aXichem AB (publ), delårsrapport januari – juni 2023
August 23, 2023
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – juni 2023
Back

aXichems utveckling under perioden 2023-01-01—2023-06-30

I denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ), Incendia Pharma AB och aXichem AS (Norge). Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

aXichems utveckling 2023-01-01 – 2023-06-30

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 247 tkr (1 205 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -8 164 tkr (-7 994 tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -10 215 tkr (-8 761 tkr).
Finansiellt netto -2 051 tkr (-767 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2023 till 20 900 tkr (19 907 tkr).
Soliditeten uppgick till 72 % (68 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 4 067 tkr (1 387 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 1 826 tkr (1 709 tkr).

Aktiedata

Resultat per den 30 juni 2023 motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,54 kr (-0,53 kr).

Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 2,74 kr (2,94 kr).

aXichems utveckling 2023-04-01 – 2023-06-30

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 693 tkr (700 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -4 354tkr (-4 434 tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -5 454 tkr -5 201 tkr).
Finansiellt netto -1 100 tkr (-767  tkr).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar uppgick till 3 414 tkr (554tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 942 tkr (872 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,25 kr (-0,31 kr).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Den 3 april meddelas att aXichem besvarat och lämnat in de frågor som EFSA ställt, vilket meddelades den 3 januari, med anledning av bolagets Feed Additive-ansökan. Inlämningen är nu registrerad hos EFSA och det så kallade "clock stop", det vill säga den förlängning av den tid på totalt sex månader som fastställts av EFSA för att behandla denna typ av ansökningar, är upphävt. Den nya legala tidsfristen för EFSA:s granskningsprocess är nu satt till den 17 juni 2023.
 • Den 24 april meddelades att en vetenskaplig artikel som beskriver studien ”Effekter av olika doser av phenylcapsaicin på styrketräningsprestation, muskelskador, proteinnedbrytning, metabol respons samt skattning av upplevd ansträngning och återhämtning: En randomiserad, trippelblindad, placebokontrollerad, crossover-studie.” har publicerats i Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN). Den publicerade studien har supporterats av aXichem, i samarbete med de spanska företagen LIFEPro Nutrition och Indiex Sport Nutrition, och genomfördes 2022 vid University of Pablo Olavide - High Performance Center (CIRFED)
 • Den 24 april meddelas att en ny order erhållits från distributören Res Pharma i Italien. Ordern avser aXivite® och den beställda volymen kommer att användas för utveckling av konsumentprodukter i samarbete med två olika producenter. Ordervärdet uppgår till 120 000 SEK.
 • Den 25 april meddelas att aXichem lämnat in en patentansökan för aXivite® som prestationshöjande ingrediens i kosttillskott avsedda för fysisk träning. Titeln på patentet är ”Physical performance aid” och har sin bakgrund i signifikanta effektdata från framför allt den studie som beskrivs in den nyligen publicerade vetenskapliga artikeln i Journal of the International Society of Sports Nutrition.  
 • Den 5 maj kommunicerar bolaget att en ny klinisk prövning avseende aXivite® publicerats i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Physiology, Effects of phenylcapsaicin on aerobic capacity and physiological parameters in active young males: a randomized, triple-blinded, placebo-controlled, crossover trial”. Resultaten i studien lägger till ytterligare övertygande bevis som stöder de anmärkningsvärda fördelarna med aXivite, en banbrytande capsaicinanalog med förbättrad biotillgänglighet.
   
 • Den 25 maj offentliggjorde aXichem bolagets årsredovisning för 2022. Årsstämma hölls den 16 juni och kommunikén från stämman publicerades samma dag.
 • Den 29 maj meddelades att aXichem erhållit en ny order från sin polska distributör  BART. Den beställda volymen kommer att användas i fortsatt produktion av den produkt för viktkontroll som lanserades förra året. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 400 000 SEK.
   
 • Den 8 juni meddelar bolaget att ministeriet för jordbruk, boskap och livsmedelsförsörjning i Brasilien (MAPA) beviljat godkännande av phenylcapsaicin som en ny råvara för zootekniska fodertillsatser, att användas i både fjäderfä och svinfoder. Detta utgör säkerhetsbedömningen i godkännandeprocessen. Den kommande fasen kommer att granska effekten av phenylcapsaicin i enlighet med tillämpningarna.
   
