aXichem AB (publ), Delårsrapport januari – september 2020
November 12, 2020
aXichem AB (publ), Delårsrapport januari – september 2020
Back

aXichems utveckling under perioden 2020-01-01—2020-09-30 samt under tredje kvartalet 2020

I denna delårsrapport presenteras koncernen aXichem, vilken består av aXichem AB (publ) och aXichem AS (Norge).
Belopp inom parentes avser moderbolaget motsvarande period föregående år.

aXichems utveckling 2020-01-01 – 2020-09-30

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick till 1 225 tkr (0 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till -10 019 tkr (-8 982 tkr).
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -10 019 tkr (-9 099 tkr).
Finansiellt netto 0 tkr (-117 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2020 till 15 404 tkr (35 664 tkr).
Soliditeten uppgick till 97 % (98 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 6 358 tkr (2 700 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har hittills i år gjorts med 1 657 tkr (1 383 tkr).

Aktiedata

Resultat per den 30 september 2020 motsvarar efter skatt ett resultat per aktie om -0,63 kr (-0,58 kr).

Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 3,59 kr (4,44 kr).

aXichems utveckling 2020-07-01 – 2020-09-30

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 106 tkr (0 tkr).
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -3 213 tkr (-3 019 tkr).
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -3 213 tkr (-3 019 tkr) för perioden.
Finansiellt netto, 0 tkr (0  tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2020 till 15 404 tkr (35 664 tkr).
Soliditeten uppgick till 97 % (98 %).

Investeringar

Investeringar i immateriella, materiella eller finansiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 1 453 tkr (833 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts med 572 tkr (475 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,20 kr (-0,19 kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 3,59 kr (4,44 kr).

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 14 juli tecknade aXichem ett avtal med Berg Nutrition avseende marknadsföring, försäljning och distribution av aXivite i USA och Kanada. Samtidigt placerade också Berg Nutrition en första order, till ett värde av ca 75 000 SEK, avsedd för produktutveckling.
  • Den 20 juli erhöll aXichem en order avseende aXivite från sin franska distributör Actives & Co. Produkten ska användas i ett utvecklingsprojekt i syfte att ta fram ett nytt kosttillskott för viktminskning. 
  • Den 29 juli meddelades att aXichems distributör, Berg Nutrition, lanserat aXivite på den amerikanska marknaden genom ett pressmeddelande.
  • Den 25 september meddelade bolaget att nytt marknadsföringsmaterial hade tagits fram för bolagets produkt aXivite och att materialet kommer att presenteras för potentiella kunder och partners i en serie webinarier under hösten.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • Den 5 oktober meddelades att den första konsumentprodukten, avsedd för den amerikanska marknaden, innehållande aXichems naturanaloga capsaicin aXivite som nyckelingrediens, lanseras för produktion av DIEM Direct, LLC. Produktionen kommer att starta i oktober och den nya produkten är avsedd för användning inom området histaminintolerans.

Moderbolaget

I allt väsentligt drivs koncernens verksamhet ännu i moderbolaget varför ovanstående information om koncernen även gäller moderbolaget.

VD har ordet

Resultatet för årets tredje kvartal uppgår till -3 213 tkr och nettoomsättningen till 106 tkr. Resultatet påverkas av att Covid-19 under första halvåret inneburit längre ledtider vid våra produktionsanläggningar, vilket i sin tur betytt att bolaget inte haft möjlighet att bekräfta och ge leveranstider för större beställningar, utan varit hänvisade till det lager som funnits hos vår partner Chr. Olesen i Danmark. Allt eftersom restriktionerna lättade, under tredje kvartalet, har arbetet med att säkerställa volymproduktion av såväl råvaran som de färdiga slutprodukterna, aXiphen respektive aXivite, löpt på. Det är oerhört väsentligt för oss att produktion och försäljning går i takt och att vi kan leverera volymer med korrekt kvalitet. Vi bedömer att riktigt stora volymer, av såväl aXiphen som aXivite, kommer att vara möjliga från och med första kvartalet 2021. Under perioden har aXichem gjort investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar med 1 453 tkr, vilket bland annat handlar om kostnader för patent för bolagets unika teknologi. I övrigt ligger bolagets finansiella utveckling i linje med budget och plan.

