aXichem AB (publ), delårsrapport januari – september 2021
November 11, 2021
aXichem AB (publ), delårsrapport januari – september 2021
Back

aXichems utveckling under perioden 2021-01-01—2021-09-30 samt under tredje kvartalet 2021

I denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ), Incendia Pharma AB och aXichem AS (Norge). Belopp inom parentes avser moderbolaget motsvarande period föregående år.

aXichems utveckling 2021-01-01 – 2021-09-30

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 467 tkr (1 225 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -10 057 tkr (-10 019 tkr).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -10 059 tkr (-10 019 tkr).
Finansiellt netto uppgick till -2 tkr (0 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2021 till 15 425 tkr (15 404 tkr).
Soliditeten uppgick till 95 % (97 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 3 305 tkr (6 358 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 1 809 tkr (1 657 tkr).

Aktiedata

Resultat per den 30 september 2021 motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,62 kr (-0,63 kr).

Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 3,71 kr (3,59 kr).

2021-07-01 – 2021-09-30

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 3 364 tkr (106 tkr).
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -3 006 tkr (-3 213 tkr).
Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 008 tkr (-3 213 tkr) för perioden.
Finansiellt netto uppgick till -2 tkr (
0 tkr).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 1 204 tkr (1 453 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 633 tkr (572 tkr).

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 17 augusti meddelar bolaget att de sista detaljerna i verifieringsarbetet, som varit komplext och ställer höga krav på exakthet och repeterbarhet, avslutades i dagarna. Efter mikroinkapsling, där fenylcapsaicin blir ett hanterbart pulver, är produkten klar för kommersiella leveranser. Första leveransen går till aXichems distributör CHR. Olesen, i enlighet med den order om 10 ton aXiphen feed, som kommunicerades tidigare i år. Därefter kommer leveranser att ske till de aXivite-distributörer i Europa och USA som arbetar med att ta fram kosttillskottsprodukter med aXivite som ingrediens.
   
 •  Den 21 september meddelas att aXichem, via sin schweiziska produktionspartner ERBO Sparytech, står i begrepp att leverera 10 ton aXiphen-feed till distributören CHR. Olesen. Leveransen sker i slutet av september.
   
 • Den 22 september kommunicerar bolaget att ett nytt patentgodkännande i USA erhållits. Patentet avser fenylcapsaicins

användning i foder för fjäderfän, särskilt i kycklingfoder. Bolaget har sedan 2019 motsvarande patent i EU.  

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 27 oktober följer bolaget upp tidigare kommunicerad information om status för produktion och meddelar att bolaget, genom underleverantörer i Europa och i Asien, har säkerställt produktionskapacitet för volymer om upp till 100 ton, under de kommande sex-nio månaderna, av den salmonellahämmande och tillväxtfrämjande djurfoderprodukten aXiphen-feed.

Moderbolaget

I allt väsentligt drivs koncernens verksamhet ännu i moderbolaget varför ovanstående information om koncernen även gäller

moderbolaget.

VD har ordet

Resultatet för årets tredje kvartal uppgår till - 3 008 tkr och nettoomsättningen till 3 364 tkr. Under kvartalet har aXichem löst de tekniska utmaningar för volymproduktion som vi under en längre tid arbetat med. Bolaget har även kunnat verkställa såväl större som mindre leveranser och sammantaget påverkar detta omsättningen positivt. Som en konsekvens av aXichems ökade produktion har kostnader för material och transport ökat jämfört med samma period föregående år. Liksom under andra kvartalet har aXichem under tredje kvartalet gjort investeringar för att skydda bolagets unika teknologi.  Investeringar kopplade till bolagets immaterialrätt uppgår för perioden till 1 204 tkr, vilket är något mer än motsvarande period föregående år. I övrigt ligger bolagets finansiella utveckling i linje med budget och plan.

aXichems naturanaloga capsaicin, fenylcapsaicin, har flera möjliga tillämpningsområden. Bolagets har valt att fokusera på användning inom:

 • djurfoder
 • kosttillskott
 • utvalda farmaceutiska områden

Inom djurforder är målsättningen att få aXiphen-feed implementerad som standardtillsats i framför allt kycklingfoder. aXiphen har i flera studier och tester visat sig ha överlägsna, men också helt unika, egenskaper som väl förklarar de fantastiska resultat vi haft vid kycklingproduktion i salmonellasmittade stallar. aXichems mål är att bli marknadsledande i Europa, Sydamerika och USA i segmentet salmonellahämmande och tillväxtfrämjande djurfoder.

