aXichem AB (publ), Delårsrapport januari – september 2018
November 15, 2018
aXichem AB (publ), Delårsrapport januari – september 2018
Back

aXichems utveckling under tredje kvartalet 2018

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 233 tkr (0 tkr). 
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -2 431 tkr (-1 786 tkr). 
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -2 473 tkr (-1 837 tkr) för perioden. 
Finansiellt netto, -42 tkr (-51 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2018 till 2 610 tkr (9 234 tkr). 
Soliditeten uppgick till 87 % (89 %).

Investeringar

Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 605 tkr (395 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 409 tkr (0 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,16 kr (-0,12 kr). Ackumulerat resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om –0,48 kr (-0,34 kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 2,13 kr (2,45 kr). 

Viktiga händelser under perioden

  • Den 20 augusti meddelades att bolaget inlett ett samarbete med schweiziska Erbo Spraytec avseende produktion och logistik av bolagets produkt aXiphen®. Erbo Spraytec kommer att producera en skräddarsydd leveransfärdig aXiphen-produkt i pulverform, samt ansvara för paketering och skeppning, för vidare leverans till producenter inom djurfoder (feed) eller kosttillskott/livsmedel (food). 
  • I augusti fick bolaget besked från europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA (European Food Safety Authority),  att ansökan är bedömd som komplett och korrekt och därmed kan gå vidare i processen, vilket innebär att granskningen kommit in i slutfasen. 

Övriga händelser under perioden

  • I september publicerade RedEye en uppdaterad analys av aXichem. Analysen är tillgänglig på RedEyes hemsida www.redeye.se.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • I oktober lanserade aXichem ett nytt varumärke inom området nutraceuticals - aXivite. aXivite är en version av bolagets naturanaloga capsaicin, aXiphen, och riktar sig till den snabbt växande marknaden för nutraceuticals. Nutraceuticals ett samlingsnamn för kosttillskott och funktionella livsmedel, en kombination av engelskans ord för näring och läkemedel – nutrition och pharmaceuticals.
  •  I oktober meddelades att huvudägarna i bolaget erbjudit delar av styrelse och ledning köpoptioner avseende aktier i aXichem. Priset är 0,17 kronor per aktie som optionen berättigar till. Ersättningen motsvarar ett bedömt marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes formel. Varje köpoption ger innehavaren rätt att, under perioden 1 oktober 2021 till och med 31 december 2021, förvärva en aktie i aXichem till ett lösenpris av 140,00 kronor per aktie. 

Optioner har förvärvats enligt följande:

Vice VD Lucas Altepost, 50 000 optioner

Styrelseordförande Jan Gustavsson, 20 000 optioner 

Styrelseledamot Jakob Axelsson, 10 000 optioner 

Styrelseledamot Jörn Berthelsen, 10 000 optioner 

Styrelseledamot Gunilla Savring, 10 000 optioner

  • Den 15 oktober meddelade bolaget att ett intentionsavtal tecknats med det norska bolaget Brynsløkken med målsättningen att gemensamt etablera aXiphen® som ingrediens i produkter för användning inom vattenbruk.  Brynsløkken producerar idag påväxthämmande ytbehandling för bland annat fiskeredskap, under varumärket Notorius, med Chile som huvudmarknad.   

VD har ordet

Ännu ett givande kvartal har passerat för aXichem och jag ser med tillfredställelse att vi i stort sett följer den plan vi lagt upp för bolagets uppbyggnad och utveckling, även de delar där vi själva inte har hela inflytandet över takten framåt. Då tänker jag givetvis i första hand på det glädjande besked vi fick i augusti frånEFSA, European Food Safety Authority, att vår ansökan för Novel Food-godkännande för aXiphen vid den tidpunkten passerat första nålsögat och är bedömd som komplett och korrekt. Det betyder att vi är vidare i granskningsprocessen och det har i skrivande stund inte dykt upp något som ändrar min bild, den att vi kan ha ett godkännande på plats under början av 2019. Men jag upprepar min reservation – att säker kan man aldrig vara. 

Under perioden har vi inlett ett samarbete med schweiziska Erbo Spraytec. Det betyder att vi nu har en mycket kompetent leverantör och samarbetspartner när det gäller produktion av aXiphen som leveransfärdig produkt, det vill säga det pulver som går vidare till slutproducenter inom djurfoder (feed) eller kosttillskott/livsmedel (food). Själva råvaran till aXiphen tillverkas precis som tidigare i Kina, men för att aXiphen ska kunna hanteras av personalen i en produktionsanläggning måste den levereras i en form som gör phenylcapsacinet mindre flyktigt. Det är detta pulver som Erbo Spraytec producerar. Samarbetet avser inte bara produktion utan även paketering och logistik. Det lager som vi bedömer att vi framöver kommer att behöva kommer också fysiskt att finnas hos Erbo. Ytterligare en positiv aspekt är att Erbo har resurser och ackrediteringar som kan vara till nytta i framtida utvecklingsarbeten. aXiphen har ju, som också avspeglar sig i vår patentportfölj, potential inom flera områden och även om vi i dagsläget valt fokus inom food och feed är det värdefullt att ha tillgång till kompetens när det gäller att effektivt kunna utveckla eventuella framtida applikationer. 