Kvartal tre har, trots de begränsningar och restriktioner som Covid-19 inneburit och fortfarande innebär, lett till framsteg i vår marknadsetablering av aXivite i USA, så väl som här i Europa. Under första halvåret tecknade vi flera distributionsavtal och detta arbete fortsatte i juli, då vi kunde lägga det amerikanska bolaget Berg Nutrition till aXichems grupp av drivna, väl positionerade distributörer. Avtalet innebär att Berg Nutrition ges exklusiv rätt att distribuera och sälja aXivite i USA och Kanada. Som jag också kommenterade i VD-ordet till vår förra rapport är det viktigt för oss att hitta distributörer som är innovativa och som matchar aXichem och vår vilja att växa. Berg Nutrition är just en sådan aktör och på konkurrensutsatta marknader som USA och Kanada ser jag Berg Nutrition som en värdefull partner. I samband med att avtalet signerats beställde Berg Nutrition en mindre volym av aXivite, motsvarande ett värde av cirka 75 000 SEK. Efter periodens slut, den 5 oktober, kunde vi så meddela att den beställda varan redan kommit igenom utvecklingsfasen hos Berg Nutri-tions kund DIEM Direct, LLC. Första konsumentprodukten baserad på aXivite, avsedd för den amerikanska marknaden, kunde därmed aviseras. 

aXichems franska distributör Actives & Co lade också en mindre aXivite-order under juli, avsedd för produktutveckling och produktionsutvärdering i ett projekt för att ta fram en produkt för viktkontroll. Min förhoppning är att det inte ska dröja alltför länge innan vi även kan se resultatet av deras arbete.

Jag berörde inledningsvis hur viktigt det är för en framgångsrik marknadsetablering att produktionsprocessen är under kontroll. Vi har under perioden gjort oss oberoende av vår tidigare producent av själva råvaran till aXiphen, i Kina, och kunnat lägga över det arbetet på vår partner, Chr. Olesen Synthesis i Danmark. Jag tror att alla kan förstå att det underlättar enormt att ha denna tillverkning på nära håll. Sedan tidigare har vi tillverkningen av slutprodukten, det vill säga den produkt som vi kan leverera till kund, för aXiphen feed hos ERBO Spraytech i Schweiz och hos IPC i Tyskland för aXivite. Att få produktionen på plats och med de höga krav på kvalitet som vi har är ett arbete som kräver noggrannhet, tid och kontinuerligt underhåll. Jag är mycket glad och stolt över den kompetens vi har byggt upp inom området i bolaget och jag ser att vi är väl rustade framåt när det gäller de relationer vi byggt upp.

Jag vill också passa på att ge en kort uppdatering av de projekt som vi har på gång och som, trots Covid-19, rör sig framåt. Om än inte så snabbt som normala förutsättningar skulle gjort möjligt.

Samarbete med kanadensiska Iovate och den kliniska studie vi genomför vid Center for Applied Health Sciences i Ohio, USA, i syfte att kartlägga effekten av aXivite, påverkas av Covid-19 och det går långsamt att rekrytera patienter till den avslutande delen av studien och sista testpersonen är ännu inte inkluderad. Målsättningen har hela tiden varit att ha studien avslutad i år, och det finns fortfarande en chans, dock tror jag inte att den fullständiga analysen av data från studien kommer att vara avslutad förrän i början av nästa år.

I dagarna lägger vi sista handen vid vår ansökan enligt GRAS-feed, det vill säga den certifiering som krävs för att marknadsföra och sälja aXiphen feed på den amerikanska marknaden. De studier som krävdes för att slutföra ansökan är avslutade och vi arbetar för närvarande med att färdigställa den kompletterande informationen till den expertpanel som granskar materialet. Eftersom det trots allt är en granskningsprocess, om än snabbare och enklare än till exempel den för Novel Food, väljer jag att inte ange någon möjlig tidpunkt för godkännande. Men vår ansökan håller korrekt standard, så det bör inte vara långt borta.