Inom kosttillskott har bolaget bevisat produkten aXivites säkerhet och effekt. Ett nätverk av distributörer i Europa och USA är under uppbyggnad och marknadsledande producenter arbetar idag med att ta fram olika slutprodukter baserade på aXivite, inom pre-workout och weight management. Målsättningen är att med god lönsamhet etablera aXivite i den växande marknaden för kosttillskott.

För farmaceutiska tillämpningar sker alla aktiviteter inom ramen för aXichems helägda dotterbolag Incendia Pharma, som bildades 2021. Fenylcapsaicin är fortfarande i ett immaterialrättsligt känsligt skede för dessa tillämpningar, vilket just nu begränsar möjligheterna till kommunikation kring detta område.  

aXiphen – säkrad volymproduktion och nytt patent stärker vår position

Den enskilt mest betydelsefulla händelsen under perioden, och en viktig milstolpe i aXichems utveckling, är att bolaget nu har en fungerande, repeterbar och skalbar tillverkningsprocess för fenylcapsaicin på plats.  Det innebär att vi kan producera och leverera större volymer av produkten och tillgodose den marknadsbearbetning som, framför allt, vår distributör inom djurfoderområdet, CHR. Olesen, kommer att genomföra i Europa och Sydamerika. Redan i början av året hade vi god kontroll över de olika produktionsmomenten, från råvaruproduktion till leveransklar produkt, men förutsägbarheten saknades för att kunna garantera en hög och jämn kvalitet. Fenylcapsaicin är en helt ny produkt och en produktionstekniskt komplicerad substans. Det är svårt att förutse alla detaljer. I augusti kunde vi meddela att processen, i alla sina delar, var verifierad. Därmed blev det också möjligt för bolaget  att ge tillförlitlig leveransinformation till partners och kort därefter levererades tio ton aXiphen-feed till CHR. Olesen. Efter periodens slut, i oktober, följde vi upp med information om att aXichem säkerställt produktionskapacitet av fenylcapsaicin för motsvarande 100 ton aXiphen-feed under de kommande sex-nio månaderna. CHR. Olesen har nu de förutsättningar som behövs för att öka marknadsföringen av produkten mot fodertillverkare i Europa och Sydamerika, som är de geografiska marknader där CHR. Olesen ansvarar för distributionen.

I linje med bolagets patentstrategi, att bygga upp ett starkt skydd kring fenylcapsaicin, och derivat av produkten, för de olika tillämpningsområden som vi ser som kommersiellt intressanta, har vi under perioden kunnat meddela ytterligare ett patent. aXichem fick i september ett patent i USA för fenylcapsaicin, som salmonellaförebyggande ingrediens i fjäderfäfoder. USA är världens största kycklingproducent, före Brasilien och Kina, och utgör därmed en viktig marknad för aXichem.  För att få igång försäljningen på djurfodersidan i USA krävs regulatoriska godkännanden. Vår ansökan är klar sedan en tid tillbaka och det vi nu väntat länge på är att få en publicering av en vetenskaplig artikel, som beskriver de pre-kliniska data som krävs för ett slutligt godkännande enligt GRAS (Generally Recognizes As Safe) Feed. Vi ser i likhet med tidigare inte något hinder för att erhålla godkännande, men i dagsläget finns det inget sätt för bolaget att ytterligare påskynda processen.

Ökad synlighet för aXivite genom lansering av nya kosttillskott
Kort efter periodens slut, den 5-7 oktober, deltog aXichem i Vitafoods Europe 2021, i Schweiz. Det var oerhört positivt att åter kunna träffa partners och potentiella kunder. Det var något färre besökare än vanligt, men för aXichems del ledde mötet till ett antal nya kontakter som vi nu följer upp.
Flera av våra aXivite-distributörer har deltagit i fackmässor och konferenser inom kosttillskott. Berg Nutrition deltog i Supply Side West i slutet av oktober och frontade sin monter mycket snyggt med aXivite. Vi har också genom LinkedIn visat att vår spanska distributör, Pharmafoods, liksom vår franska distributör, Myterrapy, lanserat sina aXivite-baserade produkter. Dessa finns nu till försäljning. I östra Europa har polska distributören BART lagt sin första order hos oss i syfte att utveckla en ny slutprodukt som innehåller aXivite som aktiv ingrediens. aXichem har idag ett starkt distributörsnätverk för aXivite i Europa och god representation även i USA.