 • Den 13 juni meddelades att European Food Safey Authority (EFSA) informerat bolaget om att myndigheten behöver ytterligare tid för granskning av bolagets ansökan för Feed Additive-godkännande i EU produkten phenylcapsaicin som foderingrediens. Ny tidpunkt för ett utlåtande är den 5 augusti 2023.
 • Den 27 juni kommuniceras att spanska partnern Life Pro Nutrition har lanserat två nya kosttillskottsprodukter — Life Pro Wild Ripped and Life Pro Wild Ripped Low Stim — med inriktning på viktminskningssegmentet. aXivite är huvudingrediensen i båda produkterna. Life Pro Nutrition har också placerat en mindre order, till ett värde av 70 000 SEK, för utveckling av ytterligare produkter med aXivite®.
 • Den 27 juni meddelade bolaget att man ingått ett exklusivitetsavtal med Uriach, ett av Europas äldsta och stadigt växande läkemedelsföretag, avseende aXivite i kategorin sömnfrämjande produkter på kosttillskottsmarknaden. Avtalet, som är ett leverans- och forskningsavtal, ger Uriach exklusivitet för en melatoninformulering med aXivite på marknaderna i Spanien, Portugal, Tyskland, Österrike och Rumänien. För att erhålla denna exklusivitet har Uriach åtagit sig ett årligt inköp aXivite i volymer motsvarande ett värde av minst 400 000 Euro. Uriach kommer också att finansiera en ny studie, och resultaten av denna kommer att ägas gemensamt av Uriach och aXichem.
   

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 3 augusti meddelas att en ny vetenskaplig artikel publicerats som beskriver phenylcapsaicins roll för förbättrad prestation inom sport och träning. Artikeln, som är den tredje i ordningen, publicerades i den respekterade vetenskapliga tidskriften Frontiers in Physiology och bekräftar aXichems målmedvetna arbete inom forskning och utveckling för en djupare förståelse av effekterna av phenylcapsaicin.
   

VD har ordet
 

Under andra kvartalet har vi sett ett fortsatt ökat intresse för aXivite. De spännande resultaten från våra genomförda studier som publicerats under perioden, avseende effekten av phenylcapsaicin, har fått stor uppmärksamhet och gör att vi nu ser nya kosttillskott med aXivite introduceras och planeras. Vi förväntar oss att se en ökad efterfrågan på phenylcapsaicin som ingrediens i kosttillskott under andra halvåret och ser ännu goda möjligheter att uppnå våra finansiella mål för verksamhetsåret.
 

Resultatet för andra kvartalet 2023 uppgår till -4 354 tkr. Nettoomsättningen uppgår till 693 tkr. Kostnaderna för perioden är främst kostnader kopplade till den genomförda kapitalanskaffningen.

aXiphen – på väg ut på marknaden

European Food Safey Authority (EFSA) lämnade den 13 juni en information till bolaget om att om att myndigheten behövde ytterligare tid för granskning av vår ansökan om Feed Additive-godkännande i EU för phenylcapsaicin som foderingrediens. I skrivande stund har vi inte erhållit någon ny information från EFSA eller några nya frågor. Processen är transparent genom att all dokumentation läggs upp i en öppen portal, Open EFSA, och där kan alla följa vad som sker. Så snart vi har ny information från EFSA delger vi marknaden genom pressmeddelande. I rådande stund inväntar vi resultatet av EFSAs granskning av vår ansökan och förbereder för den kommande lanseringen av aXiphen.

