aXichem AB (publ), delårsrapport januari – juni 2021
August 31, 2021
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – juni 2021
Back

aXichems utveckling under första halvåret 2021

I denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ), Incendia Pharma AB och aXichem AS (Norge).
Belopp inom parentes avser moderbolaget motsvarande period föregående år.

aXichems utveckling 2021-01-01 – 2021-06-30

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 112 tkr (1 119 tkr).
Rörelseresultatet uppgick -7 051 tkr (-6 806 tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -7 051 tkr (-6 806 tkr).
Finansiellt netto 0 tkr (0 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2021 till 21 135 tkr (19 991 tkr).
Soliditeten uppgick till 95 % (96 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 2 101 tkr (4 905 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 1 176 tkr (1 085 tkr).

Aktiedata

Resultat per den 30 juni 2021 motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,44 kr (-0,43 kr).

Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 3,89 kr (3,79 kr).

2021-04-01 – 2021-06-30

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 60 tkr (0 tkr).
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -3 901 tkr (-3 725 tkr).
Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 901 tkr (-3 725 tkr) för perioden.
Finansiellt netto 0 tkr (
0 tkr).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 1 399 tkr (1 520 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 604 tkr (534 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,24 kr (-0,23 kr).

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 12 april 2021 berättade bolaget om en ny så kallad pre-workout-dryck, där aXichems produkt aXivite ingår som aktiv ingrediens, kommer att lanseras i Spanien av spanska företaget Indiex Sport Nutrition. Pre-workout produkter utgör ett växande produktsegment inom kosttillskott, som designas för att intas före fysisk träning i syfte att verka uppiggande och höja prestationsförmågan under träningspasset.
 • Den 14 april kommunicerades att ett nytt patent erhållits för den industriella produktionsprocessen för bolagets naturanaloga phenylcapsaicin. Patentansökan lämnades in i mars 2020 och tar hänsyn till den industriella processens krav på robusthet, kommersiellt tillgängliga råvaror och övriga förutsättningar avseende praktiska parametrar för att möjliggöra en fullskalig produktion av produkten.
   
 • Den 3 maj meddelade aXichem att styrelsen övervägde att genomföra en riktad nyemission och därför gett i uppdrag åt Redeye AB att utvärdera möjligheterna att genomföra en riktad emission som uppgår till cirka 15 miljoner kronor (”Emissionen”) till institutionella och kvalificerade investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuilding-förfarandet”). Emissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls på årsstämman den 26 maj 2020.
 • Senare den 3 maj meddelades att aXichem, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 maj 2020 och i enlighet med vad bolaget indikerade i ett pressmeddelande tidigare samma dag, genomfört en riktad nyemission av totalt 604 603 aktier av serie A till en teckningskurs om 31,50 SEK per aktie (”Emissionen”). Teckningskursen i Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuildingförfarande. Genom Emissionen tillförs aXichem cirka 19 MSEK före emissionskostnader. I Emissionen medverkade ett fåtal större svenska Family Offices och därutöver ett antal kvalificerade investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, säkra rörelsekapital för fortsatt utveckling av bolagets produkter och tjänster och därigenom finansiera en accelererad tillväxtstrategi. Genom Emissionen tillförs även aXichem långsiktiga kvalificerade ägare vilka främjar bolagets möjligheter att utveckla verksamheten för att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare
 • Den 28 maj hölls aXichems årsstämma. Kommuniké från årsstämman, samt en inspelad presentation där VD Torsten Helsing presenterar bolaget och summerar 2020, finns tillgängliga på bolagets hemsida.
 • Den 3 juni tecknar bolaget ett distributionsavtal med Pharmafoods avseende aXivite i Spanien och Portugal och 8 juni tecknar aXichem ett distributionsavtal med Res Pharma för aXivite i Italien.
 • Den 9 juni meddelade bolaget att en patentansökan lämnats in för att skydda bolagets produkt, phenylcapsaicin, för användning vid behandling av idiopatisk lungfibros (IPF).
 • Covid-19 har fortsatt en viss påverkan på bolagets möjligheter att resa och träffa kunder och partners framför allt i Asien, men även i USA och i viss mån även inom EU.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 17 augusti meddelade bolaget att de sista detaljerna i verifieringsarbetet, som varit komplext och ställer höga krav på exakthet och repeterbarhet, avslutades i dagarna. Efter mikroinkapsling, där fenylcapsaicin blir ett hanterbart pulver, är produkten klar för kommersiella leveranser. Första leveransen går till aXichems distributör CHR. Olesen, i enlighet den order om 10 ton aXiphen feed, som kommunicerades tidigare i år. Därefter kommer leveranser att ske till de aXivite-distributörer i Europa och USA som arbetar med att ta fram kosttillskottsprodukter med aXivite som ingrediens. 

Moderbolaget

I allt väsentligt drivs koncernens verksamhet ännu i moderbolaget varför ovanstående information om koncernen även gäller moderbolaget.