När det gäller vissa aktiviteter i bolaget, såsom etableringen i Asien och vårt projekt med fiskeredskap och sjölejon i Chile, kan vi bara konstatera att pandemin hindrar oss och andra från att resa, vilket påverkar möjligheten att driva arbetet framåt och nå nästa nivå. Det som dock har gått att göra på distans är de mycket uppskattade webbinarier som vi genomfört under september och oktober, där våra potentiella kunder och partners kunnat ansluta sig via videokonferens och ta del av produktpresentationer och diskussioner kring forskning och utveckling inom de områden som aXiphen kan göra skillnad. Detta kommer vi att fortsätta med. Jag kommer också att fortsätta med de intervjuer som görs av RedEye och där den senaste, från början av oktober, finns tillgänglig på RedEyes hemsida. Lyssna gärna in där. Tillsammans med aXichems team ser jag fram emot ett fjärde kvartal där vi kommer att fortsätta arbeta med att etablera aXichem och bolagets produkter på den globala marknaden.

Torsten Helsing, VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda ­farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till ­aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichems aktier är sedan 2013 noterade på NASDAQ First North.

Framtidsutsikter

aXichem arbetar vidare med kommersialiseringen av aXiphen®feed, som komponent i fjäderfäfoder med möjligheten att kunna förebygga bakterierelaterade sjukdomar hos djuren, så som till exempel salmonella, samt av aXivite®, som hälsofrämjande ingrediens i kosttillskott. I november 2019 erhöll aXichem godkännande för produkten aXiphen (som ingår i såväl aXiphen®feed som aXivite®) enligt Novel Food, vilket innebär att produkten uppfyller EU:s regelverk för den europeiska marknaden är redo för full kommersialisering. Bolaget har sedan 2018 godkännande enligt GRAS i USA. Utöver dessa prioriterade områden har aXichem även genomförda studier för att i framtiden kunna ansöka om godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina applikationer. 

Såväl marknaden för kosttillskott som för djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för marknadsbearbetning inom foderproduktion i Europa och Sydamerika samt inom kosttillskott i USA och delar av Europa. Under 2019 och 2020 har bolaget säkerställt processen för order och leverans för större volymer och bedömer att under de kommande tre åren se en successivt ökande orderingång inom framför allt applikationsområdena tillsats i djurfoder samt kosttillskott.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets hemsida www.axichem.com

Antal aktier

Antalet aktier och röster i bolaget per den 30 september 2020 var 15 931 033 (15 931 033) och bolagets aktiekapital uppgick till

3 186 206,60 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är 0,20 kronor per aktie.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med senast avlämnade årsredovisning.
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. Vid omräkning av utländska dotterföretag
används dagskursmetoden. Detta innebär att balansräkningarna omräknas efter balansdagens valutakurser och att resultaträkningarna omräknas efter periodens genomsnittskurser. De omräkningsdifferenser som därvid uppkommer förs direkt mot koncernens eget
kapital. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Definition av nyckeltal
Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Resultat per aktie

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier i marknaden per årsskiftet.

Personal

Koncernen hade fem anställda per den 30 september 2020.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget.
Effekterna av Covid-19, relaterade åtgärder och restriktioner i olika länder kommer generellt att påverka näringslivet. I den omfattning den pågående pandemin påverkar verksamheten till aXichems samarbetspartners, regulatoriska parters eller marknaden generellt kan bolaget komma att sekundärt påverkaskas. Bolaget har hittills inte påverkats allvarlig av Covid-19 men vilka eventuella förseningar som kan komma att drabba bolaget är fortsatt svårbedömt.

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2020                                                      2021-02-24

Delårsrapport 1/21 januari – mars                                         2021-05-13

Delårsrapport 2/21 januari – juni                                            2021-08-18

Delårsrapport 3/21 januari – september                                 2021-11-11

Bokslutskommuniké 2021                                                       2022-02-17

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 12 november 2020

Jan Gustavsson  
Ordförande 
            

Torsten Helsing
VD, ledamot

Gunilla Savring
Ledamot

Jakob Axelsson
Ledamot

Jörn Berthelsen
Ledamot

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020, kl 08:50 CET.
Rapporten publiceras på bolagets hemsida under Investor Relations. Direktlänk till rapporten: https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

 

Kontaktuppgifter

Torsten Helsing, VD

T. +46 70 686 33 55 E. torsten.helsing@axichem.se
www.axichem.se
Org.nr: 556739-8663

Back