Arbetet med marknadsgodkännande av phenylcapsaicin i Brasilien tog ett viktigt kliv framåt när vi i juni fick beskedet att ministeriet för jordbruk, boskap och livsmedelsförsörjning i Brasilien (MAPA) beviljat godkännande av phenylcapsaicin som en ny råvara för zootekniska fodertillsatser, att användas i både fjäderfä och svinfoder. Detta utgör säkerhetsbedömningen i godkännandeprocessen. Ansökan har nu gått in i nästa fas, där effekten av phenylcapsaicin, i enlighet med tillämpningarna, kommer att granskas. Vi har gjort några förändringar i formatet för hur data avseende produktens stabilitet (hållbarhet i lager) presenteras och granskningen löper på. Som jag tidigare sagt är det ingen enkel sak att förutsäga tidsåtgång för myndighetsprocesser. Chr. Olesen som är vår distributör i EU är även vår samarbetspartner för Brasilien/Sydamerika och bevakar utvecklingen på plats, vilket är en stor fördel. Det finns inget som idag talar för att aXiphen inte skulle kunna vara godkänt i Brasilien innan årets slut. Brasilien är världens största exportör av kycklingkött och världens näst största producent, vilket gör det till en synnerligen intressant marknad för vår produkt.

När det gäller USA och GRAS Feed-godkännande har dokumentationen uppdaterats med de detaljer som efterfrågats enligt det förändrade regelverket. Vi kommer att gå vidare i processen i USA, liksom i Thailand där vi har ett intresse från större producenter för att få marknadsgodkännande. Dock har vi beslutat att i det korta perspektivet prioritera EU och Brasilien och fokusera på marknadslanseringarna där. Tillsammans med Chr. Olesen har vi gjort bedömningen att dessa marknader utifrån lagkrav när det gäller salmonellafria produktionsanläggningar, produktivitetsbehov hos foderproducenter för att uppnå export- och produktionsvolymer samt Chr. Olesens förankring och etablerade relationer kan ge oss en bra start på aXiphens kommersialisering och en successiv volymökning. En etablering i EU och Brasilien ger oss med andra ord en bra plattform och resurser för vidare expansion till ytterligare marknader.

aXvite är ingrediens i flera nya kosttillskott

Under kvartalet har mycket intressanta data från två studier med phenylcapsaicin publicerats i två ledande vetenskapliga tidskrifter, Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN) respektive Frontiers in Physiology. Vi har, som jag nämnde i förra kvartalets kommentar, fått positiv respons på dessa artiklar från många aktörer i branschen. De nya produkter med aXivite som huvudingrediens, som lanserades av vår spanska partner Life Pro Nutrition, fick i och med detta en flygande start och jag är mycket glad över att vi kan bidra till att lyfta nya produkter med hjälp av solida data från våra studier. Det ska bli spännande att följa försäljningen av produkterna: Life Pro Wild Ripped, för ökad prestationsförmåga inom sport och träning, och Life Pro Wild Ripped Low Stim inriktad på viktkontroll.

I USA fortsätter Iovate marknadsföra aXivite som en ny effektiv ingrediens i produkter under varumärket Muscletech. BurnIQ har fått mycket fina användarrecensioner och omges av en påkostad marknadsföringskampanj. Vi ser fram emot att ta del av aktiviteterna för de nya produkter som ska lanseras under ett av Iovates andra ledande varumärken, Hydroxycut, under kommande månader. Detta bör också komma att visa sig som inkommande order för aXivite.

Ett nytt samarbetsavtal signerades i slutet av juni. Partnern heter Uriach och har liksom Lif Pro Nutrition sin bas i Spanien.  Avtalet, som är ett leverans- och forskningsavtal, ger Uriach exklusivitet för en melatoninformulering med aXivite på marknaderna i Spanien, Portugal, Tyskland, Österrike och Rumänien. Uriach arbetar med såväl läkemedel som kosttillskott och är ett av Europas äldsta och stadigt växande företag i branschen. Uriach blev intresserade av phenylcapsaicin när de fick kännedom om att produkten testats som en bio-enhancer för flera aktiva substanser. Phenylcapsaicin visade sig kunna hämma ett specifikt substrat av Cytokrom P450, det som bland annat reglerar melatonin. Melatonin är ett kroppseget hormon som produceras av tallkottkörteln i hjärnan och reglerar människans sömn-vaken-cykler. För korttidsbehandling av sömnproblem är syntetiskt producerat melatonin ett vanligt receptfritt läkemedel. Eftersom phenylcapsaicin gör så att melatonin bryts ner långsammare i kroppen kan dosen av den aktiva substansen, i detta fall melatonin, vara mindre jämfört med standarddosen, vilket innebär en mängd fördelar. Det betyder färre administreringar, längre tid mellan administreringarna och mindre mängd för varje administrering. För producenterna, varav Uriach är en, innebär det att de nya EU-reglerna som begränsar mängden melatonin inte försämrar produktens effektivitet samtidigt som mindre mängd använd råvara ökar marginalen.