Ökande aktivitet under årets sista kvartal
Vi har sett en successivt ökande aktivitet på marknaden i Europa i takt med att länderna öppnat upp igen. I USA tycks det gå lite långsammare, men jag hoppas trots det att vi senast under inledningen av 2022 har ett GRAS feed-godkännande på plats. I Europa och Sydamerika kommer vi, tillsammans med CHR. Olesen, att fortsätta marknadsbearbetningen med målsättningen att ha successivt ökande efterfrågan på aXiphen feed och därmed ökad försäljning. Vi kommer även att fortsätta med regulatoriska anpassningar till olika marknaders särskilda krav och behov. Vidare ser jag fram emot ytterligare produkter där aXivite ingår som aktiv ingrediens och att våra engagerade distributörer fortsätter att lyfta fram vårt varumärke på den växande marknaden för kosttillskott, vilket också ska synas på intäktssidan under 2022.

Torsten Helsing, VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda ­farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen®  i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till ­aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichems aktier är sedan 2013 noterade på NASDAQ First North.

Framtidsutsikter

aXichem arbetar vidare med kommersialiseringen av aXiphen®feed som komponent i fjäderfäfoder med möjligheten att kunna förebygga bakterierelaterade sjukdomar hos djuren, så som till exempel salmonella, samt av aXivite®, som hälsofrämjande ingrediens i kosttillskott. I november 2019 erhöll aXichem godkännande för produkten aXiphen (som ingår i såväl aXiphen®feed som aXivite®) enligt Novel Food, vilket innebär att produkten uppfyller EU:s regelverk för den europeiska marknaden och är redo för full kommersialisering. Bolaget har sedan 2018 godkännande enligt GRAS i USA. Utöver dessa prioriterade områden har aXichem även genomförda studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer. 

Såväl marknaden för kosttillskott som för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning inom foderproduktion i Europa och Sydamerika samt inom kosttillskott i USA och delar av Europa. Bolaget har säkerställt processen för order och leverans för större volymer, där de sista detaljerna justerats under 2021, och bedömer att under de kommande tre åren se en successivt ökande orderingång inom framför allt applikationsområdena tillsats i djurfoder samt kosttillskott.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com

Antal aktier

Antalet aktier och röster i bolaget per den 30 september 2021 var 16 535 636 och bolagets aktiekapital uppgick till

3 307 127,2 SEK. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med senast avlämnade årsredovisning.

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. Vid omräkning av utländska dotterföretag
används dagskursmetoden. Detta innebär att balansräkningarna omräknas efter balansdagens valutakurser och att resultaträkningarna omräknas efter periodens genomsnittskurser. De omräkningsdifferenser som därvid uppkommer förs direkt mot koncernens eget
kapital. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Personal

Koncernen hade sex anställda per den 30 september 2021.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som den enskilt största risken för bolaget.

Effekterna av Covid-19, relaterade åtgärder och restriktioner i olika länder, kommer generellt att påverka näringslivet. I den omfattning den pågående pandemin påverkar verksamheten hos aXichems samarbetspartners, regulatoriska parters och/eller marknaden i allmänhet, kan också aXichem komma att påverkas. Bolaget har hittills inte i någon väsentlig omfattning påverkats av Covid-19, men vilka eventuella förseningar som kan komma att drabba bolaget framgent är fortsatt svårbedömt.

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.
 

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2021                                                   2022-02-17

Kvartalsrapport jan-mars 2022                                            2022-05-24

Delårsrapport jan-juni 2022                                                 2022-08-25

Kvartalsrapport jan – sept 2022                                           2022-11-24

Bokslutskommuniké 2022                                                    2023-02-23

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 11 november 2021

Jan Gustavsson   
Ordförande            


Torsten Helsing 
VD, ledamot

Gunilla Savring
Ledamot

Jakob Axelsson
Ledamot

Jörn Berthelsen
Ledamot

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021, kl 08:30 CET.
Rapporten publiceras på bolagets hemsida under Investor Relations. Direktlänk till rapporten: https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

Back