDAQ First North.

Framtidsutsikter

aXichem arbetar vidare med kommersialiseringen av aXiphen®feed, som komponent i fjäderfäfoder med möjligheten att kunna förebygga bakterierelaterade sjukdomar hos djuren, så som till exempel salmonella, samt av aXivite®, som hälsofrämjande ingrediens i kosttillskott. I november 2019 erhöll aXichem godkännande för produkten fenylcapsaicin (som ingår i såväl aXiphen®feed som aXivite®) enligt Novel Food, vilket innebär att produkten uppfyller EU:s regelverk för den europeiska marknaden är redo för full kommersialisering. Bolaget har sedan 2018 godkännande enligt GRAS i USA. Utöver dessa prioriterade områden har aXichem även genomförda studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer. 

Såväl marknaden för kosttillskott som för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning inom foderproduktion i Europa och Sydamerika samt inom kosttillskott i USA och delar av Europa. Under 2019 och 2020 har bolaget säkerställt processen för order och leverans för större volymer och bedömer att under de kommande tre åren se en successivt ökande orderingång inom framför allt applikationsområdena tillsats i djurfoder samt kosttillskott.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget.
 

Effekterna av Covid-19, relaterade åtgärder och restriktioner i olika länder kommer generellt att påverka näringslivet. I den omfattning den pågående pandemin påverkar verksamheten till aXichems samarbetspartners, regulatoriska parters eller marknaden generellt kan bolaget komma att sekundärt påverkaskas. Bolaget har hittills inte påverkats allvarlig av Covid-19 men vilka eventuella förseningar som kan komma att drabba bolaget är fortsatt svårbedömt.

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2020                                                              2021-05-07

Delårsrapport 1/21 januari – mars                                         2021-05-20

Årsstämma                                                                             2021-05-28

Delårsrapport 2/21 januari – juni                                            2021-08-18

Delårsrapport 3/21 januari – september                                 2021-11-11

Bokslutskommuniké 2021                                                      2022-02-17

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 24 februari 2021

Jan Gustavsson     
Ordförande
             

Torsten Helsing
VD, ledamot


Gunilla Savring
Ledamot

Jakob Axelsson
Ledamot

Jörn BerthelsenLedamot

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021, kl 08:50 CET.
Rapporten publiceras på bolagets hemsida under Investor Relations. Direktlänk till rapporten: https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

Kontaktperson för information

Torsten Helsing, VD, T. +46 70 686 33 55, E. torsten.helsing@axichem.se

Back