För att Uriach ska erhålla exklusivitet på de marknader som anges i avtalet har Uriach åtagit sig att årligen köpa aXivite i volymer motsvarande ett värde av minst 400 000 Euro. Uriach kommer också att finansiera en mindre studie, och resultaten av denna kommer att ägas gemensamt av Uriach och aXichem. Denna studie är idag i sitt slutskede.

I början av februari i år kommunicerade aXichem ett försäljningsmål för aXivite® om cirka 20-25 miljoner kronor under kommande tolv månaderna. Det är ett högt ställt mål, men om framför allt Iovate i USA fortsätter att marknadsföra och sälja enligt plan och vi får en fortsatt orderingång från våra EU-partners, såsom BART, LifePro och Uriach, är det fortfarande möjligt att uppnå. Tufft, men möjligt.

Ses vi den 30 augusti i Malmö?

Den 16 juni hölls årsstämma i aXichem. Christian Månsson valdes in som ny ledamot i styrelsen och vi hälsar honom varmt välkommen. Samtidigt vill jag tacka Jakob Axelsson, som avböjde omval, för ett gott arbete under de år han bidragit med sin kunskap i styrelsen. Protokoll från årsstämman finns som vanligt på vår hemsida under Investor Relations.

Den 30 augusti testar vi ett annorlunda grepp. Vi vill gärna träffa de som är intresserade av aXichem ”live” och få presentera bolaget på ett lite annorlunda sätt än vad som är möjligt via de etablerade arrangörerna av investerarträffar. Därför bjuder vi in till ett kvällsevenemang på Elite Hotell i Malmö, den 30 augusti klockan 18:00 – cirka klockan 20:00. Vi har max 30 platser, så först till kvarn. Läs mer på vår hemsida. Vi lovar intressanta presentationer och trevligt mingel. Jag hoppas att vi ses!

Torsten Helsing, VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industriföreningar. aXichems produkt är en naturlig analog substans som kallas phenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Eftersom phenylcapsaicin är syntetiskt framställt har det ett antal fördelar jämfört med naturligt capsaicin, såsom kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten har fördelar som gör den kommersiellt intressant inom flera användningsområden, till exempel som ingrediens i djurfoder, som ingrediens i kosttillskott, som bioförstärkare och som bio-repellent i marina applikationer. aXichem marknadsför för närvarande produkten som ingrediens under olika varumärken inom två prioriterade områden: aXivite® för kosttillskott och aXiphen® för fjäderfäfoder. aXiphen® har visat egenskaper som tillväxtfrämjare och antisalmonellaingrediens i studier gjorda i kommersiella fjäderfäproduktionsmiljöer. Inom marknadssegmentet kosttillskott ingår aXivite® idag i flera produkter för viktkontroll, förbättrad ämnesomsättning och tarmhälsa.

aXichem har som mål att bli en global leverantör av industriella naturliga analoga kemikalier till aktörer inom den kemiska industrin, som tillverkar produkter som innehåller aXichems råvaror. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ First North sedan 2013.

Framtidsutsikter

aXichems kommersialisering av phenylcapsaicin under varumärkena aXiphen® på djurfodermarknaden och aXivite® på kosttillskottsmarknaden fortsätter. Produktionsförmågan och logistiken genom underleverantörer är på plats liksom en produktionsprocess optimerad för kommersiella volymer. Utvecklingstakten i etableringen av produkterna bestäms genom marknadsgodkännanden i de strategiskt viktiga länderna eller regionerna, med början i EU, USA, Brasilien och Indien.

aXichem samarbetar med specialiserade distributörer, som antingen har egen produktion eller samarbetar med innovativa ledande producenter.