Ett av dessa intressanta områden har vi öppnat upp på ett resurseffektivt sätt genom att i oktober, alltså efter periodens slut, tillsammans med norska bolaget Brynsløkkenteckna ett intentionsavtal med målsättningen att gemensamt etablera aXiphen® som ingrediens i produkter för användning inom vattenbruk. Vattenbruk omfattar olika typer av marina tillämpningar och i det här fallet handlar det främst om påväxthämmande ytbehandling för fiskodling, ett område där Bynsløkken är framgångsrika. Bynsløkken har sin huvudmarknad i Chile och har idag där en marknadsandel där på cirka 40% . Det är på denna marknad vi tillsammans avser utvärdera aXiphen och för vår del är detta ett mycket kostnadseffektivt sätt att testa vår produkt eftersom det regulativt kan göras utan ytterligare godkännanden. 

Kommersialiseringen av aXiphen fortsätter – i oktober lanserade vi ett nytt varumärkeaXivite som kommer att användas när vi etablerar aXiphen på marknaden för nutraceuticals, kosttillskott och funktionella livsmedel. Mer om våra olika varumärken och tillämpningsområden finns att läsa på aXichems nya hemsida www.axichem.com. Under året har vi arbetat med att lyfta aXichems varumärke och göra kommunikationen mer kund- och marknadsorienterad. Även informationen till aktieägare och potentiella investerare har förbättrats. Vi hoppas att ni tar er tid att bekanta er med den nya fräscha hemsidan, som vi tycker väl speglar aXichem 2018.

Efter periodens slut meddelades att huvudägarna i bolaget erbjudit delar av styrelse och ledning köpoptioner avseende aktier i aXichem. Priset är 0,17 kronor per aktie som optionen berättigar till. Ersättningen motsvarar ett bedömt marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes formel. Varje köpoption ger innehavaren rätt att, under perioden 1 oktober 2021 till och med 31 december 2021, förvärva en aktie i aXichem till ett lösenpris av 140,00 kronor per aktie. Fördelningen framgår av pressmeddelandet från den 12 oktober samt under ”Viktiga händelser efter periodens slut” ovan. Köpoptionerna ska ses som ett incitament från huvudägarna till styrelse och ledning att fortsätta arbetet med utvecklingen och marknadsetableringen av aXichem och sträva efter att öka värdet i bolaget. 

När det gäller aXichems finansiella situation så analyseras likviditetssituationen, så som tidigare kommunicerats, löpande utifrån den utveckling styrelsen ser i regulativa processer och marknadsaktiviteter. Styrelsen bedömer att befintliga likvida medel, tillsammans med prognosticerad utveckling vad gäller möjliga intäkter samt tillgängliga kreditfaciliteter, ska täcka likviditetsbehovet under den kommande sexmånadersperioden. 

I skrivande stund har vi just avslutat ett mycket inspirerande deltagande på året stora och viktiga ingrediensmässa, SupplySide West i Las Vegas. Responsen vi får för vår produkt ger motivation och hopp inför den breda lanseringen på den amerikanska marknaden.

Torsten Helsing
VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichem är sedan 2013 listat på NASDAQ First North. 

Personal

Bolaget hade två anställda per den 30 september 2018.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget.

Antal aktier

Antalet aktier och röster i bolaget per den 30 september 2018 var 14 999 249 och bolagets aktiekapital uppgick till 2 999 849,80 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie.

Framtidsutsikter 

aXichem arbetar vidare med försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter för aXiphen® som komponent i fjäderfäfoder för att förebygga salmonella, samt som hälsofrämjande ingrediens i kosttillskott. För full kommersialisering i Europa krävs att produkten godkänns enligt EU:s regelverk för den europeiska marknaden avseende användning inom foder- och livsmedelsmarknaden. aXichem har även genomförda studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer. Målsättningen är att kunna etablera relationer och samarbeten med potentiella kunder under tiden ansökan bearbetas, för att få försäljning så snart ett godkännande är klart. Marknaden för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning i Europa och Sydamerika. Bolaget erhöll i april 2018 godkännande enligt GRAS i USA och lämnade i februari in ansökan om godkännande enligt Novel Food i Europa.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2018                       2019-02-27

Årsstämma 2019                                     2019-05-28

Delårsrapport 1/19 januari – mars           2019-05-23
Delårsrapport 2/19 januari – juni             2019-08-29
Delårsrapport 3/19 januari – september  2019-11-14
Bokslutskommuniké 2019                        2020-02-27

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 15 november 2018

Jan Gustavsson, styrelseordförande   Torsten Helsing, VD och styrelseledamot   Gunilla Savring, styrelseledamot

Jakob Axelsson, styrelseledamot   Jörn Berthelsen, styrelseledamot

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018, kl 09:00 CET.

Back