VD har ordet

Under kvartalet som gått har vårt huvudsakliga fokus varit att säkerställa att våra höga krav på kvalitén på fenylcapsaicin kan uppfyllas i produktionen. Det handlar om att med precision kunna repetera produktionsdetaljer och det är, som jag sagt tidigare ett komplext arbete. Därför är jag mycket nöjd över det faktum att vi nu i augusti, efter periodens slut, kunnat meddela marknaden att vi kommer att kunna leverera 10 ton aXiphen feed till CHR. Olesen, i enlighet med den beställning som tidigare lagts. Jag vill samtidigt framhålla den kompetens vi har i bolaget inom området och den målmedvetenhet med vilken arbetet bedrivits. Det är inte en alldeles enkel sak att producera en helt ny substans, och hettan i fenylcapsaicin ställer extra höga krav på hantering i produktionsanläggningen och erfarenheten hos de som arbetar där. Säkerhet vid hanteringen är a och o, och nu har vi en tydlig rutin för alla moment ska genomföras. En viktig milstolpe har passerats.

Periodens resultat uppgår till -3 901 SEK. Kostnaderna för perioden är i huvudsak kopplade till drift- och utvecklingskostnader och är i linje med budget.

Kvartalet inleddes med att styrelsen den 3 maj beslutade om en riktad emission om 19 miljoner kronor. Beslutet fattade med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2020. Sammanlagt emitterades totalt 604 603 A-aktier en teckningskurs om 31,50 SEK per aktie, vilket styrelsen bedömer vara en marknadsmässig kurs vid tidpunkten. Det var mycket glädjande att intresset från nya investerare är så stort och att vi nu kan välkomna ett antal svenska family offices / kvalificerade investeraraktieägare till vår krets av aktieägare.

Vi jobbar vidare med ansökan för GRAS feed i USA, som efter godkännande ger oss rätt att använda fenylcapsaicin i djurfoder på den amerikanska marknaden. Som jag nämnde i förra kvartalets rapport så har FDAs krav på publicerade pre-kliniska data ökat, och, som vi anade redan då, påverkar detta nu även GRAS feed. Vi har en vetenskaplig artikel skriven och klar där vi på ett korrekt sätt beskriver data från de studier som är genomförda. Artikeln är på review hos en väl sedd publikation – så vi inväntar besked.  Vi ser inga hinder för certifiering, men kan fortfarande inte ange någon mer exakt tidpunkt.

Vi har som jag också nämnt lärt oss mycket om hur fenylcapsaicin fungerar och vilken potential produkten kan ha inom olika tillämpningar med anknytning till våra fokusområden. I början av juni lämnade vi in en patentansökan för att skydda fenylcapsaicin, för användning vid behandling av idiopatisk lungfibros, IPF. Sjukdomen IPF karaktäriseras av progressiv utveckling av fibros, det vill säga ärrbildning, i lungorna, vilket innebär att symtomen dessvärre inte blir bättre med tiden. Sjukdomsbilden innebär ihållande hosta, återkommande lunginfektioner och svår andfåddhet. Bakgrunden till sjukdomen är i huvudsak okänd men möjliga bidragande orsaker kan vara rökning, virusinfektioner eller mag/tarm-relaterade problem, men jag vill understryka att det inte är fastställt. Även om bakgrunden inte är fastställd så är sjukdomen som sådan ett väl beforskat område. Ur det vi hittills sett i våra studier kring användning av fenylcapsaicin inom området IPF så ser vi det som värdefullt för aXichem att söka patent för tillämpningen och på sikt kunna bidra till behandling av IPF. Patentansökan har titeln Capsacin derivatieve in the treatment of ideopathic pulmonary fibrosis.

Vi har under perioden fortsatt att lägga till distributörer för vår produkt för kosttillskott, aXivite. I april gjorde vi en förändring av distributionen i Spanien genom att ersätta samarbetet med Tecom med ett samarbete med en av Tecoms kunder, Indiex Sport Nutrition. Detta på grund av att Tecom genom ett avtal med en annan part försatt sig i en konkurrenssituation. Indiex lanserar en ny så kallad pre-workout-dryck, där aXichems produkt ingår som aktiv ingrediens. Det ska bli intressant att följa utvecklingen i detta segment, som är under stark utveck-ling. I juni presenterade vi Res Pharma som ny medlem i vårt distributionsnätverk. Res Pharma, som kommer att representera oss i Italien, är ett mycket välrenommerat företag med lång erfarenhet och stor kunskap inom kosttillskott. De uppfyller våra partnerkrav med råge och jag ser fram emot vad de kan leverera framöver. Under juni kunde vi även presentera en sammanställning av de fina resultat i våra kliniska studier som vi sett när det gäller aXivites signifikant positiva påverkan vid viktkontroll och förbättrad tarmhälsa. Med de data vi fått fram har vi ett mycket svårslaget stöd vid införsäljningen av aXivite.