Bolaget har marknadsgodkännande för aXivite i EU och i Nordamerika. Bolaget meddelade den 7 februari 2023 att en fortsatt positiv utveckling för aXivite kan resultera i intäkter på cirka 20-25 miljoner kronor de närmaste tolv månaderna.

aXiphen är ännu inte godkänt för djurfodermarknaden, men förväntas få godkännande i EU, USA och Brasilien under 2023. Intresset för aXiphen är fortsatt stort och bolaget räknar med att en försäljning på cirka 60–80 miljoner kronor är möjlig under de första 12–18 månaderna efter marknadsgodkännande i EU och i Brasilien.

Finansiering

Styrelsen i aXichem beslutade den 5 april 2022 att uppta ett konvertibelt lån om 20 miljoner kronor från Formue Nord Fokus A/S. Det konvertibla lånets nominella belopp uppgick till 20 miljoner kronor och löpte med en årlig ränta om 12 procent och skulle förfallit till betalning den 31 oktober 2023, om inte konvertiblerna konverterats dessförinnan. Konverteringskursen uppgick till 20 kronor. För det fall det konvertibla lånet konverterats i sin helhet hade antalet aktier i bolaget ökat med 1 000 000 och aktiekapitalet ökat med 200 000 kronor.

Den 23 februari 2023 meddelade bolaget att styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen täcktes till 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Emissionen genomfördes för att skala upp verksamheten i samband med planerad kommersialisering av aXiphen® inom fjäderfäfoder samt för att återbetala en del av det konvertibellån som upptogs i april 2022. Styrelsen beslutade vidare att uppta ett nytt konvertibellån från Formue Nord om cirka 10,53 MSEK. Den 24 mars meddelades utfallet av den genomförda företrädesemissionen. Totalt tecknades 4 960 689 aktier och Företrädesemissionen tecknades därmed till 70 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs aXichem cirka 34,7 MSEK före emissionskostnader. Totalt tecknades 3 608 646 aktier, motsvarande cirka 51 procent av företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 1 352 043 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 19 procent av företrädesemissionen, varav cirka 12 procent av företrädesemissionen avser teckning hänförligt till ställda emissionsgarantier.

Incitamentsprogram – Personaloptioner

Vid årsstämman 31 maj 2022 beslutades om ett optionsprogram av serie 2022/2026 till anställda och nyckelpersoner i bolaget omfattande 400 000 optioner med rätt till teckning av 400 000 A-aktier. Per balansdagen var 270 000 optioner tilldelade personal och nyckelpersoner, varav 33 750 var intjänade.Personaloptionerna tjänas in under 4 år, med en fjärdedel respektive år, förutsatt att deltagaren är anställd i eller på annat sätt engagerad i bolaget på tilldelningsdagen. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt. Intjänade personaloptioner kan nyttjas under en treårsperiod, dock inte tidigare än tre år efter respektive tilldelningsdag. Varje personaloption ger rätt att teckna 1 A-aktie till en teckningskurs som motsvarar 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets A-aktie under de fem handelsdagar som närmast föregår den dag då personaloptionerna tilldelas. Teckningskursen och det antal A-aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, emissioner eller liknande åtgärder. För att möjliggöra leverans av aktier enligt incitamentsprogrammet beslöts även om utgivande av högst 400 000 teckningsoptioner.

Ägarstruktur

För information om bolagets tio största ägare se bolagets hemsida www.axichem.com under Investor Relations/investor structrue. För information om insynshandel se Finansinspektionens register.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance är aXichems Certified Adviser.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som den enskilt största risken för bolaget.

Det förändrade säkerhetsläget i Europa och den tragiska utvecklingen i Ukraina påverkar i nuläget inte aXichems verksamhet, men vi följer utvecklingen noga för att kunna hantera eventuella effekter.

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Finansiell kalender          

Q3-rapport, jan – sept, 2023               2023-11-22

Bokslutskommuniké 2023                   2024-02-21

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 23 augusti 2023

Styrelsen i aXichem AB (publ

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2023, kl 08:30 CET. Rapporten publiceras på bolagets hemsida under Investor Relations.
Direktlänk till rapporten:
https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

Back