Den 28 maj hölls årsstämma i aXichem. Inte heller i år hade vi möjligheten att ses fysiskt i Malmö som vi hade hoppats men stämman genomfördes trots det bra och en kommuniké från stämman finns tillgänglig på hemsidan. I samband med årsstämman spelade vi in en presentationsvideo där jag summerar året och går lite djupare in på aXichems fokusområden. Presentationen finns här: https://vimeo.com/555758578/da1f923648.

Glädjande nog är det nu möjligt att resa igen, om än med diverse olika nya rutiner som skiljer sig från land till land.  Det är långt ifrån aktuellt att ta sig till alla världens länder. Asien är fortfarande inte möjligt för tryggt resande, Sydamerika likaså och därmed har vi satt våra aktiviteter där på paus. Men jag ser att vi har spännande ting framför oss här i Europa, och även i USA, i närtid och jag ser positivt på bolagets fortsatta utveckling inom såväl djurfoderindustrin som inom kosttillskott inom olika typer av hälsofrämjande tillämpningar.Torsten Helsing, VD Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda ­farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen®  i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till ­aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichems aktier är sedan 2013 noterade på NASDAQ First North.

Framtidsutsikter

aXichem arbetar vidare med kommersialiseringen av aXiphen®feed, som komponent i fjäderfäfoder med möjligheten att kunna förebygga bakterierelaterade sjukdomar hos djuren, så som till exempel salmonella, samt av aXivite®, som hälsofrämjande ingrediens i kosttillskott. I november 2019 erhöll aXichem godkännande för produkten aXiphen (som ingår i såväl aXiphen®feed som aXivite®) enligt Novel Food, vilket innebär att produkten uppfyller EU:s regelverk för den europeiska marknaden är redo för full kommersialisering. Bolaget har sedan 2018 godkännande enligt GRAS i USA. Utöver dessa prioriterade områden har aXichem även genomförda studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer. 

Såväl marknaden för kosttillskott som för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning inom foderproduktion i Europa och Sydamerika samt inom kosttillskott i USA och delar av Europa. Under 2019 och inledningen av 2020 har bolaget säkerställt processen för order och leverans för större volymer och bedömer att under de kommande tre åren se en successivt ökande orderingång inom framför allt applikationsområdena tillsats i djurfoder samt kosttillskott.

Ägarstruktur
För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com
 

Antal aktier

Antalet aktier och röster i bolaget per den 30 juni 2021 var 16 535 636 och bolagets aktiekapital uppgick till 3 307 127,2 SEK. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie.

Den 3 maj 2021 genomförde aXichem en riktad nyemission. Genom emissionen tillfördes bolaget 19 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen uppgick till 31,50 SEK per aktie och har fastställdes genom ett bookbuildingförfarande med svenska family offices och kvalificerade investerare. Då teckningskursen i emissionen fastställs genom bookbuildingförfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Genom Emissionen ökar antalet aktier i aXichem med 604 603, från 15 931 033 till 16 535 636 och aktiekapitalet ökar med 120 920,6 SEK, från 3 186 206,6 SEK till 3 307 127,2 SEK. Emissionen innebär således en utspädning av antalet aktier med cirka 3,7 procent.

 

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med senast avlämnade årsredovisning.

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget  och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. Vid omräkning av utländska dotterföretag
används dagskursmetoden. Detta innebär att balansräkningarna omräknas efter balansdagens valutakurser och att resultaträkningarna omräknas efter periodens genomsnittskurser. De omräkningsdifferenser som därvid uppkommer förs direkt mot koncernens eget
kapital. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Personal

Koncernen hade fem anställda per den 30 juni 2021.
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som den enskilt största risken för bolaget.

Effekterna av Covid-19, relaterade åtgärder och restriktioner i olika länder, kommer generellt att påverka näringslivet. I den omfattning den pågående pandemin påverkar verksamheten hos aXichems samarbetspartners, regulatoriska parters och/eller marknaden i allmänhet, kan också aXichem komma att påverkas. Bolaget har hittills inte i någon väsentlig omfattning påverkats av Covid-19, men vilka eventuella förseningar som kan komma att drabba bolaget framgent är fortsatt svårbedömt.

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.
 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport 3/21 januari – september                                                             2021-11-11

Bokslutskommuniké 2021                                                                                  2022-02-17

 

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 31 augusti 2021

Jan Gustavsson   
Ordförande 
           

Torsten Helsing
VD, ledamot


Gunilla Savring
Ledamot

Jakob Axelsson
Ledamot

Jörn Berthelsen
Ledamot

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021, kl 08:30 CET.
Rapporten publiceras på bolagets hemsida under Investor Relations. Direktlänk till rapporten: https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

Kontaktperson för information

Torsten Helsing, VD

T. +46 70 686 33 55 E. torsten.helsing@axichem.se


 
Back